Thông tư liên tịch 13/TTLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 13/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 13/TTLT về việc quy định việc khám sức khoẻ, kiểm tra sức khoẻ, tiêu chuẩn sức khoẻ và giám định sức khoẻ để thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự do Bộ Quốc phòng; Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 13/TTLT

 1. B QU C PHÒNG-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/TTLT Hà N i , ngày 13 tháng 10 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - QU C PHÒNG S 13/TTLT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1992 QUY NNH VI C KHÁM S C KHO , KI M TRA S C KHO , TIÊU CHU N S C KHO VÀ GIÁM NNH S C KHO TH C HI N LU T N.V.Q.S Chương 1: QUY NNH V NHI M V VÀ TRÁCH NHN M C A CƠ QUAN Y T CÁC C P TRONG VI C TH C HI N LU T NGHĨA V QUÂN S Công tác khám s c kho , ki m tra s c kho và giám nh s c kho th c hi n Lu t NVQS t dư i s lãnh o và ch o tr c ti p c a c p u ng, chính quy n các c p, cùng v i s tham gia ph i h p ch t ch c a các ngành có liên quan. I. NHI M V CHUNG Cơ quan y t các c p là cơ quan ch u trách nhi m chính trư c U ban nhân dân và H i ng NVQS c p mình. Có nhi m v qu n lý, ki m tra, phân lo i và k t lu n s c kho chính xác cho t ng công dân th c hi n Lu t NVQS. Theo i u 24 c a Lu t NVQS, nay quy nh c th như sau: - xã: Trư ng ban y t xã là u viên h i ng NVQS xã; - huy n: Bác sĩ trư ng ho c phó trung tâm y t huy n là u viên H i ng NVQS huy n. - t nh: Giám c ho c phó giám c S Y t t nh là U viên H i ng NVQS t nh. II. NHI M V C TH C A T NG C P 1. Y t xã: (Xã và các cơ quan tương ương: Nhà máy xí nghi p, trư ng h c v.v..). 1.1. Vai trò: - Có v trí r t quan tr ng trong vi c qu n lý, ánh giá úng m c s c kho c a công dân tu i NVQS và quân d b ng viên.
 2. - Góp ph n làm cho h i ng khám s c kho huy n k t lu n s c kho cho t ng công dân ư c chính xác theo tiêu chuNn quy nh. 1.2. Nhi m v c th : 1.2.1. L p h sơ s c kho , qu n lý, theo dõi nh n xét sơ b phân lo i s c kho c a công dân tu i NVQS và quân d b . (Khi ưa công dân i khám s c kho , ph i mang theo h sơ này giao cho H i ng khám s c kho tham kh o). 1.2.2. Cùng ban ch huy quân s xã xác l p danh sách t ng công dân tiêu chuNn s c kho theo ch tiêu quy nh (s lư ng và ch t lư ng). T ch c ưa h i khám s c kho ho c ki m tra s c kho . 1.2.3. Tham gia khám s c kho và ki m tra s c kho do huy n t ch c. Cung c p các y u t c n thi t cho t ki m tra s c kho và h i ng khám s c kho k t lu n s c kho t ng công dân thu c xã mình. 1.2.4. L p danh sách nh ng công dân có s c kho lo i 6, thu c di n mi n làm NVQS thông qua h i ng NVQS xã và báo cáo y t huy n. 1.2.5. nh kỳ sơ k t rút kinh nghi m v công tác qu n lý s c kho cho l c lư ng d b và phân lo i s c kho công dân trong tu i NVQS. 2. Y t huy n: 2.1. Vai trò: Có v trí quy t nh trong vi c phân lo i và k t lu n s c kho cho công dân th c hi n Lu t NVQS. 2.2. Nhi m v c th : 2.2.1. L p phi u s c kho cho t ng công dân làm NVQS và quân d b . 2.2.2. Tri n khai vi c t ch c các t ki m tra s c kho và H i ng khám s c kho theo k ho ch c a H i ng NVQS huy n. - L p danh sách ch t ch, phó ch t ch và các u viên h i ng khám s c kho , ngh lên U ban nhân dân huy n xét duy t và ra quy t nh (xem ph l c 8) sau ó báo cáo lên S Y t T nh. - C các bác sĩ, y sĩ, nhân viên y t có kh năng tham gia các oàn ki m tra s c kho và H i ng s c kho c a Huy n. - T ch c b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b nhân viên y t làm nhi m v khám s c kho và ki m tra s c kho . - Ki n ngh v i S Y t t nh xin các t chuyên khoa tăng cư ng b o m ch t lư ng công tác khám s c kho . - Hi p ng v i các cơ quan liên quan (quân s , công an, văn xã, thông tin..) b o m t t cho vi c khám s c kho .
 3. 2.2.3. Ch o các cơ s y t thu c quy n tham gia có hi u qu vào công tác ki m tra s c kho và khám s c kho . L p k ho ch khám s c kho (xem ph l c 7). 2.2.4. T ch c và ch o công tác v sinh phòng d ch i u tr d phòng và nâng cao s c kho cho các công dân thu c tu i làm NVQS và quân d b ng viên. 2.2.5. Tham gia v i h i ng NVQS huy n xét duy t danh sách công dân mi n làm NVQS (s c kho lo i 6). 2.2.6. Ph i h p v i ban quân s huy n bàn giao công dân nh p ngũ v m t s c kho cho các ơn v n nh n quân b o m chu áo úng lo i s c kho và k p th i. 2.2.7. L p d trù và thanh toán kinh phí, thu c men ph c v cho công tác khám tuy n NVQS c a huy n. 2.2.8. nh kỳ sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác y t ph c v cho khám s c kho , ki m tra s c kho và giám nh s c kho th c hi n lu t N.V.Q.S. N p báo cáo v S Y t t nh theo m u (xem ph l c 6). 3. Y t T nh: 3.1. Vai trò: Y t t nh là c p t ch c, ch o tr c ti p công tác y t ph c v cho nhi m v NVQS trong t nh. 3.2. Nhi m v c th : 3.2.1. Nghiên c u, quán tri t, t ch c và ch o các cơ s y t thu c quy n th c hi n nghiêm ch nh các ch th , quy nh c a H i ng B trư ng, hư ng d n c a B Y t - B qu c phòng và U ban nhân dân t nh v công tác y t ph c v cho nhi m v NVQS. 3.2.2. Cùng v i B ch huy quân s t nh l p k ho ch, ch o, hư ng d n, giúp y t các huy n, qu n lý và theo dõi ch t ch v s c kho ; ki m tra s c kho , khám s c kho và giám nh s c kho ph c v cho nhi m v NVQS. Ch o h i ng khám s c kho các huy n trong t nh. 3.2.3. C các t chuyên khoa tăng cư ng cho các h i ng khám s c kho c a tuy n dư i theo yêu c u. 3.2.4. C p phát cho các huy n kinh phí, trang b d ng c y t , thu c men, m u báo cáo th ng kê, phi u khám s c kho cơ b n NVQS. Các kho n kinh phí này thanh toán vào ngân sách a phương. 3.2.5. Xem xét và gi i quy t nh ng vư ng m c, khi u n i, t cáo v m t y t trong công tác NVQS. 3.2.6. Cùng v i B ch huy quân s t nh, t ch c hi p ng v m t y t v i ơn v n nh n quân.
 4. 3.2.7. Theo nh kỳ sơ, t ng k t rút kinh nghi m v công tác y t ph c v cho nhi m v NVQS. N p báo cáo v B Y t theo m u (xem ph l c 6). Chương 2: QUY NNH V NHI M V VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QUÂN S CÁC C P THAM GIA CÔNG TÁC KHÁM S C KHO VÀ KI M TRA S C KHO U ban nhân dân các c p thành l p H i ng NVQS c p mình giúp U ban th c hi n công tác NVQS a phương. Ch huy trư ng quân s các c p là Phó ch t ch H i ng NVQS c p mình. Công tác khám s c kho ki m tra s c kho và giám nh s c kho t dư i s lãnh o và ch o c a c p u và th trư ng quân chính các c p, cùng v i s tham gia h p ng ch t ch c a các cơ quan ch c năng, th c hi n nhi m v , ch tiêu k ho ch trong năm theo quy t nh c a H i ng B trư ng. I. BAN CH HUY QUÂN S XÃ 1. Cùng v i y t xã l p danh sách nh ng công dân trong di n có th g i nh p ngũ chuNn b cho vi c khám s c kho , ki m tra s c kho và nh ng công dân thu c di n mi n làm NVQS (s c kho lo i 6) thông qua H i ng NVQS xã và báo cáo lên trên theo quy nh. 2. T ch c ưa nh ng công dân trong di n s n sàng nh p ngũ, quân d b i khám s c kho ho c ki m tra s c kho theo ch tiêu quy nh. 3. Công b k t qu khám s c kho theo k t lu n c a H i ng khám s c kho huy n. Thu th p nh ng ý ki n th c m c v khám và k t lu n s c kho báo cáo lên trên. II. BAN CH HUY QUÂN S HUY N 1. Cùng v i y t huy n l p k ho ch ki m tra s c kho cho công dân ăng ký NVQS năm 17 tu i và quân d b và khám s c kho cho công dân trong di n g i nh p ngũ, s n sàng nh p ngũ theo k ho ch c a H i ng NVQS huy n. 2. ôn c công dân i khám s c kho ho c ki m tra s c kho theo úng k ho ch c a huy n. 3. C ngư i tham gia oàn khám s c kho ho c t ki m tra s c kho theo dõi s lư ng công dân c a t ng a phương i khám. Cùng v i công an b o m an toàn khu v c khám s c kho . 4. Qu n lý phi u s c kho cơ b n NVQS và cùng v i y t huy n t ch c bàn giao công dân nh p ngũ cho các ơn v nh n quân.
 5. Quân y huy n: - N m ch c k ho ch tuy n quân hàng năm, ph i h p theo dõi công tác t ch c ki m tra và khám s c kho c a ngành y t a phương. - N m v ng tình hình s c kho c a công dân sau khi khám ã ư c h i ng khám s c kho k t lu n cung c p cho H i ng NVQS quy t nh g i nh p ngũ nh ng công dân s c kho . - Cùng v i quân y các ơn v n nh n quân thâm nh p phát hi n nh ng trư ng h p có nghi v n v s c kho c n ki m tra xác minh trư c khi bàn giao công dân gia nh p quân i cho các ơn v n nh n quân. III. B CH HUY QUÂN S T NH B ch huy quân s t nh ph i h p v i S Y t t nh : 1. Ch o vi c tri n khai công tác y t ph c v cho nhi m v NVQS a phương. 2. T ch c ki m tra ôn c cơ quan quân s và y t huy n th c hi n vi c ki m tra s c kho , khám s c kho và các m t y t kh c ph c cho nhi m v NVQS. 3. T ch c hi p ng v i các ơn v nh n quân v s lư ng, th i gian, a i m giao nh n và th ng nh t v m t tiêu chuNn s c kho v i t ng ơn v . Quân y t nh: Ch nhi m quân y t nh là ngư i tham mưu cho b ch huy quân s t nh v các m t công tác y t trong tuy n quân, v i ch c năng là phó ban quân dân y t t nh, ch nhi m quân y t nh làm tham mưu cho giám c S Y t t nh trong công tác ch o và t ch c ph i h p, th c hi n khám tuy n NVQS và qu n lý s c kho quân d b . IV. CH NHI M QUÂN Y QUÂN KHU Ch nhi m quân y quân khu là ngư i tham mưu cho ng u , B Tư l nh quân khu trong công tác ch o tuy n nh n quân theo k ho ch hàng năm c a B qu c phòng và ch dd o công tác qu n lý s c kho quân d b s n sàng áp ng yêu c u ng viên th i chi n. ng th i ch o quân y các t nh trong công tác khám s c kho , ki m tra s c kho và giám nh s c kho th c hi n Lu t NVQS. V. NHI M V C C QUÂN Y VÀ C C T CH C NG VIÊN 1. Căn c vào s lư ng công dân nh p ngũ trong năm do H i ng B trư ng quy t nh, C c quân y và C c T ch c ng viên ki n ngh v i B qu c phòng v vi c áp d ng tiêu chuNn s c kho , tuy n ch n n s c kho lo i nào trong b ng phân h ng s c kho 6 lo i. 2. C c quân y hư ng d n, ch o quân y các quân khu, quân oàn, quân binh ch ng, H c vi n, Nhà trư ng.. v tiêu chuNn s c kho tuy n nh n trong năm th ng nh t th c hi n.
 6. 3. nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t sau m i t tuy n quân. Chương 3: QUY NNH V T CH C NHI M V , QUY N H N,L L I LÀM VI C C AH I NG KHÁM S C KHO VÀ H I NG GIÁM NNH Y KHOA CÁC C P TRONG GIÁM NNH S C KHO TH C HI N LU T NVQS I. H I NG KHÁM S C KHO NVQS 1. T ch c, nhi m v : H i ng khám s c kho do y t huy n t ch c, có nhi m v khám s c kho và k t lu n s c kho cho nh ng công dân th c hi n lu t NVQS. Tuỳ theo a bàn r ng hay h p, s lư ng cán b y t ư c biên ch , s công dân c n khám mà m i huy n t ch c m t ho c hai h i ng khám s c kho . Thành ph n h i ng khám s c kho g m 5 bác sĩ: 1 ch t ch, 1 phó ch t ch và 3 u viên. H i ng c ra 3 u viên thư ng tr c, trong ó có h i ng ch t ch khám s c kho . Các u viên thư ng tr c có trách nhi m ký vào ph n k t lu n c a m i t phi u s c kho cơ b n NVQS. H i ng khám s c kho ư c phép s d ng m t s cán b y t khác tri n khai vi c khám s c kho . Danh sách c a H i ng khám s c kho do cơ quan y t huy n ngh và ch t ch huy n ra quy t nh b nhi m. 2. Nhi m v c a ch t ch h i ng khám s c kho : 2.1. Tr c ti p t ch c, ch o vi c tri n khai công tác khám s c kho và ch u trách nhi m v ch t lư ng khám trư c h i ng NVQS huy n. 2.2. T ch c b i dư ng, h c t p cho m i thành viên trong oàn khám s c kho v tiêu chuNn s c kho , ch c trách nhi m v , l l i làm vi c, phương pháp tri n khai.. trư c m i t khám tuy n. 2.3. B trí phòng khám, phân công ngư i khám. 2.4. Phân lo i và k t lu n chính xác s c kho t ng công dân n khám và ch u trách nhi m v k t lu n s c kho c a mình trư c Lu t NVQS. 2.5. T ch c h i chNn và ký gi y gi i thi u i khám b nh tuy n sau khi c n thi t. 2.6. T ch c rút kinh nghi m khám hàng ngày và làm báo cáo v i Trung tâm y t huy n sau m i t khám. 3. Nhi m v c a phó ch t ch H i ng khám s c kho : Phó ch t ch là ngư i thay ch t ch khi v ng m t. Là ngư i giúp ch t ch làm m t s vi c như sau:
 7. 3.1. ChuNn b phương ti n, v t ch t c n thi t b o m cho ho t ng c a h i ng khám s c kho . 3.2. D trù, thanh toán các kho n kinh phí, thu c tiêu hao v i y t huy n. 3.3. Tr c ti p khám s c kho và tham gia h i chNn khi c n thi t. 3.4. T ch c ăng ký th ng kê theo m u quy nh lưu tr tài li u th ng kê và làm báo cáo lên trung tâm y t huy n. 4. Nhi m v c a các u viên h i ng khám s c kho : 4.1. Tr c ti p khám s c kho và tham gia h i chNn khi c n thi t. 4.2. Ch u trách nhi m v ch t lư ng khám và k t lu n trong ph m vi ư c phân công. 5. L l i làm vi c c a h i ng khám s c kho : H i ng khám s c kho là m t t ch c không chuyên nghi p (ch t p trung làm vi c khi có nhi m v ). H i ng làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch nh m b o m ch t lư ng khám, trong trư ng h p không th ng nh t v chNn oán và phân lo i s c kho trong h i ng thì ch t ch ghi vào phi u s c kho k t lu n c a a s . Nh ng ý ki n không th ng nh t ph i ghi y vào biên b n g i lên H i ng NVQS huy n và xin ý ki n k t lu n c a H i ng giám nh y khoa huy n (ho c t nh). Biên b n ph i có ch ký c a t ng u viên trong h i ng khám s c kho . 6. Kinh phí ho t ng c a h i ng (xem ph l c 4) II. T KI M TRA S C KHO NVQS 1. T ch c và nhi m v : Vi c ki m tra s c kho cho nh ng công dân ăng ký NVQS ( i u 20 Lu t NV-QS ) và các quân nhân d b ( i u 43) n m trong k ho ch ng viên ã biên ch vào các ơn v ng viên do cơ quan y t huy n ph trách. T ki m tra s c kho (m t b ph n c a H i ng khám s c kho ) do y t huy n thành l p. M i t có 5 ngư i g m 2 bác sĩ, 2 y sĩ và 1 y tá. Vi c ki m tra s c kho ti n hành theo k ho ch c a cơ quan quân s huy n, b o m 100% s i tư ng trên trong năm ư c khám 1 l n. 2. N i dung ki m tra s c kho : - Ki m tra v th l c. - Phát hi n nh ng b nh t t, ng th i ghi vào phi u s c kho c a t ng ngư i qu n lý. Hư ng d n công tác phòng và ch a b nh. - Phân lo i sơ b tình hình s c kho c a t ng công dân (k c công dân s n sàng nh p ngũ và quân d b ng viên).
 8. - L p phi u ki m tra s c kho NVQS cho công dân, nam 17 tu i và công dân n ki m tra l n u. 3. kinh phí ho t ng c a t ki m tra s c kho (xem ph l c 5). III. H I NG GIÁM NNH Y KHOA 1. Nhi m v : Trong th i gian khám s c kho NVQS ho c khi có yêu c u t xu t, h i ng giám nh y khoa có trách nhi m giám nh s c kho cho nh ng công dân s n sàng nh p ngũ mà H i ng khám s c kho NVQS yêu c u. Vi c này ph i ư c k t lu n chính xác, khNn trương tr l i trong vòng 7 n 10 ngày. 2. Kinh phí: Kinh phí cho h i ng giám nh y khoa giám nh s c kho ph c v cho nhi m v NVQS c a a phương do ngân sách a phương ài th . Chương 4: TIÊU CHU N VÀ PHÂN LO I S C KHO TH C HI N LU T NVQS I. PHI U S C KHO NVQS VÀ CÁCH THI T L P 1. Khái ni m. - Phi u s c kho NVQS là tài li u y khoa căn b n bi t m t cách t ng quát s c kho c a công dân th c hi n Lu t NVQS. ây là tài li u cơ s H i ng khám s c kho ánh giá phân lo i s c kho qu n lý, tuy n ch n công dân có s c kho vào quân thư ng tr c, các quân ch ng, binh ch ng c bi t, các trư ng quân s , trong và ngoài nư c. - Phi u s c kho NVQS ư c th hi n b ng 8 ch tiêu th hi n cho tình tr ng s c kho c a m t công dân. (Ph l c 2: quy nh v phi u s c kho NVQS ). 2. Cách thi t l p. 2.1. Các chi tiêu: Trong khi khám s c kho , phân lo i s c kho d a vào 8 ch tiêu: 1/ Th l c chung: Ký hi u (vi t t t) : T.L.C 2/ M t : - - : M 3/ Tai mũi h ng : - - : TMH 4/ Răng hàm m t : - - : RHM 5/ N i khoa : - - : NK 6/ Ngo i khoa : - - : NgK
 9. 7/ Th n kinh-tâm th n - - : TK-TT 8/ Da li u- Hoa li u - - : DL-HL 2.2. Cách cho i m: M i ch tiêu, sau khi khám bác sĩ cho 1 i m ch n t 1 n 6. - i m 1: ch tình tr ng s c kho r t t t. - i m 2: ch tình tr ng s c kho t t. - i m 3: ch tình tr ng s c kho khá. - i m 4: ch tình tr ng s c kho trung bình. - i m 5: ch tình tr ng s c kho kém. - i m 6: ch tình tr ng s c kho r t kém. 2.3. Cách phân lo i s c kho Phân lo i s c kho làm 6 lo i. Căn c vào i m c a 8 ch tiêu phân lo i: - Lo i 1: Trong phi u s c kho c 8 ch tiêu u t i m 1. Lo i này có th ph c v h u h t các quân binh ch ng. - Lo i 2: Trong phi u s c kho ch c n có 1 ch tiêu b i m th p nh t là 2. Có th ph c v trong 1 s l n các quân binh ch ng. - Lo i 3: Trong phi u s c kho ch c n có 1 ch tiêu b i m th p nh t là 3. Có th ph c v 1 s quân binh ch ng. - Lo i 4: Trong phi u s c kho ch c n có 1 ch tiêu b i m th p nh t là 4. Có th ph c v h n ch m t s quân binh ch ng. - Lo i 5: Trong phi u s c kho ch c n có 1 ch tiêu b i m th p nh t là 5. Có th làm 1 s công vi c hành chính s v khi có l nh t ng ng viên. - Lo i 6: Trong phi u s c kho ch c n có 1 ch tiêu b i m th p nh t là 6. ây là lo i s c kho mi n NVQS hoàn toàn. 2.4. M t s i m c n chú ý: + Khi m t ch tiêu t các i m 1, 2, 3, 4, 5, nhưng b nh có th s thay i, thuyên gi m ho c tăng lên sau m t th i gian, b nh t kh i d n ho c kh i sau khi i u tr , thì i m ó ph i kèm theo ch "T" bên c nh (nghĩa là t m th i). Trư ng h p có ch "T" kèm theo thì bác sĩ c n ghi tóm t t lý do b ng ti ng Vi t (có th vi t tên b nh b ng danh t qu c t gi a 2 ngo c ơn).
 10. Trư ng h p nghi ng chưa th cho i m ngay ư c, H i ng khám s c kho có th g i công dân t i khám b nh t i m t b nh vi n g n nh t xác nh. N u v n chưa k t lu n ư c thì g i công dân ó n b nh vi n g n nh t có chuyên khoa sâu khám v i tính cách là ngo i chNn và giám nh s c kho . Th i gian t i a là 7 -10 ngày. Vi c này ch th c hi n trong trư ng h p th t c n thi t. + Khi k t lu n s c kho ph i căn c vào i m c a các ch tiêu k t lu n. N u m t ch tiêu b i m có ch "T" thì k t lu n s c kho cũng có ch "T". 3. Xét l i nh ng trư ng h p phi u s c kho có ch "T". 3.1. ơn v nh n quân: Trách nhi m c a th trư ng và quân y ơn v nh n quân là: n u tân binh v ơn v mà trong phi u s c kho NVQS có ch "T" thì quân y ph i ti n hành m t t i u tr ho c g i quân nhân ó t i b nh vi n i u tr n u c n thi t. Sau m t tháng cho ki m tra l i. N u b nh lành thì b ch "T" ho c chuy n lo i s c kho . N u không kh i ho c có chi u hư ng ti n tri n thì cho giám nh s c kho . Khi giám nh n u xét th y không tiêu chuNn ph c v quân thư ng tr c thì tr v a phương. Chú ý: không quân nhân tình tr ng s c kho : Trong phi u s c kho có ch "T" t n t i quá 6 tháng. 3.2. Trách nhi m c a các b nh vi n quân y: Trong quá trình th c hi n NVQS, hu n luy n tân binh t i các trung tâm hu n luy n tân binh, quân nhân vào i u tr t i các b nh vi n quân y, n u th y b nh c a quân nhân ó không th kh i ho c thuyên gi m ư c thì k p th i cho giám nh s c kho . N u không tiêu chuNn s c kho trong vòng 1 tháng sau khi nh p ngũ thì ngh tr v a phương. Sau 1 tháng: cho xu t ngũ trư c th i h n. K t qu giám nh s c kho ư c ghi vào biên b n giám nh theo m u quy nh c a C c quân y (làm thành 3 b n, g i v C c quân y 1 b n, g i ơn v c a quân nhân 1 b n, lưu t i H i ng giám nh 1 b n). 4. Tiêu chuNn s c kho riêng c a m t s quân binh ch ng c bi t: 4.1. nh nghĩa: Tiêu chuNn s c kho riêng tuy n quân vào 1 s quân binh ch ng, h c vi n, nhà trư ng quân s là i u ki n s c kho t i thi u ph i có ư c tuy n ch n vào các quân binh ch ng, h c vi n, nhà trư ng quân s ó. 4.2. Tiêu chuNn s c kho c a 1 s quân binh ch ng c bi t: xem ph l c 3. 4.3. Trong trư ng h p 1 s quân binh ch ng, h c vi n nhà trư ng quân s không có tiêu chuNn s c kho riêng thì t m th i áp d ng tiêu chuNn s c kho chung tuy n nh n quân hàng năm. II. DANH M C B NH T T X P S C KHO LO I 6 (MI N NVQS HOÀN TOÀN)
 11. tuy n y t xã: phân lo i s c kho công dân sơ b qua quan sát, qu n lý s c kho c a a phương. Nh ng trư ng h p d dàng phân lo i s c kho lo i 6 (lo i mi n NVQS hoàn toàn, không nh n vào quân thư ng tr c) thì l p danh sách thông qua h i ng NVQS xã và báo cáo lên huy n theo quy nh. Nhưng i tư ng này không phát l nh g i i khám s c kho ho c ki m tra s c kho tuy n huy n. 1. ng kinh th nh tho ng lên cơn. 2. Tâm th n: iên r , m t trí, cu ng d i (b nh tâm th n có th ã ư c i u tr nhi u l n không kh i). 3. Phù thũng lâu ngày (do b các b nh như: suy tim viêm th n, th n hư, suy th n mãn tính..). 4. Chân voi (do giun ch ) không lao ng ư c. 5. Chân tay tàn t t, bi n d ng, m t ch c phân chi do m i nguyên nhân. 6. Lao xương kh p, lao h ch ang ti n tri n. 7. Phong các th chưa n nh (có loét, sùi, c t ngón tay, ngón chân). 8. Câm hay ng ng líu lư i t bé 9. i c t bé 10. Mù ho c ch t m t 11. Run tay chân quanh năm, i l i khó khăn, không lao ng ư c (như b nh Parkinson) ho c chân tay có nh ng ng tác b t thư ng múa gi t (Chorée) múa v n (Athétose) 12. Li t n a ngư i trái ho c ph i, li t hai chi dư i. 13. G y còm, h c hác, y u u i, cơ th suy ki t khó có th h i ph c ư c do m c các b nh mãn tính như lao xơ hang, hen dai d ng, có bi n ch ng tàn ph mãn tính ho c khí ph thũng, xơ gan c chư ng. 14. C b c t t, ngo o rõ r t t nhi u năm. 15. Lùn quá kh (chi u cao ng dư i 140 cm) 16. Gù có bư u lưng do di ch ng lao c t s ng, ch n thương cũ làm c t s ng t n thương l i di ch ng. 17. T t s p mi m t bNm sinh. 18. S t môi kèm theo khe h vòm mi ng chưa vá. 19. Trĩ mũi (Ozène) có r i lo n phát âm
 12. 20. B nh kh p có bi n d ng teo cơ, c ng kh p. III. PHÂN LO I S C KHO THEO TIÊU CHU N TH L C VÀ B NH T T Vi c phân lo i s c kho căn c vào tiêu chuNn th l c và b nh t t (xem ph l c 1). Chương 5: QUY NNH I V I CÔNG DÂN N KHÁM S C KHO VÀ KI M TRA S C KHO Nh ng công dân n khám s c kho và ki m tra s c kho ph i tuân th y các nguyên t c th t c sau: 1. ã ư c cơ quan quân s a phương ăng ký NVQS và gi i thi u. 2. Ph i xu t trình: - Gi y g i i khám s c kho ho c ki m tra s c kho c a ch huy trư ng quân s huy n. - Gi y ch ng minh thư ho c th quân nhân. 3. Mang theo các gi y t khám b nh, i u tr , các gi y xét nghi m, chNn oán ch c năng, khám chuyên khoa, X-quang.. giao cho H i ng khám s c kho ho c t ki m tra s c kho ang làm nhi m v (ch có giá tr tham kh o n u úng là gi y t g c). 4. Ch p hành nghiêm túc n i quy khu v c khám s c kho . Chương 6: QUY NNH V VI C GIAO VÀ NH N CÔNG DÂN T TIÊU CHU N S C KHO VÀO QUÂN THƯ NG TR C VÀ QU N LÝ S C KHO QUÂN D BN I. VI C GIAO VÀ NH N CÔNG DÂN NH P NGŨ Vi c giao và nh n công dân nh p ngũ v m t s c kho quy nh như sau: 1. Trư c khi phát l nh g i công dân nh p ngũ, cơ quan y t huy n ph i hoàn thành vi c l p danh sách nh ng công dân s c kho , hoàn ch nh phi u s c kho NVQS (sau khi khám và k t lu n c a H i ng khám s c kho ). 2. Vi c bàn giao v m t s c kho c a công dân nh p ngũ do cơ quan y t huy n m nhi m. Nh n bàn giao là quân y ơn v n nh n quân t c p Trung oàn và tương ương tr lên. Công tác này ph i ti n hành chu áo, úng tiêu chuNn s c kho ã quy nh.
 13. 3. Quân y ơn v n nh n quân ph i có m t t i a phương giao quân trư c ngày giao quân 20 ngày nh n và xem xét các h sơ s c kho (s lư ng h sơ s c kho c a công dân tiêu chuNn s c kho nh n c a y t a phương xem xét nghiên c u trư c không quá 120% ch tiêu s nh n). N u có v n gì nghi v n v m t s c kho , c n bàn b c v i y t huy n ti n hành các bi n pháp c n thi t k c h i chNn gi a quân dân y ho c t ch c cho C YK k t lu n l i s c kho . Khi có ý ki n không th ng nh t, ph i báo lên H i ng NVQS t nh. Ch m nh t sau 5 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo, H i ng Giám nh y khoa ph i t ch c giám nh k t lu n. Trong th i gian ch i, vi c chăm sóc s c kho công dân ó do y t a phương m nhi m. 4. Trong ph m vi 1 tháng k t ngày ơn v nh n quân t i a phương, quân y ơn v có nhi m v báo l i cho y t a phương bi t: - S công dân tiêu chuNn s c kho theo quy nh. - S công dân không tiêu chuNn s c kho theo quy nh c n tr v a phương (do sai sót trong quá trình khám chưa tìm ra b nh ho c b nh m i phát sinh trong quá trình hu n luy n tân binh). Vi c tr l i nh ng công dân không tiêu chuNn s c kho v a phương ph i ư c ch nhi m quân y c p trung oàn tr lên k t lu n và c p trên tr c ti p phê duy t. N u có gì nghi v n, c n g i i h i ng giám nh y khoa c p trên k t lu n, sau ó báo cáo lên quân y c p trên (theo ngành d c v C c quân y). Vi c tr công dân v a phương ph i làm chính xác, nhanh, g n, k p th i. 5. Y t a phương và quân y ơn v nh n quân u ph i nghiên c u n m v ng tiêu chuNn s c kho ã ư c quy nh. Trách nhi m v m t s c kho c a công dân khi giao cho ơn v thu c v y t a phương. Tuy nhiên, quân y ơn v nh n quân có th t ch c ki m tra l i m t s trư ng h p nghi ng m t s chuyên khoa... không dám tràn lan. II. VI C QU N LÝ S C KHO QUÂN D BN VÀ VI C GIAO NH N KHI CÓ L NH NG VIÊN 1. M i quân nhân trư c khi tr v a phương (xu t ngũ, ph c viên, chuy n ngành..) u ư c khám, phân lo i s c kho chu áo. Khi v a phương, ph i n p cho cơ quan quân s huy n 1 b n h sơ s c kho quân nhân c a mình. 2. Quân d b n m trong k ho ch ng viên m i năm ư c ki m tra s c kho 1 l n. Nh ng quân nhân d b còn s c kho theo tiêu chuNn thì v n b trí các ơn v ã biên ch . N u không tiêu chuNn s c kho thì y t huy n bàn b c v i ơn v qu n lý, ưa ra kh i danh sách biên ch và thay th b ng quân nhân d b khác. 3. Trong các t phúc tra quân d b hàng năm, ngoài vi c theo dõi các ch tiêu khác, ơn v ng viên c n có cán b chuyên môn theo dõi ch t ch v m t s c kho c a quân nhân d b . 4. Khi có l nh ng viên, a phương có trách nhi m giao toàn b h sơ s c kho c a các quân nhân d b cho ơn v ng viên qu n lý. Chương 7:
 14. CÁC I U KHO N TH C HI N THÔNG TƯ NÀY 1. Thông tư này th c hi n t ngày 25 tháng 10 năm 1992. Nh ng quy nh trư c ây trái v i thông tư này u bãi b . 2. B qu c phòng ban hành c th v tiêu chuNn s c kho tuy n quân, tuy n sinh vào các trư ng sĩ quan, i h c quân s , H c vi n, Nhà trư ng... theo b ng phân lo i s c kho ã quy nh (6 lo i). Hàng năm n u có s thay i thì có hư ng d n b sung k p th i. 3. B Y t , B qu c phòng t ch c t p hu n, ph bi n r ng rãi thông tư này cho các a phương, cơ quan ơn v (trong và ngoài quân i) liên quan tr c ti p n vi c th c hi n Lu t NVQS. 4. Sau m i t g i công dân nh p ngũ, các S Y t báo cáo v B Y t , các ơn v quân i báo cáo lên c p trên theo các c p v B qu c phòng, quân y báo cáo theo ngành d c v C c quân y v vi c th c hi n thông tư này (theo m u quy nh, xem ph n ph l c). 5. a phương, oàn th , cơ quan, ơn v th c hi n t t thì ư c Nhà nư c khen thư ng ( i u 11). T p th , cá nhân c tình sai ph m s b x lý theo quy nh ( i u 69 c a Lu t NVQS ). 6. Thông tư này có 8 ph l c kèm theo. Các ph l c u có giá tr thi hành. (Ph n ph l c ã in thành sách) oàn Thuý Ba Nguy n Tr ng Xuyên ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản