Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 23/3/1999 hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Y tÕ Sè 14/2000/TTLT/BTC- BYT ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2000 Bæ sung Th«ng t liªn tÞch sè 30/1999/TTTL/BTC- BYT ngµy 23/3/1999 híng dÉn néi dung vµ ®Þnh møc chi cña Ch¬ng tr×nh Quèc gia thanh to¸n mét sè bÖnh x· héi vµ bÖnh dÞch nguy hiÓm C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 228/1999/Q§-TTg ngµy 15/12/1999 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung môc tiªu B¶o ®¶m chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµo Ch¬ng tr×nh Quèc gia thanh to¸n mét sè bÖnh x· héi vµ bÖnh dÞch nguy hiÓm; Liªn Bé Tµi chÝnh - Y tÕ h íng dÉn bæ sung môc 1 phÇn A ch¬ng II cña Th«ng t Liªn tÞch sè 30/1999/TTLT/BTC-BYT ngµy 23/3/1999 (híng dÉn néi dung vµ ®Þnh møc chi cña Ch¬ng tr×nh Quèc gia thanh to¸n mét sè bÖnh x· héi vµ bÖnh dÞch nguy hiÓm) nh sau: 2.9. Néi dung chi cña Môc tiªu b¶o ®¶m chÊt l îng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm: - Mua thiÕt bÞ, dông cô, ho¸ chÊt kiÓm tra ®éc tè trong thùc phÈm, phôc vô cho viÖc lÊy mÉu, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn mÉu thùc phÈm trong c¸c ®ît thanh tra, kiÓm tra chuyªn ngµnh. - Chi mua mÉu thùc phÈm. - Chi thuª kiÓm nghiÖm kh¶o s¸t c¸c chØ tiªu « nhiÔm ho¸ häc, sinh häc, thuèc thó y trong thùc phÈm theo møc gi¸ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. - Chi ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra ®Þnh kú, ®ét xuÊt, phèi hîp liªn ngµnh. - Chi hç trî c¸n bé ®i thanh tra, ®iÒu tra, gi¸m s¸t, lÊy mÉu kiÓm nghiÖm thùc phÈm, kh¶o s¸t c¸c chØ tiªu « nhiÔm ho¸ häc, sinh häc, thuèc thó y trong thùc phÈm víi møc 8.000 ®ång/ngµy/ngêi. - Chi thuª nh©n c«ng ®Þa ph¬ng tham gia ®iÒu tra ngé ®éc, ph¸t hiÖn vi ph¹m quy ®Þnh chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm víi møc 12.000 ®ång/ ngµy/ngêi. - Chi hç trî phßng chèng ngé ®éc thùc phÈm cho c¸c vïng bÞ thiªn tai. - Chi ®iÒu tra, kh¶o s¸t. - Chi x©y dùng m« h×nh ®iÓm tuyÕn tØnh vÒ qu¶n lý chÊt l îng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm; gi¸m s¸t ngé ®éc thùc phÈm. Riªng n¨m 2000, kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung chi cña môc tiªu B¶o ®¶m chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, c¸c ®¬n vÞ bè trÝ, s¾p xÕp trong ph¹m vi dù to¸n ng©n s¸ch ®· ®îc giao. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/2000. Trong qua tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản