Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT về mức chi của Chương trình Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành, để bổ sung Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 23/3/1999 hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2000/TTLT/BTC-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B Y T S 14/2000/TTLT/BTC-BYT NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2000 B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 30/1999/TTTL/BTC-BYT NGÀY 23/3/1999 HƯ NG D N N I DUNG VÀ NNH M C CHI C A CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA THANH TOÁN M T S B NH XÃ H I VÀ B NH DNCH NGUY HI M Căn c Quy t nh s 228/1999/Q -TTg ngày 15/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung m c tiêu B o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m vào Chương trình Qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m; Liên B Tài chính - Y t hư ng d n b sung m c 1 ph n A chương II c a Thông tư Liên t ch s 30/1999/TTLT/BTC-BYT ngày 23/3/1999 (hư ng d n n i dung và nh m c chi c a Chương trình Qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m) như sau: 2.9. N i dung chi c a M c tiêu b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm: - Mua thi t b , d ng c , hoá ch t ki m tra c t trong th c phNm, ph c v cho vi c l y m u, b o qu n và v n chuy n m u th c phNm trong các t thanh tra, ki m tra chuyên ngành. - Chi mua m u th c phNm. - Chi thuê ki m nghi m kh o sát các ch tiêu ô nhi m hoá h c, sinh h c, thu c thú y trong th c phNm theo m c giá c a cơ quan có thNm quy n ban hành. - Chi ho t ng thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t, ph i h p liên ngành. - Chi h tr cán b i thanh tra, i u tra, giám sát, l y m u ki m nghi m th c phNm, kh o sát các ch tiêu ô nhi m hoá h c, sinh h c, thu c thú y trong th c phNm v i m c 8.000 ng/ngày/ngư i. - Chi thuê nhân công a phương tham gia i u tra ng c, phát hi n vi ph m quy nh ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm v i m c 12.000 ng/ ngày/ngư i. - Chi h tr phòng ch ng ng c th c phNm cho các vùng b thiên tai. - Chi i u tra, kh o sát.
  2. - Chi xây d ng mô hình i m tuy n t nh v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; giám sát ng c th c phNm. Riêng năm 2000, kinh phí th c hi n các n i dung chi c a m c tiêu B o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, các ơn v b trí, s p x p trong ph m vi d toán ngân sách ã ư c giao. Thông tư này có hi u l c k t ngày 01/01/2000. Trong qua trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v Liên B xem xét gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản