Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
100
lượt xem
13
download

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/07/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH

 1. T h«ng t cña liªn tÞch Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi sè 11/2002/TTLT-BGD&§T-BTCCBCP- BTC-BL§TB&XH ngµy 27 th¸ng 03 n¨m 2002 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 35/2001/N§-CP ngµy 09/07/2001cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®ang c«ng t¸c ë c¸c trêng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 35/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 07 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®ang c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, sau khi trao ®æi víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, Liªn tÞch Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o - Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o ®ôc ®ang c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n nh sau: A. Nh÷ng quy ®Þnh chung I. §èi tîng ¸p dông 1. Nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc (CBQLGD) trong biªn chÕ, ng êi trong thêi gian tËp sù hoÆc ®ang hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ, h ëng l- ¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc (nhµ gi¸o, CBQLGD hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ n- íc) hiÖn ®ang c«ng t¸c ë c¸c tr êng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 2. Nhµ gi¸o, CBQLGD kh«ng thuéc biªn chÕ Nhµ níc, ngêi trong thêi gian tËp sù hoÆc hîp ®ång hëng l¬ng tõ nguån thu hîp ph¸p cña ®¬n vÞ kh«ng thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc (nhµ gi¸o, CBQLGD kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc) hiÖn ®ang c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 3. C¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2 trªn ®©y bao gåm: a. HiÖu trëng, Phã HiÖu trêng, Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc c¸c trung t©m, c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o; b. C¸c c¸n bé nguyªn lµ nhµ gi¸o, HiÖu tr ëng, Phã HiÖu trëng, Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ dµo t¹o dîc ph©n c«ng lµm nhiÖm vô t¹i c¸c phßng, ban chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o; c. C¸c c¸n bé nguyªn lµ nhµ gi¸o, HiÖu tr ëng, Phã HiÖu trëng, Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo tµo ®îc ®iÒu ®éng vÒ c«ng t¸c ë Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o mµ c¬ quan phßng Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n.
 2. II. Ph¹m vi ¸p dông 1. C¸c trêng chuyªn biÖt bao gåm: a. Trêng phæ th«ng d©n téc néi tró; b. Trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró; c. Trêng dù bÞ ®¹i häc; d. Trêng trung häc phæ th«ng chuyªn; ®. Trêng gi¸o dìng; e. Trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt; g. Trêng n¨ng khiÕu nghÖ thuËt, thÒ dôc, thÓ thao ® îc thµnh lËp nh»m ph¸t triÓn tµi n¨ng cña häc sinh trong c¸c lÜnh vùc nµy vµ ho¹t déng theo quy ®Þnh cña LuËt Gi¸o ®ôc. 2. Vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n bao gåm: vïng d©n téc thiÓu sè, miÒn nói, h¶i ®¶o vµ nh÷ng vïng khã kh¨n kh¸c. Danh môc cña nh÷ng vïng nµy ®îc ban hµnh kÌm theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 1232/Q§-TTg ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999, QuyÕt ®Þnh sè 647/Q§ -TTg ngµy 12 th¸ng 07 n¨m 2000, QuyÕt ®Þnh sè 42/Q§ -TTg ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2001 vµ c¸c quyÕt ®Þnh bæ sung kh¸c cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt danh s¸ch c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¸n vµ x· biªn giíi, h¶i ®¶o thuéc ph¹m vi ch ¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. 3. "C¬ së gi¸o ®ôc vµ ®µo t¹o" bao gåm: nhµ trÎ, nhãm trÎ, líp mÉu gi¸o, trêng mÉu gi¸o, mÇm non, phæ th«ng, bæ tóc v¨n ho¸, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ, cao ®¼ng, ®¹i häc; c¸c trung t©m: kü thuËt tæng hîp - h - íng nghiÖp, d¹y nghÒ, gi¸o dôc thêng xuyªn, nu«i d¹y trÎ tµn tËt. III. Nguyªn t¾c ¸p dông 1. Nhµ gi¸o, CBQLGD ngoµi viÖc hëng c¸c chÝnh s¸ch nh c¸n bé, c«ng chøc c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc cßn ®îc hëng thªm c¸c chÕ ®é phô cÊp trî cÊp, u ®·i quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Nhµ gi¸o, CBQLGD khi nghØ hu hoÆc th«i viÖc kh«ng hëng c¸c chÕ ®é phô cÊp trî cÊp, u ®·i quy ®Þnh trong Th«ng t nµy. C¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp, u ®·i quy ®Þnh trong Th«ng t nµy kh«ng sö dông ®Ó tÝnh c¸c chÕ dé phô cÊp kh¸c, chÕ dé b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, trî cÊp th«i viÖc; Riªng phô cÊp thu hót, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp lu ®éng ®îc tÝnh ®Ó trÝch nép 2% kinh phÝ C«ng ®oµn. 3. Nhµ gi¸o, CBQLGD c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt kh«ng ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n chØ h ëng c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp u ®·i quy ®Þnh cho c¸c trêng chuyªn biÖt híng dÉn t¹i c¸c môc I, II vµ môc III phÇn B cña Th«ng t nµy;
 3. - Nhµ gi¸o, CBQLGD c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt mµ trêng chuyªn biÖt ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× hëng ®ñ c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp, u ®·i quy ®Þnh tõ môc I ®Õn môc XI t¹i phÇn B cña Th«ng t nµy; - Nhµ gi¸o, CBQLGD c«ng t¸c ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n chØ h ëng c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp, u ®·i quy ®Þnh cho vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n tõ môc I ®Õn môc XI (trõ môc III) phÇn B cña Th«ng t nµy. 4. Nhµ gi¸o, CBQLGD hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc hëng c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp, u ®·i quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy do nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc chi tr¶; Ng©n s¸ch Trung ¬ng chi tr¶ cho c¸c Nhµ gi¸o, CBQLGD c«ng t¸c ë c¸c trêng chuyªn biÖt, c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc c¸c Bé, ngµnh Trung - ¬ng qu¶n lý. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng chi tr¶ cho c¸c Nhµ gi¸o, CBQLGD c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt, t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc ®Þa ph ¬ng qu¶n lý; Nhµ gi¸o, CBQLGD kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vËn dông, thùc hiÖn c¸c chÕ dé trî cÊp, phô cÊp, u d·i quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy tõ nguån thu hîp ph¸p cña ®¬n vÞ. (ThiÕu) Nhµ gi¸o, CBQLGD thuéc ®èi tîng ¸p dông t¹i môc I phÇn A Th«ng t nµy hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i trêng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. Thêi gian kh«ng ®îc tÝnh ®Ó tr¶ phô cÊp u ®·i cho c¸c ®èi tîng nªu trªn gåm cã: - §i häc tËp dµi h¹n, ®i c«ng t¸c trªn 3 th¸ng, nghØ vÒ viÖc riªng 1 th¸ng (liªn tôc); - NghØ thai s¶n vît qu¸ tiªu chuÈn quy ®Þnh trong Bé luËt Lao ®éng vµ nghØ èm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ B¶o hiÓm X· héi; - Trong thêi gian chÊp hµnh kû luËt tõ h×nh thøc c¶nh c¸o trë lªn. 2. Møc phô cÊp 2.1. Møc phô cÊp 2.1.1. Møc phô cÊp 70% l¬ng theo ng¹ch, bËc hiÖn hëng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã) ¸p dông ®èi víi c¸c nhµ gi¸o, CBQLGD ®ang c«ng t¸c t¹i: a. C¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n; b. C¸c trêng chuyªn biÖt sau: - Trêng trung häc phæ th«ng chuyªn; - Trêng phæ th«ng d©n téc néi tró;
 4. - Trêng, líp dµnh cho ngêi tµn tËt; - Riªng ®èi víi nhµ gi¸o, CBQLGD ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c tr êng gi¸o dìng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc hëng phô cÊp u ®·i theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy mµ cã møc phô cÊp quèc phßng, an ninh vµ phô cÊp th©m niªn hiÖn h ëng thÊp h¬n møc 70% l¬ng theo ng¹ch, bËc hiÖn hëng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã) th× ®îc hëng thªm sè tû lÖ phÇn tr¨m (%) chªnh lÖch ®Ó ®¹t møc phô cÊp b»ng 70%. 2.1.2. Møc phô cÊp 50% l¬ng theo ng¹ch, bËc hiÖn hëng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã) ¸p dông ®èi víi c¸c nhµ gi¸o, CBQLGD ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c trêng chuyªn biÖt kh«ng ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n bao gåm: - Trêng phæ th«ng d©n téc b¸n tró; - Trêng dù bÞ ®¹i häc; - Trêng n¨ng khiÕu nghÖ thuËt, thÓ dôc, thÓ thao. 2.1.3. C¸ch tÝnh TiÒn phô cÊp u ®·i ®îc hëng trong 1 th¸ng = Møc l¬ng tèi thiÓu x (hÖ sè l¬ng hiÖn hëng + hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh d¹o (nÕu cã)) x 70% hoÆc (50%). VÝ dô 1: Mét HiÖu trëng trêng tiÓu häc c«ng t¸c ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, hÖ sè 2,59, hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 0,25 ®îc hëng phô cÊp u ®·i møc 70%. TiÒn phô cÊp u ®·i ®èi víi trêng hîp nµy trong 1 th¸ng dîc tÝnh nh sau: TiÒn phô cÊp u ®·i 1 th¸ng = 210.000 ® x (2,59 + 0,25) x 70% = 417.480 ® VÝ dô 2: Nhµ gi¸o NguyÔn V¨n A, hiÖn ®ang c«ng t¸c ë trêng gi¸o dìng, cÊp bËc §¹i uý, cã hÖ sè l¬ng 4,15, hëng phô cÊp th©m niªn 20%. Møc phô cÊp u ®·i nhµ gi¸o NguyÔn V¨n A ®îc hëng thªm nh sau: Møc phô cÊp u d·i ®îc hëng = 70% (phô cÊp u ®·i theo quy ®Þnh) - 20% (phô cÊp th©m niªn) = 50%. TiÒn phô cÊp u ®·i 1 th¸ng = 210.000 ® x 4,15 x 50% = 435.750 ®. 3. Ph¬ng thøc chi tr¶ 3.1. Phô cÊp nµy ®îc tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng (kÓ c¶ thêi gian nghØ hÌ). 3.2. Nhµ gi¸o, CBQLGD ®· ®îc hëng phô cÊp u ®·i theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× kh«ng hëng phô cÊp u ®·i theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 147/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BL§TB&XH-BGD&§T ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 1998 cña Liªn tÞch Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o h íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 973/1997/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1997 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp u ®·i ®èi víi gi¸o viªn ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c trêng c«ng lËp cña Nhµ níc. 3.3. Kho¶n phô cÊp nµy ®îc h¹ch to¸n vµo môc 102 tiÓu môc 08 cña ch- ¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc.
 5. III. PHô CÊP TR¸CH NHIÖM 1. Nhµ gi¸o, CBQLGD thuéc ®èi tîng ¸p dông t¹i môc I phÇn A Th«ng t nµy c«ng t¸c t¹i trêng chuyªn biÖt ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm møc 0,3 so víi l¬ng tèi thiÓu vµ kh«ng hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 17/ BL§TB&XH-TT ngµy 02 th¸ng 06 n¨m 1993 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm. 2. C¸ch tÝnh TiÒn phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®îc hëng trong 1 th¸ng = møc l¬ng tèi thiÓu x 0,3. 3. Ph¬ng thøc chi tr¶ 3.1. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®îc tÝnh tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng. 3.2. Kho¶n phô cÊp nµy ®îc h¹ch to¸n vµo môc 102 tiÓu môc 03 cña ch- ¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. IV. Phô cÊp thu hót 1. §èi tîng ®îc hëng Nhµ gi¸o, CBQLCD kÓ c¶ nh÷ng ngêi míi tèt nghiÖp ®îc cÊp cã thÊm quyÒn tuyÓn dông vµ bè trÝ c«ng t¸c (bao gåm c¶ ngêi ®Þa ph¬ng vµ ngêi tõ ®Þa ph¬ng kh¸c ®Õn) ®îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cã thÈm quyÒn ®iÒu ®éng tõ n¬i kh«ng thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®Õn c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 2. Møc phô cÊp vµ thêi gian ®îc hëng - Møc phô cÊp b»ng 70% l¬ng theo ng¹ch, bËc hiÖn hëng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (nÕu cã). - Phô cÊp thu hót tr¶ cho thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ cña Nhµ gi¸o, CBQLGD t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5 n¨m, kÓ tõ ngµy nhËn quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng c«ng t¸c. 3. C¸ch tÝnh hëng phô cÊp 3.1. TiÒn phô cÊp thu hót ®îc hëng trong 1 th¸ng = Møc l¬ng tèi thiÓu x (hÖ sè l¬ng hiÖn hëng + phô cÊp chøc vô l·nh d¹o (nÕu cã)) x 70%. 3.2. Mèc thêi gian tÝnh tr¶ phô cÊp thu hót ®èi víi nh÷ng ng êi ®îc ®iÒu ®éng tríc ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2001 ®îc tÝnh tõ ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2001 trë vÒ sau. Trong nh÷ng trêng hîp nµy, phô cÊp thu hót còng ® îc tr¶ theo thêi gian thùc tÕ cßn tiÕp tôc c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n nhng tèi ®a còng kh«ng qu¸ 5 n¨m, kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng cã hiÖu lùc. §èi víi nh÷ng ng êi ®îc ®iÒu ®éng tõ ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2001 trë vÒ sau th× mèc thêi gian ® îc
 6. tÝnh tõ ngµy nhËn quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn ®iÒu ®éng cho ®Õn ngµy hoµn thµnh thêi h¹n ®îc ®iÖu ®éng. VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n A, tèt nghiÖp trêng trung häc s ph¹m, ngµy 31/12/1996 ®îc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®iÒu ®éng ®Õn c«ng t¸c t¹i tr êng tiÓu häc thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. §Õn 31/12/2002 cã quyÕt ®Þnh thuyªn chuyÓn vÒ vïng kh«ng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. «ng NguyÔn V¨n A ®îc hëng phô cÊp thu hót møc 70% tÝnh tõ ngµy 25/07/2001 cho ®Õn ngµy 31/12/2002 (thêi gian cßn l¹i cña 5 n¨m, kÓ tõ ngµy nhËn quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng- tøc lµ «ng A ® îc nhËn phô cÊp thu hót 1 n¨m 5 th¸ng). VÝ dô 2. Bµ hiÖu trëng NguyÔn ThÞ B c«ng t¸c ë trêng tiÓu häc ®îc xÕp l¬ng m· ng¹ch 15114, bËc 7, hÖ sè 2,59, hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 0,35. Ngµy 15/08/2001 nhËn QuyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng cña Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Õn c«ng t¸c t¹i Trêng tiÓu häc ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc x· cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n víi thêi h¹n 3 n¨m ®Õn ngµy 15/08/2004 hÕt h¹n phôc vô, ®îc hëng phô cÊp thu hót 70%. TiÒn phô cÊp thu hót ®îc hëng trong 1 th¸ng tÝnh cho trêng hîp nµy = 210.000 x (2,59 + 0,35) x 70% = 432.180 ® vµ ®îc tr¶ trong thêi gian 3 n¨m (36 th¸ng). HÕt 3 n¨m, Bµ NguyÔn ThÞ B ë l¹i tiÕp tôc c«ng t¸c t¹i c¬ së gi¸o dôc ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn thªm 3 n¨m n÷a vµ tiÕp tôc ®îc hëng phô cÊp thu hót thªm 2 n¨m. 4- C¸ch tr¶ 4.1. Phô cÊp nµy ®îc tÝnh ®Ò tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng (kÓ c¶ thêi gian nghØ hÌ); 4.2. Phô cÊp nµy chØ ®îc tr¶ trong thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 4.3. Phô cÊp nµy ®îc h¹ch to¸n vµo môc 102, tiÓu môc 02 cña ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. V. THêI H¹N LU¢N CHUYÓN NHµ GI¸O Vµ TRî CÊP CHUYÓN VïNG 1- §èi tîng 1.1. Nhµ gi¸o hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc - ®µo t¹o cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh lu©n chuyÓn tõ ®Þa bµn kh«ng thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi dÆc biÖt khã kh¨n ®Õn nhËn c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n kÓ tõ ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2001 trë ®i; 1.2. Ngêi míi tèt nghiÖp c¸c trêng ®µo t¹o ®îc cÊp cã thÈm quyÒn tuyÓn dông míi vµ bè trÝ c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n kÓ tõ ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2001 trë ®i. 2. Thêi h¹n lu©n chuyÓn nhµ gi¸o vµ chÕ ®é ®îc hëng
 7. 2.1. Thêi h¹n lu©n chuyÓn nhµ gi¸o c«ng t¸c t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n lµ 5 n¨m ®èi víi nam, 3 n¨m ®èi víi n÷. Trong thêi gian c«ng t¸c theo thêi h¹n lu©n chuyÓn quy ®Þnh mµ nhµ gi¸o bÞ kû luËt (khiÓn tr¸ch; c¶nh c¸o; h¹ bËc l¬ng; h¹ ng¹ch) th× cha ®îc gi¶i quyÕt lu©n chuyÓn. ChØ sau khi chÊm døt hiÖu lùc kû luËt th× nhµ gi¸o míi ®îc lu©n chuyÓn vµ thêi gian bÞ kû luËt kh«ng dîc tÝnh vµo thêi gian phôc vô trong thêi h¹n lu©n chuyÓn. 2.2. Sau khi hoµn thµnh thêi h¹n phôc vô nªu trªn, nhµ gi¸o ®îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc - ®µo t¹o cã thÈm quyÒn s¾p xÕp lu©n chuyÓn c«ng t¸c ®Õn n¬i kh«ng thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n theo nh÷ng nguyªn t¾c díi ®©y: a) §èi víi nhµ gi¸o ®îc ®iÒu ®éng lu©n chuyÓn ®Õn c«ng t¸c t¹i c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× ®îc lu©n chuyÓn trë vÒ n¬i ë vµ lµm viÖc cuèi cïng tr íc khi ®îc ®iÒu ®éng ®Õn vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n; b. §èi víi nh÷ng ngêi míi tèt nghiÖp c¸c trêng ®µo t¹o ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tuyÓn dông míi ®Ó bè trÝ c«ng t¸c theo thêi h¹n lu©n chuyÓn t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n (trõ nh÷ng trêng hîp khi tuyÓn sinh ®i häc t¹i c¸c trêng ®µo t¹o ®· cã hé khÈu thêng tró t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n), ®îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc - ®µo t¹o cã thÈm quyÒn bè trÝ, s¾p xÕp ®Õn c«ng t¸c ë c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kh«ng thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. c. Nhµ gi¸o cã nguyÖn väng thuyªn chuyÓn c«ng t¸c ®i n¬i kh¸c, ® îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã thÈm quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®i liªn hÖ thuyªn chuyÓn c«ng t¸c vµ gi¶i quyÕt thuyªn chuyÓn theo nguyÖn väng; d. Khi ®· ®îc quyÕt ®Þnh lu©n chuyÓn vÒ ®Þa ph¬ng míi, nhµ gi¸o ph¶i phôc tïng sù ph©n c«ng c«ng t¸c cña c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc ë ®Þa ph- ¬ng míi chuyÓn ®Õn, nÕu kh«ng chÊp hµnh viÖc bè trÝ c«ng t¸c th× tuú theo møc ®é bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.3. Nh÷ng nhµ gi¸o kh«ng thuéc ®èi tîng hëng chÕ ®é thêi h¹n lu©n chuyÓn vµ nh÷ng nhµ gi¸o nhËn c«ng t¸c ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n tõ ngµy 24 th¸ng 07 n¨m 2001 trë vÒ tr íc th× kh«ng gi¶i quyÕt viÖc lu©n chuyÓn theo thêi h¹n nh nãi ë trªn. Nh÷ng nhµ gi¸o nµy, nÕu cã nguyÖn väng thuyªn chuyÓn sÏ ® îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã thÈm quyÒn u tiªn s¾p xÕp gi¶i quyÕt thuyªn chuyÓn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 2.4. C¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ®Þa ph ¬ng n¬i nhµ gi¸o chuyÓn trë vÒ cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn, s¾p xÕp vµ bè trÝ viÖc lµm. NÕu khã kh¨n vÒ biªn chÕ vµ quü l¬ng th× UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh biªn chÕ vµ quü l¬ng trong tæng sè biªn chÕ vµ quü l¬ng cña tØnh cho c¬ së tiÕp nhËn nhµ gi¸o lu©n chuyÓn trë vÒ. Trong trêng hîp c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã nhµ gi¸o chuyÓn ®i cÇn ngêi ®Õn thay thÕ th× c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã thÈm quyÒn lu©n chuyÓn ngêi kh¸c ®Õn thay thÕ.
 8. 2.5. HÕt thêi h¹n phôc vô theo quy ®Þnh ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, nÕu nhµ gi¸o t×nh nguyÖn ë l¹i ®Ó tiÕp tôc c«ng t¸c vµ æn ®Þnh cuéc sèng l©u dµi th× ®îc UBND cÊp huyÖn c¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ cña huyÖn xÐt cÊp ®Êt lµm nhµ, lµm kinh tÕ trang tr¹i, kinh tÕ gia ®×nh vµ ®îc vay vèn lµm nhµ, lµm kinh tÕ víi l·i suÊt u ®·i tr¶ dÇn trong 10 n¨m. 2.6. Khi thùc hiÖn quyÕt ®Þnh lu©n chuyÓn (kÓ c¶ trêng hîp chuyÓn ®i vµ chuyÓn ®Õn vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n), nÕu nhµ gi¸o cã gia ®×nh (cha; mÑ; vî hoÆc chång; con) chuyÓn ®i theo th× ®îc trî cÊp tiÒn tÇu, xe, cíc hµnh lý (theo gi¸ vÐ vµ ho¸ ®¬n tµi chÝnh ph¸t hµnh) cho c¸c thµnh viªn ®i cïng vµ ®îc hëng trî cÊp chuyÓn vïng b»ng 5.000.000® (n¨m triÖu ®ång) cho mét hé (c¶ gia ®×nh). 3. C¸ch tr¶ trî cÊp chuyÓn vïng 3.1. Kho¶n tiÒn trî cÊp chuyÓn vïng vµ kho¶n trî cÊp tiÒn vÐ tÇu, xe, c- íc hµnh lý cho nhµ gi¸o vµ c¸c thµnh viªn ®i cïng do c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n (cã nhµ gi¸o lu©n chuyÓn ®i vµ nhËn ®Õn) chi tr¶ 1 lÇn. 3.2. Kho¶n chi trî cÊp tiÒn vÐ tÇu, xe, c íc hµnh lý, trî cÊp chuyÓn vïng ®îc h¹ch to¸n vµo môc 105 tiÓu môc 99 cña ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. VI- TRî CÊP LÇN §ÇU 1. §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn ®îc hëng Nhµ gi¸o kÓ c¶ nh÷ng ngêi míi tèt nghiÖp ®îc cÊp cã thÈm quyÒn tuyÓn dông vµ bè trÝ c«ng t¸c ®îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã thÈm quyÒn lu©n chuyÓn ®Õn c«ng t¸c t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ãng trªn ®Þa bµn thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n kÓ tõ ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2001 trë vÒ sau. 2. Møc trî cÊp vµ gi¶i quyÕt chç ë - Nhµ gi¸o ®ñ ®iÒu kiÖn trªn ®©y ® îc hëng mét kho¶n trî cÊp lÇn dÇu 3.000.000® (ba triÖu ®ång) cho mét ngêi ®Ó hç trî mua s¾m nh÷ng vËt dông cÇn thiÕt sím æn ®Þnh cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. Nhµ gi¸o lu©n chuyÓn ®Õn c«ng t¸c ë c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ® îc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i tiÕp nhËn gi¶i quyÕt chç ë. C¨n cø vµo sè lîng nhµ gi¸o c«ng t¸c t¹i c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã nhu cÇu nhµ ë vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n huyÖn chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong huyÖn x©y dùng nhµ ë tËp thÓ (nhµ c«ng vô) gi¸o viªn hoÆc x©y thªm phßng ë t¹i khu tËp thÓ gi¸o viªn cho phï hîp ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Þa ph - ¬ng. 3. C¸ch tr¶ 3.1. Trî cÊp nµy ®îc c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o n¬i tiÕp nhËn nhµ gi¸o chi tr¶ sau khi nhµ gi¸o ®· nhËn c«ng t¸c. 3.2. Kho¶n trî cÊp nµy ®îc h¹ch to¸n vµo môc 105 tiÓu môc 99 cña ch - ¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc.
 9. VII. PHô CÊP TIÒN MUA Vµ VËN CHUYÒN N¦íC NGäT Vµ S¹CH 1. §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn ®îc hëng Nhµ gi¸o, CBQLGD thuéc ®èi tîng ¸p dông t¹i môc I phÇn A Th«ng t nµy ®ang c«ng t¸c vµ sèng ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n mµ t¹i n¬i ®ang sinh sèng cã vïng thùc sù thiÕu n íc ngät vµ níc s¹ch theo mïa (gäi chung lµ vïng thiÕu níc ngät). 2. X¸c ®Þnh vïng thiÕu níc ngät, thêi gian vµ møc ®îc phô cÊp vïng thiÕu níc ngät vµ níc s¹ch theo mïa lµ vïng do ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng cã n - íc hoÆc cã nhng kh«ng thÓ dïng ®Ó phôc vô cho sinh ho¹t tõ 1 th¸ng liªn tôc trë lªn trong n¨m. UBND cÊp tØnh c¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ cña vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n thuéc quyÒn qu¶n lý dÓ quy ®Þnh vïng thiÕu níc ngät vµ níc s¹ch, thêi gian vµ møc hëng phô cÊp tiÒn mua vµ vËn chuyÓn níc ngät vµ níc s¹ch cho phï hîp. 3. C¸ch tÝnh 3.1- Thñ trëng c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tÝnh chi phÝ phô cÊp tiÒn mua vµ vËn chuyÓn níc ngät theo híng dÉn sau: - C¨n cø ®Ó tÝnh chi phÝ thùc tÕ cho mét ngêi bao gåm: + §Þnh møc tiªu chuÈn: 6 mÐt khèi/ ngêi/ th¸ng (a). + Sè th¸ng thùc tÕ thiÕu níc ngät trong 1 n¨m (b). + TiÒn chi phÝ mua vµ vËn chuyÓn 1 mÐt khèi n íc ngät ®Õn n¬i ë vµ lµm viÖc cña nhµ gi¸o, CBQLGD do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh (c). + TiÒn níc sinh ho¹t ®· ®îc tÝnh trong tiÒn l¬ng lµ: 600®/1 mÐt khèi. - Møc phô cÊp tiÒn mua níc ngät lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a chi phÝ thùc tÕ víi phÇn tiÒn ®· ®îc tÝnh trong tiÒn l¬ng (600®/m3 x 6 m3 = 3.600®). Møc phô cÊp ®îc hëng trong 1 th¸ng = (a) x (c) - 3.600® 3.2. Nhµ gi¸o, CBQLGD thuéc ®èi tîng ¸p dông t¹i môc I phÇn A Th«ng t nµy c«ng t¸c ë c¸c trêng thuéc Trung ¬ng qu¶n lý ®ãng trªn ®Þa bµn ®îc h- ëng phô cÊp tiÒn mua vµ vËn chuyÓn n íc ngät vµ s¹ch th× ®îc hëng theo møc quy ®Þnh cña ®Þa ph¬ng cã trêng ®ãng. 4. C¸ch tr¶ Kho¶n phô cÊp tiÒn mua vµ vËn chuyÓn n íc ngät vµ s¹ch ®îc tr¶ b»ng tiÒn cïng kú l¬ng hµng th¸ng; - Kho¶n chi phô cÊp tiÒn mua vµ vËn chuyÓn n íc ngät vµ s¹ch ®îc h¹ch to¸n vµo môc 105 tiÓu môc 99 cña ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. VIII. PHô CÊP Lu §éNG
 10. 1- §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn ®îc hëng Nhµ gi¸o, CBQLGD thuéc ®èi tîng ¸p dông t¹i môc I phÇn A Th«ng t nµy c«ng t¸c t¹i vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®ang lµm chuyªn tr¸ch vÒ xo¸ mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc mµ trong th¸ng cã tõ 15 ngµy trë lªn ®i ®Õn c¸c th«n, b¶n, phum, sãc. 2- Møc phô cÊp vµ c¸ch tÝnh tr¶ Møc phô cÊp 0,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu. C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i môc IV, Th«ng t sè 19/L§TB&XH-TT ngµy 02 th¸ng 06 n»m 1993 cña Bé Lao ®éng - th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu ®éng. Kho¶n phô cÊp nµy ®îc h¹ch to¸n vµo môc 102 tiÓu môc 06 cña ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. IX. PHô CÊP D¹Y B»NG TIÕNG Vµ CH÷ VIÕT CñA NG¦êI D¢N TéC ÝT NG¦êI 1. §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn ®îc hëng Nhµ gi¸o, CBQLGD thuéc ®èi tîng ¸p ®ông t¹i môc I phÇn A Th«ng t nµy hiÖn ®ang c«ng t¸c ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi dÆc biÖt khã kh¨n ®îc ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ, c¬ së gi¸o dôc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ ®ang trùc tiÕp d¹y b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt cña d©n téc Ýt ngêi theo ch¬ng tr×nh, tµi liÖu d¹y häc do ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ban hµnh, lµm c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc d¹y thuÇn tiÕng d©n téc hay d¹y song ng÷ (tiÕng d©n téc - tiÕng ViÖt). 2. Thêi gian ®îc hëng 2.1. NÕu nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc trùc tiÕp d¹y b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt cña ngêi d©n téc Ýt ngêi 2 häc kú trong 1 n¨m häc th× ®îc hëng phô cÊp 9 th¸ng trong 1 n¨m häc; 2.2. NÕu nhµ gi¸o, CBQLGD trùc tiÕp d¹y b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt cña ngêi d©n téc Ýt ngêi 1 häc kú trong 1 n¨m häc th× ®îc hëng phô cÊp 4,5 th¸ng trong 1 n¨m häc; 2.3. NÕu d¹y kh«ng ®ñ 1 häc kú trong 1 n¨m häc th× d¹y th¸ng nµo ®îc tr¶ phô cÊp trong th¸ng ®ã. 3. Møc phô cÊp vµ c¸ch tÝnh TiÒn phô cÊp d¹y b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt cña ngêi d©n téc Ýt ngêi b»ng 50% l¬ng theo ng¹ch, bËc hiÖn hëng vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã ). Møc phô cÊp ®îc hëng trong 1 th¸ng = Møc l¬ng tèi thiÓu x (hÖ sè l¬ng hiÖn hëng + phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o( nÕu cã )) x 50% . 4. C¸ch tr¶ 4. 1 . Phô cÊp nµy ®îc tÝnh ®Ó tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng. 4.2. Phô cÊp nµy chØ ®îc tr¶ trong thêi gian nhµ gi¸o, CBQLGD c«ng t¸c ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n vµ trùc tiÕp d¹y b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt cña ngêi d©n téc Ýt ngêi.
 11. 4.3. Kho¶n phô cÊp nµy ®îc h¹ch to¸n vµo môc 102, tiÓu môc 99 cña ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. X. CH£ §é TRî CÊP Tù HäC TIÕNG D¢N TéC ÝT NG¦êI §Ó PHôC Vô C¤NG T¸C (quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh 35/2001/N§-CP) 1. §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn ®îc hëng Nhµ gi¸o, CBQLCD thuéc ®èi tîng ¸p dông t¹i môc I phÇn A Th«ng t nµy ®ang c«ng t¸c (bao gåm c¶ ngêi d©n téc thiÓu sè tù häc vµ sö dông tiÕng d©n téc Ýt ngêi kh¸c) t¹i c¸c vïng d©n téc Ýt ngêi thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ph¶i thùc sù tù häc vµ sö dông ®îc thµnh th¹o ch÷ viÕt vµ tiÕng nãi cña ngêi d©n téc Ýt ngêi ë ®Þa ph¬ng vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y, gi¸o dôc häc sinh ®îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cã thÈm quyÒn x¸c nhËn ®¹t chuÈn quy ®Þnh. 2. ChÕ ®é ®îc hëng . 2.1. §îc thanh to¸n tiÒn mua tµi liÖu häc tËp phôc vô cho viÖc tù häc (kh«ng tÝnh tµi liÖu tham kh¶o) tiÕng vµ ch÷ viÕt cña ngêi d©n téc Ýt ngêi (nÕu cã) theo ho¸ ®¬n tµi chÝnh. 2.2. §îc trî cÊp tiÒn båi dìng cho viÖc tù häc tiÕng vµ ch÷ viÕt cña ngêi d©n téc Ýt ngêi. Møc hëng cô thÓ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh theo ®Ò nghÞ cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nh ng kh«ng vît qu¸ 5 triÖu ®ång cho mét ngêi. . 3. C¸ch tr¶ 3.1. TiÒn mua tµi liÖu häc tËp (kh«ng tÝnh tiÒn mua tµi liÖu tham kh¶o) ®îc cÊp mçi n¨m 1 lÇn theo ho¸ ®¬n tµi chÝnh thùc mua vµ ®îc tr¶ kh«ng qu¸ 3 n¨m. 3.2. TiÒn båi dìng tù häc ®îc cÊp 1 lÇn khi nhµ gi¸o, CBQLGD tù häc ®¹t ®îc tr×nh ®é sö dông thµnh th¹o tiÕng nãi vµ ch÷ viÕt cña ngêi d©n téc Ýt ngêi vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y, gi¸o dôc häc sinh vµ ®îc c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cã thÈm quyÒn x¸c nhËn. 3.3. Kho¶n tiÒn mua tµi liÖu vµ tiÒn båi dìng tù häc ®îc h¹ch to¸n vµo c¸c tiÓu môc thÝch hîp thuéc môc 119 cña ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc. XI. KHEN TH¦ëNG Nhµ gi¸o, CBQLGD ®ang c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt, ë vïng cã diÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ® îc tÝnh thêi gian quy ®æi ®Ó ® îc xÐt phong tÆng danh hiÖu Nhµ gi¸o Nh©n d©n, Nhµ gi¸o u tó, ®îc xÐt tÆng huy ch¬ng V× Sù nghiÖp Gi¸o dôc vµ c¸c chÝnh s¸ch khen th ëng kh¸c cña Nhµ n íc .
 12. C. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Dù to¸n kinh phÝ chi tr¶ c¸c chÕ dé phô cÊp, trî cÊp u ®·i theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy cho nhµ gi¸o, CBQLGD c«ng t¸c ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (theo biÓu 1, biÓu 2.a, 2.b kÌm theo) ®îc lËp cïng kú víi dù to¸n ng©n s¸ch chi thêng xuyªn t¹i mçi cÊp, mçi ®¬n vÞ ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt thùc hiÖn. 2. Thñ trëng c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp chÞu tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt vµ lËp dù to¸n chi tr¶ theo n¨m cho ®èi tîng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc (trong ®ã cã ph©n tÝch chi tiÕt viÖc chi tr¶ c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp cho nhµ gi¸o, CBQLGD cña ®¬n vÞ m×nh) göi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn trùc tiÕp tríc ngµy 30/04/2002 ®Ó xÐt duyÖt theo biÓu mÉu kÌm theo Th«ng t nµy. 3. C¸c Bé, ngµnh trung ¬ng, cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp ®èi víi c¸c trêng, c¬ së do Bé, ngµnh qu¶n lý (theo biÓu sè 3, 4.a, 4.b vµ 5 kÌm theo) göi b¸o c¸o vÒ Liªn Bé (Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh -vµ X· héi) tríc ngµy 3l/05/2002 ®Ó lµm c¨n cø cÊp ph¸t kinh phÝ. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp ®èi víi c¸c tr êng, c¬ së do ®Þa ph¬ng qu¶n lý (theo biÓu sè 3, 4.a, 4.b vµ 5 kÌm theo) vÒ dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp t¹i Th«ng t nµy b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè tæng hîp b¸o c¸o Liªn Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi tríc ngµy 31/05/2002 vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ë ®Þa ph¬ng. Tõ n¨m 2003 trë ®i, viÖc xÐt duyÖt bæ sung c¸c ®èi t îng ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp theo NghÞ ®Þnh sè 35/2001/N§-CP nªu trªn do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh viÖc ph©n c«ng, ph©n cÊp cho c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cÊp díi trùc thuéc gi¶i quyÕt. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Liªn Bé xem xÐt, bæ sung cho phï hîp.
 13. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Bé, ngµnh hoÆc UBND BiÓu sè: 4b Tæng hîp chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®·i ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý vïng cã ®iÒu kiÖn KTXH ®Æc biÖt khã kh¨n theo NghÞ ®Þnh 35/2001/N§- CP ngµy 09/7/2001 cña ChÝnh phñ §¬n vÞ: Ngµn ®ång Sè TT ChØ tiªu Trî cÊp Trî cÊp lÇn Trî cÊp tham Trî cÊp tù häc tiÕng vµ ch÷ viÕt Phô cÊp tiÒn mua vµ vËn chuyÓn n- Tæng céng chuyÓn vïng ®Çu quan häc tËp ngêi d©n téc Ýt ngêi ®Ó phôc íc ngät vµ s¹ch phô cÊp trî bèi dìng CM, vô c«ng t¸c cÊp n¨m nghiÖp vô §èi t- Kinh §èi t- Kinh §èi t- Kinh phÝ §èi t- TiÒn Båi dìng Kinh §èi t- Møc hç Sè th¸ng Kinh îng phÝ îng phÝ îng n¨m îng mua tù häc phÝ îng trî 1 th¸ng ®îc hëng phÝ n¨m n¨m tµi n¨m n¨m liÖu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng sè 1 X· A 1.1 Tªn ®¬n vÞ A 1.2 Tªn ®¬n vÞ B ..... 2 X· B 2.1 Tªn ®¬n vÞ A 2.2 Tªn ®¬n vÞ B Bé, ngµnh hoÆc UBND (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 14. 14 Bé, ngµnh hoÆc UBND Tæng hîp chÕ ®é phô cÊp u ®·i ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý vïng cã ®iÒu kiÖn KTXH ®Æc biÖt khã kh¨n theo NghÞ ®Þnh 35/2001/N§- CP ngµy 09/7/2001 cña ChÝnh phñ §¬n vÞ: Ngµn ®ång Sè ChØ tiªu Phô cÊp u ®·i Phô cÊp thu hót Phô cÊp lu ®éng Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Phô cÊp d¹y b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt cña ngêi Tæng céng Tæng phô TT (trêng chuyªn biÖt) d©n téc Ýt ngêi phô cÊp t¨ng cÊp t¨ng thªm 1 th¸ng thªm 1 n¨m (c¶ trÝch KPC§) Tæng L¬ng NB vµ phô cÊp Phô cÊp Chªnh Tæng L¬ng NB vµ phô Phô cÊp thu Chªnh Tæng Phô cÊp lu Chªnh Tæng sè HÖ sè HÖ sè Chªnh Tæng sè L¬ng NB vµ phô cÊp CV Tæng sè ®èi CV u ®·i lÖch sè ®èi cÊp CV hót lÖch sè ®éng lÖch ®èi tîng phô phô lÖch ®èi tîng phô cÊp tîng ®- t¨ng tîng ®- t¨ng ®èi t- t¨ng ®îc hëng cÊp cò cÊp t¨ng ®îc hëng th¸ng îc h- thªm 1 îc h- thªm 1 îng thªm 1 (nÕu míi thªm 1 ëng th¸ng ëng th¸ng ®îc h- th¸ng cã) th¸ng ëng Tæng HÖ sè HÖ sè TØ lÖ TØ Tæn HÖ HÖ TØ TØ lÖ HÖ HÖ sè Tæng HÖ sè HÖ sè sè lîng phô phô lÖ g sè sè l- sè lÖ phô cÊp sè phô sè l¬ng phô cÊp ng¹ch c¸p cÊp cò phô îng phô phô míi phô cÊp ng¹ch chøc vô bËc chøc cÊp ng¹ch c¸p cÊp cÊp míi bËc vô míi bËc chøc cò cò vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tæng sè 1 X· A 1.1 Trêng A 1.2 Trêng B ...... 2 X· B 2.1 Trêng A 2.2 Trêng B ..... Cét 7 = Cét 2 x (Cét 6-Cét 5) x møc l¬ng tèi thiÓu (210.000 ®ång) Cét 14 = Cét 9 x (Cét 13-Cét 12) x Møc l¬ng tèi thiÓu (210.000 ®ång) Cét 18 = (Cét 17 - Cét 16) x Møc l¬ng tèi thiÓu (210.000 ®ång) Cét 22 = (Cét 21-Cét 20) x Møc l¬ng tèi thiÓu (210.000 ®ång) Cét 27 = Cét 24 x 50% x Møc l¬ng tèi thiÓu (210.000 ®ång) Bé, ngµnh hoÆc UBND..... Ghi chó: - Phô cÊp thu hót, phô cÊp tr¸ch nhiÖm vµ phô cÊp lu ®éng ®îc dïng ®Ó trÝch 2% kinh phÝ (Ký tªn vµ ®ãng dÊu c«ng ®oµn - Phô cÊp d¹y b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt cña ngêi d©n téc Ýt ngêi 1 n¨m ®îc tÝnh theo th¸ng thùc tÕ tham gia gi¶ng d¹y
 15. 15
 16. 16 Bé, ngµnh hoÆc UBND §¬n vÞ....................... ChÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®·i ®èi víi gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý vïng cã ®iÒu kiÖn KTXH ®Æc biÖt khã kh¨n theo NghÞ ®Þnh 35/2001/N§- CP ngµy 09/7/2001 cña ChÝnh phñ §¬n vÞ: ®ång Sè Hä vµ tªn Trî cÊp Trî cÊp Trî cÊp tham Trî cÊp tù häc tiÕng vµ ch÷ Phô cÊp tiÒn mua vµ Tæng TT chuyÓn lÇn quan häc tËp viÕt ngêi d©n téc Ýt ngêi ®Ó vËn chuyÓn níc ngät vµ céng vïng ®Çu båi dìng CM phôc vô c«ng t¸c s¹ch phô cÊp nghiÖp vô trî cÊp n¨m TiÒn Båi dìng Kinh Møc Sè Kinh mua tµi tù häc phÝ hç trî th¸ng phÝ liÖu n¨m 1 ®îc h- n¨m th¸ng ëng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng sè 1 Hä vµ tªn A 2 Hä vµ tªn B 3 Hä vµ tªn C ....... Tæng biªn chÕ ®¬n vÞ................. ngêi Thñ trëng ®¬n vÞ
 17. 17 (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 18. 18 Bé, ngµnh hoÆc UBND BiÓu sè: 3 Tæng hîp chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp u ®·i ®èi víi gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý c«ng t¸c t¹i trêng chuyªn biÖt theo NghÞ ®Þnh 35/2001/N§- Cp ngµy 09/7/2001 cña ChÝnh phñ (Lo¹i trõ trêng chuyªn biÖt thuéc vïng cã ®iÒu kiÖn KTXH dÆc biÖt khã kh¨n) §¬n vÞ: Ngµn ®ång Sè ChØ tiªu Tæng sè HÖ sè lîng NB + Phô cÊp u ®·i Phô cÊp tr¸ch nhiÖm Trî cÊp tham Tæng phô TT ®èi tîng ®- Phô cÊp CV quan häc cÊp trî cÊp îc hëng tËp, bèi dìng t¨ng thªm 1 chuyªn m«n, n¨m (c¶ nghiÖp vô trÝch KPC§) Tæn L¬ng Phô HÖ HÖ Chªnh HÖ sè HÖ sè Chªnh §èi t- Kinh g sè ng¹ch cÊp sè sè lÖch phô cÊp phô lÖch t¨ng îng phÝ bËc chøc phô phô t¨ng cò c¸p míi thªm 1 n¨m vô cÊp cÊp thªm 1 (nÕu th¸ng cò míi th¸ng cã) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng sè 1 X· A 1.1 Tªn ®¬n vÞ A 1.2 Tªn ®¬n vÞ B ........ 2 X· B
 19. 19 2.1 Tªn ®¬n vÞ A 2.2 Tªn ®¬n vÞ B ......... Cét 7 = Cét 2 x (Cét 6 - Cét 5) x Møc l¬ng tèi thiÓu (210.000 ®ång) Cét 10 = (Cét 9-Cét 8) x Møc l¬ng tèi thiÓu (210.000 ®ång) Ghi chó: - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®îc dïng ®Ó trÝch 2% kinh phÝ c«ng Bé, ngµnh hoÆc UBND ®oµn (Ký tªn vµ ®èng dÊu)
 20. 20 Bé, ngµnh UBND BiÓu sè: 5 Tæng hîp kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp u ®·i ®èi víi nhµ gi¸o, c¸c bé qu¶n lý c«ng t¸c t¹i trêng chuyªn biÖt vµ vïng cã ®iÒu kiÖn KTXH ®Æc biÖt khã kh¨n theo NghÞ ®Þnh 35/2001/N§- CP ngµy 09/7/2001 cña ChÝnh phñ §¬n vÞ: ngµn ®ång Sè ChØ tiªu Tæng sè ®èi tîng ®îc h- Kinh phÝ t¨ng Kinh phÝ t¨ng TT ëng c¸c chÕ ®é thªm n¨m 2002 thªm 5 th¸ng n¨m 2001 Tæng sè I Céng trêng chuyªn biÖt 1 Phô cÊp u ®·i Trong ®ã: Trêng b¸n tró 2 Phô cÊp tr¸ch nhiÖm 3 Trî cÊp tham quan häc tËp, båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô II Céng vïng cã §iÒu kiÖn KTXH ®Æc biÖt khã kh¨n 1 Phô cÊp u ®·i 2 Phô cÊp thu hót 3 Phô cÊp lu ®éng 4 Phô cÊp d¹y b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt ngêi d©n téc Ýt ng- 5 êi 6 Trî cÊp chuyÓn vïng 7 Trî cÊp lÇn ®Çu 8 Trî cÊp tham quan häc tËp, båi dìng chuyªn m«n 9 nghiÖp vô Trî cÊp tù häc b»ng tiÕng vµ ch÷ viÕt ngêi d©n téc Ýt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản