Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
84
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G     T liªn t Þ ch B é  T µ i c h Ý n h­T æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h     Sè  134 /1999/TTLT­B T C­T C § C  n g µ y 18  th¸ng 11 n¨ m   1999  H í ng d É n   h Õ  ® é   u ¶ n  lý, Ê p  p h¸t v µ  thanh q u y Õ t to¸n  c q  c kinh  h Ý  T æ n g  ki Ó m  kª ® Ê t ® ai  µ  x © y  d ù n g  b ¶ n  ® å  hi Ö n   p v r¹ng s ö  d ô n g  ® Ê t ® Õ n   m  2000  n¨ C¨n  §iÒu  LuËt söa  æi, bæ   cø  35    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt  ai  m s® c Lu   ® n¨m  1998. C¨n cø ChØ  thÞ sè  24/1999/CT­TTg  ngµy 18/8/1999 cña Thñ  t ng  í ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi Tæng  Óm    t  ai vµo  ki kª ®Ê ®   n¨m  2000. C¨n  cø  Th«ng  t Liªn tÞch sè  113/1999/TTLT­   BTC­TC§C    ngµy  23/9/1999  ña  é   µi chÝnh    c BT  ­ Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  Öc  ©n   c§ ch "H d vi ph cÊp, qu¶n  ý,cÊp    µ    l  ph¸tv thanh  Õt    quy to¸nkinh phÝ  o  c    ® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  lý®Êt  ai”.   ®   Liªn Bé   µi chÝnh      T  ­ Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  Õ     c§ ch h d ch ®é qu¶n  ý, l  cÊp    µ  ph¸tv thanh  Õt    quy to¸n kinh phÝ     Tæng   Óm     t  ai  µ  ©y  ùng  ki kª ®Ê ® v x d b¶n    Ön  ¹ngsö  ông  t  n   ®å hi tr   d ®Ê ®Õ n¨m  2000    nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1/ Th«ng   µy  íng dÉn  Õ       tn h   ch ®é qu¶n  ý,cÊp    µ  l  ph¸tv thanh  Õt    quy to¸n kinh phÝ  ùc hiÖn    th   Tæng  Óm    t  ai vµ  ©y  ùng  ki kª ®Ê ®   x d b¶n    Ön  ¹ngsö  ®å hi tr   dông  t  n   ®Ê ®Õ n¨m  2000. 2/ Kinh  Ý  ùc hiÖn    ph th   Tæng  Óm    t  ai vµ  ©y  ùng  ki kª ®Ê ®   x d b¶n    Ön  ®å hi tr¹ngsö  ông  t  n    d ®Ê ®Õ n¨m  2000  Çn  ph Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ùc hiÖn    c§ ch th   do ng©n  s¸ch Trung  ng  ¶m     ¬® b¶o. Kinh  Ý     ùc  Ön  ph ®Ó th hi Tæng   Óm   ®Êt  ai  µ  ©y  ùng  ki kª  ® vx d b¶n    ®å hiÖn  ¹ngsö  ông  t  n   tr   d ®Ê ®Õ n¨m 2000  ¹    a   ¬ng  ng©n  t i ®Þ ph c¸c do  s¸ch ®Þa     ph¬ng  ¶m   ® b¶o. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó    N 1/Néi    dung  chi. a/Néi dung    ña  ©n     chic ng s¸ch Trung  ng:   ¬ ­ X ©y  ùng  ¬ng      d ph ¸n Tæng  Óm     t  ai vµ  ©y  ùng  ki kª ®Ê ®   x d b¶n    Ön  ®å hi tr¹ngsö  ông  t  n    d ®Ê ®Õ n¨m  2000    ¹m    níc. trªnph vic¶  ­  ¹n  So th¶o,in Ên,     ban  µnh    h c¸c v¨n b¶n, biÓu  É u   ôc  ô    m ph v cho  Ëp  t huÊn  íng dÉn  Óm    h  ki kª. ­Cung  Êp    c ¶nh  µng  h kh«ng,viÔn    th¸m.
  2. 2 ­LËp  ×nh phÇn  Ò m   èng      tr   m th kª,tæng  îp sè  Öu kiÓm  h   li   kª. ­Chi th«ng       tin,tuyªntruyÒn.   ­ TËp  Ên    hu c«ng    Óm   vµ  ©y  ùng  t¸cki kª  x d b¶n    Ön  ¹ng sö  ông  ®å hi tr   d ®Êt  n   ®Õ n¨m  2000  cho    é  Êp  c¸n b c tØnh. ­ ChØ   o, kiÓm     Öc  ùc hiÖn  Óm     t  ai  µ  ©y  ùng      ®¹   travi th   ki kª ®Ê ® v x d b¶n ®å   Ön  ¹ngsö  ông  t  n   hi tr   d ®Ê ®Õ n¨m  2000  ¹ c¸c®Þa  ¬ng. t    i ph ­ Tæng   îp  ö  ý sè  Öu  Óm   ®Êt  ai  µ  ©y  ùng  h x l   li ki kª  ® vx d b¶n    Ön  ®å hi tr¹ngsö  ông  t  n    d ®Ê ®Õ n¨m  2000  ¹m    níc. ph vic¶    ­ In Ên  µiliÖu kiÓm    t  ai vµ     t    kª ®Ê ®   b¶n    Ön  ¹ngsö  ông  t  n   ®å hi tr   d ®Ê ®Õ n¨m  2000  ¹m    níc®Ó       Ýnh  ñ  µ  ép u  ÷theo quy  nh. ph vic¶    b¸o c¸o Ch ph v n l tr     ®Þ b/Néi dung    ña  ©n     chic Ng s¸ch c¸ctØnh,TP  ùcthuéc TW:      tr     ­X ©y  ùng  ¬ng    Õ   ¹ch thùc hiÖn    a  µn.    d ph ¸n,k ho     trªn®Þ b   ­ TËp  Ên    hu chuyªn m«n,  Òn    tuy truyÒn  ñ  ¬ng  ch tr tæng  Óm    t  ai ki kª ®Ê ®   t¹ ®Þa  ¬ng.   i ph ­InÊn  Óu  É u,  µiliÖu,b¶n    ôc  ô  Óm    µ  ©y  ùng      bi m t    ®å ph v ki kª v x d b¶n    ®å hiÖn  ¹ngsö  ông  t.(Tr ng  îp ®Þa  ¬ng  µo  tr   d ®Ê   ê h   ph n kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng      inb¶n ®å   Òn  ôc  ô  n ph v cho  c«ng    Óm     ×  ªnh Ö   íiTæng   ôc  Þa  Ýnh  t¸cki kª,th li   v   c§ ch ®Ó   îc cung  Êp; m äi    Ý   ®  c  chiph cho  Öc  vi cung  Êp  c b¶n    Òn  ®Þa   ­ ®å n do  ph ¬ng  ¶m   ® b¶o) ­Tæ     chøc  iÒu    ® trakh¶o    ùc ®Þa. s¸tth   ­KiÓ m     «n  c    tra® ®è chØ  o  ùc hiÖn. ®¹ th     ­ Tæng   îp  ö  ý sè  Öu  Óm   ®Êt  ai  µ  ©y  ùng  h x l   li ki kª  ® vx d b¶n    Ön  ®å hi tr¹ngsö  ông  t  n    d ®Ê ®Õ n¨m  2000.  ­ In Ên  µiliÖu kiÓm    t  ai vµ     t    kª ®Ê ®   b¶n    Ön  ¹ngsö  ông  t  n   ®å hi tr   d ®Ê ®Õ n¨m 2000  ¹m    a  ¬ng    ×nh Uû   ph vi®Þ ph ®Ó tr   ban  ©n  ©n    Êp;b¸o c¸o c¬  nh d c¸cc       quan  Þa  Ýnh  Êp    µ  ép u  ÷. § ch c trªnv n l tr C¨n  vµo  µiliÖu híng  Én  Óm     µnh  Ëp  cø  t    d ki kª,th l b¶n    Ön  ¹ng sö  ®å hi tr   dông  t  ña  ®Ê c Tæng   ôc  Þa  Ýnh; ®Þa   ¬ng  ©n  nh  Ö m   ô  ô  c§ ch   ph ph ®Þ nhi vc thÓ  cho    Êp  ©n  c¸cc ng s¸ch. 2/Møc     chi. ­ C¸c kho¶n    Ò:  chi v c«ng    Ý,  éi nghÞ   Ëp  Ên, lµm  t¸cph h   t hu   thªm  ê.. gi  . theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ In Ên  Óu  É u,  µiliÖu,b¶n    îctÝnh      bi m t    ®å ®   theo  ¬ng  ph ph¸p    in(offset  , fotocopy)theo    µnh  ¹ ®Þa  ¬ng.V Ët       gi¸th ti  ph   tv¨n phßng  È m   ph theo    thÞ  gi¸c¶  tr ng  êi®iÓ m   ùc hiÖn  ¹ ®Þa  ¬ng. ê th   th   t i ph ­ C¸c    kho¶n     ¬ng  îp ®ång    ng  chitr¶l h  lao ®é theo  n    ®¬ gi¸c«ng    ng  lao ®é phæ  th«ng    a   µn  Së   µi chÝnh    Ët    µ  ë   trªn®Þ b do  T   ­ V gi¸v S Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ    éi®Þa  ¬ng    X∙ h   ph quy  nh. ®Þ   TÊt  c¸ckho¶n        c¶    chitiªutrªnph¶icã  y      ®Ç ®ñ chøng  õhîp ph¸p theo quy  t        ®Þnh  Ön  µnh. hi h 3/LËp  µ  Êp  µnh  ù     v ch h d to¸n kinh  Ý   Ó m   ®Êt  ai.   ph ki kª  ®
  3. 3 ViÖc  Ëp  µ  Êp  µnh  ù    l v ch h d to¸nkinh phÝ    tæng  Óm     t  ai vµ  ©y  ki kª ®Ê ®   x dùng  b¶n    Ön  ¹ng sö  ông  t  n   ®å hi tr   d ®Ê ®Õ n¨m   2000  ùc  Ön  th hi theo    quy ®Þnh  ¹ Th«ng   è  ti  ts 103/1998/TT­BTC   µy  ng 18/7/1998 cña  é   µi chÝnh  ­   BT  ”H íng  Én  Öc  ©n  Êp, lËp, chÊp  µnh  µ  d vi ph c    h v quyÕt to¸n NSNN”  µ        v c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh  hi h kh¸ccña  µ   íc.   Nh n Tæng   ôc  Þa  Ýnh  c§ ch c¨n  vµo  èi l ng  ña  cø  kh  î c c«ng    Óm     éi t¸c ki kª,n   dung    chiquy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  µ  Õ         µichÝnh  Ön  µnh  t n v ch ®é chitiªut   hi h lËp  ù      d to¸nchicho c«ng    t¸ctæng  Óm    t  ai vµ  ©y  ùng  ki kª ®Ê ®   x d b¶n    Ön  ®å hi tr¹ng sö  ông  t  Çn  èil ng   d ®Ê (ph kh  î c«ng  Öc  Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ùc vi do  c§ ch th   hiÖn)göiBé  µichÝnh.    T  C¬  quan  Þa  Ýnh  § ch c¸c  Êp  ¹  a   ¬ng  c t i®Þ ph c¨n  vµo  ¬ng  cø  ph ph¸p,   h×nh thøc tæ    chøc  ùc hiÖn  µ    th   v gi¶iph¸p kü  Ëtphïhîp víi ùc tÕ  a  ­   thu         th   ®Þ ph ¬ng theo  íng  Én  ña  h d c Tæng   ôc  Þa  Ýnh      nh  èi l ng  c§ ch ®Ó x¸c ®Þ kh  î c«ng  viÖc, néi dung    µ  Õ         µichÝnh  Ön  µnh  Ëp  ù     chi v ch ®é chi tiªut   hi h l d to¸n chi    tæng  Óm   ®Êt  ai  µ  ©y  ùng  ki kª  ® vx d b¶n    Ön  ¹ng sö  ông  t  öi c¬  ®å hi tr   d ®Ê g   quan  µi chÝnh  ïng  Êp    T  c c ®Ó tæng  îp  µo  ù    ©n  h v d to¸n ng s¸ch  ña  a   ­ c ®Þ ph ¬ng theo quy  nh.     ®Þ   C Êp    ph¸tkinhphÝ:   C¨n  cÊp  cø  ph¸t: ­Dù     ©n    to¸nng s¸ch n¨m  ∙  îcth«ng    ®®   b¸o; ­Dù       Õt® îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt;   to¸nchiti     c th quy duy ­TiÕn    iÓnkhaic«ng  Öc;   ®é tr     vi   Kho  ¹c  µ   íc c¨n  vµo  ù  b Nh n   cø  d to¸n kinh  Ý   îc c¬    ph ®   quan  µi chÝnh  T  th«ng    Õn ®é   ùc hiÖn  b¸o,ti   th   c«ng  Öc  Óm    Önh  Èn    ña  ñ  ­ vi ki kª,l chu chic Th tr ëng  n   Þ   µ    ®¬ v v c¸c chøng  õ chi tiªuhîp  t      ph¸p;thùc  Ön  Êp    hi c ph¸tt¹m      øng hoÆc  thanh    to¸ncho  n  Þ  ®¬ v theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  ts 40/1998/TT­BTC   ngµy 31/3/1998 cña  é  µichÝnh  íng dÉn  Õ       BT  “H   ch ®é qu¶n  ý, Êp  l c ph¸t,  thanh  to¸nc¸ckho¶n    ©n     ching s¸ch Nhµ   ícqua    n  Kho  ¹c Nhµ   íc” b  n 4/ViÖc    qu¶n  ý,kiÓ m     l  tra,quy Õt  to¸n kinh  Ý :   ph C¬  quan  µi chÝnh    Êp  ã  T  c¸c c c tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm     Öc  ö    tæ  ki tra vi s dông  kinh  Ý   ôc  ô  ph ph v Tæng   Óm   ®Êt  ai  µ  ©y  ùng  ki kª  ® vx d b¶n    Ön  ®å hi tr¹ng sö  ông  t  ng  ôc   ch,  ng    Èn  Õ         µi  d ®Ê ®ó m ®Ý ®ó tiªu chu ch ®é chi tiªu t   chÝnh  Ön  µnh. hi h K Õt  óc  éc  th cu Tæng   Óm     ¬  ki kª, c quan  Þa  Ýnh  § ch c¸c  Êp  ã  c c tr¸ch   nhiÖ m  tæng  îp quyÕt to¸nkinh phÝ  ∙  ö  ông  öic¬  h       ®sd g   quan  µichÝnh  ng  T  ®å cÊp, c¬    quan  µi chÝnh    Êp  ã  T  c¸c c c tr¸chnhiÖ m   Èm     Ðt  Öt  Õt    th tra x duy quy to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh.      ®Þ hi h    III  . §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  ngµy  Ó   õngµy  ý  µ  tn c hi l     15  k t  k v chØ    ông  ¸p d cho  Tæng  Óm    t  ai vµ  ©y  ùng  ki kª ®Ê ®   x d b¶n    Ön  ¹ngsö  ông  t  n   ®å hi tr   d ®Ê ®Õ n¨m 2000.
  4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n    Ò     ¸nh v Liªn Bé  µichÝnh  µ  T  v Tæng  ôc  Þa  Ýnh      Õt. c § ch ®Ó gi¶i quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản