Thông tư liên tịch 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 10/2004/TTLT- Hà N i , ngày 28 tháng 6 năm 2004 BL TBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH S 10/2004/TTLT-BL TBXH-BTC NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 38/2004/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH TR GIÚP KINH PHÍ CHO GIA ÌNH, CÁ NHÂN NH N NUÔI DƯ NG TR EM M CÔI VÀ TR EM BN B RƠI Căn c Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng chính ph v chính sách tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi và tr em b b rơi, liên B Lao ng - Thương binh và xã h i - Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG 1. i tư ng ư c tr giúp kinh phí: Gia ình, cá nhân có i u ki n quy nh t i i u 2 và i u 4 c a Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng chính ph v chính sách tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi và tr em b b rơi không còn ngư i nuôi dư ng (g i chung là tr em m côi). 2. i tư ng ư c xem xét tr giúp kinh phí: a. Ông bà n i, ông bà ngo i ang nuôi dư ng tr em m côi trong trư ng h p không còn cha m , anh ch ru t; b. Anh, ch ru t ang nuôi em trong trư ng h p không còn cha m ; i tư ng nêu t i m c a, b ư c xem xét tr giúp kinh phí khi không kh năng nuôi dư ng. II. H SƠ, TH T C 1. H sơ ư c tr giúp kinh phí nuôi dư ng Gia ình, cá nhân nuôi dư ng tr em m côi quy nh t i M c I c a Thông tư này ph i:
  2. - Làm ơn ngh tr giúp kinh phí nuôi dư ng tr em m côi g i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p xã) nơi gia ình, cá nhân cư trú xem xét; - Có ý ki n ng ý b ng văn b n c a ngư i giám h ; - B n sao gi y khai sinh c a tr em ư c nh n nuôi dư ng; - Trư ng h p nh n nuôi dư ng tr em m coi t 9 tu i tr lên ph i ư c s ng ý c a tr em ó th hi n trong văn b n c a ngư i giám h ; H sơ nêu trên làm thành 03 b g i U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. 2. Trình t , th t c thNm quy n xem xét tr giúp kinh phí nuôi dư ng a. U ban nhân dân c p xã: - ThNm tra v tính h p pháp c a h sơ xin nh n nuôi theo i u 2 và i u 4 c a Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng chính ph ; - L p danh sách nh ng ngư i có ơn ngh và i u ki n ư c nh n nuôi dư ng tr em m côi; - Thành l p H i ng xét duy t g m: Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân c p xã làm Ch t ch H i ng, thành viên H i ng g m i di n M t tr n T qu c, Ph n , oàn Thanh niên, H i ngư i cao tu i và m t s thành viên có liên quan như: Công an, Dân s gia ình và tr em; cán b làm công tác Lao ng - thương binh và xã h i là thư ký H i ng, H i ng xét duy t ph i có k t lu n b ng biên b n (Theo m u s 01 kèm theo Thông tư này); Sau khi H i ng xét duy t thông qua, Ch t ch U ban nhân dân c p xã có văn b n ngh g i U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là U ban nhân dân c p huy n) thông qua Phòng Lao ng - thương binh và xã h i ho c phòng T ch c - lao ng, xã h i (sau ây g i chung là Phòng Lao ng - Thương binh và xã h i) kèm theo 02 b h sơ c a t ng gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi; b. Phòng Lao ng - thương binh và xã h i thNm nh, t ng h p danh sách kèm theo 01 b h sơ c a t ng gia ình, cá nhân có i u ki n nh n nuôi dư ng trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét và có văn b n g i S Lao ng - thương binh và xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là S Lao ng thương binh và xã h i t nh); c. S Lao ng - thương binh và xã h i t nh rà soát, l p danh sách nh ng gia ình, cá nhân có i u ki n nh n nuôi dư ng tr em m côi trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh danh sách gia ình, cá nhân ư c tr giúp kinh phí nuôi dư ng tr em m côi (m u 2a kèm theo thông tư này) và thông báo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n th c hi n;
  3. Nh ng trư ng h p không i u ki n tr giúp kinh phí thì ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. 3. Trình t , th t c ng ng tr giúp kinh phí nuôi dư ng. a. Khi tr em ư c nh n nuôi dư ng 15 tu i ho c ch t, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i k p th i báo cáo và l p danh sách ngh thôi hư ng tr giúp kinh phí nuôi dư ng tr em m côi g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n thông qua Phòng Lao ng - thương binh và xã h i; - i v i gia ình không còn i u ki n nuôi dư ng tr em m côi, Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi gia ình, cá nhân cư trú t ch c h p xét duy t (thành ph n h p g m các thành viên c a H i ng xét duy t tr giúp kinh phí) và có k t lu n b ng biên b n v vi c gia ình, cá nhân không i u ki n tr giúp kinh phí nuôi dư ng (m u 01 kèm theo Thông tư này). Sau khi H i ng xét duy t thông qua, Ch t ch U ban nhân dân c p xã có văn b n (kèm theo biên b n c a H i ng) g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n thông qua Phòng Lao ng - thương binh và xã h i; b. Phòng Lao ng - thương binh và xã h i thNm nh, t ng h p danh sách gia ình, cá nhân nuôi dư ng tr em m côi 15 tu i, tr em m côi ch t, gia ình không còn i u ki n nuôi dư ng tr em m côi trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét và có văn b n g i S Lao ng - thương binh và xã h i; c. S Lao ng - thương binh và xã h i rà soát, l p danh sách nh ng gia ình, cá nhân nh n nuôi tr em m côi 15 tu i, tr em m côi ch t và gia ình không còn i u ki n nh n nôi dư ng tr em m côi trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh danh sách gia ình, cá nhân ng ng tr giúp kinh phí nuôi dư ng tr em m côi (m u 2b kèm theo Thông tư này) và thông báo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n tri n khai th c hi n vi c ng ng tr giúp kinh phí nuôi dư ng. 4. Th t c i u ch nh m c tr giúp. Khi tr em m côi ư c nh n nuôi dư ng trên mư i tám tháng tu i, U ban nhân dân c p xã làm văn b n g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n thông qua Phòng Lao ng - thương binh và xã h i ngh i u ch nh m c tr giúp kinh phí nuôi dư ng. Phòng Lao ng - thương binh và xã h i t ng h p, báo cáo danh sách gia ình, cá nhân nuôi dư ng tr em m côi trên mư i tám tháng tu i trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét và có văn b n g i S Lao ng - thương binh và xã h i: S Lao ng - thương binh và xã h i t ng h p trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh danh sách gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi i u ch nh m c tr giúp kinh phí (m u 2c kèm theo Thông tư này) và thông báo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n th c hi n. 5. Th t c thay i nơi nh n tr giúp kinh phí. Khi gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi thay i ch i nơi khác thì b n thân gia ình, cá nhân ang ư c tr giúp kinh phí nuôi dư ng ph i có ơn ngh ti p t c hư ng tr giúp kinh phí t i nơi m i (có xác nh n c a chính quy n, a
  4. phương nơi m i); U ban nhân dân c p xã ph i làm văn b n g i Ch t ch U ban nhân dân c p huy n thông qua Phòng Lao ng - thương binh và xã h i ngh thay i nơi nh n tr giúp kinh phí nuôi dư ng t i nơi m i thu c t nh ho c quy t nh ch m d t hư ng tr giúp kinh phí nuôi dư ng n u gia ình, cá nhân nh n nuôi tr em m côi chuy n nơi i t nh khác. Trư ng h p gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi chuy n sang t nh khác thì ph i làm l i th t c xin hư ng tr giúp kinh phí t i nơi m i; Phòng Lao ng - thương binh và xã h i t ng h p, báo cáo danh sách gia ình, cá nhân nuôi dư ng tr em m côi thay i nơi nh n tr giúp kinh phí nuôi dư ng trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét và có văn b n g i S Lao ng - thương binh và xã h i. S Lao ng - thương binh và xã h i t ng h p trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thay i nơi nh n tr giúp kinh phí nuôi dư ng trong ph m vi c a t nh (m u 2d kèm theo Thông tư này) và thông báo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n th c hi n. III. M C TR GIÚP KINH PHÍ Gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi ư c h tr kinh phí t i thi u là 200.000 ng/tháng/tr em. Riêng i v i gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi dư i mư i tám tháng tu i thì ư c h tr kinh phí t i thi u là 270.000 ng/tháng/tr em. Căn c vào tình hình c th c a a phương, Ch t ch U ban nhân dân t nh có th i u ch nh m c cho phù h p nhưng không th p hơn m c quy nh nêu trên. IV. NGU N KINH PHÍ CHI TR Kinh phí chi tr tr giúp cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi t i M c 1 c a Thông tư này b trí trong d toán chi m b o xã h i c a ngân sách a phương hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c. V. T CH C TH C HI N: 1. U ban nhân dân c p xã a. Giám sát, l p s qu n lý và th c hi n chi tr tr giúp kinh phí hàng tháng cho các i tư ng ã ư c U ban nhân dân c p t nh quy t nh; b. Báo cáo Phòng Lao ng - thương binh và xã h i nh ng gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi i u ki n, không còn i u ki n tr giúp kinh phí, thay i m c tr giúp; thay i nơi nh n tr giúp kinh phí; c. Thông báo cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em v th i i m, m c tr giúp và th i i m ng ng tr giúp kinh phí nuôi dư ng; m c i u ch nh tr giúp kinh phí sau khi có quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. 2. Phòng Lao ng - thương binh và xã h i
  5. a. Hư ng d n và ki m tra vi c t ch c th c hi n chính sách tr giúp kinh phí nuôi dư ng tr em m côi c p xã; b. T ng h p, báo cáo S Lao ng - thương binh và xã h i danh sách nh ng gia ình cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi i u ki n ư c tr giúp kinh phí, không i u ki n tr giúp kinh phí, nh ng i tư ng thay i m c tr giúp kinh phí, thay i nơi nh n tr giúp kinh phí. 3. U ban nhân dân c p huy n. Xem xét và có văn b n g i S Lao ng - thương binh và xã h i ngh nh ng gia ình, cá nhân ư c tr giúp kinh phí, ng ng tr giúp kinh phí, i u ch nh tr giúp kinh phí và thay i nơi nh n tr giúp kinh phí; Ch o, t ch c th c hi n Quy t nh c a U ban nhân dân t nh phê duy t danh sách các gia ình, cá nhân ư c tr giúp kinh phí nuôi dư ng tr em m côi. 4. S Lao ng - thương binh và xã h i a. Hàng năm, căn c vào s lư ng và m c tr giúp kinh phí cho t ng lo i i tư ng l p k ho ch kinh phí tr giúp g i S Tài chính, S K ho ch và u tư trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh; b. T ng h p danh sách gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi có i u ki n tr giúp kinh phí, không i u ki n tr giúp kinh phí, i u ch nh m c tr giúp kinh phí, thay i nơi nh n tr giúp kinh phí nuôi dư ng tr em m côi trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh; c. Hư ng d n và ki m tra c p dư i t ch c th c hi n tr giúp cho i tư ng; d. T ng h p, báo cáo k t qu th c hi n hàng năm v B Lao ng - thương binh và xã h i. 5. U ban nhân dân c p t nh. - Ch o các ngành có liên quan t ch c th c hi n Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v chính sách tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi và tr em b b rơi theo hư ng d n c a Thông tư này; - Quy t nh m c tr giúp kinh phí cho các gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi cho phù h p v i tình hình th c t c a a phương. VI. I U KHO N THI HÀNH - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v Liên B Lao ng- thương binh và xã h i, Tài chính nghiên c u gi i quy t.
  6. àm H u c Huỳnh Th Nhân ( ã ký) ( ã ký) M U S : 01/L TB&XH-BTXH (Theo TT s 10/2004/TT-BL TBXH, ngày 28 tháng 6 năm 2004) Huy n, qu n, th xã Xã, phư ng, th tr n............. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ........., ngày........tháng.........năm...... BIÊN B N ngh ư c tr giúp kinh phí ho c ng ng tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi Hôm nay, vào lúc........gi , ngày.......tháng........năm....... i di n cho chính quy n, cơ quan, oàn th xã, phư ng, th tr n................... huy n, qu n, th xã...............t nh, thành ph ...................... g m có: 1. Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND................................ Ch t ch H i ng 2. Cán b L TB&XH........................................................ Thư ký H i ng 3. Cán b Dân s gia ình và tr em.................................. U viên 4. i di n M t tr n t qu c.............................................. U viên 5. i di n H i ph n ....................................................... U viên 6. i di n H i ngư i cao tu i............................................ U viên 7. i di n Công an............................................................. U viên 8. i di n oàn Thanh niên.............................................. U viên ............................................................................................................
  7. ã h p xét và th ng nh t l p biên b n xác nh n danh sách gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi c a xã, phư ng, th tr n có i u ki n ho c (không i u ki n) hư ng tr giúp kinh phí nh n nuôi dư ng tr em m côi ính kèm biên b n này. Biên b n l p xong vào lúc.......... cùng ngày,......... thành viên th ng nh t n i dung ghi trên. Thư ký Ch t ch H i ng (ký, ghi rõ h và tên) (ký, ghi rõ h và tên) M U S : 02 A/L TB&XH-BTXH (Theo TT s 10/2004/TT-BL TBXH, ngày 28 tháng 6 năm 2004) UBND T NH (THÀNH PH ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......./........../Q -UB c l p - T do - H nh phúc ........, ngày...... tháng....... năm...... QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) V vi c tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) - Căn c Lu t ch c H i ng nhân dân và UBND (s a i)............ - Căn c Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư Liên t ch s 10/2004/TT-BL TBXH ngày 28/6/2004 c a B Lao ng - thương binh và xã h i, B Tài chính. - Theo ngh c a Giám c S Lao ng - thương binh và xã h i. QUY T NNH i u 1: Tr giúp kinh phí cho................. gia ình, cá nhân nh n nuôi tr em m côi t ngày...... tháng.......năm....... (có danh sách và m c c th kèm theo). i u 2: Các ông (bà) Giám c S Lao ng - thương binh và xã h i, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và gia ình, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  8. Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 2; U BAN NHÂN DÂN T NH - S L TBXH - S TC - Lưu VP, TC, L XH M U S : 02 B/L TB&XH-BTXH (Theo TT s 10/2004/TT-BL TBXH, ngày 28 tháng 6 năm 2004) UBND T NH (THÀNH PH ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......./........../Q -UB c l p - T do - H nh phúc ............, ngày..... tháng..... năm...... QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) V vi c ng ng tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) - Căn c Lu t ch c H i ng nhân dân và UBND (s a i)............ - Căn c Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư Liên t ch s 10/2004/TT-BL TBXH ngày 28/6/2004 c a B Lao ng - thương binh và xã h i, B Tài chính. - Theo ngh c a Giám c S Lao ng - thương binh và xã h i. QUY T NNH i u 1: Ng ng tr giúp kinh phí cho................. gia ình, cá nhân nh n nuôi tr em m côi t ngày...... tháng.......năm....... (có danh sách và m c c th kèm theo). i u 2: Các ông (bà) Giám c S Lao ng - thương binh và xã h i, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và gia ình, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 2; U BAN NHÂN DÂN T NH
  9. - S L TBXH - S TC - Lưu VP, TC, L XH M U S : 02 C/L TB&XH-BTXH (Theo TT s 10/2004/TT-BL TBXH, ngày 28 tháng 6 năm 2004) UBND T NH (THÀNH PH ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......./........../Q -UB c l p - T do - H nh phúc ............, ngày..... tháng..... năm...... QUY T Đ NH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) V vi c i u ch nh m c tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) - Căn c Lu t ch c H i ng nhân dân và UBND (s a i)............ - Căn c Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư Liên t ch s 10/2004/TT-BL TBXH ngày 28/6/2004 c a B Lao ng - thương binh và xã h i, B Tài chính. - Theo ngh c a Giám c S Lao ng - thương binh và xã h i. QUY T NNH i u 1: i u ch nh m c tr giúp kinh phí cho............. gia ình, cá nhân nh n nuôi tr em m côi t ngày...... tháng.......năm....... (có danh sách và m c c th kèm theo). i u 2: Các ông (bà) Giám c S Lao ng - thương binh và xã h i, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và gia ình, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 2; U BAN NHÂN DÂN T NH - S L TBXH - S TC
  10. - Lưu VP, TC, L XH M U S : 02 D/L TB&XH-BTXH (Theo TT s 10/2004/TT-BL TBXH, ngày 28 tháng 6 năm 2004) UBND T NH (THÀNH PH ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......./........../Q -UB c l p - T do - H nh phúc ......, ngày.......tháng........năm...... QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) V vi c thay i nơi nh n tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH (THÀNH PH ) - Căn c Lu t ch c H i ng nhân dân và UBND (s a i)............ - Căn c Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư Liên t ch s 10/2004/TT-BL TBXH ngày 28/6/2004 c a B Lao ng - thương binh và xã h i, B Tài chính. - Theo ngh c a Giám c S Lao ng - thương binh và xã h i. QUY T NNH i u 1: Thay i nơi nh n tr giúp kinh phí cho............. gia ình, cá nhân nh n nuôi tr em m côi t ngày...... tháng.......năm....... (có danh sách và m c c th kèm theo). i u 2: Các ông (bà) Giám c S Lao ng - thương binh và xã h i, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và gia ình, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 2; U BAN NHÂN DÂN T NH - S L TBXH - S TC - Lưu VP, TC, L XH
Đồng bộ tài khoản