Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao đông- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2000/TTLT-BL TBXH-BTC Hà N i , ngày 04 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH S 10/2000/TTLT-BL TBXH-BTC NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2000 HƯ NG D N B SUNG THÔNG TƯ S 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC NGÀY 31/12/1998 V VI C X P H NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Ngày 31/12/1998, Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính ã ban hành Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC hư ng d n x p h ng doanh nghi p nhà nư c. Căn c tình hình th c hi n x p h ng doanh nghi p các B , ngành, a phương, sau khi trao i ý ki n v i m t s B , ngành liên quan, Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n b sung vi c x p h ng doanh nghi p như sau: I. HƯ NG D N B SUNG, S A IM TS I M C TH C A THÔNG TƯ S 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC NHƯ SAU: 1. V i u ki n xem xét x p h ng doanh nghi p: - i m 1, m c II ư c s a l i như sau: Có m c v n Nhà nư c (v n ch s h u) n th i i m x p h ng có t 1 t ng tr lên, tr doanh nghi p c thù thu c m t s ngành. - i m 2, m c II ư c s a l i như sau: Các doanh nghi p Nhà nư c không n m trong danh sách chuy n hình th c s h u: sáp nh p, gi i th , phá s n, giao, bán, khoán, cho thuê. 2. Ch tiêu v n s n xu t kinh doanh: Ngoài 4 lo i v n quy nh t i ti t a, i m 1, m c IV, b sung 2 lo i v n sau ây: - V n Nhà nư c góp vào liên doanh c a doanh nghi p (n u chưa tính trong ph n v n Nhà nư c); - S v n vay u tư tài s n c nh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i doanh nghi p công ích, v n Nhà nư c tính i m x p h ng doanh nghi p không bao g m s v n Nhà nư c u tư cơ s h t ng và giao cho doanh nghi p qu n lý ph c v l i ích chung.
 2. 3. Ch tiêu s lư ng lao ng (ti t e, i m 1, m c IV) ư c hư ng d n b sung như sau: S lư ng lao ng: là s lao ng th c t s d ng tính bình quân năm, k c lao ng h p ng ng n h n. Cách tính lao ng bình quân theo hư ng d n t i Thông tư s 08/1998/BL TBXH-TT ngày 7/5/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c tính lao ng bình quân trong doanh nghi p. 4. Các B qu n lý ngành, lĩnh v c ph i hư ng d n c th ch tiêu "Trình công ngh s n xu t" th c hi n vi c x p h ng doanh nghi p theo quy nh. 5. Ch tiêu n p ngân sách nhà nư c (ti t b, i m 2, m c IV) ư c quy nh l i như sau: N p ngân sách Nhà nư c: ph n ánh s ph i n p vào ngân sách Nhà nư c phát sinh trong kỳ (không tính các kho n óng BHXH, BHYT, kinh phí công oàn, các kho n ti n ph t, ph thu, l phí giao thông). Các doanh nghi p ư c mi n gi m thu l i t c theo chính sách thì ư c tính i m c ph n thu l i t c ph i n p ư c mi n gi m theo Quy t nh c a B trư ng B Tài chính. 6. T su t l i nhu n (ti t c, i m 2, m c IV): là t l % gi a l i nhu n th c hi n trên t ng s v n kinh doanh quy nh t i ti t a, i m 1, m c IV, Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC và i m 2, m c I, Thông tư này (không k v n u tư chưa ưa vào s d ng). 7. Vi c xem xét s i m x p h ng doanh nghi p ư c quy nh như sau: - 2 năm trư c li n k năm ngh x p h ng, doanh nghi p ph i i m c a khung i m x p h ng, t i m c a h ng nào thì x p vào h ng ó; - Các ch tiêu tính i m x p h ng trong k ho ch s n xu t, kinh doanh c a năm doanh nghi p ngh x p h ng ( ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t) không th p hơn th c hi n c a năm trư c li n k . 8. Quy nh vi c tính i m ch tiêu l i nhu n i v i doanh nghi p ho t ng công ích: Doanh nghi p ho t ng công ích theo quy nh t i Ngh nh s 56/CP ngày 2/10/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c th c hi n Lu t doanh nghi p nhà nư c và Thông tư s 03/KH- T ngày 25/01/1997 c a B K ho ch và u tư hư ng d n Ngh nh s 56/CP nói trên, n u không có l i nhu n thì ư c c ng thêm m c i m th p nh t c a ch tiêu l i nhu n quy nh t i tiêu chuNn x p h ng doanh nghi p ban hành kèm theo Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31/12/1998. Trư ng h p doanh nghi p ho t ng công ích thu n tuý (không có kinh doanh khác ngoài nhi m v công ích) thì ư c tính 10 i m thay cho vi c c ng thêm m c i m th p nh t nêu trên.
 3. 9. V h sơ ngh x p h ng doanh nghi p: G ch u dòng th 3, ti t a, i m 1, m c V, ư c s a l i như sau: + B n sao báo cáo tài chính ( ư c Giám c doanh nghi p xác nh n) c a 2 năm trư c li n k năm ngh x p h ng do doanh nghi p công b công khai theo quy nh t i Thông tư s 73 TC/TCDN ngày 12/11/1996 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 59/CP ngày 03/10/1996 c a Chính ph và Thông tư s 65/TT-BTC ngày 07/6/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 27/1999/N -CP ngày 20/4/1999 c a Chính ph s a i, b sung Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p nhà nư c (ban hành kèm theo Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph ). Trư ng h p báo cáo tài chính ã ư c cơ quan ch c năng ki m tra thì ph i g i kèm theo biên b n ki m tra (b n sao). B sung thêm h sơ x p h ng doanh nghi p: + K ho ch s n xu t, kinh doanh năm ngh x p h ng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; + Gi y phép ho t ng c a doanh nghi p; H sơ ngh x p h ng doanh nghi p g i 01 b v B Lao ng - Thương binh và Xã h i và 01 b v B Tài chính. II. I U CH NH, B SUNG M T S TIÊU CHU N X P H NG (CÓ PH L C KÈM THEO): 1. Tiêu chuNn s 16: Xây l p (Xây d ng cơ b n); 2. Tiêu chuNn s 17: S n xu t xi măng (lò ng); 3. Tiêu chuNn s 19: Kh o sát Thi t k Tư v n xây d ng; 4. Tiêu chuNn s 30: X s ki n thi t; 5. Tiêu chuNn s 33: Du l ch L hành. 6. Tiêu chuNn s 34: Khách s n; 7. Tiêu chuNn s 38: Phát hành sách. 8. Tiêu chuNn s 40: Phát hành phim và chi u bóng. 9. Tiêu chuNn s 42: Kinh doanh thương m i. III. T CH C TH C HI N: 1. Trên cơ s các ch tiêu, tiêu chuNn quy nh, hư ng d n t i Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31/12/1998 và Thông tư này, các B qu n lý ngành, lĩnh v c, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty 91/TTg hư ng d n các doanh nghi p tính
 4. i m theo quy nh, xem xét, ra quy t nh t h ng II n h ng IV i v i các doanh nghi p thu c quy n qu n lý và g i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo dõi, ki m tra. Trư ng h p doanh nghi p không có báo cáo theo quy nh thì cơ quan có thNm quy n quy t nh x p h ng ra văn b n x p xu ng m t h ng và th c hi n cho n khi doanh nghi p có y báo cáo s xem xét x p l i h ng theo s i m th c t t ư c. 2. Giám c doanh nghi p ch o các phòng, ban l p h sơ ngh x p h ng doanh nghi p theo úng quy nh và ph i ch u trách nhi m v tính xác th c c a s li u trong h sơ ngh . 3. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác có th v n d ng các quy nh t i Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31/12/1998 và t i Thông tư này x p h ng doanh nghi p. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Duy ng Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký) PH L C BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ S 10/2000/TTLT-BL TBXH-BTC NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2000 1. XÂY L P (Xây d ng cơ b n) Ch tiêu Giá tr i m I. ph c t p qu n lý 60 1. V n s n xu t, kinh doanh (t ng) ≥8 20 2-
 5. 3. u m i qu n lý: M i u m i ư c 1 i m, t i a không quá 5 i m 5 4. Trình công ngh s n xu t 5 - Công ngh cao 3 - Công ngh trung bình 1 - Công ngh th p 5. Lao ng (ngư i) ≥ 800 15 100 - < 800 5 - 14 < 100 4 II. Hi u qu s n xu t kinh doanh 40 1. N p ngân sách (t ng) ≥ 1,5 15 0,2 - < 1,5 5 - 14 < 0,2 4 2. L i nhu n th c hi n (t ng) ≥ 0,8 15 0,1 - < 0,8 5 - 14 < 0,1 4 3. T su t l i nhu n (%) ≥ 12 10 2 - < 12 1-9
 6. 1. V n s n xu t, kinh doanh (t ng) ≥ 80 20 10 - < 80 6 - 19 < 10 5 2. Doanh thu (t ng) ≥ 80 15 10 - < 80 5 - 14 < 10 4 3. u m i qu n lý: M i u m i ư c 1 i m, t i a không quá 5 i m 5 4. Trình công ngh s n xu t 5 - Công ngh cao 3 - Công ngh trung bình 1 - Công ngh th p 5. Lao ng (ngư i) ≥ 1000 15 100 -
 7. i m doanh nghi p t ư c 90 -100 75 - 89 50 - 74 28 - 49 3. KH O SÁT THI T K TƯ V N XÂY D NG Ch tiêu Giá tr i m I. ph c t p qu n lý 55 1. V n s n xu t, kinh doanh (t ng) ≥3 15 0,3 - < 3 5 - 14 < 0,3 4 2. Doanh thu (t ng) ≥ 15 15 2 - < 15 5 - 14
 8. 3 - < 25 1-9
 9. 2. L i nhu n (t ng) ≥ 25 20 2 - < 25 6 - 19
 10. 1. N p ngân sách (t ng) ≥5 15 0,5 - < 5 5 - 14 < 0,5 4 2. L i nhu n th c hi n (t ng) ≥3 20 0,3 -
 11. 4 sao 8 5 sao 10 4. Lao ng (ngư i) ≥ 400 10 50 - 400 4-9 < 50 3 5. S bu ng ph c v ≥ 150 5 50 - < 150 3 < 50 2 II. Hi u qu s n xu t kinh doanh 45 1. N p ngân sách (t ng) ≥6 15 1-
 12. 1. V n s n xu t, kinh doanh (t ng) ≥5 15 0,5 - < 5 5 - 14 < 0,5 4 2. Doanh thu (t ng) ≥ 40 15 5 - < 40 5 - 14
 13. 0,1 - < 1 5 - 14 < 0,1 4 2. L i nhu n th c hi n (t ng) ≥ 0,8 20 0,1 - < 0,8 6 - 19 < 0,1 5 S ch ng lo i m t hàng kinh doanh (sách và văn hoá phNm): do ph c t p trong kinh doanh (bán buôn và bán l ), s lư ng sách và văn hoá phNm bán l ư c tính h s 1,5 i v i vùng nông thôn, mi n bi n (không k thành ph ); h s 2 i v i vùng cao và h i o. B NG I M X P H NG H ng doanh nghi p I II III IV i m doanh nghi p t ư c 90 - 100 70 - 89 50 - 69 30 - 49 8. PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHI U BÓNG Ch tiêu Giá tr i m I. ph c t p qu n lý 55 1. V n s n xu t, kinh doanh (t ng) ≥8 20 1- < 8 6 - 19
 14. 1. N p ngân sách (t ng) ≥ 1, 5 10 0,3 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản