Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
127
lượt xem
18
download

Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT

 1. B TÀI CHÍNH-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/2003/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 18 tháng 12 năm 2003 BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH- B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 125/2003/TTLT- BTC-BTNMT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 67/2003/N -CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2003 C A CHÍNH PH V PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I NƯ C TH I Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 67/2003/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i nư c th i; B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n v phí b o v môi trư ng i v i nư c th i như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG VÀ PH M VI I U CH NH 1. i tư ng ch u phí b o v môi trư ng i v i nư c th i i tư ng ch u phí b o v môi trư ng i v i nư c th i là nư c th i công nghi p và nư c th i sinh ho t. a) Nư c th i công nghi p là nư c th i ra môi trư ng t : - Cơ s s n xu t công nghi p; - Cơ s ch bi n th c phNm, nông s n, lâm s n, thu s n; cơ s ho t ng gi t m gia súc; - Cơ s s n xu t rư u, bia, nư c gi i khát; cơ s thu c da, tái ch da; - Cơ s s n xu t th công nghi p trong các làng ngh ; - Cơ s chăn nuôi công nghi p t p trung; - Cơ s cơ khí, s a ch a ô tô, xe máy t p trung; - Cơ s khai thác, ch bi n khoáng s n;
 2. - Cơ s nuôi tôm công nghi p; cơ s s n xu t và ươm tôm gi ng; - Nhà máy c p nư c s ch; h th ng x lý nư c th i t p trung. b) Nư c th i sinh ho t là nư c th i ra môi trư ng t : - H gia ình; - Cơ quan nhà nư c; - ơn v vũ trang nhân dân; - Tr s i u hành, chi nhánh, văn phòng c a các t ch c, cá nhân; - Các cơ s r a ô tô, xe máy; - B nh vi n; phòng khám ch a b nh; nhà hàng, khách s n; cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v khác; - Các i tư ng khác có nư c th i không thu c i tư ng quy nh t i i m a, b nêu trên. 2. i tư ng không ch u phí b o v môi trư ng i v i nư c th i i tư ng không ch u phí b o v môi trư ng i v i nư c th i bao g m: a) Nư c x ra t các nhà máy thu i n, nư c tu n hoàn trong các nhà máy, cơ s s n xu t, kinh doanh; b) Nư c bi n dùng vào s n xu t mu i x ra; c) Nư c th i sinh ho t c a h gia ình a bàn ang ư c Nhà nư c th c hi n ch bù giá có giá nư c phù h p v i i s ng kinh t - xã h i; d) Nư c th i sinh ho t c a h gia ình nh ng nơi chưa có h th ng c p nư c s ch; ) Nư c th i sinh ho t c a h gia ình các xã thu c vùng nông thôn, bao g m: - Các xã thu c biên gi i, mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa (theo quy nh c a Chính ph v xã biên gi i, mi n núi, vùng sâu, vùng xa); - Các xã không thu c ô th c bi t, ô th lo i I, II, III, IV và V theo quy nh t i Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v phân lo i ô th và c p qu n lý ô th . 3. i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i là h gia ình, ơn v , t ch c có nư c th i ư c hư ng d n t i i m 1 ph n này.
 3. 4. áp d ng i u ư c qu c t Trư ng h p i u ư c qu c t mà Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh 67/2003/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. Vi c áp d ng i u ư c qu c t ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh v Ký k t và th c hi n i u ư c qu c t và các văn b n hư ng d n thi hành. II. M C THU PHÍ 1. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t M c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t ư c tính theo t l ph n trăm (%) trên giá bán c a 1m3 (m t mét kh i) nư c s ch, nhưng t i a không quá 10% (mư i ph n trăm) c a giá bán nư c s ch chưa bao g m thu giá tr gia tăng. i v i nư c th i sinh ho t th i ra t các t ch c, h gia ình t khai thác nư c s d ng (tr h gia ình nh ng nơi chưa có h th ng c p nư c s ch) thì m c thu ư c xác nh theo t ng ngư i s d ng nư c, căn c vào s lư ng nư c s d ng bình quân c a m t ngư i trong xã, phư ng nơi khai thác và giá bán 1m3 (m t mét kh i) nư c s ch trung bình t i xã, phư ng. Căn c quy nh v m c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t t i kho n 1 i u 6 Ngh nh 67/2003/N -CP và tình hình kinh t - xã h i, i s ng, thu nh p c a nhân dân a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng m c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t áp d ng cho t ng a bàn, t ng lo i i tư ng c th t i a phương trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 2. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p M c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p tính theo t ng ch t gây ô nhi m có trong nư c th i, như sau: TT ch t gây ô nhi m M c thu có trong nư c th i ( ng/kg ch t gây ô nhi m có trong nư c th i) Tên g i Ký Môi Môi trư ng Môi Môi hi u trư ng ti p ti p nh n B trư ng ti p trư ng ti p nh n A nh n C nh n D Nhu c u ô xy 1 ABOD 300 250 200 100 sinh hoá Nhu c u ô xy 2 ACOD 300 250 200 100 hoá h c 3 Ch t r n lơ l ng ATSS 400 350 300 200 4 Thu ngân AHg 20.000.000 18.000.000 15.000.000 10.000.000
 4. 5 Chì APb 500.000 450.000 400.000 300.000 6 Arsenic AAs 1.000.000 900.000 800.000 600.000 7 Cadmium ACd 1.000.000 900.000 800.000 600.000 Trong ó môi trư ng ti p nh n nư c th i bao g m 4 lo i A, B, C và D ư c xác nh như sau: + Môi trư ng ti p nh n nư c th i lo i A: n i thành, n i th c a các ô th lo i c bi t, lo i I, lo i II và lo i III. + Môi trư ng ti p nh n nư c th i lo i B: n i thành, n i th c a các ô th lo i IV, lo i V và ngo i thành, ngo i th c a các ô th lo i c bi t, lo i I, lo i II và lo i III. + Môi trư ng ti p nh n nư c th i lo i C: ngo i thành, ngo i th c a các ô th lo i IV và các xã không thu c ô th , tr các xã thu c môi trư ng ti p nh n nư c th i thu c nhóm D. + Môi trư ng ti p nh n nư c th i lo i D: các xã biên gi i, mi n núi, vùng cao, vùng sâu và vùng xa. ô th lo i c bi t, lo i I, II, III, IV và V ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 5 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v phân lo i ô th và c p qu n lý ô th và các văn b n hư ng d n thi hành. III. XÁC NNH S PHÍ 1. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t a) S phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t ư c xác nh như sau: - Trư ng h p m c thu phí ư c quy nh theo t l ph n trăm trên giá bán nư c s ch: S phí b o v S lư ng nư c Giá bán nư c T l thu phí b o v môi trư ng i s ch s d ng c a s ch chưa bao môi trư ng i v i v i nư c th i i tư ng n p g m thu giá tr nư c th i sinh ho t sinh ho t ph i = phí (m3) x gia tăng x theo quy t nh c a 3 n p ( ng) ( ng/m ) H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (%) - Trư ng h p m c thu phí ư c quy nh b ng m t s ti n nh t nh: S lư ng nư c s ch M c thu phí b o v môi trư ng S phí b o v môi s d ng c a i i v i nư c th i sinh ho t theo trư ng i v i nư c = tư ng n p phí (m3) x quy t nh c a H i ng nhân dân th i sinh ho t ph i n p t nh, thành ph tr c thu c Trung ( ng) ương ( ng/m3)
 5. b) S lư ng nư c s ch s d ng ư c xác nh theo ng h o lư ng nư c s ch tiêu th c a i tư ng n p phí. Trư ng h p i tư ng n p phí chưa l p ư c ng h o lư ng nư c s ch tiêu th thì áp d ng theo nh m c khoán lư ng nư c s ch tiêu th i v i t ng lo i i tư ng s d ng nư c s ch do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh cho phù h p v i t ng lo i i tư ng s d ng nư c s ch. Trư ng h p t khai thác nư c thì s lư ng nư c s ch s d ng ư c xác nh căn c vào s ngư i theo s h khNu gia ình ( i v i h gia ình) ho c b ng ch m công, b ng lương, h p ng lao ng ( i v i t ch c không s n xu t, kinh doanh) và lư ng nư c s ch s d ng bình quân u ngư i trong xã, phư ng. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v t khai thác nư c s d ng thì s lư ng nư c s ch s d ng ư c xác nh căn c vào qui mô ho t ng s n xu t, kinh doanh, t kê khai c a cơ s và xác nh c a U ban nhân dân xã, phư ng. c) Trư ng h p giá bán nư c s ch ã bao g m thu giá tr gia tăng thì xác nh giá bán nư c s ch chưa bao g m thu giá tr gia tăng như sau: Giá bán nư c s ch ã bao g m thu giá tr gia tăng Giá bán nư c s ch chưa bao g m thu giá tr gia = 1,05 tăng 2. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p a) S phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ư c tính cho t ng ch t gây ô nhi m theo công th c sau: S phí b o v T ng lư ng Hàm lư ng M c thu phí b o v môi trư ng i nư c th i ch t gây ô môi trư ng i v i v i nư c th i th i ra (m3) nhi m có nư c th i công công nghi p ph i = x trong nư c x 10-3 x nghi p c a ch t gây ô n p ( ng) th i (mg/l) nhi m th i ra môi trư ng ti p nh n tương ng ( ng/kg) b) Trư ng h p nư c th i công nghi p c a m t i tư ng n p phí có nhi u ch t gây ô nhi m quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh 67/2003/N -CP và ư c hư ng d n t i i m 2 ph n này thì s phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ph i n p là t ng s phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ph i n p c a t ng ch t gây ô nhi m có trong nư c th i. IV. KÊ KHAI, TH M NNH VÀ N P PHÍ 1. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t a) Hàng tháng, ơn v cung c p nư c s ch t ch c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i c a các t ch c, cá nhân là i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t ng th i v i vi c thu ti n s d ng nư c s ch. T ch c, cá nhân là
 6. i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t có nghĩa v n p s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i cho ơn v cung c p nư c s ch ng th i v i vi c thanh toán ti n s d ng nư c s ch theo hoá ơn bán hàng hàng tháng. b) U ban nhân dân xã, phư ng xác nh và thu phí i v i các t ch c, h gia ình, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v t khai thác nư c s d ng thu c i tư ng ph i n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t trên a bàn. c) ơn v cung c p nư c s ch, U ban nhân xã, phư ng m tài kho n "t m gi ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i" t i Kho b c nhà nư c trên a bàn. Tuỳ theo tình hình th c t thu phí b o v môi trư ng, nh kỳ hàng ngày ho c hàng tu n ơn v cung c p nư c s ch, U ban nhân dân xã, phư ng ph i g i s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i ã thu ư c vào tài kho n t m gi . ơn v cung c p nư c s ch, U ban nhân dân xã, phư ng ph i m s sách k toán theo dõi riêng, c p nh t s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t phát sinh thanh toán v i ngân sách nhà nư c. Ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t không ư c h ch toán vào doanh thu c a ơn v cung c p nư c s ch. d) Hàng tháng, ơn v cung c p nư c s ch, U ban nhân dân xã, phư ng căn c vào s phí thu ư c th c hi n tính, l p t khai phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t (theo m u s 01 ban hành kèm theo Thông tư này) g i C c thu và Kho b c nhà nư c nơi m tài kho n t m gi ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i. ng th i làm th t c n p ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t y vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c nhà nư c (sau khi tr i s ti n phí trích l i theo quy nh) ch m nh t không quá ngày 20 c a tháng ti p theo. S ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t n p vào Kho b c nhà nư c ư c h ch toán vào chương, lo i, kho n tương ng, m c và ti u m c 042.01 c a M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành và i u ti t ngân sách nhà nư c theo hư ng d n t i i m 3 m c V Thông tư này. ) Hàng năm, trong th i h n 60 ngày, k t ngày 01 tháng 01 năm dương l ch, ơn v cung c p nư c s ch, U ban nhân dân xã, phư ng ph i th c hi n quy t toán v i C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vi c thu, n p ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t thu ư c trên a bàn theo úng ch quy nh. 2. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p a) i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p có nghĩa v : - Kê khai s phí ph i n p hàng quý v i S Tài nguyên và Môi trư ng nơi th i nư c theo úng quy nh (m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này) trong vòng 10 ngày u c a quý ti p theo và b o m tính chính xác c a vi c kê khai; - N p , úng h n s ti n phí ph i n p vào Tài kho n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i t i Kho b c nhà nư c a phương theo thông báo c a S Tài nguyên và Môi trư ng, nhưng ch m nh t không quá ngày 20 c a quý ti p theo; - Quy t toán ti n phí ph i n p hàng năm v i S Tài nguyên và Môi trư ng trong th i h n 30 ngày, k t ngày 01 tháng 01 năm dương l ch.
 7. b) S ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p n p vào Kho b c nhà nư c ư c h ch toán vào chương, lo i, kho n tương ng, m c và ti u m c 042.01 c a M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành và i u ti t ngân sách nhà nư c theo hư ng d n t i i m 3 m c V Thông tư này sau khi tr i s phí trích l i cho S Tài nguyên và Môi trư ng. c) S Tài nguyên và Môi trư ng có nhi m v : - ThNm nh T khai phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p, ra thông báo s phí ph i n p và th i h n n p ti n vào ngân sách nhà nư c (theo m u s 03 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn c thNm nh T khai là k t qu ánh giá, l y m u phân tích nư c th i l n u. Trong trư ng h p chưa có s li u trên, vi c thNm nh T khai ư c th c hi n trên cơ s Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n kê khai các ho t ng có nh hư ng n môi trư ng ho c B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng ã ư c phê duy t (trong Thông tư này g i chung là TM). Trư ng h p chưa có các căn c nêu trên, phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ư c t m thu theo m c kê khai c a i tư ng n p phí. Sau khi có s li u ánh giá, l y m u phân tích l n u s th c hi n truy thu (n u s phí t m n p ít hơn s phí ph i n p) ho c hoàn tr (n u s phí t m n p nhi u hơn s phí ph i n p) i v i i tư ng n p phí. Trư ng h p i tư ng n p phí có s phí t m n p nhi u hơn s phí ph i n p nhưng ti p t c phát sinh s phí ph i n p thì s phí ã n p vư t ư c tr vào s phí ph i n p các kỳ ti p theo. Thông báo s phí ph i n p th c hi n như sau: N u sai s gi a T khai c a i tư ng n p phí và s li u phân tích, ánh giá l n u ho c s li u c a TM ã ư c phê duy t n m trong gi i h n cho phép là 30% (ba mươi ph n trăm), thì phí b o v môi trư ng i v i nư c th i ư c thu theo m c kê khai c a i tư ng n p phí. Trư ng h p sai s l n hơn gi i h n cho phép, S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i i tư ng n p phí t ch c ánh giá, l y m u phân tích t i lư ng và các thông s ô nhi m c a nư c th i xác nh s phí ph i n p. Kinh phí th c hi n ánh giá, l y m u phân tích l n 2 này ư c quy nh t i i m 2 m c V Thông tư này. - M s sách k toán theo dõi riêng ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p c a i tư ng n p phí trên a bàn, theo dõi và qu n lý, s d ng ph n ti n phí quy nh t i i m 2 m c V Thông tư này. - Hàng năm, trong th i h n 60 ngày, k t ngày 01 tháng 01 năm dương l ch, th c hi n quy t toán v i cơ quan thu cùng c p vi c thu, n p ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p thu ư c trên a bàn theo úng ch quy nh. - L p k ho ch s d ng ph n phí thu ư c theo quy nh t i i m 3 m c V Thông tư này trình U ban nhân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh u tư b o v môi trư ng trên a bàn. d) i v i các cơ s s n xu t, d ch v thu c trách nhi m qu n lý tr c ti p c a B Công an và B Qu c phòng, vì lý do an ninh và bí m t qu c gia, vi c thNm nh T khai phí b o v môi trư ng do B Công an và B Qu c phòng th c hi n và thông báo v i S Tài nguyên và Môi trư ng nơi cơ s ho t ng (theo m u s 04 ban hành kèm theo Thông tư này).
 8. ) Khi thay i nguyên li u, s n phNm; thay i dây chuy n s n xu t, quy trình công ngh ; l p t thi t b gi m thi u ô nhi m, h th ng x lý nư c th i, ch cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v có trách nhi m báo cáo S Tài nguyên và Môi trư ng b ng văn b n ư c xác nh l i m c phí ph i n p cho phù h p. 3. ánh giá, l y m u phân tích nư c th i ph c v thNm nh T khai n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p a) ánh giá, l y m u phân tích l n u - B Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p t ch c vi c ánh giá, l y m u phân tích nư c th i l n u i v i t t c các cơ s thu c i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i trên ph m vi c nư c theo phân c p tương ng v i vi c thNm nh báo cáo TM. K t qu c a vi c ánh giá, l y m u phân tích trên là cơ s S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh T khai n p phí c a doanh nghi p. Ngân sách nhà nư c b o m ngu n kinh phí trang tr i chi phí ánh giá, l y m u phân tích nư c th i l n u ph c v cho vi c xác nh s phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p. Kho n chi này là m t n i dung chi c a ngu n kinh phí cho các ho t ng s nghi p v môi trư ng ư c c p trong k ho ch hàng năm. - Hàng năm, B Tài nguyên và Môi trư ng l p k ho ch, d toán kinh phí i v i nhi m v chi do Ngân sách Trung ương b o m, S Tài nguyên và Môi trư ng l p k ho ch, d toán kinh phí i v i nhi m v chi do Ngân sách a phương m b o trang tr i chi phí ánh giá, l y m u phân tích nư c th i l n u ph c v cho vi c xác nh s phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p. - Vi c ch p hành d toán và quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c cho ho t ng ánh giá, l y m u phân tích nư c th i l n u ph c v cho vi c xác nh s phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. b) ánh giá, l y m u phân tích t l n th 2 tr i Trong trư ng h p sai s gi a T khai c a i tư ng n p phí và s li u ánh giá, l y m u phân tích nư c th i l n u ho c s li u c a TM ã ư c phê duy t quá gi i h n cho phép, S Tài nguyên và Môi trư ng ti n hành các th t c ánh giá, l y m u phân tích l n th 2 xác nh s phí ph i n p c a i tư ng n p phí. Vi c ánh giá, l y m u phân tích t l n th 2 tr i do các t ch c ư c B Tài nguyên và Môi trư ng c p phép và mã s ho t ng ánh giá, l y m u phân tích nư c th i ph c v vi c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i th c hi n thông qua h p ng ánh giá, l y m u phân tích nư c th i gi a S Tài nguyên và Môi trư ng và T ch c trên. Trư ng h p có tranh ch p gi a T ch c ánh giá, l y m u phân tích và i tư ng n p phí v k t qu ánh giá, l y m u phân tích nư c th i, ngh báo cáo S Tài nguyên và Môi trư ng ho c B Tài nguyên và Môi trư ng gi i quy t.
 9. V. QU N LÝ, S D NG TI N PHÍ THU Ư C Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý, s d ng như sau: 1. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t a) l i m t ph n trong t ng s phí thu ư c cho ơn v cung c p nư c s ch trang tr i chi phí cho vi c thu phí. Ph n phí l i cho ơn v cung c p nư c s ch trang tr i chi phí cho vi c thu phí ư c tính theo t l ph n trăm trên t ng s ti n phí thu ư c hàng năm. H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh t l ph n trăm trích l i m c n nh trong m t s năm theo hư ng d n t i i m 3 và i m 4 m c C ph n III c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. T l ph n trăm trích l i t i a không quá 10% trên t ng s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t thu ư c. i v i trư ng h p t khai thác nư c s d ng, H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh t l l i t i a không quá 15% trên t ng s phí thu ư c cho U ban nhân dân xã, phư ng trang tr i chi phí cho vi c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i c a các i tư ng này. Toàn b s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t ư c trích theo qui nh trên ây, ơn v cung c p nư c s ch, U ban nhân dân xã, phư ng ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo ch qui nh, cu i năm n u chưa chi h t thì ư c chuy n sang năm sau chi theo ch quy nh . b) Ph n phí còn l i (sau khi tr i s phí trích l i cho ơn v cung c p nư c s ch, U ban nhân dân xã, phư ng) ư c n p vào Ngân sách nhà nư c và phân chia cho các c p ngân sách theo hư ng d n t i i m 3 m c V Thông tư này. 2. Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p a) l i 20% trên t ng s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p thu ư c cho S Tài nguyên và Môi trư ng trang tr i chi phí cho vi c thu phí và chi phí ánh giá, l y m u phân tích nư c th i ph c v cho vi c ki m tra nh kỳ ho c t xu t i v i nư c th i công nghi p t l n th hai tr i. Trong ó: - 5% trên t ng s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ư c s d ng trang tr i chi phí cho vi c thu phí theo quy nh t i i m 4 m c C ph n III c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. - 15% còn l i ư c s d ng trang tr i chi phí ánh giá, l y m u phân tích nư c th i ph c v cho vi c ki m tra nh kỳ ho c t xu t i v i nư c th i công nghi p t l n th hai tr i. N i dung chi ph i b o m úng ch , tiêu chuNn, nh m c quy nh. Toàn b s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ư c trích theo qui nh trên ây, S Tài nguyên và Môi trư ng ph i s d ng úng m c ích, có
 10. ch ng t h p pháp theo ch qui nh, cu i năm n u chưa chi h t thì ư c chuy n sang năm sau chi theo ch quy nh. b) Ph n phí còn l i (80% trên t ng s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p thu ư c) ư c n p vào Ngân sách nhà nư c và phân chia cho các c p ngân sách theo hư ng d n t i i m 3 m c V Thông tư này. 3. Qu n lý, s d ng ph n phí b o v môi trư ng n p vào ngân sách S phí b o v môi trư ng i v i nư c th i n p vào ngân sách nhà nư c ư c phân chia cho các c p ngân sách như sau: a) Ngân sách trung ương hư ng 50% b sung v n ho t ng c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam theo Quy t nh s 82/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. Vi c qu n lý, s d ng ph n phí này ư c th c hi n theo Thông tư s 93/2003/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n qu n lý tài chính i v i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. b) Ngân sách a phương hư ng 50% s d ng cho vi c b o v môi trư ng trên a bàn (phòng ng a, kh c ph c và x lý ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng), u tư m i, n o vét c ng rãnh, duy tu, b o dư ng h th ng thoát nư c t i a phương. Vi c chi tr , thanh toán các kho n chi t ph n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i n p vào ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. VI. CH NG T THU VÀ NG TI N N P PHÍ 1. Ch ng t thu a) i v i phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t: s d ng hoá ơn bán hàng c a ơn v cung c p nư c s ch. Ngoài các ch tiêu ph i b o m có v n i dung hoá ơn theo quy nh, hoá ơn bán hàng c a ơn v cung c p nư c s ch còn ph i th hi n rõ m c thu và s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t thành m t dòng riêng trên hoá ơn. C th như sau: các dòng t ng c ng c a hoá ơn ph i ghi rõ: giá bán nư c s ch chưa có thu giá tr gia tăng (không bao g m phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t), thu giá tr gia tăng, phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t, giá thanh toán. i v i trư ng h p t khai thác nư c s d ng, U ban nhân dân xã, phư ng s d ng biên lai thu phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . b) i v i phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p: s d ng biên lai thu theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . 2. ng ti n n p phí Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i n p b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p n p b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá trên th trư ng
 11. ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu phí. VII. T CH C TH C HI N 1. T ch c, cá nhân vi ph m tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam b x ph t theo quy nh c a pháp lu t, x nư c th i có các ch t gây ô nhi m ra môi trư ng ph i n p phí b o v môi trư ng. 2. Căn c quy nh c a Ngh nh 67/2003/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, ngh H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh m c thu phí nư c th i sinh ho t trên a bàn k p th i t ch c thu phí t 01/01/2004. Trư ng h p H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chưa quy t nh m c thu phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t thì S Tài chính nghiên c u trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c thu U ban nhân dân báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh s m, m b o th c hi n t 01/01/2004. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m giám sát, ki m tra ho t ng thNm nh T khai c a các S Tài nguyên và Môi trư ng và hư ng d n gi i quy t k p th i các vư ng m c phát sinh. 4. Kho b c nhà nư c a phương có trách nhi m: t ch c th c hi n h ch toán k toán thu, chi ngân sách nhà nư c i v i ti n phí thu ư c theo hư ng d n t i Thông tư này và pháp lu t v ngân sách nhà nư c hi n hành. 5. C c thu a phương có trách nhi m: ki m tra, ôn c, hư ng d n và th c hi n quy t toán vi c thu, n p ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i c a ơn v cung c p nư c s ch, U ban nhân dân xã, phư ng và S Tài nguyên và Môi trư ng. 6. S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng theo dõi và quy t toán ph n phí l i theo quy nh t i i m 2 m c V Thông tư này. 7. Khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v thu, n p, qu n lý và s d ng phí b o v môi trư ng i v i nư c th i t i Ngh nh 67/2003/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và pháp lu t v phí, l phí. 8. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. N i dung quy nh v "Chi phí thoát nư c" t i Thông tư liên t ch s 03/1999/TTLT/BXD- BVGCP ngày 16 tháng 6 năm 1999 c a liên b B Xây d ng - Ban V t giá Chính ph v hư ng d n phương pháp nh giá và thNm quy n quy nh giá tiêu th nư c s ch ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn h t hi u l c thi hành. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t ho c s a i, b sung cho phù h p. Ph m Khôi Nguyên Trương Chí Trung
 12. ( ã ký) ( ã ký) M US 01 Tên ơn v cung c p nư c C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM s ch, U ban nhân dân xã, phư ng c l p - T do - H nh phúc T KHAI N P PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I NƯ C TH I SINH HO T Tháng ...... năm ...... Kính g i: C c thu ........................... Kho b c nhà nư c............ - Tên ơn v n p phí:.................................................................. - a ch : ............................... MS: - - - - i n tho i: .................................. Fax: .................................... - Tài kho n s :................................ T i Ngân hàng:................... STT Ch tiêu S ti n ( ng) 1 S phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t phát sinh trong tháng: - S phí thu theo hoá ơn bán nư c - S phí thu i v i trư ng h p t khai thác nư c s d ng 2 S ti n phí ư c l i theo quy nh 3 S ti n phí ph i n p ngân sách nhà nư c (1 2) 4 S ti n phí tháng trư c chưa n p ngân sách nhà nư c (n u có) 5 S ti n phí n p ngân sách nhà nư c th a tháng trư c (n u có) 6 S ti n phí còn ph i n p ngân sách nhà nư c (3 + 4 5) S ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i sinh ho t ph i n p ngân sách nhà nư c (vi t b ng ch ): ........................................................................... Tôi xin cam oan s li u kê khai trên ây là úng, n u sai xin ch u x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 13. Ngày ... tháng ... năm ... TM. ơn v ... (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u) M US 02 Tên ơn v n p phí C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T KHAI N P PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I NƯ C TH I CÔNG NGHI P Quý..... năm...... Kính g i: S Tài nguyên và Môi trư ng .............. - Tên ơn v n p phí:.................................................................. - a ch : ....................... .... MS: - - - - i n tho i: .................................. Fax: .................................... - Tài kho n s :................................ T i Ngân hàng:................... 1. Lĩnh v c s n xu t, ch bi n: ............................................................ 2. T ng lư ng nư c th i hàng tháng (m3): ........................................... 3. Môi trư ng ti p nh n nư c th i: ...................................................... 4. Các ch s ô nhi m có trong nư c th i: M c phí tương Ch s S phí ph i n p hàng Hàm lư ng tính theo ch s ng v i t ng tháng tính theo ch s ô ô nhi m c a nư c th i (mg/l) ch t ô nhi m nhi m ( ng) ( /kg) ABOD ACOD ATSS AHg APb
 14. AAs ACd T ng c ng = 5. S phí b o v môi trư ng ph i n p hàng tháng = T ng s phí ph i n p hàng tháng tính theo ch t gây ô nhi m. 6. Xác nh s phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ph i n p hàng quý: STT Ch tiêu S ti n ( ng) 1 S phí ph i n p trong quý 2 S phí quý trư c chưa n p ngân sách Nhà nư c 3 S phí n p ngân sách Nhà nư c th a quý trư c 4 S phí còn ph i n p ngân sách Nhà nư c (1 + 2 3) S ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ph i n p ngân sách Nhà nư c (vi t b ng ch ): ........................................................................... Tôi xin cam oan s li u kê khai trên ây là úng, n u sai xin ch u x lý theo quy nh c a pháp lu t. S Tài nguyên và Môi trư ng nh n Ngày ... tháng ... năm ... t khai ngày... TM. ơn v ... (Ngư i nh n ký tên và ghi rõ h tên) (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u) M US 03 S Tài nguyên và môi trư ng C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM .... c l p - T do - H nh phúc S :....... /....... THÔNG BÁO N P PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I NƯ C TH I CÔNG NGHI P Quý ...... năm ...... (L n thông báo ........) - Tên ơn v n p phí:.................................................................. - a ch : ....................................................................................
 15. Căn c T khai và k t qu th m nh n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p quý ... năm ... c a ơn v , S Tài nguyên và Môi trư ng thông báo s ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ơn v ph i n p quý này như sau: STT Ch tiêu S ti n ( ng) 1 S phí kỳ trư c chuy n qua a) N p thi u b) N p th a 2 S phí phát sinh quý này 3 S phí ph i n p quý này (2 + 1a 1b) S ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ph i n p ngân sách Nhà nư c (vi t b ng ch ):........................................................................... Yêu c u ơn v n p s ti n theo thông báo trên ây vào Kho b c Nhà nư c ............, Tài kho n s : ............................ H n n p trư c ngày ... tháng ... năm ... ....., ngày ... tháng ... năm ...... GIÁM C S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG...... (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u) M US 04 B CÔNG AN HO C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B QU C PHÒNG c l p - T do - H nh phúc ( ơn v ư c u quy n) S : ....... /....... TH M NNH T KHAI PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I NƯ C TH I CÔNG NGHI P Quý ...... năm ...... Kính g i: S Tài nguyên và Môi trư ng .............. - Căn c t khai n p phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p quý ... năm ... c a ơn v .......................................................................
 16. - a ch : .................................................................................... B Công an (ho c B Qu c phòng), xác nh s ti n phí b o v môi trư ng iv i nư c th i công nghi p ơn v ....................... ph i n p quý này như sau: STT Ch tiêu S ti n ( ng) 1 S phí kỳ trư c chuy n qua a) N p thi u b) N p th a 2 S phí phát sinh quý này 3 S phí ph i n p quý này (2 + 1a 1b) S ti n phí b o v môi trư ng i v i nư c th i công nghi p ph i n p ngân sách Nhà nư c (vi t b ng ch ): ........................................................................... ....., ngày ... tháng ... năm ...... Th trư ng ơn v (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản