Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: trucmoc

Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

 

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH - TæNG LI£N §OµN LAO §éNG VIÖT NAM Sè 119/2004/TTLT/BTC-TL§L§VN ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2004 Híng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 133/H§BT ngµy 20/4/1991 cña Héi ®ång Bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ) híng dÉn thi hµnh LuËt C«ng ®oµn; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 23/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc; - C¨n cø §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn viÖc trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn nh sau: I. §èi tîng, c¨n cø trÝch, møc trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn 1. §èi tîng trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn - C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc (bao gåm c¶ Uû ban nh©n d©n x·, ph- êng, thÞ trÊn); ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp; Tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, x· héi, x· héi- nghÒ nghiÖp; lùc lîng vò trang n¬i cã tæ chøc c«ng ®oµn ho¹t ®éng theo LuËt c«ng ®oµn vµ §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam (díi ®©y gäi t¾t lµ c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp). - Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ (doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt) n¬i cã tæ chøc c«ng ®oµn ho¹t ®éng theo LuËt C«ng ®oµn vµ §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh«ng thuéc ®èi tîng nép kinh phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, nhng thùc hiÖn viÖc b¶o ®¶m vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc c«ng ®oµn ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 154 vµ §iÒu 155 cña Bé LuËt Lao ®éng. Trêng hîp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi tù nguyÖn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn th× thùc hiÖn trÝch, nép theo tháa thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a doanh nghiÖp vµ c¬ quan c«ng ®oµn. 2. Møc vµ c¨n cø ®Ó trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn a/ C¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp thùc hiÖn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn b»ng 2% quü tiÒn l¬ng theo ng¹ch, bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) nªu t¹i ®iÓm c díi ®©y.
  2. 2 b/ C¸c doanh nghiÖp trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn b»ng 2% quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) nªu t¹i ®iÓm c díi ®©y. c/ C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng lµm c¨n cø ®Ó trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn nªu t¹i kho¶n a vµ b nªu trªn thèng nhÊt víi kho¶n phô cÊp lµm c¨n cø trÝch nép b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ gåm: Phô cÊp chøc vô, phô cÊp chøc vô bÇu cö, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp khu vùc (nÕu cã). d/ §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh; ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thùc hiÖn c¬ chÕ tù chñ tµi chÝnh: QuÜ l¬ng lµm c¨n cø trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn kh«ng bao gåm hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu; thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. II. Ph¬ng thøc trÝch nép, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ c«ng ®oµn 1. Ph¬ng thøc trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn: a/ §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp: - Hµng th¸ng, khi ®¬n vÞ rót kinh phÝ tr¶ l¬ng, ®ång thêi lËp giÊy rót kinh phÝ c«ng ®oµn nép cho c¬ quan C«ng ®oµn qua Kho b¹c Nhµ níc. - Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ më tµi kho¶n giao dÞch, c¨n cø giÊy rót kinh phÝ c«ng ®oµn, thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t chi vµ chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n chuyªn thu kinh phÝ c«ng ®oµn më t¹i kho b¹c Nhµ níc. - Cuèi th¸ng, Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp thùc hiÖn tÊt to¸n tµi kho¶n, chuyÓn kho¶n thu kinh phÝ c«ng ®oµn vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña c¬ quan c«ng ®oµn nh sau: + §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc ng©n s¸ch Trung ¬ng, chuyÓn vÒ tµi kho¶n tiÒn göi cña Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam t¹i Kho b¹c Nhµ níc Hµ Néi. + §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, chuyÓn vÒ tµi kho¶n tiÒn göi cña Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè t¹i Kho b¹c Nhµ níc tØnh, thµnh phè. - Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp kh«ng gi¶i quyÕt cho c¸c ®¬n vÞ rót kinh phÝ c«ng ®oµn ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh¸c. b/ §èi víi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp n¬i cã tæ chøc c«ng ®oµn ho¹t ®éng: Thñ trëng ®¬n vÞ, tæ chøc; gi¸m ®èc doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm trÝch, nép ®ñ kinh phÝ c«ng ®oµn mçi quý mét lÇn vµo th¸ng ®Çu quý cho c¬ quan c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 2. H¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ c«ng ®oµn
  3. 3 - §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp: Kho¶n trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n vµo tiÓu môc 03, môc 106 nhãm môc chi cho con ngêi theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp: Kho¶n trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  4. 4 III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. C¬ quan c«ng ®oµn c¸c cÊp chñ tr× phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp vµ c¬ quan thuÕ trªn ®Þa bµn kiÓm tra viÖc trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp. 2. Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. Trêng hîp ®¬n vÞ kh«ng lµm thñ tôc nép kinh phÝ c«ng ®oµn, Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn t¹m gi÷ dù to¸n cña nhãm môc chi cho con ngêi (t¬ng øng sè kinh phÝ c«ng ®oµn ph¶i nép) vµ yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ lµm thñ tôc nép kinh phÝ c«ng ®oµn theo qui ®Þnh. Cuèi ngµy 31/12, Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn chuyÓn sè d riªng kinh phÝ c«ng ®oµn trªn tµi kho¶n tiÒn göi sang n¨m sau tiÕp tôc sö dông. 3. Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm qui ®Þnh, híng dÉn viÖc qu¶n lý, ph©n phèi, sö dông nguån kinh phÝ c«ng ®oµn theo §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam. 4. Thñ trëng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo tµi kho¶n chuyªn thu kinh phÝ c«ng ®oµn më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. 5. Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kh«ng h- ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm trÝch, nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi kinh phÝ c«ng ®oµn cho c«ng ®oµn c¬ së, ®Ó c«ng ®oµn c¬ së qu¶n lý, sö dông vµ nép c«ng ®oµn cÊp trªn theo qui ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 6. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ c¸c Th«ng t liªn tÞch sè 76/1999/TTLT/BTC-TL§ ngµy 16/6/1999, sè 74/2003/TTLT/BTC-TL§L§VN ngµy 01/8/2003 vµ sè 126/2003/ TTLT/ BTC -TL§ ngµy 19/12/2003 cña liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản