Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
182
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. t h«ng t   liªn tÞch Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ­ bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t  s è   1 4 / 2 0 0 5 / T T L T ­ B G D & § T   ­   B K H & § T   n g µ y   1 4   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5  híng dÉn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/2000/N§­CP ngµy 06 thµng 03 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc hîp t¸c  ®Çu t víi níc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc C¨n   cø   LuËt   ®Çu   t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   ngµy   12  th¸ng 11 n¨m 1996; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 09  th¸ng 06 n¨m   2000. c¨n cø luËt gi¸o dôc ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998; C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m   2000 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; C¨n   cø  nghÞ   ®Þnh   sè   06/2000/N§­CP   ngµy   06  th¸ng   03   n¨m   2000   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   hîp   t¸c   ®Çu   t  víi   níc   ngoµi  trong  lÜnh  vùc  kh¸m  ch÷a   bÖnh,  gi¸o  dôc   ®µo  t¹o,   nghiªn cøu khoa häc; Liªn Bé  Gi¸o dôc vµ  ®µo t¹o ­ kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t híng   dÉn viÖc thµnh lËp vµ  qu¶n lý  c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn   ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh sau: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung  §i Ò u   1.   ph¹m   vi   ®iÒu   chØnh   vµ   ®èi   tîng   tham   gia  hîp t¸c ®Çu t : 1. th«ng t híng dÉn c¸c  ®iÒu kiÖn, thñ  tôc thµnh lËp   vµ qu¶n lý c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi theo  NghÞ   ®Þnh sè  06/2000/N§­CP ngµy 06 th¸ng 03 n¨m 2000 cña  ChÝnh phñ  vÒ  viÖc hîp t¸c  ®Çu t víi níc ngoµi trong lÜnh  vùc   kh¸m   ch÷a   bÖnh,   gi¸o   dôc   ®µo   t¹o,   nghiªn   cøu   khoa  häc. 2.  c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i  ViÖt Nam kh«ng v×  môc  ®Ých lîi nhuËn, c¸c c¬  së  dËy nghÒ  cã vèn níc ngoµi kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Th«ng   t nµy. 3. Nhµ ®Çu t níc ngoµi bao gåm: a) C¬ së gi¸o dôc níc ngoµi. b) Tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n níc ngoµi.
 2. 2 c) Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi.  4. Nhµ ®Çu t ViÖt Nam bao gåm: a) C¬ së gi¸o dôc thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. b) §¬n vÞ sù nghiÖp cã chøc n¨ng ®µo t¹o. c) Tæ chøc kinh tÕ gåm.  ­ Doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo LuËt doanh nghiÖp  ­ Doanh nghiÖp nhµ  níc  ®îc thµnh lËp theo LuËt doanh  nghiÖp nhµ níc.  - Doanh   nghiÖp   ®îc   thµnh   lËp   theo   LuËt   §Çu   t  níc  ngoµi. - Doanh   nghiÖp   thuéc   c¸c   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   tæ   chøc   chÝnh trÞ ­ x∙ héi. - Hîp t¸c x∙ ®îc thµnh lËp theo LuËt hîp t¸c x∙. §i Ò u   2.  h×nh thøc ®Çu t trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ  ®µo t¹o. C¸c   ®èi tîng quy   ®Þnh  t¹i Kho¶n  3, Kho¶n  4,  §iÒu 1  cña Th«ng t  nµy  ®îc  ®Çu t  vµo lÜnh vôc gi¸o dôc vµ   ®îc  ®µo t¹o theo mét trong c¸c h×nh thøc ®Çu t sau: 1. Thµnh lËp c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  theo h×nh thøc 100% vèn níc ngoµi (gäi t¾t lµ  c¬  së  gi¸o  dôc 100% vèn ®Çu t níc ngoµi). C¬ së nµy thuéc së h÷u cña   nhµ ®Çu t níc ngoµi tù qu¶n vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt   qu¶ thùc hiÖn ho¹t ®éng gi¸o dôc ­ ®µo t¹o.   2. Thµnh lËp c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t   níc ngoµi  theo h×nh thøc liªn doanh trªn c¬  së  Hîp  ®ång liªn doanh  ký   gi÷a   hai   bªn   hoÆc   nhiÒu   bªn   ®Ó   ®Çu   t  thùc   hiÖn   c¸c  ho¹t  ®éng gi¸o dôc ­  ®µo t¹o t¹i ViÖt Nam (gäi t¾t c¬  së   gi¸o dôc liªn doanh). 3. Hîp t¸c gi¸o dôc trªn c¬  së  Hîp  ®ång hîp t¸c kinh  doanh ®îc ký gi÷a hai bªn hoÆc nhiÒu bªn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu  t  thùc hiÖn ho¹t  ®éng gi¸o dôc ­  ®µo t¹o t¹i ViÖt Nam,  trong  ®ã  quy tr¸ch nhiÖm vµ  ph©n chia kÕt qu¶ kinh doanh  cho mçi bªn mµ kh«ng thµnh lËp ph¸p nh©n míi. (Sau ®©y gäi chung lµ c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t  níc  ngoµi)
 3. 3 § i Ò u   3.  C¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc phÐp thµnh lËp  c¬  së  gi¸o dôc, hîp t¸c gi¸o dôc  ë  c¸c cÊp häc, bËc häc  vµ tr×nh ®é ®µo t¹o sau: 1.   C¬   së   gi¸o   dôc   100%   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi,   c¬   së  gi¸o   dôc   liªn   doanh,   hîp   ®ång   hîp   t¸c   kinh   doanh   thùc  hiÖn c¸c ho¹t  ®éng gi¸o dôc ­  ®µo t¹o  ë  mäi cÊp häc, bËc   häc, tr×nh  ®é   ®µo t¹o (tõ  gi¸o dôc mÇm non  ®Õn gi¸o dôc  ®¹i   häc,   sau   ®¹i   häc,   ®µo   t¹o   ng¾n   h¹n)   cho   ngêi   níc  ngoµi ®ang sèng, lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. 2.   C¬   së   gi¸o   dôc   100%   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi,   c¬   së  gi¸o   dôc   liªn  doanh,   hîp   ®ång,   hîp   t¸c   kinh   doanh  thùc   hiÖn c¸c ho¹t   ®éng  gi¸o dôc ­  ®µo  t¹o  trung  häc chuyªn  nghiÖp, c¸c c¬  së   ®µo t¹o ng¾n h¹n (d¹y ngo¹i ng÷  båi d­ ìng n©ng cao tr×nh  ®é  chuyªn m«n, nghiÖp vô  cho ngêi níc  ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam). 3.   C¬   së   gi¸o   dôc   100%   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi,   c¬   së  gi¸o   dôc   liªn   doanh   hîp   ®ång,   hîp   t¸c   kinh   doanh   thùc  hiÖn c¸c ho¹t   ®éng  gi¸o dôc  ®µo t¹o tr×nh   ®é  cao  ®¼ng,  ®¹i häc vµ sau ®¹i häc (u tiªn c¸c lÜnh vùc ®îc thùc hiÖn  t¹i phô lôc 1) cho ngêi níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam. 4. ThÝ   ®iÓm thµnh lËp c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu  t  níc ngoµi theo h×nh thøc liªn doanh hoÆc hîp  ®ång hîp  t¸c   kinh   doanh   t¹i   Hµ   Néi   vµ   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh   ®Ó  thùc hiÖn ho¹t ®éng gi¸o dôc trung häc phæ th«ng dµnh cho   ngêi níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam. §i Ò u   4.  Tªn gäi c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t n­ íc ngoµi 1.   C¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   ®îc  thµnh lËp theo c¸c lo¹i h×nh Trêng hoÆc Trung t©m vµ   ®îc  ®Æt tªn theo nguyªn t¾c sau: a) Trêng hoÆc (Trung t©m) + bËc häc, cÊp häc (tr×nh  ®é ®µo t¹o) + tªn riªng. b)   §èi   víi   nh÷ng   Trung   t©m   thùc   hiÖn   c¸c   ho¹t   ®éng  gi¸o dôc ­  ®µo t¹o ng¾n h¹n, sÏ   ®îc  ®Æt tªn theo nguyªn  t¾c sau: Trung  t©m Gi¸o dôc + tªn  riªng  hoÆc Trung  t©m  gi¸o dôc + §µo t¹o + Tªn riªng. 2. Ngoµi tªn giao dÞch quèc tÕ  b»ng tiÕng Anh (hoÆc   b»ng mét tªn ng«n ng÷  níc ngoµi kh¸c) c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i cã tªn giao dÞch b»ng tiÕng ViÖt  Nam. 3. NÕu c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi do mét  c¬ së gi¸o dôc níc ngoµi ®Çu t mµ lÊy tªn c¬ së chÝnh t¹i 
 4. 4 níc së  t¹i th×  tªn c¬  së  thµnh lËp t¹i ViÖt Nam ph¶i cã  tõ "ViÖt Nam" ë cuèi tªn cña c¬ së. ch¬ng II ®iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ®¨ng ký ho¹t ®éng §i Ò u  5.  §iÒu kiÖn  ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t. 1. Nhµ   ®Çu t  lµ  tæ chøc cã  t  c¸ch ph¸p nh©n hoÆc c¸  nh©n vµ   ®îc x¸c nhËn cña c¬  quan chÝnh quyÒn së  t¹i (®èi  víi ph¸p nh©n ph¶i cã giÊy chøng nhËn thµnh lËp hoÆc giÊy   chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh vµ  c¸c hå  s¬  ph¸p lý  liªn  quan  ®èi víi c¸ nh©n ph¶i hîp ph¸p ho¸ L∙nh sù  c¸c giÊy  tê liªn quan ). C¸c  v¨n b¶n  x¸c nhËn  cña  c¬  quan  níc ngoµi  cÊp  cho  nhµ   ®Çu t  ph¶i  ®îc hîp ph¸p ho¸ t¹i Bé  Ngo¹i giao ViÖt  Nam hoÆc c¬  quan    ®¹i diÖn ngo¹i giao, l∙nh sù  cña ViÖt  Nam  ë  níc ngoµi, trõ  trêng hîp  ®iÒu  íc quèc tÕ  mµ  ViÖt  Nam lµ mét bªn ký kÕt cã quy ®Þnh kh¸c. 2. Cã  dù  ¸n  ®Çu t  phï  hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn  gi¸o dôc vµ  quy ho¹ch m¹ng líi c¸c c¬  së  gi¸o dôc ­  ®µo  t¹o   cña   ViÖt   Nam   ®∙   ®îc   phª   duyÖt   vµ   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i dù  kiÕn  ®Æt c¬  së   ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n. Trong trêng hîp dù  ¸n xin  ®Çu t ®Ó   ®µo t¹o  ë  c¸c tr×nh  ®é  cao  ®¼ng,  ®¹i häc ch a cã  trong  quy ho¹ch m¹ng líi th×  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  Bé  Gi¸o  dôc vµ   ®µo t¹o sÏ  nghiªn cøu tõng trrêng hîp cô  thÓ   ®Ó  tr×nhThñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh. 3. Cã   ®ñ  kh¶ n¨ng tµi chÝnh  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t   (cã   v¨n   b¶n   x¸c   nhËn   cña   c¬   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm,   ng©n  hµng b¸o c¸o kiÓm to¸n tµi chÝnh cña 02 n¨m liÒn kÒ  gÇn  nhÊt). 4. Cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu vÒ ®éi ngò c¸n bé qu¶n   lý,   nhµ   gi¸o,   c¬   së   vËt   chÊt   phï   hîp   ®Ó   thùc   hiÖn   môc  tiªu gi¸o dôc ­ ®µo t¹o. §i Ò u  6.  §iÒu kiÖn  vÒ vèn ®Çu t vµ c¬ së vËt chÊt.  1. Dù  ¸n xin thµnh lËp míi c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn   ®Çu t níc ngoµi lµ c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non, c¬ së gi¸o  dôc phæ th«ng t¹i ViÖt Nam ph¶i cã  suÊt  ®Çu t  tèi thiÓu  lµ  1000 USD/ngêi häc (kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ  sö  dông  ®Êt). Sè  lîng ngêi häc  ®îc sö  dông  ®Ó  tÝnh to¸n theo quy  m« ngêi häc t¹i thêi ®iÓm cña ph©n kú ®Çu t cuèi cïng cña  dù ¸n. KÕ ho¹ch vèn ®Çu t ph¶i phï hîp víi quy m« dù kiÕn  cña tõng giai  ®o¹n.
 5. 5 2. Dù ¸n xin thµnh lËp míi c¬ së ®µo t¹o ng¾n h¹n t¹i   ViÖt   Nam   ph¶i   cã   suÊt   ®Çu   t  tèi   thiÓu   700USD/häc   viªn  (kh«ng   bao   gåm     c¸c   chi   phÝ   sö   dông   ®Êt).   Sè   lîng   häc  viªn  ®îc sö  dông  ®Ó  tÝnh to¸n theo sè  lîng häc viªn quy  ®æi toµn phÇn thêi gian t¹i thêi  ®iÓm cña ph©n kú   ®Çu t  cuèi cïng cña dù ¸n. 3. Dù  ¸n xin thµnh lËp míi c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn   ®Çu t níc ngoµi lµ  trêng trung häc chuyªn nghiÖp ph¶i cã  suÊt ®Çu t tèi thiÓu 3500 USD/häc sinh (kh«ng bao gåm chi   phÝ  sö  dông  ®Êt). Sè  lîng häc sinh  ®îc sö  dông  ®Ó  tÝnh  to¸n theo quy m« häc sinh quy ®æi toµn phÇn thêi gian t¹i  thêi ®iÓm cña ph©n kú ®Çu t cuèi cïng cña dù ¸n. KÕ ho¹ch  vèn  ®Çu t  ph¶i phï  hîp víi quy m« dù  kiÕn cña tõng giai  ®o¹n. 4. Dù  ¸n xin thµnh lËp míi c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn   ®Çu t  níc ngoµi lµ  trêng  cao   ®¼ng,  trêng   ®¹i  häc  (hoÆc  chi nh¸nh cña c¸c trêng cao ®¼ng, trêng ®¹i häc níc ngoµi  t¹i   ViÖt   Nam),   ph¶i   cã   suÊt   ®Çu   t  tèi   thiÓu   lµ  7000USD/sinh viªn (kh«ng bao gåm chi phÝ sö dông ®Êt). Sè  lîng sinh viªn  ®îc sö  dông  ®Ó  tÝnh to¸n theo quy m« sinh  viªn quy  ®æi toµn phÇn thêi gian t¹i thêi  ®iÓm cña ph©n  kú ®Çu t cuèi cïng cña dù ¸n, kÕ ho¹ch vèn ®Çu t ph¶i phï  hîp víi quy m« dù kiÕn cña tõng giai ®o¹n. 5. §èi víi c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  kh«ng x©y dùng c¬  së  vËt chÊt míi chØ thuª l¹i hoÆc bªn  ViÖt Nam gãp vèn b»ng c¬ së vËt chÊt s½n cã ®Ó triÓn khai   ho¹t  ®éng th×  møc  ®Çu t  tèi thiÓu ph¶i  ®¹t 60% c¸c møc  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu nµy. ViÖc thuª l¹i c¬   së  vËt chÊt  ®Ó  ho¹t  ®éng kh«ng kÐo dµi qu¸ 5 n¨m  ®èi víi   c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®µo t¹o ë c¸c tr×nh  ®é  cao  ®¼ng vµ   ®¹i häc (bao gåm c¶ chi nh¸nh cña c¬  së  gi¸o dôc cã vèn níc ngoµi).  6. §èi víi nh÷ng dù  ¸n liªn doanh, hîp  ®ång hîp t¸c  liªn doanh  kinh  doanh gi÷a mét bªn ®èi t¸c n íc ngoµi vµ  bªn  ®èi t¸c ViÖt Nam lµ  c¸c c¬  së  gi¸o dôc t¬ng øng víi  tr×nh   ®é   mµ   c¬   së  gi¸o   dôc   cã  vèn   ®Çu  t  níc   ngoµi   xin  phÐp  ®Ó   ®µo t¹o vµ  gi¶ng d¹y th×  suÊt  ®Çu t  tèi thiÓu sÏ  ®îc xem xÐt cô  thÓ  theo dù  ¸n  ®îc x©y dùng bëi c¸c nhµ  ®Çu t. 7. c¸c c¬ së cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®¨ng ký ho¹t ®éng  trªn 20 n¨m t¹i ViÖt Nam ph¶i cã  kÕ  ho¹ch x©y dùng c¬  së   vËt   chÊt   cña   trêng,   trung   t©m   vµ   ®îc   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng  ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n  vÒ  viÖc cÊp  ®Êt hoÆc cho thuª  ®Êt  ®Ó  tiÕn hµnh  ®Çu t  x©y  dùng c¬  së  giai  ®o¹n  ®Çu tèi  ®a lµ  5 n¨m c¸c c¬  së  nµy  ph¶i cã  hîp  ®ång (hoÆc tho¶ thuËn nguyªn t¾c) thuª c¬  së  æn  ®Þnh  ®Ó  triÓn khai  ®µo t¹o, gi¶ng d¹y vµ   ®¶m b¶o viÖc  ®Çu t c¬ së vËt chÊt theo ®óng tiÕn ®é cña dù ¸n.
 6. 6 8. c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng díi 20 n¨m vµ  kh«ng x©y dùng c¬  së  riªng th×  ph¶i cã  hîp  ®ång hoÆc tho¶ thuËn nguyªn t¾c thuª trêng,  líp, nhµ  xëng c¸c diÖn tÝch phô  phï  hîp vµ  æn  ®Þnh trong  thêi gian tèi thiÓu lµ 5 n¨m. 9. Yªu cÇu vÒ  c¬  së  vËt chÊt  ®èi víi c¸c c¬  së  gi¸o   dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi ë bËc phæ th«ng: a)   Cã   c¸c   phßng   häc   phï   hîp   vÒ   ¸nh   s¸ng,   bµn   ghÕ,  thiÕt bÞ ®å dïng gi¶ng d¹y. b) Cã diÖn tÝch dïng cho häc tËp, gi¶ng d¹y tèi thiÓu   ë møc b×nh qu©n 3m2/häc sinh tÝnh theo sè häc sinh cã mÆt  trong buæi häc. c) Cã  v¨n phßng hiÖu bé, phßng gi¸o viªn, phßng häp   phï hîp. d) Cã phßng häc tiÕng, thnviÖn, phßng thÝ nghiÖm (®èi  víi trung  häc  c¬  së  vµ  trung häc phæ th«ng).  Tèi thiÓu  ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 3978/1984. e)  cã   phßng   tËp   thÓ   dôc   ®a   n¨ng,   s©n   ch¬i   cho   häc  sinh. g) Cã  hÖ  thèng níc s¹ch, nhµ  vÖ  sinh phï  hîp víi quy  m« cña c¬  së. Tèi thiÓu ph¶i  ®¶m b¶o tiªu chuÈn ViÖt Nam  TCVN 3907/1984.  h) Cã nhµ ¨n phßng nghØ tra nÕu thùc hiÖn chÕ ®é häc  c¶ ngµy.  10. yªu cÇu vÒ  c¬  së  vËt chÊt  ®èi víi c¸c c¬  së  gi¸o   dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®µo t¹o ng¾n h¹n: a) cã c¸c phßng häc vÒ ¸nh s¸ng, bµn ghÕ, thiÕt bÞ. b) Cã diÖn tÝch dïng cho häc tËp, gi¶ng d¹y tèi thiÓu   ë møc b×nh qu©n 2m2/ngêi häc tÝnh theo sè ngêi häc cã mÆt  trong mét ca häc. c)   Cã   v¨n   phßng   cña   ban   gi¸m   ®èc,   phßng   gi¸o   viªn,  th viÖn. d)   Cã   phßng   m¸y   tÝnh,   phßng   häc   tiÕng,   phßng   thùc   hµnh, phßng thÝ nghiÖm   phï hîp víi c¸c ngµnh ®µo t¹o ®∙   ®¨ng ký. e)   cã   c¸c   thiÕt   bÞ   cÇn   thiÕt   phôc   vô   cho   c«ng   t¸c  qu¶n lý vµ phôc vô gi¶ng d¹y. 11. Yªu cÇu vÒ  c¬  së  vËt chÊt  ®èi víi c¬  së  gi¸o dôc   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   lµ   c¸c   trêng   trung   häc   chuyªn  nghiÖp, cao ®¼ng,  ®¹i häc. a)   Khu   tËp   thÓ,   thùc   hµnh   vµ   c¸c   c¬   së   nghiªn   cøu  khoa häc ph¶i  ®¶m b¶o cã  diÖn tÝch dïng cho häc tËp tèi  thiÓu ë møc b×nh qu©n 7m2/ngêi häc; bao gåm:
 7. 7 ­ C¸c gi¶ng ®êng phï hîp víi quy m«. ­ C¸c phßng thÝ  nghiÖm, phßng thùc hµnh  ®ñ  thiÕt bÞ  theo yªu cÇu cña  ngµnh ®µo t¹o. ­ Th viÖn (th viÖn truyÒn thèng vµ th viÖn ®iÖn tö) ­ C¸c phßng häc tiÕng. ­ Phßng m¸y tÝnh cã kÕt nèi Internet b) Cã  khu thÓ  dôc thÓ  thao (s©n vËn  ®éng hoÆc phßng  tËp thÓ dôc ­ thÓ thao cho sinh viªn ). c) Cã  khu c«ng tr×nh kü  thuËt bao gåm: tr¹m b¬m n íc,  tr¹m biÕn thÕ, xëng söa ch÷a, kho tµng vµ nhµ ®Ó xe « t«,   xe m¸y, xe ®¹p. d) Cã phßng cho l∙nh ®¹o trêng, phßng cho gi¶ng viªn,  gi¸o viªn, phßng häp diÖn tÝch lµm viÖc cho c¸c bé  phËn  qu¶n lý kh¸c thuéc c¬ së. §i Ò u  7.  Ch¬ng tr×nh vµ néi dung gi¶ng dËy. 1. ch¬ng t×nh gi¶ng dËy cña c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu  t níc ngoµi ph¶i phï  hîp víi môc tiªu cña dù  ¸n  ®Çu t  ®∙  ®îc phª duyÖt ®èi víi cÊp häc, bËc häc, tr×nh ®é ®µo t¹o,  kh«ng  cã  néi dung  truyÒn  b¸ t«n gi¸o vµ  kh«ng  tr¸i  víi  ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. trêng hîp c¸c nhµ   ®Çu t  kh«ng ph¶i lµ  c¬  së  gi¸o  dôc  ®¹i häc níc ngoµi xin thµnh lËp míi c¸c c¬  së  gi¸o  dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ë  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng,  ®¹i häc  t¹i ViÖt Nam th× trong thêi gian 5 n¨m ®Çu ho¹t ®éng ph¶i  cã  sù  cam kÕt hç  trî  chÝnh thøc b»ng v¨n b¶n cña mét tr ­ êng cao ®¼ng, ®¹i häc níc ngoµi ®∙ cã Ýt nhÊt 15 n¨m ho¹t   ®éng vÒ  viÖc  ®¶m b¶o cung cÊp tr¬ng tr×nh  ®µo t¹o  ®∙  ®îc  kiÓm  ®Þnh vµ  gi¶ng viªn cho  ®Õn khi c¬  së  tù   ®¶m b¶o  ® îc  viÖc   x©y   dùng  ch¬ng   tr×nh   ®µo  t¹o,   ph¸t   triÓn   ®éi  ngò,   thùc hiÖn kiÓm ®Þnh vµ ®îc c«ng nhËn bëi mét c¬ quan kiÓm  ®Þnh ViÖt Nam hoÆc níc ngoµi. ViÖc thùc hiÖn hç  trî  nµy  sÏ ®îc gi¸m s¸t bëi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Bé KÕ ho¹ch  vµ §Çu t. 3. C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi  ë  trung  häc phæ th«ng, ngoµi viÖc sö dông c¸c ch ¬ng tr×nh ®îc chñ  ®Çu t  thiÕt kÕ  trong dù  ¸n  ®Çu t, nÕu cã  tiÕp nhËn häc  sinh ViÖt Nam cßn ph¶i d¹y c¸c m«n ng÷  v¨n, lÞch sö  ViÖt  Nam hiÖn  ®ang   ®îc sö  dông  trong hÖ  thèng  gi¸o  dôc quèc  d©n cña ViÖt Nam. 4. Ngêi häc lµ  c«ng d©n ViÖt Nam theo häc t¹i c¸c c¬  së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi lµ c¸c trêng cao ®¼ng,  ®¹i häc ngoµi viÖc hoµn thµnh c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña  nhµ   trêng   cßn   ph¶i   häc   ®ñ   chøng   chØ   c¸c   m«n   TriÕt   häc 
 8. 8 M¸c­Lªnin, kinh tÕ  chÝnh trÞ  M¸c­Lªnin, Chñ  nghÜa x∙ héi  khoa häc, LÞch sö  §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, T  táng Hå  ChÝ  Minh. Ngêi häc lµ  c«ng d©n ViÖt Nam theo häc t¹i c¸c c¬  së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi lµ c¸c trêng trung häc  chuyªn nghiÖp ph¶i häc vµ cã chøng chØ m«n ChÝnh trÞ. C¸c   ch¬ng tr×nh trªn lµ  c¸c tr¬ng tr×nh  ®ang  ®îc sö  dông vµ  gi¶ng dËy trong hÖ  thèng gi¸o dôc quèc d©n cña ViÖt Nam.  C¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm liªn  hÖ víi c¸c c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o t¬ng øng thuéc hÖ thèng  gi¸o dôc quèc d©n cña ViÖt Nam  ®Ó  thùc hiÖn viÖc  ®µo t¹o  nµy. §i Ò u  8.  §éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nhµ gi¸o. 1. Gi¸m ®èc hoÆc HiÖu trëng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc cã  vèn ®Çu t níc ngoµi lµ ngêi l∙nh ®¹o cao nhÊt vÒ mÆt qu¶n   lý  gi¸o dôc vµ  lµ  ngêi chÞu  tr¸ch  nhiÖm  tríc ph¸p  luËt  cña ViÖt Nam vÒ  c¸c ho¹t  ®éng gi¸o dôc cña c¬  së  do m×nh   qu¶n lý. Ngêi  ®îc  ®Ò  cö  lµm Gi¸m  ®èc, HiÖu trëng ph¶i cã  kinh nghiÖm qu¶n lý c¸c c¬ së gi¸o dôc t¬ng øng Ýt nhÊt 5  n¨m. 2. §èi víi c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ë  gi¸o dôc phæ th«ng th×  gi¸o viªn ph¶i cã  tr×nh  ®é  theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 67 cña LuËt gi¸o dôc. Sè lîng gi¸o viªn  tèi   thiÓu   ph¶i   ®¶m   b¶o   tû   lÖ   1,15gi¸o   viªn/líp   ë   tiÓu  häc; 1,85gi¸o viªn/líp ë trung häc c¬ së vµ 2,1 gi¸o viªn   ë trung häc phæ th«ng. 3. §èi víi c¸c trêng trung häc chuyªn nghiÖp, trung  t©m gi¸o dôc ­ ®µo t¹o ng¾n h¹n. a)   Tû   lÖ   häc   viªn/gi¸o   viªn   tèi   ®a   lµ   45   häc   viªn/gi¸o viªn. b) Ph¶i ®¶m b¶o kh«ng Ýt h¬n 30% gi¸o viªn lµ ngêi n­ íc ngoµi trªn tæng sè gi¸o viªn cña c¬ së. c) Gi¸o viªn ph¶i cã  tr×nh  ®é  chuyªn m«n phï  hîp vµ  cã kinh nghiÖm gi¶ng dËy Ýt nhÊt 3 n¨m. 4. §èi víi c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ®µo t¹o tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc. a) Tû  lÖ  sinh viªn/gi¶ng viªn ph¶i  ®¶m b¶o  ë  møc 30  sinh viªn/gi¶ng viªn  ®èi víi c¸c ngµnh qu¶n lý  kinh tÕ,  khoa häc tù  nhiªn, ngo¹i ng÷  vµ   ë  møc 15 sinh viªn/gi¶ng  viªn ®èi víi c¸c ngµnh c«ng nghÖ, kü thuËt. b) Sè gi¶ng viªn lµ ngêi níc ngoµi ph¶i ®¶m b¶o kh«ng  Ýt 55% trªn tæng sè  gi¶ng viªn cña c¬  së  trong 5 n¨m  ®Çu   vµ kh«ng Ýt h¬n 30% sau 10 n¨m ho¹t ®éng.
 9. 9 c)  §èi víi  c¸c trêng cao   ®¼ng:  tû  lÖ  gi¶ng  viªn  cã  tr×nh  ®é  th¹c sÜ  kh«ng  Ýt h¬n 40% vµ  tû  lÖ  gi¶ng viªn cã   tr×nh  ®é  tiÕn sÜ  kh«ng  Ýt h¬n 25% tæng sè  gi¶ng viªn cña  c¬ së. d)   §èi   víi   c¸c   trêng   ®¹i   häc:   tû   lÖ   gi¶ng   viªn   cã  tr×nh  ®é  th¹c sÜ  kh«ng  Ýt h¬n 50% vµ  tû  lÖ  gi¶ng viªn cã   tr×nh  ®é  tiÕn sÜ  kh«ng  Ýt h¬n 25% tæng sè  gi¶ng viªn cña  c¬ së. e) Gi¶ng viªn ph¶i cã  kinh nghiÖm gi¶ng d¹y  ®¹i häc,  cao ®¼ng Ýt nhÊt 3 n¨m. 5.  C¸c dù ¸n ®Çu t cña c¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu  t  níc   ngoµi   ph¶i   cã   kÕ   ho¹ch   x©y   dùng   ®éi   ngò   gi¸o   viªn/gi¶ng viªn cho tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. §i Ò u  9.  Ng«n ng÷ sö dông trong gi¶ng d¹y 1.   C¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   ®îc  khuyÕn   khÝch   sö   dông   c¸c   ng«n   ng÷   nh  tiÕng   Anh,   tiÕng  Ph¸p,   tiÕng   Nga,   tiÕng   Trung   Quèc,   tiÕng   §øc   vµ   tiÕng  NhËt trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. C¸c tiÕng n íc ngoµi kh¸c  sÏ ®îc xem xÐt cô thÓ theo tõng dù ¸n. 2. C¸c c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh«ng ®­ îc phÐp gi¶ng d¹y th«ng qua phiªn dÞch (trõ  c¸c kho¸  ®µo  t¹o ng¾n h¹n). §i Ò u  10.  V¨n b»ng, chøng chØ B»ng   tèt   nghiÖp,   chøng   chØ   hoµn   thµnh   khãa   häc   cña  c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ®îc quy  ®Þnh  nh sau: 1. V¨n b»ng, chøng chØ cña c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  níc ngoµi cÊp sau khi  ®¨ng ký  chÝnh thøc víi Bé  Gi¸o dôc  vµ  §µo t¹o ViÖt Nam sÏ  cã  gi¸ trÞ  ph¸p lý  trªn toµn l∙nh   thæ ViÖt Nam. 2. Ng«n ng÷  sö  dông  ®Ó  ghi trªn v¨n b»ng, chøng chØ  cña c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn níc ngoµi lµ  tiÕng ViÖt, tiÕng  Anh vµ mét tiÕng níc ngoµi kh¸c. 3. NÕu c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi muèn sö  dông v¨n b»ng do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ViÖt Nam ban hµnh   th×  ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh liªn quan cña ph¸p  luËt ViÖt Nam. 4. C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ë  gi¸o  dôc phæ th«ng cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o danh s¸ch häc sinh  tèt nghiÖp cña n¨m häc (bao gåm c¶ danh s¸ch häc sinh ®¹t  ®iÓm tèt nghiÖp sau khi  ®îc phóc tra nÕu cã) cho c¬  quan 
 10. 10 qu¶n lý nhµ níc trùc tiÕp vÒ gi¸o dôc ­ ®µo t¹o phª duyÖt   (danh s¸ch häc sinh hoµn thµnh ch¬ng tr×nh gi¸o dôc tiÓu  häc göi cho Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; danh s¸ch häc sinh  tèt nghiÖp trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng göi cho  Së Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o). Sau khi  ®îc c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc phª duyÖt, c¬ së gi¸o dôc cã   vèn  ®Çu t  níc ngoµi cÊp b»ng tèt nghiÖp  ë  mçi cÊp häc,  bËc häc t¬ng øng. B»ng do c¬  së  cÊp cã  ch÷  ký  cña HiÖu  trëng vµ dÊu cña c¬ së. 5. C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi  ®µo t¹o  ng¾n h¹n cÊp chøng  chØ hoµn thµnh  kho¸   ®µo t¹o cho häc  viªn.   Chøng   chØ   cã   ch÷   ký   cña   Gi¸m   ®èc,   HiÖu   trëng   vµ  ®ãng dÊu c¬ së. 6. C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi  ®µo t¹o  tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp cÊp b»ng tèt nghiÖp kho¸   ®µo t¹o cho ngêi häc. B»ng tèt nghiÖp cã  ch÷  ký  cña HiÖu  trëng, Gi¸m ®èc vµ ®ãng dÊu cña c¬ së. 7. C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi  ®µo t¹o  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng,  ®¹i häc kh«ng do c¸c trêng cao  ®¼ng,  ®¹i häc níc ngoµi  ®Çu t  t¹i ViÖt Nam, trong thêi gian 5  n¨m ho¹t  ®éng  ®Çu tiªn nÕu cha  ®îc mét c¬  quan kiÓm  ®Þnh  níc ngoµi c«ng nhËn th×  khi cÊp b»ng cho ng êi tèt nghiÖp  ph¶i cÊp b»ng cña trêng  ®¹i häc níc ngoµi  ®∙ cam kÕt hç  trî   ®îc nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña Th«ng t   nµy hoÆc cÊp  b»ng cã  dÊu cña trêng  ®¹i häc  ®∙ cam kÕt hç  trî  vµ  dÊu  cña c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 8. C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi do c¸c  trêng   cao   ®¼ng,   ®¹i   häc   níc   ngoµi   ®Çu   t,   cÊp   b»ng   tèt  nghiÖp  cho ngêi häc lµ  b»ng cña trêng chÝnh  t¹i  níc së  t¹i.   NÕu   cÊp   b»ng   cña   c¬   së   ®Æt   t¹i   ViÖt   Nam   th×   ph¶i  thùc hiÖn  viÖc  kiÓm  ®Þnh vµ   ®îc c«ng nhËn vÒ  chÊt lîng  cña   mét   c¬   quan   kiÓm   ®Þnh   cña   ViÖt   Nam   hoÆc   níc   ngoµi  ®ång thêi ph¶i ®îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chÊp thuËn. 9. C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi lµ  c¸c  c¬   së   ho¹t   ®éng   theo   h×nh   thøc   hîp   ®ång   hîp   t¸c   kinh  doanh gi÷a  ®èi t¸c níc ngoµi vµ   ®èi t¸c ViÖt Nam khi cÊp  b»ng tèt nghiÖp, chøng chØ hoµn thµnh khãa häc cho ngêi  häc cã  thÓ  cÊp b»ng hoÆc chøng chØ cã  con dÊu cña c¶ 2  bªn  ®èi t¸c hîp doanh nÕu c¸c bªn hîp doanh  ®Òu lµ  c¬  së   gi¸o dôc vµ  cã  chøc n¨ng gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o t¬ng øng,  hoÆc dÊu cña bªn níc ngoµi (nÕu bªn níc ngoµi lµ  c¬  së  gi¸o dôc), hoÆc dÊu cña bªn ViÖt Nam (nÕu bªn ViÖt Nam lµ  mét c¬ së gi¸o dôc).
 11. 11 § i Ò u  11.  Hå s¬ thÈm ®Þnh cÊp giÊy phÐp ®Çu t Hå   s¬   thÈm   ®Þnh   cÊp   giÊy   phÐp   ®Çu   t  cña   c¸c   c¬   së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  cña   kho¶n   1   §iÒu   107   NghÞ   ®Þnh   sè   24/2000/N§­CP   ngµy  31/07/2000   cña   ChÝnh   phñ   vµ   kho¶n   2   §iÒu   6   Th«ng   t  sè  12/2000/TT­BKH ngµy 19/05/2000 cña Bé  kÕ  ho¹ch vµ  §Çu t.  Ngoµi ra cßn ph¶i cã: ­ B¶n mÉu chøng chØ, v¨n b»ng sÏ   ®îc sö  dông  ®Ó  cÊp  cho ngêi häc. ­ Danh môc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ  häc tËp. ­ Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, tµi liÖu gi¸o khoa sÏ   ®îc  sö dông. ­ Danh s¸ch c¸n bé, gi¸o viªn, gi¶ng viªn c¬  h÷u vµ  thØnh gi¶ng (nÕu cã). ­ Hîp  ®ång thuª nhµ, giÊy x¸c nhËn sÏ  cÊp  ®Êt (hoÆc  cho thuª ®Êt) cña cÊp cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam. ­ Hîp  ®ång thuª nhµ, giÊy x¸c nhËn sÏ  cÊp  ®Êt (hoÆc  cho thuª ®Êt) cña cÊp cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam. ­ S¬ ®å quy ho¹ch mÆt b»ng cña c¬ së. §i Ò u  12.  Quy tr×nh thÈm ®Þnh cÊp GiÊy phÐp ®Çu t  Quy tr×nh thÈm ®Þnh cÊp GiÊy phÐp ®Çu t  ®îc thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 109, §iÒu 114, §iÒu 115 NghÞ   ®Þnh  sè   24/2000/N§­CP   ngµy   31/7/2000   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ  NghÞ   ®Þnh sè  27/2003/N§­CP ngµy 19/3/2003  cña ChÝnh phñ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  24/2000/N§­CP. §i Ò u   13.   Bè  c¸o thµnh lËp c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi  Trong vßng 90 ngµy kÓ tõ khi ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t,  c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi ph¶i  ®¨ng bè  c¸o  trong 5 sè  liªn tiÕp trªn b¸o ra hµng ngµy víi c¸c néi  dung: 1) Tªn c¬ së gi¸o dôc (tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh), h×nh   thøc ®Çu t, tr×nh ®é ®îc ®µo t¹o. 2) Sè giÊy phÐp ®Çu t, ngµy ®îc cÊp phÐp. 3) Tªn gi¸m ®èc, hiÖu trëng. 4) §Þa chØ cña c¬  së, c¸c th«ng tin liªn quan (®iÖn  tho¹i, fax, e­mail, web site).
 12. 12 5) Tªn ng©n hµng, sè tµi kho¶n ®Ó giao dÞch. §i Ò u   14.   §¨ng ký  ho¹t  ®éng, kiÓm tra vµ  cho phÐp  ho¹t ®éng 1. Sau khi ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t, c¬ së gi¸o dôc cã  vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i hoµn tÊt c¸c viÖc sau: a)   KiÖn   toµn   tæ   chøc,   bé   m¸y   (bæ   nhiÖm   hiÖu   trëng,  gi¸m ®èc, tuyÓn dông gi¸o viªn, gi¶ng viªn, nh©n viªn). b)  X©y dùng  c¬  së  vËt  chÊt,  l¾p  ®Æt  trang  thiÕt  bÞ  theo kÕ ho¹ch ®Çu t cña dù ¸n. c) X©y dùng, hoµn thiÖn Quy chÕ ho¹t ®éng cña c¬ së. d) LËp kÕ  ho¹ch tuyÓn sinh cho n¨m häc, kho¸ häc  ®Çu  tiªn. e) TiÕn hµnh c¸c thñ  tôc liªn quan tíi c«ng t¸c qu¶n  lý  hµnh chÝnh cña c¬  së  (më  tµi kho¶n, kh¾c dÊu,  ®¨ng ký  kÕ to¸n, ®¨ng ký m∙ sè thuÕ v.v...). 2.  Trong  vßng 9 th¸ng  kÓ   tõ  ngµy  ®îc cÊp  giÊy phÐp  ®Çu t, nhµ ®Çu t ph¶i tiÕn hµnh thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng   theo quy ®Þnh: a)   C¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   phæ   th«ng,   trung   häc   chuyªn   nghiÖp, c¸c c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o ng¾n h¹n tiÕn hµnh thñ  tôc  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng t¹i Së  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o  ®Þa ph ­ ¬ng n¬i c¬ së ®Æt trô së. b) C¸c c¬  së   ®µo t¹o tr×nh  ®é  cao  ®¼ng,  ®¹i häc, sau  ®¹i häc tiÕn hµnh thñ  tôc  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng t¹i Bé  Gi¸o  dôc vµ §µo t¹o. 3. Hå s¬ kÌm theo giÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng (Phô lôc 2). a)   Danh   s¸ch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   gi¸m   ®èc   (hiÖu   tr ­ ëng), trëng c¸c phßng, ban vµ kÕ to¸n trëng. b) Danh s¸ch c¸n bé, gi¸o viªn, gi¶ng viªn (c¬  h÷u,   thØnh   gi¶ng),   tr×nh   ®é   chuyªn   m«n   cña   gi¸o   viªn,   gi¶ng  viªn. c) CÊp häc, bËc häc, tr×nh ®é sÏ ®µo t¹o. d) Ngµnh ®µo t¹o. e) Quy m« (häc sinh, sinh viªn, häc viªn). g) §èi tîng tuyÓn sinh. h) Quy chÕ vµ thêi gian tuyÓn sinh. i) C¸c quy ®Þnh vÒ häc phÝ vµ c¸c lo¹i phÝ liªn quan. k) MÉu v¨n b»ng, chøng chØ sÏ ®îc sö dông. l) B¸o c¸o t×nh h×nh c¬ së vËt chÊt hiÖn cã.
 13. 13 h)   §¨ng   ký   ch¬ng   tr×nh   gi¶ng   d¹y   cña   c¬   së   víi   c¬  quan qu¶n lý nhµ níc trùc tiÕp vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, cô  thÓ: ­ C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi lµ  c¬  së  gi¸o   dôc   phæ   th«ng,   ®µo   t¹o   tr×nh   ®é   trung   häc   chuyªn  nghiÖp,   ®µo   t¹o   ng¾n   h¹n   ®¨ng  ký   ch¬ng  tr×nh   gi¶ng  d¹y  t¹i Së  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o t¹i n¬i c¬  së   ®Æt trô  së  ho¹t   ®éng. ­ C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t   níc ngoµi  ®µo t¹o  tr×nh   ®é   cao   ®¼ng,   ®¹i   häc,   sau   ®¹i   häc   ®¨ng   ký   ch¬ng  tr×nh ®µo t¹o t¹i Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ViÖt Nam. 4. Trong vßng 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®îc hå  s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng hîp lÖ cña c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu  t níc ngoµi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc trùc tiÕp vÒ gi¸o  dôc vµ   ®µo t¹o sÏ  ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra, lËp biªn b¶n  thÈm  ®Þnh theo mÉu (Phô  lôc 3, 3b) vµ  trong vßng 15 ngµy  lµm viÖc kÓ  tõ  khi cã  biªn b¶n thÈm  ®Þnh ph¶i cã  v¨n b¶n   x¸c nhËn ®ñ hoÆc cha ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ®èi víi c¬ së  gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi. ­ Khi  ®∙ cã  v¨n b¶n x¸c nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn ho¹t  ®éng  cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc trùc tiÕp vÒ  gi¸o dôc vµ   ®µo  t¹o, c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi sÏ   ®îc phÐp  tiÕn hµnh ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch. ­   Sau   20   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   khi   cã   biªn   b¶n   thÈm  ®Þnh nÕu c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o  kh«ng  cã  v¨n b¶n x¸c nhËn   ®iÒu  kiÖn ho¹t  ®éng  theo  quy  ®Þnh th× c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®¬ng nhiªn  ®îc tiÕn hµnh ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch. 5. Trong trêng hîp kiÓm tra ph¸t hiÖn thÊy c¬ së gi¸o   dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng,  c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc, ®µo t¹o ph¶i thÓ  hiÖn râ  c¸c phÇn cßn thiÕu cÇn bæ sung vµo biªn b¶n thÈm  ®Þnh vµ  yªu cÇu c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi bæ  sung c¸c  ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt trong thêi gian cô  thÓ. Sau  15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t n­ íc ngoµi hoµn tÊt viÖc bæ sung theo yªu cÇu cña c¬  quan  qu¶n lý Nhµ níc vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vµ cã b¸o c¸o b»ng  v¨n b¶n, c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o  ph¶i tæ chøc thÈm ®Þnh l¹i. Ch¬ng III    b æ   s u n g   c ¸ c   h o ¹ t   ® é n g ,   n g µ n h   n g h Ò   ® µ o   t ¹ o ,   m ë   r é n g  quy m«, ®èi tîng tuyÓn sinh, më chi nh¸nh,  ®iÒu chØnh néi dung, ch¬ng tr×nh
 14. 14 § i Ò u   15.   Bæ   sung   c¸c   ho¹t   ®éng,   ngµnh   nghÒ   ®µo  t¹o, më réng quy m« ®èi tîng tuyÓn sinh, më chi nh¸nh. Trong trêng hîp c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi  cã  nhu cÇu bæ sung c¸c ho¹t  ®éng kinh doanh, ngµnh nghÒ  ®µo   t¹o,   më   réng   quy   m«,   ®èi   tîng   tuyÓn   sinh,   më   chi  nh¸nh  ë  ngoµi  ®Þa ph¬ng  ®îc quy  ®Þnh trong giÊy phÐp  ®Çu   t th×  ph¶i x©y dùng  ®Ò  ¸n cô  thÓ   ®Ó  tr×nh Bé  KÕ  ho¹ch vµ   §Çu t  lÊy  ý  kiÕn cña c¬  quan h÷u quan xem xÐt vµ  quyÕt  ®Þnh theo thÈm quyÒn. Trong hå  s¬  xin më  chi nh¸nh ngoµi  trô  së  chÝnh ph¶i cã  v¨n b¶n  ®ång  ý  cña Uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i dù kiÕn sÏ thµnh  lËp chi nh¸nh. §i Ò u   16.   §iÒu   chØnh   néi   dung,   tr¬ng   tr×nh   gi¶ng  d¹y 1. Trong trêng hîp c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc  ngoµi cã  nhu cÇu  ®iÒu chØnh néi dung, tr¬ng ttr×nh gi¶ng  d¹y th× ph¶i lµm tê tr×nh göi tíi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc  trùc tiÕp vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó xin phÐp thùc hiÖn. 2. Trong vßng 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®îc hå  s¬  hîp lÖ  cña c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn níc ngoµi, c¬  quan  qu¶n lý Nhµ níc vÒ gi¸o dôc ­ ®µo t¹o ph¶i cã v¨n b¶n tr¶  lêi vÒ kÕt qu¶ xem xÐt ®Ò nghÞ cña nhµ ®Çu t. Ch¬ng IV gi¶i thÓ, chia t¸chvµ s¸t nhËp c¬ së gi¸o dôc  cã vèn ®Çu t níc ngoµi  §i Ò u   17.  Gi¶i thÓ, ngõng ho¹t  ®éng c¸c c¬  së  gi¸o  dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi. T¹i c¸c dù  ¸n  ®Çu t  vµ  c¸c hîp  ®ång hîp t¸c vÒ  gi¸o   dôc, nhµ   ®Çu t  ph¶i x©y dùng ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt khi c¬  së gi¶i thÓ, ngõng ho¹t ®éng v× nh÷ng lý do bÊt kh¶ kh¸ng  hoÆc bÞ   ®×nh chØ ho¹t  ®éng do vi ph¹m ph¸p luËt cña ViÖt  Nam. Trong  ph¬ng  ¸n gi¶i  quyÕt  khi c¬  së  gi¶i  thÓ  hoÆc  ngõng   ho¹t   ®éng   ngoµi   c¸c   biÖn   ph¸p   gi¶i   quyÕt   vÒ   tµi  chÝnh,   tµi   s¶n   nh  ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   ®Çu   t  níc  ngoµi kh¸c cßn ph¶i cã  ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt vÒ  c¸c quyÒn  lîi ®èi víi ngêi häc cña c¬ së ®ã.  §i Ò u   18.  Chia t¸ch, s¸t nhËp, hîp nhÊt, chuyÕn ®æi  h×nh   thøc   ®Çu   t  c¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   cã   vèn   ®Çu   t  níc  ngoµi. ViÖc chia t¸ch, s¸t nhËp, hîp nhÊt, chuyÓn  ®æi h×nh  thøc ®Çu t cña c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi  ®îc 
 15. 15 thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 31, §iÒu  32,  §iÒu  33,  §iÒu   35,   §iÒu   36,   §iÒu   36,   §iÒu   37,   §iÒu   38,   §iÒu   39,  §iÒu 40, §iÒu 41, §iÒu 42, §iÒu 43, §iÒu 44 cña nghÞ ®Þnh  sè   24/2000/N§­CP   ngµy   31/7/2000   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  chi   tiÕt   viÖc   thi     hµnh   LuËt   ®Çu   t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt  Nam. Ch¬ng v Thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m  §i Ò u   19.  C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c c¬ së  gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi  Bé   Gi¸o dôc  vµ  §µo  t¹o thùc  hiÖn  chøc n¨ng  qu¶n  lý  Nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng gi¸o dôc  ®èi víi c¸c c¬  së  gi¸o dôc   cã vèn ®Çu t níc ngoµi  trong ph¹m vi c¶ níc. Uû ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý  Nhµ  níc  ®èi víi c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi ®Æt c¬ së t¹i ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña  ChÝnh phñ. §i Ò u  20.  ChÕ ®é b¸o c¸o kiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m  1. Trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng, c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi   ph¶i thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o thêng kú  ®Çu   n¨m   häc,   gi÷a   n¨m   häc   vµ   cuèi   n¨m   häc   cho   c¬   quan  qu¶n lý Nhµ níc trùc tiÕp vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 2. C¨n cø vµo hå  s¬  xin thµnh lËp c¬  së  gi¸o dôc cã   vèn  ®Çu t  níc ngoµi    ®∙  ®îc phª duyÖt, c¸c c¬  quan qu¶n  lý  Nhµ  níc trùc tiÕp vÒ  gi¸o dôc  ®µo t¹o cã  tr¸ch nhiÖm  kiÓm tra t×nh h×nh triÓn khai dù ¸n cña chñ ®Çu t. 3. Bé  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o, Së  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o sÏ   thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, thanh tra vÒ c«ng t¸c gi¶ng   d¹y   (ch¬ng   tr×nh,   néi   dung,   b»ng   cÊp),   ®iÒu   kiÖn   gi¶ng  d¹y vµ häc tËp ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng gi¸o dôc, ®µo t¹o cña  c¸c   c¬   së   gi¸o   dôc   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi     theo   thÈm  quyÒn. 4. §èi víi c¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  kh«ng  thùc  hiÖn  ®óng chÕ   ®é  b¸o c¸o theo quy  ®Þnh,  tuú  theo møc  ®é  vi ph¹m cña c¬  së, c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc  trùc tiÕp vÒ  gi¸o dôc  ®µo t¹o hoÆc Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t sÏ chñ tr× vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan ®Ó: a) Yªu cÇu c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i  gi¶i tr×nh cô  thÓ  vÒ  viÖc kh«ng thùc hiÖn nh÷ng néi dung  ®∙ ®îc quy ®Þnh trong chÕ ®é b¸o c¸o.
 16. 16 b) Xö  lý  nh÷ng c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  vi ph¹m c¸c chÕ   ®é  b¸o c¸o theo thÈm quyÒn vµ  th«ng b¸o  cho c¸c c¬  quan liªn quan  ®Ó  phèi hîp xö  lý  hoÆc b¸o c¸o   c¬  quan cÊp trªn  ®Ó  xö  lý   ®èi víi nh÷ng vÊn  ®Ò  vît qu¸  thÈm quyÒn cña m×nh. 5. C¸c c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi sÏ  bÞ  t¹m   thêi   ®×nh   chØ   ho¹t   ®éng   nÕu   cã   vi   ph¹m     ph¸p   luËt  hoÆc gi¶m sót c¸c  ®iÒu kiÖn  ®îc quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 5,  6, 7, 8, 9 Ch¬ng hai cña Th«ng t nµy. Trong trêng hîp bÞ  t¹m thêi ®×nh chØ ho¹t ®éng th×: a) C¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc trùc tiÕp vÒ  gi¸o dôc vµ  ®µo t¹o ra quyÕt  ®Þnh  t¹m  thêi   ®×nh chØ ho¹t  ®éng  theo  c¸c møc ®é: ­ T¹m  thêi  ®×nh chØ  cã  thêi  h¹n viÖc  gi¶ng  dËy  cña  mét   phÇn   hay   toµn   bé   c¬   së   gi¸o   dôc   cã   vèn   ®Çu   t  níc  ngoµi . ­ T¹m thêi  ®×nh chØ thêi h¹n viÖc tuyÓn sinh cña mét  phÇn hay toµn bé c¬ së gi¸o dôc cã vèn ®Çu t níc ngoµi . b) Khi ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ t¹m thêi ho¹t  ®éng cña  mét bé  phËn hoÆc toµn bé  c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc  ngoµi , c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc trùc tiÕp vÒ  gi¸o dôc vµ  ®µo t¹o ph¶i yªu cÇu c¬ së cã biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c vÊn   ®Ò cô thÓ, cã quy ®Þnh  thêi gian t¹m thêi ®×nh chØ. c) Sau thêi h¹n bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng theo QuyÕt ®Þnh   ®×nh chØ t¹m thêi cña c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  n íc  trùc tiÕp  vÒ  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o  ®èi víi c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu   t  níc ngoµi, nÕu c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ®∙ kh¾c phôc ®îc c¸c vÊn ®Ò theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n   lý  Nhµ  níc trùc tiÕp vÒ  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o th×  ph¶i cã  b¸o c¸o  ®Ó  kiÓm tra x¸c nhËn vµ  ra quyÕt  ®Þnh cho phÐp  ho¹t ®éng trë l¹i. d) QuyÕt ®Þnh t¹m thêi ®×nh chØ ho¹t ®éng, quyÕt ®Þnh   cho phÐp ho¹t ®éng trë l¹i ®îc thèng nhÊt víi c¬ quan cÊp  phÐp  ®Çu t vµ  th«ng b¸o cho Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , c¸c Bé  ngµnh   liªn   quan,   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng   (n¬i   c¬   së   gi¸o   dôc   cã   vèn   ®Çu   t  níc  ngoµi  ®Æt trô së) vµ cho nhµ ®Çu t. 6. Bé  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o c¨n cø vµo møc  ®é  vi ph¹m   cña c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi    ®Ó  kiÕn nghÞ  víi c¬  quan cÊp phÐp  ®Çu t  vµ  Bé  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t  ra  quyÕt ®Þnh thu håi giÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¬ së gi¸o dôc  cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 7. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ra quyÕt  ®Þnh thu håi giÊy  phÐp  ®Çu t  ®èi víi c¬  së  gi¸o dôc cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi  trong trêng hîp c¬  së  nµy vi ph¹m nghiªm träng ph¸p luËt  ViÖt Nam.
 17. 17 ch¬ng VI tæ chøc thhùc hiÖn  §i Ò u   21.   Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   22.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   Th«ng   t  nµy,  nÕu cã  nh÷ng víng m¾c cña c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng, c¸c  tæ   chøc   vµ   c¸   nh©n   cã   liªn   quan   cÇn   ph¶i   ph¶n   ¸nh   kÞp  thêi vÒ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o  ®Ó  nghiªn cøu gi¶i quyÕt.     
 18. 18 Phô lôc sè 1 Nh÷ng ngµnh nghÒ ®µo t¹o ®îc u tiªn  khuyÕn khÝch ®Çu t ®èi víi c¸c c¬ së  gi¸o dôc cã vèn níc ngoµi (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 14/2005/TTLT­BGD&§T­BKH&§T  ngµy 14/4/2005) I. §µo t¹o cÊp chøng chØ STT Ngµnh nghÒ ®µo t¹o Ghi chó 1 Tin häc Tr×nh  ®é  n©ng cao, Kü  thuËt viªn  lËp tr×nh, ThiÕt kÕ ®å ho¹ 2 Kü thuËt m¸y tÝnh Tr×nh ®é kü thuËt viªn 3 Kü thuËt ®iÖn Tr×nh ®é kü thuËt viªn 4 Ngo¹i ng÷ 5 Qu¶n   trÞ   ­   Kinh  ×nh ®é c¬ b¶n vµ n©ng cao Tr doanh 6 KÕ to¸n quèc tÕ 7 KiÓm to¸n 8 Qu¶n lý v¨n phßng ­ NghiÖp vô qu¶n lý v¨n phßng ­ Kh«ng bao gåm ®µo t¹o th ký v¨n  phßng 9 Qu¶n lý kh¸ch s¹n Kh«ng   bao   gåm   Kü   thuËt   phôc   vô  Kh¸ch s¹n Nh©n viªn vµ chiªu ®∙i viªn kh¸ch  s¹n 10 Marketing   ­   Qu¶n   lý  doanh nghiÖp II. Trung häc chuyªn nghiÖp STT Ngµnh nghÒ ®µo t¹o Ghi chó 1 Tin häc 2 Kü thuËt m¸y tÝnh 3 Kü thuËt viÔn th«ng 4 Kü thuËt ®iÖn 5 Kü thuËt ho¸ 6 Kü thuËt nhiÖt 7 Gia c«ng vËt liÖu kim lo¹i 8 X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp 9 X©y dùng c«ng tr×nh dÖt may 10 Da giµy 11 Ch¨n nu«i 12 Thó y 13 Thuû s¶n 14 Trång trät
 19. 19 15 ChÕ biÕn thùc phÈm, ¨n uèng 16 ChÕ biÕn s¶n phÈm n«ng nghiÖp
 20. 20 III. Cao ®¼ng, ®¹i häc vµ sau ®¹i häc STT Ngµnh nghÒ ®µo t¹o Ghi chó 1 C«ng nghÖ sinh häc 2 C«ng   nghÖ   tin   häc   ­   truyÒn   th«ng  (ICT) 3 C«ng nghÖ vËt liÖu míi 4 C«ng nghÖ ho¸ häc 5 C«ng nghÖ dÖt ­ may 6 C¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y 7 Kü thuËt ®iÖn 8 Kü thuËt ®iÖn tö ­ c¬ ®iÖn tö 9 Kü thuËt n¨ng lîng 10 Kü thuËt m¸y tÝnh 11 Kü thuËt dÇu khÝ 12 M«i trêng 13 N«ng häc 14 Trång trät 15 Ch¨n nu«i ­ Thó ý 16 X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp 17 ChÕ t¹o vµ ®iÒu khiÓn tµu biÓn 18 Khoa häc vÒ ®Êt níc vµ níc 19 Mü thuËt c«ng nghiÖp
Đồng bộ tài khoản