Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
162
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  LIªN  é   A O  ® é N G   H ¬ N G  BI N H  V µ   BL ­ T X∙ H é I ­  µI C H Ý N H  S è  T 12/TTL B/L§T B X H­T C   í N G  D É N  V Ò  C H Õ  ® é  T R î C Ê P  ® è I V íI G êI ® î C  H  N ® A  V µ O  C ¬  S ë  C H ÷ A  B Ö N H  T H E O   G H Þ  ® Þ N H  S è  20/CP  G µ Y   N N 13/4/1996 C ñ A  C H Ý N H  P H ñ  B A N   µ N H  Q U Y  C H Õ  V Ò  C ¬  S ë  C H ÷ A  B Ö N H   H T H E O  P H¸ P  L Ö N H  X ö   ý  VI P H ¹ M  H µ N H  C H Ý N H  N G µ Y   L 6/7/1995. Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 20/CP  µy  ng 13/4/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban   hµnh  Qui  Õ   Ò   ¬   ë  ÷a  Önh   ch v C s ch b theo Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m   µnh  l X l    h chÝnh  µy  th¸ng 7  ng 6    n¨m  1995;sau      æi    Õn  èng  Êt víi é      khitrao® ý ki th nh     YB tÕ  ¹  ti c«ng  sè  v¨n  3093/PC  µy  ng 24/4/1996.Liªn Bé       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héi­ TµichÝnh  Én  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  Ò   î Êp  X∙        d th   m s® v tr  c cho  êinghiÖn  ng   ma   óy,ngêim¹id© m   ¹ c¸cC¬   ë  ÷a  Önh    t     t     s ch b i nh sau: I­§èITîNG  µ   ¹ M  ¸P  ô NG:    V PH VI  D 1.§èit ng vµ  ¹m      ông  î Êp  µ®èi t ng quy  nh  ¹ §iÒu  cña     î   ph vi¸p d tr  c l    î   ®Þ ti  3  Qui chÕ   Ò   ¬   ë  ÷a  Önh    v C s ch b theo  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  l x l    h ch ng 6/7/1995. 2. §èi t ng  µ  ¹m       î v ph vikh«ng  dông  µ ®èi  îng  ¸p  l  t quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 26 cña  Quy  Õ   Ò   ¬   ë  ÷a  Önh  ch v C s ch b theo  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch ngµy 6/7/1995. II­  MøC   î  Ê P: TR C 1.TrîcÊp  Òn thuèc ®iÒu  Þ:    ti     tr Ng êi nghiÖn    óy,ngêi m¹i d© m   îc trîcÊp  Òn  èc  iÒu  Þ nh    ma t      ®    ti thu ® tr   sau: 1.1.Ng êi nghiÖn    óy:250.000®/ngêi cho  ®ît®iÒu  Þ bao  å m:      ma t     c¶    tr   g TiÒn  èc c ¾t  ¬n,thuèc chèng  èilo¹nsinh häc,thuèc cÊp  thu   c    r          cøu, thuèc bæ       (nÕu  Çn) vµ    Ý  Ðt nghiÖm  Êtma   óy.(Trong ®ã   Òn thuèc c ¾t  ¬n  c   chiph x   ch   t     ti     c tèi a    kh«ng    ® qu¸ 70.000®/ng icho  ®ît®iÒu  Þc ¾t  ¬n). ê  c¶    tr   c 1.2. Ng êi m¹i d© m:       80.000®/ngêi cho  ®ît ®iÒu  Þ    c¶    tr bao  å m   Òn g ti   thuèc  ÷a  Önh  ©y  ch b l truyÒn  qua  êng  ® sinh  ôc, thuèc  d  th«ng  êng  µ    th v chi phÝ  Ðt nghiÖ m  Õu  Çn). x  (n c 2.TrîcÊp  Òn häc  Ò:    ti   ngh Ng êi nghiÖn    óy,ngêi m¹i d© m   Õu  a  ã  Ò     ma t      n ch c ngh nghiÖp  hoÆc   ã  c nghÒ  nghiÖp nhng kh«ng phï hîp th× ® îc hç  trî  kinh phÝ  häc nghÒ  lµ  240.000®/ng i cho  ét  ê  m kho¸ häc. Kinh  Ý   µy      ph n chØ  ç  îcho  i  îng  ét  h tr  ®è t m lÇn  Çn ®Ç u),kh«ng  ç  î (l     h tr cho  ÷ng  i t ng vµo  ¬   ë  ÷a  Önh  õ lÇn  nh ®è  î   C s ch b t  thø    ë®i. haitr   3.TrîcÊp  Òn mua  ¾ m   Ëtdông    ©n:    ti   s v  c¸nh
  2. 2 Ng êinghiÖn    óy,ngêim¹id© m   ã  µn    ma t      c ho c¶nh    ã  qu¸ kh kh¨n khimíi® ­     a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îchç  î   v C s ch b ®   tr ®Ó mua  ¾ m   Ët dông    ©n  ÕtyÕu  s v  c¸ nh thi   lµ50.000®/ng icho  ®ît.   ê  c¶  4.TrîcÊp  Òn ¨n:    ti   Ng êi nghiÖn    óy,ngêi m¹i d© m     ma t      ph¶i thanh    to¸n tiÒn  theo    ¨n  møc   84.000®/th¸ng/ng i. ê Trêng  îp  µn  h ho c¶nh qu¸  ã  kh kh¨n  îc Uû   ®   ban  ©n  ©n   Êp      nh d c x∙ x¸c nhËn  hoÆc   ×  iÒu  Ön  v® ki søc  Î,b Önh  Ëtkh«ng  ã  kho   t  c kh¶  n¨ng tham      gia lao ®éng  hoÆc     ng  lao®é kh«ng    nh  ®ñ ®Þ møc  × ® îchç  î Òn ¨n trong 3  th     tr  ti       th¸ng   ®Ç u  b»ng  70%   Òn ¬ng  èithiÓu  ti l t  (84.000®/ng i/ ê th¸ng)  ,sau    Õu  a  ã  ®ã n ch c nguån    Ëp  µo  thu nh n kh¸c®Ó   ¶m     ® b¶o  i sèng  × ® îchç  î Òn ¨n trong 3  ®ê   th     tr  ti       th¸ngtiÕp theo b»ng        50%   Òn l ng  èi Óu (60.000®/ng i/ ti  ¬ t   thi   ê th¸ng) . 5.Chi phÝ  tÕ:    Y  5.1.Ng êinghiÖn    óy,ngêim¹id© m   Þ   Önh      ma t      bb nÆng   îtqu¸ kh¶  v    n¨ng  ®iÒu  Þ cña  ¬   ë  ÷a  Önh  îc®iÒu  Þ t¹  Önh  Ön  ña  µ   íc,m äi  tr   C s ch b ®  tr   ib vi c Nh n   chiphÝ   tÕ    y  trong thêigian     n»m   Ön  i  îng ph¶itù thanh  vi ®è t      to¸n.Trêng  îp   h  chiphÝ  tÕ    ín, îtqu¸ kh¶    y  qu¸ l       v n¨ng thanh    ña  i t ng,n Õu  i t ng cã  to¸nc ®è  î   ®è  î   ®¬n    Þ  îcGi¸m  c  ë   ®Ò ngh ®   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héixÐt  Öt   X∙    duy   th× ® îchç  î ét  Çn    Ý  tÕ,nhng      tr  m ph chiph y    kh«ng  îtqu¸ 50%   v    møc    Ý    chiph y tÕ  µ   i îng  m ®è t ph¶i thanh    to¸n.Trêng  îp  i îng  ã  µn    h ®è t c ho c¶nh  Æc   Öt ® bi   khã  kh¨n,kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng thanh to¸n,cã  n    Þ  îc Gi¸m  c  ë    ®¬ ®Ò ngh ®   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héixÐt duyÖt  × ® îctrî Êp    X∙      th       c 100%   cho    Ý  chiph y  Õ  t trong thêigian n»m   Ön.      vi Chi  Ý   tÕ  ph y  bao  å m:  Òn  èc  ÷a  Önh  g Ti thu ch b th«ng  êng, viÖn  Ý  th   ph (nÕu  ã),nhng  c  møc    Ý  èi a  chiph t   kh«ng    ® qu¸ 500.000®/ng i. ê 5.2. Trêng  îp  êi nghiÖn    óy,ngêi m¹i d© m   îc ® a  µo  ¬  ë    h ng   ma t      ®  v cs ch÷a  Önh  Þ   ¬ng  tain¹n    ng  ×  ¬   ë  ÷a  Önh  b b th do    lao ®é th C s ch b ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm         tr¶c¸c kho¶n    Ý   tÕ  õ s¬  chiph y  t   cøu  Êp  c cøu  n     iÒu  Þ ®Õ khi® tr   æn   nh  ¬ng  Ëtcho  êibÞ    ¹n lao®éng. Kinh  Ý    ®Þ th t  ng   tai     n   ph chicho  kho¶n  µy  n lÊy tõquü    ng     lao®é s¶n  Êtcña  ¬   ë  ÷a  Önh. xu   C s ch b 6.TrîcÊp  Òn ¨n ® êng,tiÒn tµu xe:    ti          Ng êi nghiÖn    óy, ngêi m¹i  © m,    ma t     d sau    Êp  µnh  khi ch h xong quyÕt  ®Þnh  ¹  ¬   ë  ÷a  Önh  ã  µn  t i s ch b C c ho c¶nh  qu¸  ã  kh kh¨n hoÆc  kh«ng  ã    c thu nhËp  õ kÕt  t  qu¶    ng  ¹ C¬   ë  ÷a  Önh  × ® îcGi¸m  c  ¬   ë  ÷a  lao ®é t i s ch b   th     ®è C s ch b Önh  Ðt  î Êp  Òn  ® êng, tiÒn  µu  ®Ó   ëvÒ   x tr  c ti ¨n    t xe  tr   quª  ¬ng  h hoÆc   ¬i c  n  trósinhsèng,t¸ hßa  Ëp  éng  ng  ô  Ó          i nh c ®å c th nh sau: 6.1.Trî cÊp  Òn  ® êng: Møc   îcÊp  îc tÝnh  µ 10.000®/ngµy. Sè     ti ¨n    tr  ®  l    ngµy  îc hëng  îcÊp  Ýnh  ®  tr  t theo  µy  i  êng  ña  ¬ng  Ön  ng ® ® c ph ti giao th«ng  th«ng  êng  th («t«,tµu  áa, ca    õ c¬  ë  ÷a  Önh  Ò   ¬ic  ócña  i t   h   n«) t   s ch b v n   tr   ®è  ­ îng.Thêigian tèi a          kh«ng    ngµy. ® qu¸ 5    6.2.TrîcÊp  Òn  µu       ti t xe: møc   îcÊp  îc tÝnh  tr  ®  theo    íc ph¬ng  Ön gi¸c   ti   vËn    t¶ith«ng  êng  ña  µnh  th c ng giao th«ng  Ën    èc  v t¶iqu doanh  quy  nh    ®Þ (« t«,tµu  áa, ca    µu  ¹y ven  Ón).Trêng  îp    h   n«, t ch   bi   h kh«ng  ã  ¬ng  Ön  c ph ti giao   th«ng  ña  µ   íc m µ   c Nh n   ph¶i®i    b»ng    ¬ng  Ön  c¸c ph ti giao  th«ng  Ën    ña   v t¶ic t nh©n  ×  îc thanh  th ®   to¸n b»ng    íc cña  ét    gi¸c   m trong  ÷ng  ¹  ¬ng  Ön nh lo iph ti  
  3. 3 giao th«ng  Ën    èc  v t¶iqu doanh  th«ng  êng  ng  th nh møc   îcÊp  èi®a   tr  t   kh«ng  qu¸ 400.000®/ng i(chØ  Êp  ét ît Ò).   ê  c m l  v 7.Chi phÝ     mai  t¸ng: Ng êi nghiÖn    óy,ngêi m¹i d© m     ma t      trong  êigian  Êp  µnh  th   ch h quyÕt  ®Þnh  ¹ C¬   ë  ÷a  Önh  Þ  Õt  µ   t i s ch b   b ch m kh«ng  ã    µth©n  ©n  c ail   nh hoÆc   ©n  th nh©n  kh«ng  n   Þp  ®Õ k hoÆc   Õt  tain¹n    ng  × ngêiloch«n  Êt ® ­ ch do    lao®é th      c  îctrî Êp  Òn mai    Ý  µ960.000®/ng i.    c ti   t¸ngph l   ê II   INGU å N   ­ KINH  Ý   µ   Ê P   PH V C PH¸T,QUY Õ T     TO¸N  KINH  Ý: PH 1.Nguån    kinh phÝ:   Nguån  kinh phÝ  ¶m     ® b¶o    Õ     î Êp    nh  ¹ ®iÓ m         c¸c ch ®é tr  c qui®Þ ti   1, 2, 3, 4, 5.1,6, 7  ôc    kinh phÝ  ¬ng  ×nh 05/CP, 06/CP  i thä trong ph¹m      M IIdo    Ch tr     ®µ       vikÕ   ¹ch  îcduyÖt  µng    ho ®  h n¨m  cho    a   ¬ng, bé  µnh  c¸c ®Þ ph   ng tham    ­ gia ch ¬ng  ×nh  µ  îc qu¶n  ý sö  ông  tr v®  l  d theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 39/TT­   LB ngµy  15/5/1995 cña    é   µi chÝnh      LiªnB T   ­ Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ    X∙    Th«ng   è  t s 78/TT­ ngµy  LB  11/9/1994  ña  c Liªn Bé   µi chÝnh    û     T  ­ U ban  © n   D técvµ  Òn  óivµ      Mi n   c¸cquy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h kh¸c. C¸c  ¬   ë  ÷a  Önh  ã  C s ch b c tr¸chnhiÖ m   chøc    ng    tæ  lao ®é s¶n  Êt,t¹o xu     viÖc  µm  l cho  êi nghiÖn    ý,ngêi m¹i d© m     ôc  åithÓ  ùc,chøc  ng   ma tu      ®Ó ph h   l  n¨ng  lao  ng  µ  ¶m   ®é v® b¶o  i  èng. §èi víinh÷ng  ¬   ë  ÷a  Önh  íi ®ê s      C s ch b m  thµnh  Ëp cha    nh  ¹t®éng, cha  ¹o® îcviÖc  µm  l  æn ®Þ ho     t    l cho  êinghiÖn    ng   ma tuý,ngêim¹id© m   a  ã  ån      ¶m        ch c ngu thu ®Ó ® b¶o  i sèng  × Së  ®ê   th   Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh vµ  héilµm      X∙    v¨n b¶n  ×nh Uû   tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ç  îkinh  Ý   ¬ h tr  ph trong    o¹n  u   êigian  èi®a   giai® ®Ç (th   t  kh«ng    n¨m). qu¸ 3  2.C Êp    µ  Õt to¸nkinh phÝ:   ph¸tv quy       C¸c ®¬n   Þ  ® îc  Êp  v c kinh phÝ  thuéc nguån  ¬ng  ×nh  Ch tr 05/CP vµ  06/CP  ùc hiÖn  th   theo    nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh,Bé  qui®Þ hi h c BT    Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héivµ  û     X∙    U ban  © n   éc vµ  Òn  ói.Cuèi m çi  D t   Mi n    n¨m  ë     S Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,Së   µi chÝnh    X∙    T   tæng  îp phÇn  h  kinh phÝ  µy      n b¸o c¸o vÒ   é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi, é  µichÝnh.   X∙    T   B V­    Tæ CHøC   ù C   Ö N: TH HI 1. Hµng    n¨m,  cø  µo  Õ     î Êp  c¨n  v ch ®é tr  c cho  êi nghiÖn    ý,ngêi ng   ma tu     m¹i d© m   µ  è îng  êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  µ  Õ   ¹ch    v s l ng     v C s ch b v k ho phßng,  chèng  Ö  ¹n    éicña  a  ¬ng,C¬   ë  ÷a  Önh  Ëp kÕ   ¹ch kinh phÝ  t n x∙h   ®Þ ph   s ch b l   ho     theo    éidung    µ  nh  c¸c n   chiv ®Þ møc    c¸o Së  chib¸o    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi. h 2.Hµng    n¨m  ë  S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitæng  îp vµ  ©y  ùng    X∙    h  x d kÕ   ¹ch phßng, chèng  Ö  ¹n    éitrong ®ã   ã  Õ   ¹ch  ho     t n x∙h     c k ho kinh phÝ    cho    c¸c C¬   ë  ÷a  Önh   s ch b b¸o c¸o  û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr    
  4. 4 Trung  ng  Öt  a  µo  Õ   ¹ch kinh tÕ    héicña  a  ¬ng,®ång  êi ¬ duy ® v k ho     ­ X∙    ®Þ ph   th   göiBé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éivµ  é  µichÝnh.   X∙ h   B T   3. C¸c  ¬ng  ×nh quèc      ch tr   gia (phßng  èng  Ö  ¹n    ý,phßng  èng  ch t n ma tu   ch tÖ  ¹n  ¹i d© m),  n m  c¨n  vµo  ôc    ¬ng  ×nh  µ  Õ   ¹ch  iÓn khai; cø  m tiªuch tr v k ho tr     ® Æc   iÓ m   ×nh  ×nh  Ö  ¹n    éivµ  ® t h t n x∙h   kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch ë  a  ¬ng      ®Þ ph ®Ó hç  î ån  tr ngu kinh phÝ    phßng,chèng  Ö  ¹n    éicho  a  ¬ng    t n x∙h   ®Þ ph trong ®ã   ã   c kinhphÝ    cho    ¬   ë  ÷a  Önh. c¸cC s ch b Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý,c¸c quy  nh  íc®©y   tn c hi l     k t  k    ®Þ tr   tr¸víi    i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  iÒu  ×   ã  tr th hi c ® g kh kh¨n,víng  ¾ c       m ®Ò nghÞ  ph¶n    Ò   é  ¸nh v B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi, é  µichÝnh    X∙    T   B xem  Ðt,gi¶i x   quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản