Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/TTLB/L TBXH-TC Hà N i , ngày 07 tháng 6 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - TÀI CHÍNH S 12/TTLB/L TBXH-TC HƯ NG D N V CH TR C P I V I NGƯ I Ư C ƯA VÀO CƠ S CH A B NH THEO NGHN NNH S 20/CP NGÀY 13/4/1996 C A CHÍNH PH BAN HÀNH QUY CH V CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NGÀY 6/7/1995. Thi hành Ngh nh s 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph ban hành Qui ch v Cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995; sau khi trao i ý ki n th ng nh t v i B Y t t i công văn s 3093/PC ngày 24/4/1996. Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính d n th c hi n m t s i u v tr c p cho ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm t i các Cơ s ch a b nh như sau: I- I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG: 1. i tư ng và ph m vi áp d ng tr c p là i tư ng quy nh t i i u 3 c a Qui ch v Cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995. 2. i tư ng và ph m vi không áp d ng là i tư ng quy nh t i i u 26 c a Quy ch v Cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995. II- M C TR C P: 1. Tr c p ti n thu c i u tr : Ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm ư c tr c p ti n thu c i u tr như sau: 1.1. Ngư i nghi n ma túy: 250.000 /ngư i cho c t i u tr bao g m: Ti n thu c c t cơn, thu c ch ng r i lo n sinh h c, thu c c p c u, thu c b (n u c n) và chi phí xét nghi m ch t ma túy. (Trong ó ti n thu c c t cơn t i a không quá 70.000 /ngư i cho c t i u tr c t cơn). 1.2. Ngư i m i dâm: 80.000 /ngư i cho c t i u tr bao g m ti n thu c ch a b nh lây truy n qua ư ng sinh d c, thu c thông thư ng và chi phí xét nghi m (n u c n). 2. Tr c p ti n h c ngh : Ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm n u chưa có ngh nghi p ho c có ngh nghi p nhưng không phù h p thì ư c h tr kinh phí h c ngh là 240.000 /ngư i cho m t
  2. khoá h c. Kinh phí này ch h tr cho i tư ng m t l n (l n u), không h tr cho nh ng i tư ng vào Cơ s ch a b nh t l n th hai tr i. 3. Tr c p ti n mua s m v t d ng cá nhân: Ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm có hoàn c nh quá khó khăn khi m i ưa vào Cơ s ch a b nh ư c h tr mua s m v t d ng cá nhân thi t y u là 50.000 /ngư i cho c t. 4. Tr c p ti n ăn: Ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm ph i thanh toán ti n ăn theo m c 84.000 /tháng/ngư i. Trư ng h p hoàn c nh quá khó khăn ư c U ban nhân dân c p xã xác nh n ho c vì i u ki n s c kho , b nh t t không có kh năng tham gia lao ng ho c lao ng không nh m c thì ư c h tr ti n ăn trong 3 tháng u b ng 70% ti n lương t i thi u (84.000 /ngư i/tháng), sau ó n u chưa có ngu n thu nh p nào khác mb o i s ng thì ư c h tr ti n ăn trong 3 tháng ti p theo b ng 50% ti n lương t i thi u (60.000 /ngư i/tháng). 5. Chi phí Y t : 5.1. Ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm b b nh n ng vư t quá kh năng i u tr c a Cơ s ch a b nh ư c i u tr t i b nh vi n c a Nhà nư c, m i chi phí y t trong th i gian n m vi n i tư ng ph i t thanh toán. Trư ng h p chi phí y t quá l n, vư t quá kh năng thanh toán c a i tư ng, n u i tư ng có ơn ngh ư c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i xét duy t thì ư c h tr m t ph n chi phí y t , nhưng không vư t quá 50% m c chi phí y t mà i tư ng ph i thanh toán. Trư ng h p i tư ng có hoàn c nh c bi t khó khăn, không có kh năng thanh toán, có ơn ngh ư c Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i xét duy t thì ư c tr c p 100% cho chi phí y t trong th i gian n m vi n. Chi phí y t bao g m: Ti n thu c ch a b nh thông thư ng, vi n phí (n u có), nhưng m c chi phí t i a không quá 500.000 /ngư i. 5.2. Trư ng h p ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm ư c ưa vào cơ s ch a b nh b thương do tai n n lao ng thì Cơ s ch a b nh ph i ch u trách nhi m tr các kho n chi phí y t t sơ c u c p c u n khi i u tr n nh thương t t cho ngư i b tai n n lao ng. Kinh phí chi cho kho n này l y t qu lao ng s n xu t c a Cơ s ch a b nh. 6. Tr c p ti n ăn ư ng, ti n tàu xe: Ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm, sau khi ch p hành xong quy t nh t i Cơ s ch a b nh có hoàn c nh quá khó khăn ho c không có thu nh p t k t qu lao ng t i Cơ s ch a b nh thì ư c Giám c Cơ s ch a b nh xét tr c p ti n ăn ư ng, ti n tàu xe tr v quê hương ho c nơi cư trú sinh s ng, tái hòa nh p c ng ng c th như sau:
  3. 6.1. Tr c p ti n ăn ư ng: M c tr c p ư c tính là 10.000 /ngày. S ngày ư c hư ng tr c p tính theo ngày i ư ng c a phương ti n giao thông thông thư ng (ôtô, tàu h a, ca nô) t cơ s ch a b nh v nơi cư trú c a i tư ng. Th i gian t i a không quá 5 ngày. 6.2. Tr c p ti n tàu xe: m c tr c p ư c tính theo giá cư c phương ti n v n t i thông thư ng c a ngành giao thông v n t i qu c doanh quy nh (ô tô, tàu h a, ca nô, tàu ch y ven bi n). Trư ng h p không có phương ti n giao thông c a Nhà nư c mà ph i i b ng các phương ti n giao thông v n t i c a tư nhân thì ư c thanh toán b ng giá cư c c a m t trong nh ng lo i phương ti n giao thông v n t i qu c doanh thông thư ng nhưng m c tr c p t i a không quá 400.000 /ngư i (ch c p m t lư t v ). 7. Chi phí mai táng: Ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm trong th i gian ch p hành quy t nh t i Cơ s ch a b nh b ch t mà không có ai là thân nhân ho c thân nhân không n k p ho c ch t do tai n n lao ng thì ngư i lo chôn c t ư c tr c p ti n mai táng phí là 960.000 /ngư i. III- NGU N KINH PHÍ VÀ C P PHÁT, QUY T TOÁN KINH PHÍ: 1. Ngu n kinh phí: Ngu n kinh phí m b o các ch tr c p qui nh t i i m 1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 M c II do kinh phí Chương trình 05/CP, 06/CP ài th trong ph m vi k ho ch ư c duy t hàng năm cho các a phương, b ngành tham gia chương trình và ư c qu n lý s d ng theo quy nh t i Thông tư s 39/TT-LB ngày 15/5/1995 c a Liên B Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i và Thông tư s 78/TT-LB ngày 11/9/1994 c a Liên B Tài chính - U ban Dân t c và Mi n núi và các quy nh hi n hành khác. Các Cơ s ch a b nh có trách nhi m t ch c lao ng s n xu t, t o vi c làm cho ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm ph c h i th l c, ch c năng lao ng và m b o i s ng. i v i nh ng Cơ s ch a b nh m i thành l p chưa n nh ho t ng, chưa t o ư c vi c làm cho ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm chưa có ngu n thu m b o i s ng thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i làm văn b n trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương h tr kinh phí trong giai o n u (th i gian t i a không quá 3 năm). 2. C p phát và quy t toán kinh phí: Các ơn v ư c c p kinh phí thu c ngu n Chương trình 05/CP và 06/CP th c hi n theo qui nh hi n hành c a B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và U ban Dân t c và Mi n núi. Cu i m i năm S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Tài chính t ng h p ph n kinh phí này báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính. V- T CH C TH C HI N: 1. Hàng năm, căn c vào ch tr c p cho ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm và s lư ng ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh và k ho ch phòng, ch ng t n n xã
  4. h i c a a phương, Cơ s ch a b nh l p k ho ch kinh phí theo các n i dung chi và nh m c chi báo cáo S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Hàng năm S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p và xây d ng k ho ch phòng, ch ng t n n xã h i trong ó có k ho ch kinh phí cho các Cơ s ch a b nh báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương duy t ưa vào k ho ch kinh t - Xã h i c a a phương, ng th i g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính. 3. Các chương trình qu c gia (phòng ch ng t n n ma tuý, phòng ch ng t n n m i dâm), căn c vào m c tiêu chương trình và k ho ch tri n khai; c i m tình hình t n n xã h i và kh năng ngân sách a phương h tr ngu n kinh phí phòng, ch ng t n n xã h i cho a phương trong ó có kinh phí cho các Cơ s ch a b nh. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký, các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có i u gì khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính xem xét, gi i quy t. Nguy n Th H ng Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản