Thông tư liên tịch 150/LB-TT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
79
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 150/LB-TT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 150/LB-TT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 150/LB-TT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  794/TTg  g µ y  5 th¸ng 2 n¨ m  1995 H í ng  n d É n  th ù c hi Ö n  Q u y Õ t ® Þ n h  q u y  ® Þ n h  m é t s è  ch Õ   é  p h ô  c Ê p   Æ c  thï ® ®   ® è i víi  c«n g  ch øc,  viªn c h ø c n g µ n h  y t Õ Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 794/TTg  µy  2­ ng 5­ 1995  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ quy  nh  ét  è  ô  Êp  Æc   ï®èi víi ®Þ m s ph c ® th      c«ng  chøc,viªnchøc  µnh       ng Y tÕ. Ban    Tæ chøc    bé  Ýnh  ñ    é   µi chÝnh    é     Õ  íng  Én   ­ c¸n  Ch ph ­ B T   ­B Y t h d thùc hiÖn  Õ     ô  Êp  Æc   ï®èi víic«ng    ch ®é ph c ® th       chøc,viªnchøc  µnh  tÕ     ng y  nh sau: I. è i tî ng v µ  m ø c  p h ô  c Ê p:  § 1.Phô  Êp  Éu  ©t:   c ph thu ¸ dông  i  íic«ng  p  ®è v   chøc, viªn chøc      chuyªn m«n     Õ  ùc tiÕp  µm  Y t tr   l c«ng    Éu  Ët. t¸cph thu Møc  ô  Êp: ph c §èit ng  î Møc  ®ång/cam æ) (   Ca  æ   ¹ I m lo   i Ca  æ   ¹ m lo i   Ca  æ   ¹ II m lo i I   II ­Ng êim æ   Ýnh     ch 15.000  ® 10.000  ® 7.500  ® ­Ng êiphô  æ     m 10.000  ® 7.500  ® 5.000  ® ­Ng êigióp viÖc  m æ       ca  7.500  ® 5.000  ® 2.500  ® ­ C¸c    chøc danh  ©y  vµ  © m     Ýnh  îc hëng  ô  Êp    êi g mª  ch tªch ®  ph c nh ng   m æ   Ýnh,c¸cchøc  ch    danh  ©y  vµ  © m     ô  îchëng  ô  Êp    êi g mª  ch tªph ®   ph c nh ng   phô  æ. m ­ ViÖc  ©n  ¹    ph lo i danh  ôc  Éu  Ëtt¹m  êithùc hiÖn  m ph thu   th     theo  Th«ng   t 21/BYT­ ngµy  7­ TT  28­ 1981  ña  é   tÕ.Thêigian cho  m æ   ¹   µ3  ê, c B Y        ca  lo i l   gi   I lo¹    µ 2  ê,lo¹  I µ 1  ê;§èi víica  æ   ã  i l   gi   i     gi       m kh kh¨n  II II l phøc  ¹pph¶ixö  ýkü  t    l  thuËtchuyªn m«n   Êtc¨ng  ¼ng  ×  çi  ê kÐo  µi® îctÝnh      r  th th m gi   d    b»ng  m æ   ca  lo¹ I.   i 2.Phô  Êp  êng  ùc:   c th tr ¸ dông  i  íic«ng  p  ®è v   chøc, viªn chøc     chuyªn m«n   tÕ  y  ph¶i trùc ngoµi      giê tiªuchuÈn     24/24  ê (sau    µn  µnh  ê tiªuchuÈn  ngµ  µm  Öc, gi   khiho th gi     1  l vi   ph¶itrùc16  êtiÕp theo ngoµigiêtiªuchuÈn).     gi           2.1.C¸c    møc  ô  Êp: ph c           2.1.1.  Møc  ô  Êp  ph c 7.000  ng  ®å cho  trùc® îc¸p dông  i víi ca        ®è   : ­ C«ng    chøc,viªnchøc  µnh  tÕ  µm      Önh  Ön,viÖn  ã  êng     ng y  l ë c¸c b vi   c gi b Önh  ¹ng      Önh  Ön    h 1,c¸cb vi lao,phong,t©m  Çn.   th
  2. 2 ­ C«ng    chøc,viªnchøc  µnh  tÕ  µm         ng y  l ë c¸c khoa: ngo¹i    ,s¶n, nhi,l©y     nhiÔ m,  ©m   Çn, gi¶iphÉu  Önh  ý,håi søc  Êp  t th     b l    c cøu, (kÓ  bé  Ën  åi   c¶  ph h  søc  Êp  c cøu      ë c¸c khoa kh¸c)t¹  Önh  Ön, viÖn  ã  êng   i b vi   c gi cßn  ¹ vµ  l i trung     t©m  tÕ  Ën,huyÖn. y  qu   ­C«ng    chøc,viªnchøc  µnh  tÕ  µm    µ  é     ng y  l ë nh h sinh thuéc khu  ùc  µ       v Nh nícqu¶n  ý.   l ­ C«ng    chøc,viªnchøc  µnh  tÕ     ng y  ph¶itrùcchèng  Þch  ¹    ¬  ë       d ti c s y c¸c tÕ  éc Nhµ   ícqu¶n  ýtrong thêigian cã  Þch. thu   n  l      d 2.1.2.Møc   ô  Êp    ph c 5.000  ng  ®å cho  trùc ® îc ¸p  ông  i  íic«ng  ca      d ®è v   chøc, viªnchøc  µnh  tÕ  µm      n  Þ  µi quy  nh     ng y  l ë c¸c ®¬ v ngo   ®Þ nªu    iÓ m   ë® 2.1.1 trªncña    Önh  Ön, trung  ©m   tÕ  Ön,  Ën,  Ön  ã  êng     c¸c b vi   t y  huy qu vi c gi b Önh,  Ön  iÒu  ìng  îc Nhµ   íc giao  vi ® d ®  n  chØ  tiªu,c¸c phßng     kh¸m  a   ® khoa  khu  ùc. v 2.1.3.Møc  ô  Êp    ph c 3.000  ng  îc¸p dông  ®å ®    cho  i t ng chuyªn m«n    ®è  î     y tÕ  µm      ¹m y  Õ  ¬  ë. l ë c¸ctr   t c s 2.2.C«ng    chøc,viªnchøc  µnh  tÕ     ng y  sau buæi  ùc® îcbè  Ý nghØ  ï tr     tr   b  m ét  µy  µ  îchëng  Òn l ng    ng v ®   ti  ¬ nh quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  ®Þ ti   1  kho¶n  §iÒu    2  61 cña  é  Ët Lao  ng. B Lu   ®é 3.Phô  Êp  èng  Þch:   c ch d ­¸ dông  i víi  p  ®è     c«ng chøc,viªnchøc  µnh  tÕ  ùctiÕp tham    Ëp     ng y  tr     giad t¾t æ   Þch   d (bao  å m   ùctiÕp  µ  ôc  ô    Ön  Þch, ch÷a  Önh, lµm  g tr   v ph v ph¸thi d   b   vÖ   sinh m«i  êng, thùc phÈ m,    tr     bao  ©y  Þch  µ  chøc  ùc hiÖn    Ön  vd v tæ  th   c¸c bi ph¸p dËp  ¾tæ   Þch).   t d ­ Møc  ô  Êp    ph c 12.000  ng  îc¸p dông  ®å ®    cho  ét  µy  µm  Öc    ê) m ng l vi (8 gi   thùc tÕ    tham    Ëp  ¾tæ   Þch. giad t   d II. g u å n  kinh p h Ý  v µ  h × n h  thøc c hi tr¶ p h ô  c Ê p:  N 1. Nguån    kinh  Ý       ô  Êp  ph chi tr¶ ph c nªu    ùc  Ön  trªnth hi theo  ©n  Êp  ph c qu¶n  ýNg ©n  l  s¸ch hiÖn  µnh.   h 2.H×nh    thøc chitr¶:    ­§èivíi ô  Êp  m æ,  êng  ùctr¶theo kú ¬ng  µng       ph c ca  th tr      l h th¸ng. ­§èivíi ô  Êp  Ëp  Þch,chitr¶ngay       ph c d d     sau    Ëp  Þch. khid d III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1. Hµng    n¨m    ¬  ë  tÕ  Ëp  Õ   ¹ch  ù  ï c¸c c s y  l k ho d tr kinh phÝ    cho    c¸c kho¶n  phô  Êp  c nªu      vµ  trªn®Ó b¸o  tæng  îp theo  h  quy  ×nh lËp  Õ   ¹ch vµo  ©n   tr   k ho   Ng s¸ch hµng    n¨m  µnh  tÕ. ng y  2. Ban  chøc  Ýnh  Òn    tæ  ch quy TØnh,  µnh  è  ùcthuéc  Th ph tr   Trung  ng, ¬  Së  tÕ  µ  ë  µichÝnh  Ët    íng dÉn  Óm    ùc hiÖn  Y  v S T   V gi¸h   ki trath   Th«ng   µy  µ  tn v b¸o c¸o kÕt     qu¶  Ò     é. v LiªnB Th«ng   nµy  îc  ùc  Ön  õ  µy  1­ t ® th hi t ng 1­ 1996. C¸c quy  nh   ivíi ®Þ tr¸    Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b
  3. 3 Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ×  íng  ¾ c,  tr th hi c g v m ph¶n ¸nh  Ò   v Liªn Bé       ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản