Thông tư liên tịch 106/2002/TTLT/BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 106/2002/TTLT/BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 106/2002/TTLT/BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 106/2002/TTLT/BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a liªn Þ ch b é  T µi ch Ý n h  ­ B é  c«n g  n g hi Ö p    t S è  106/2002/TTLT/ B T C­B C N  n g µ y   22 th¸ng 11 n¨ m  2002 H í ng d É n  vi Ö c b åi  ê n g, h ç  trî ® Ó  x © y  d ù n g   th   c« n g  tr× nh líi ® i Ö n  cao    ¸p  C¨n  vµo  cø  Ph¸p  Ët§Êt ®ai hiÖn  µnh; lu       h   C¨n  Bé  Ët D © n   ù  µy  th¸ng10  cø  Lu   s ng 28    n¨m  1995;    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 24    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  n   ï thiÖth¹ikhinhµ  ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ph v vi ®Ò b       n      ®Ó s d v m ôc  ch  èc  ®Ý qu phßng,an   ninh,lîÝch  èc    îÝch     i qu gia,l  i c«ng  éng; c   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 54/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v b¶o  Ö   toµn íi iÖn  v an  l ® cao    ¸p; Bé   µi chÝnh, Bé   T    C«ng  nghiÖp  íng dÉn  Öc  åith ng,hç  î   ©y   h  vi b   ê   tr  ®Ó x dùng  c«ng  ×nh l i iÖn  tr  í  ® cao      ¸p nh sau: I . Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. ViÖc  åi th ng, hç  î®Ó   ©y  ùng    b   ê   tr  x d c«ng  ×nh íi®iÖn  tr l  cao  ® îc ¸p    thùc hiÖn      nh sau: ­ Trêng  îp Nhµ   ícthu håi®Êt,kÓ   thu håi®Êt    h  n        c¶      n»m   trong hµnh    lang  b¶o  Ö   toµn  êng  ©y  Én  iÖn  v an  ® d d ® cao    Öc  åi th ng, hç  î® îc thùc ¸p,vi b   ê   tr      hiÖn  theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   ®Þ 22/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 24  4  1998  ña  Ýnh  ñ, Th«ng   c Ch ph   t 145/1998/TT­BTC   µy  th¸ng 11  ng 4    n¨m  1998  cña  é   µi chÝnh  µ  BT  v C«ng    v¨n 4448/TC­ QLCS   µy  th¸ng 9  ng 4    n¨m  1999  ña  c Bé   µi chÝnh  Ò   Öc  íng dÉn  ö  ým ét  è  íng m ¾ c   Ò   T  v vi h   x l  sv   v c«ng    n   ï, t¸c®Ò b   gi¶i ãng  Æt    ph m b»ng. ­§èivíi t  µ   íckh«ng    åi,      ®Ê Nh n   thu h  n»m  tronghµnh    lang b¶o  Ö   toµn    v an  ® êng  ©y  Én  iÖn  dd® cao      ©y  ùng  ¸p,khix d c«ng  ×nh bÞ  ¹n chÕ   tr   h   kh¶ n¨ng  ö  s dông,thiÖth¹ivÒ   µis¶n,viÖc  åith ng,hç  î       t    b   ê   tr  cho    chøc,hé    nh, c¸ctæ    gia®×   c¸nh©n  ö  ông  t  îcthùc hiÖn    sd ®Ê ®     theo híng dÉn  ¹ M ôc        t i IITh«ng   µy. tn 2.Chñ  u    ®¹idiÖn  ñ  u  )dù      ®Ç t(   ch ®Ç t   ¸n c«ng  ×nh l i iÖn  tr  í  ® cao    Þu  ¸p ch tr¸chnhiÖ m   åith ng,hç  î   b   ê   tr  theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 22/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng4  24    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ,Th«ng   c Ch ph   t145/1998/TT­BTC   µy    ng 4 th¸ng  n¨m   11  1998  ña  é   µi  Ýnh,  c B T ch C«ng v¨n  4448/TC­QLCS   µy    ng 04 th¸ng9    n¨m  1999  ña  é  µichÝnh  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. c BT  vh   t i tn II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  vi Ö c b å i thê n g, h ç  trî  q   trong tr n g  h î p k h « n g  thu h å i ® Ê t ê 1.§èivíi®Êt:       
  2. 2 §Êt cã    iÒu  Ön  îcbåith ng    ®ñ ® ki ®     ê theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 6  NghÞ   ®Þnh  22/1998/N§­ CP,  µ   íckh«ng    åi,nhng  Nh n   thu h   n»m   trong hµnh    lang b¶o    vÖ   toµn  ña  êng  ©y  Én  iÖn  an  c® d d ® cao  m µ   Þ   ¹n  Õ   ¸p  b h ch kh¶  n¨ng  ö  s dông,® îcbåith ng  Öth¹ithùc tÕ          ê thi       nh sau: a) Trêng  îp lµm    h  thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  õ®Êt    ®Êt khu  ©n  ),   m ®Ý s d t  ë(   d c  ®Êt  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh (®Êt chuyªn dïng)chuyÓn  µnh  t  tr         th ®Ê n«ng  nghiÖp,  ®Êt  ©m   l nghiÖp  îc båi th ng  ®     ê b»ng  Òn  ti theo møc  chªnh  Öch    ÷a    l gi¸gi gi¸ ®Êt    ®Êt khu  ©n  )víi   t  ë(   d c     ®Ê theo m ôc  ch  ö  ông  íi. gi¸   ®Ý s d m  b) Trêng  îp kh«ng    h  thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t  µ  ,c«ng  ×nh   m ®Ý s d ®Ê (nh ë   tr   ®ñ   iÒu  Ön  ån  ¹  ® ki t t i trong hµnh    lang b¶o  Ö   toµn  ña  êng  ©y),nhng  v an  c® d   lµm  ¹n chÕ   h  kh¶ n¨ng  ö  ông  × ® îcbåith ng  sd th       ê b»ng  Òn theo  ti   møc  Öth¹i thi     thùc tÕ. Møc   åith ng     b   ê b»ng  chªnh  Öch    ÷a gi¸®Êt    êi®iÓ m   íc trõ l gi¸gi     ë th   tr     gi¸®Êt    êi®iÓ m     ë th   sau    ã  khic Quy Õt  nh  håi®Êt    ©y  ùng  ®Þ thu    ®Ó x d c«ng  tr×nh do    UBND   Êp  c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ cho  ï hîp víit×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  ph       h th   c ®Þa   ¬ng, nhng  ph   møc   åith ng  èi®a  b   ê t   kh«ng    qu¸ 50%     t  ¹  êi®iÓ m   gi¸®Ê t i   th tr ckhicã  Õt ®Þnh    åi®Êt    ©y  ùng  í     quy   thu h   ®Ó x d c«ng  ×nh. tr c)    µnh  Khi h lang b¶o  Ö   toµn  êng  ©y  Én  iÖn  v an  ® d d ® cao  chiÕm   ¸p  dông  kho¶ng kh«ng  ính¬n  l  70%   Ön  Ých  t  ö  ông  ã  µ  ,c«ng  ×nh di t ®Ê s d c nh ë   tr   cña  ét  ñ  ö  ông  t  ×  Çn  Ön  Ých  t  m ch s d ®Ê th ph di t ®Ê cßn  ¹ còng  îcbåith ng  l i ®    ê theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n  M ôc      ®Þ t i a,b  1  IITh«ng   µy. tn d) C¸c  ¹ ®Êt    lo   i sau  y  ®© kh«ng  îcbåith ng,hç  î ®     ê   tr : ­ §Êt ® îcNhµ   íccho      n  thuª,®Êt    n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  µm    l muèi,®Êt  ã  Æt   ícnu«itrång thuû s¶n,®Êt  a  ö  ông,®Êt    cm n          ch s d   chuyªn dïng    ® îcgiao kh«ng      ph¶inép  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê hoÆc   ép  Òn sö  ông  t  n ti   d ®Ê b»ng  tiÒn cã  ån  õng©n    ngu t   s¸ch nhµ  íc;   n  ­ §Êt    kh«ng  ã    iÒu  Ön  îc båi th ng  c ®ñ ® ki ®     ê theo  quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 6 cña  NghÞ   nh  ®Þ 22/1998/N§­   µy  th¸ng4  CP ng 24    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2.§èivíitµis¶n:       a) Nhµ   , c«ng  ×nh x©y  ùng  µ    µis¶n    ë  tr   d v c¸ct   kh¸cbÞ    ì,dichuyÓn     th¸od     toµn  é  îcbåith ng  b ®     ê theo  quy  nh  ¹ §iÒu    Òu    Òu  cña  ®Þ ti  17,§i 18,§i 19  NghÞ   ®Þnh  22/1998/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 24    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ, Th«ng    c Ch ph   t 145/1998/TT­ BTC   µy  th¸ng 11  ng 4    n¨m  1998  ña  é   µi chÝnh, C«ng    c BT    v¨n 4448/TC­ QLCS   µy  th¸ng9  ng 4    n¨m 1999  ña  é  µichÝnh. c BT  b) ThiÖth¹ivÒ   ©y  ång ® îcbåith ng        c tr       ê theo  quy  nh  ¹ §iÒu    Òu  ®Þ ti  23,§i 24  ña  c NghÞ   nh   ®Þ 22/1998/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 24    n¨m 1998  ña  Ýnh  c Ch phñ. c)Nhµ   ,c«ng  ×nh cã  íckhix©y  ùng  êng  ©y  Én  iÖn    ë  tr   tr     d ® dd® cao    µ  ¸p v c¸c tµis¶n     kh¸c ®¶m     b¶o    iÒu  Ön  c¸c ® ki quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   1  8  ®Þnh  54/1999/N§­ CP,  îctån t¹ trong hµnh  ®      i   lang,kh«ng  Þ  Öth¹inhng  Þ    b thi     b h¹n  Õ   ch kh¶  n¨ng  ö  ông  × ® îchç  îMøc  ç  î i víi µ  Êp  vµ  Êp  sd th     tr   . h tr      ®è nh c 1  c 2  µ 10%;  µ  Êp    Êp  vµ  l  nh c 3, c 4  c«ng  ×nh   ô  c  Ëp  µ 30%     Þ phÇn  tr   ph ®é l l   gi¸tr   nhµ  , c«ng  ×nh tÝnh    Ön  Ých  ë  tr   trªndi t n»m  trong hµnh    lang b¶o  Ö   toµn  v an  cña  êng  ©y  ® d theo    ©y  ùng  íi cña  µ, c«ng  ×nh  ã    Èn  ü  gi¸x d m  nh   tr c tiªuchu k thuËt t ng  ¬ng  Uû    ¬ ® do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  h theo quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ. Ch ph
  3. 3 d)   êng  îp nhµ  , c«ng  ×nh kh«ng  ¶m    Tr h  ë  tr   ® b¶o    iÒu  Ön  toµn, c¸c ® ki an    ph¶i th¸o dì m ét  Çn       ph hoÆc   ùc  Ön    Ön  th hi c¸c bi ph¸p  öa  ÷a, c¶it¹o ®Ó   s ch       ®¶m   b¶o c¸c  iÒu  Ön  toµn  ® ki an  theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   1  8  ®Þnh  54/1999/N§­     îctån t¹ trong hµnh  CP ®Ó ®     i     lang th×  îcbåith ng  Çn    ®     ê ph bÞ  ph¸  ì,kinh phÝ     öa  ÷a, c¶it¹o nhµ  , c«ng  ×nh.Ngoµi ra,n Õu   d    ®Ó s ch       ë  tr      nhµ,c«ng  ×nh vµ    µis¶n    tr   c¸ct   kh¸cbÞ  ¹n  Õ     h ch kh¶  n¨ng  ö  ông  × cßn  îc sd th   ®  hç  î tr theo qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  M ôc    ña     t i c  2  IIc Th«ng   µy. tn e)  êng  îp  Çn  µ  , c«ng  ×nh bÞ   µnh  Tr h ph nh ë   tr   h lang b¶o  Ö   toµn  ­ v an  ® êng  ©y  Én  iÖn  d d ® cao  chiÕm   ông    ¸p  d trªn70%  tæng  Ön  Ých  Æt   di t m b»ng  cña  µ, c«ng  ×nh    µ    µis¶n  nh   tr ®ã v c¸c t   kh¸c,bÞ   ¹n  Õ     h ch kh¶  n¨ng  ö  ông  sd thuéc  i îng  îc hç  îtheo  ®è t ®   tr  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  M ôc    ®Þ ti ® c  2  IITh«ng    t nµy  × ® îctÝnh  th     cho  µn  é  Ön  Ých  ña  µ,c«ng  ×nh. to b di t c nh   tr 3.  µ   ,  Nh ë c«ng  ×nh  íi x©y  ùng, c©y  íi trång  ã  tr m  d   m  c sau  êi®iÓ m   th   c«ng  è  Õt  nh  b quy ®Þ phª  Öt  ù  x©y  ùng  duy d ¸n  d c«ng  ×nh  êng  ©y  ña  tr ® d c cÊp  ã  Èm   c th quyÒn cho  äi  chøc, hé  m tæ    gia  nh,  nh©n  ã  µ, ®Êt  ®× c¸  c nh   trong ph¹m    ù    Õt,n Õu    ¹m    iÒu  Ön  Ò   toµn    vid ¸n bi   viph c¸c® ki v an  quy  nh  ¹ ®Þ t i NghÞ   nh  è  ®Þ s 54/1999/N§­   × ph¶iph¸ dìvµ  CP th         kh«ng  îcbåith ng,hç  î ®     ê   tr . 4. Nhµ     µ    ë v c«ng  ×nh   tr  sau    ñ  u    ∙  ùc hiÖn  Ýnh  khich ®Ç t® th   ch s¸ch båi    th ng  µ  ç  î µ   ã    iÒu  Ön  ån t¹  ë  ¹   ê v h tr  c ®ñ ® m ki t   i l i trong hµnh  ( )   lang b¶o  Ö     v an toµn  êng  ©y  Én  iÖn  ® d d ® cao  theo  ¸p  quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  NghÞ   1  8  ®Þnh  54/1999/N§­ CP,  Õu  ñ  µ, c«ng  ×nh cã  n ch nh   tr   nguyÖn  äng    v di chuyÓn  ra  ái hµnh  kh   lang  toµn  ×  ù thùc  Ön  Öc    an  th t   hi vi di chuyÓn  µ  m kh«ng  îc ®  nhËn  thªm kho¶n    Ý  åith ng,hç  î µo  chiph b   ê   tr  n kh¸c. III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chØ  o  ë   µi chÝnh    Ët    ñ  × ®¹ S T   ­ V gi¸ch tr   phèihîp  íiSë   Þa  Ýnh, Së   ©y  ùng, Së     v  § ch  X d   C«ng  nghiÖp  µ    µnh  ã  v c¸c ng c li   ªnquan  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  åith ng,hç  î   ©y  ùng  h  vi th   b   ê   tr  x dkhi c«ng  ×nh l i tr  í  ®iÖn  cao  theo  ng  ¸p  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ 22/1998/N§­CP,  NghÞ   ®Þnh  54/1999/N§­ CP, Th«ng   t145/1998/TT­ BTC   µy  th¸ng11  ng 04    n¨m  1998  cña  é   µi chÝnh, C«ng  4448/TC­ BT    v¨n  QLCS   µy  th¸ng 9  ng 04    n¨m  1999  ña  c Bé  µichÝnh vµ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. T   h   t i tn 2. Chñ   u    ù    ©y  ùng    ®Ç td ¸n x d c«ng  ×nh l i iÖn  tr  í  ® cao    ã  ¸p c tr¸chnhiÖ m     phèihîp  íiHéi  ng  n   ï gi¶iphãng  Æt     v  ®å ®Ò b     m b»ng  Ëp  ¬ng  båi th ng, l ph ¸n    ê   hç  îtr×nh  y  tr  ñ ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh  phª duyÖt. Héi  ng  n   ï      ®å ®Ò b gi¶i phãng  Æt   m b»ng  ã  c tr¸chnhiÖm   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   c«ng    åith ng,hç  î t¸cb   ê   tr  ®èi  íic¸c tæ  v     chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îc hëng  åith ng, hç  î   ©y    gia ®×    ®  b   ê   tr  x khi dùng  c«ng  ×nh l i®iÖn  tr  í  cao    ¸p trong tr ng  îp thu håi®Êt  µ   ê h       v kh«ng    åi thu h   ®Êt theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   ®Þ 22/1998/N§­ CP,  Th«ng   145/1998/TT­ t BTC   µy  th¸ng11  ng 04    n¨m  1998  ña  é  µichÝnh,C«ng    c BT    v¨n 4448/TC­ QLCS   ngµy  th¸ng9  04    n¨m  1999  ña  é  µichÝnh  µ  c BT  v Th«ng   µy. tn 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k  §èi víinh÷ng  ù  c«ng  ×nh íi®iÖn     d ¸n  tr l  cao  ®∙  ©y  ùng  ¸p  x d xong  µ  v ®ãng  iÖn  íc ngµy  ® tr   Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  ×  t c hi l     th kh«ng  dông  ¸p  viÖc  åith ng,hç  î b   ê   tr  theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t i tn
  4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c   qu¸ tr       cv   hoÆc     ph¸tsinh nh÷ng  Ên    v ®Ò   íicÇn  ö  ý,®Ò   Þ    ¬  m  x l  ngh c¸c c quan, ®¬n  Þ, ñy    v   ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c ph¶n    Ò   é  µichÝnh,Bé C«ng  ¸nh v B T      nghiÖp    èihîp xö  ý. ®Ó ph     l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản