Thông tư liên tịch 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn việc thu, quản lý và sử dụng tiền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 16/2001/TTLT-BTC-BVGCP của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦  T LI£N  Þ C H   c ñ a B é  T µi ch Ý n h, B a n   Ë t gi¸ h Ý n h  p h ñ   T v  C s è  16/2001/TTLT­B T C­B V G C P   g µ y  21 th¸ng 3 n¨ m  2001  n H í ng d É n   Ö c thu, q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  ti Ò n x ö  p h ¹t  vi ® è i víi µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c gi¸ c¶  h c   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  th¸ng9  CP ng 1    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò  ö ph¹thµnh  Ýnh  ph v x     ch tronglÜnh  ùc      v gi¸c¶; LiªntÞch  é  µichÝnh,Ban  Ët    Ýnh  ñ  íng dÉn  Öc      BT    V gi¸Ch ph h   vi thu, qu¶n  ývµ  ö  ông  Òn xö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh  l  s d ti   ph       h viviph h ch trong  lÜnh  ùc    nh sau: v gi¸c¶    I. U Y  § Þ N H  C H U N G  Q 1.Ph¹m      ông   vi¸p d Ph¹m    dông  ña  vi¸p  c Th«ng   µy  µ toµn  é  è  Òn  ® îc tõ viÖc    tn l   b s ti thu      ¸p dông    ×nh  c¸c h thøc xö  ¹tquy  nh  ¹ kho¶n      ph   ®Þ ti   1, kho¶n    2, kho¶n  vµ  3  kho¶n  4  Òu  NghÞ   nh  è  §i 8  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  th¸ng9  CP ng 1    n¨m  2000  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  v x ph   ch trong lÜnh  ùc    (sau  y   äi t¾t lµ NghÞ     v gi¸c¶  ®© g       ®Þnh  è  s 44/2000/N§­ CP)  c¸c c¸ nh©n,  ¬  do      c quan  ã  Èm   Òn  ö  ¹t c th quy x ph   hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc    ph¸thiÖn  µ  ö  ý.   v gi¸c¶    vxl 2. C¸c    kho¶n thu  õ xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  t   ph     h ch trong lÜnh  ùc        v gi¸c¶ bao  å m: g 2.1­TiÒn  ¹tdo    chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    ph   c¸c tæ     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc    nép    v gi¸c¶  theo  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   Õt  nh  ö  ý quy ®Þ x ph   quy ®Þ x l  khiÕu  ¹i(nÕu  ã)cña    ¬  n  c  c¸cc quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  è  s 44/2000/N§­   µ  CP v Th«ng   è  ts 04/2000/TT­ BVGCP   µy  th¸ng11  ng 15    n¨m  2000  ña  c Ban  Ët    Ýnh  ñ  íng  Én    µnh  V gi¸ Ch ph h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 1    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹thµnh  c Ch ph v x ph   chÝnh  trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶; 2.2­TiÒn    åitiÒn trî   î ícvËn    thu h       tr    gi¸, c chuyÓn  µng    Òn hç  î   h ho¸,ti   tr  ®Ó thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch gi¸do      khaiman,    khaikhèng  å  ¬    h s chøng  õ m µ   ã  îc; t  c ®   tiÒn trî   î ícvËn      tr    gi¸, c chuyÓn  µng    Òn hç  î   ùc hiÖn  Ýnh  h ho¸,ti   tr  ®Ó th   ch s¸ch  gi¸®∙  ö  ông    ôc  ch;   sd saim ®Ý 2.3­TiÒn          truythu c¸ckho¶n  Òn ph¶inép  ti     theo  quy  nh    ùc hiÖn  ®Þ ®Ó th   chÝnh  s¸ch gi¸®∙  ènnép;     tr   2.4­TiÒn    chªnh  Öch    Þ    åido  ùc hiÖn      víi l gi¸b thu h   th   gi¸saiso    quy  nh   ®Þ cña  µ   íc. Nh n II. U Y  § Þ N H  C ô  T H Ó  V Ò  Q U ¶ N  L ý , S ö  D ô N G  N G U å N  T H U  Q T õ  X ö  P H ¹ T H µ N H  C H Ý N H  T R O N G  L Ü N H  V ù C  GI¸ C ¶ 1.TËp    trung c¸ckho¶n    õxö  ¹thµnh  Ýnh     thu t   ph   ch trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶
  2. 2 1.1.Toµn  é  ån    õ xö  ¹thµnh  Ýnh    b ngu thu t   ph   ch trong lÜnh  ùc    ® îc   v gi¸c¶    tËp trung  µo  µikho¶n  ¹m  ÷ n¬i ph¸tsinh vô  Öc  c¬  v t  t gi         vi do  quan  µichÝnh  t  cÊp  tØnh  µ  Êp  Ön  ë   ¹  vc huy m ti Kho  ¹c  µ   íc.Kho  ¹c  µ   íc cã  b Nh n   b Nh n   tr¸ch   nhiÖ m  thu  µ  chøc  Öc  v tæ  vi thu  Òn  ¹ttheo  Õt  nh  ña  ¬  ti ph   quy ®Þ c c quan, c¸    nh©n  ã  Èm  Òn  ö  ¹t. c th quy x ph 1.2.C¨n  ®Ó     Òn ph¹tvµ    ông    ×nh    cø  thu ti     ¸p d c¸ch thøc xö  ¹tquy  nh     ph   ®Þ t¹  Òu  cña  i§i 8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/2000/N§­   µ quyÕt  nh  ö  ¹thoÆc   CP l   ®Þ x ph   quyÕt  nh     Õt  Õu  ¹i(nÕu  ã) cña  ¬  ®Þ gi¶iquy khi n   c  c quan, c¸ nh©n  ã  Èm      c th quyÒn  theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/2000/N§­ CP. Nghiªm  Ê m   ¬  c c quan,c¸nh©n  ã  Èm  Òn    Õt ®Þnh  ö  ¹ttrùctiÕp thu tiÒn ph¹t.    c th quy ra quy   x ph          Quy Õt  nh  ö  ¹tthùc hiÖn  ®Þ x ph     theo  É u   m chung  Ban  Ët    Ýnh  do  V gi¸Ch phñ  quy  nh,  ®Þ trong ®ã     ph¶ighirâ ngµy,th¸ng,n¨m             ra Quy Õt  nh; hä    ®Þ   tªn, ®Þa chØ  ña    ©n, tæ  c c¸nh   chøc    ¹m; møc  ¹t. . viph   ph . Tæ   chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, bÞ   håi tiÒn  î      b x l    h ch   thu    tr gi¸ tiÒn  î íc vËn  tr    c chuyÓn  µng      h ho¸,c¸c kho¶n  Òn  ç  î   ùc hiÖn  Ýnh  ti h tr  ®Ó th   ch s¸ch gi¸; Þ   Þch  tiÒn    t b thu  chªnh  Öch    Þ   éc  l gi¸; bu ph¶ibåith ng  µn  é  è  b     ê to b s tiÒn  Êt tho¸tdo    ¹m  µnh  Ýnh; bÞ     th     vi ph h ch   truy thu  Òn  ti ph¶i nép    ùc   ®Ó th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch gi¸theo     quy  nh  ®Þ ph¶inép  Òn t¹  ¬im µ     ti   i   Quy Õt  nh  ö  n ®Þ x ph¹t®∙    ghi. 1.3.Ch Õ       ®é qu¶n  ý biªn laithu  Òn  ¹t® îc thùc  Ön  l     ti ph     hi theo      c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 2.M ë   µi   t  kho¶n  ¹m  ÷ t gi 2.1.Së   µi chÝnh    Ët        T  ­ V gi¸c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ m ë   µikho¶n  ¹m  ÷t¹ Kho  ¹c Nhµ   íctØnh    Ëp  t  t gi   i   b  n  ®Ó t trung thu c¸ckho¶n        thu tõ xö  ¹thµnh  Ýnh    ph   ch trong lÜnh  ùc    ®èi  íinh÷ng  êng  îp    ¹m    v gi¸c¶  v  tr h viph thuéc thÈm  Òn  ö  ýcña  ñ  Þch  û     quy x l  Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh.   C¬  quan  µi chÝnh  Êp  Ön  Ën, thµnh  è  ùc thuéc  T  c huy (qu   ph tr   tØnh) m ë     tµikho¶n  ¹m  ÷ t¹    t gi   i Kho  ¹c Nhµ   íc huyÖn    Ëp  b  n  ®Ó t trung thu      c¸c kho¶n    thu xö  ¹thµnh  Ýnh  ph   ch trong lÜnh  ùc    i  íinh÷ng  êng  îp  Chñ   Þch    v gi¸®è v   tr h do  t Uû  ban  ©n  ©n  Ën,  nh d qu huyÖn,  Þ    µnh  è  ùc thuéc  th x∙,th ph tr   tØnh quyÕt   ®Þnh  ö  ¹tvµ  ÷ng  êng  îp  Chñ   Þch  û   x ph   nh tr h do  t U ban  ©n  ©n    êng, nh d x∙,ph   thÞ  Ên quyÕt ®Þnh, xö  ý. tr      l Sè   Òn nép  µo  µikho¶n  ¹m  ÷ ® îcKho  ¹c Nhµ   ícm ë     ti   v t  t gi     b  n   sæ theo  âi d  chitiÕttheo tõng kho¶n    t¹ §iÓ m     ôc            thu nªu    i 2,M I®Ó qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d theo  ®óng  quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn 2.2.§èivíinh÷ng  ô  Öc  thanh           v vi do  traviªnchuyªn ngµnh    Ön, xö    ph¸thi   lýtheo  Èm  Òn    th quy quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  17  ®Þ s 44/2000/N§­   ×  CP th c¸c kho¶n  Òn    õ xö  ¹thµnh  Ýnh    ti thu t   ph   ch trong lÜnh  ùc    îc nép  µo  µi   v gi¸®   v t  kho¶n  ¹m  ÷m ë   ¹ Kho  ¹c Nhµ   ícn¬iph¸tsinhvô  Öc. t gi   t   i b  n        vi 3.Ph ©n  èivµ  ö  ông  ån    õtµi   ph   s d ngu thu t     kho¶n  ¹m  ÷ t gi 3.1.§èivíi      kho¶n    õ tiÒn thu håitiÒn trî   î ícvËn  thu t           tr    gi¸; c chuyÓn  µng  h ho¸,tiÒn  ç  î   ùc hiÖn  Ýnh    h tr  ®Ó th   ch s¸ch gi¸do      khaiman,    khaikhèng  å  ¬    hs chøng  õ m µ   ã  îc;tiÒn  î   î íc vËn  t  c ®   tr  tr    gi¸, c chuyÓn  µng    Òn  ç  î   h ho¸,ti h tr  ®Ó thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch    ∙  ö  ông    ôc  ch  gi¸® s d saim ®Ý nªu  ¹  Õt2.2,§iÓ m     ti     ti 2, M ôc   ITh«ng   µy  Ï® îchoµn    ©n  tn s     tr¶ng s¸ch nhµ  íctheo    n  nguyªn t¾c  ©n     ng
  3. 3 s¸ch cÊp  µo    ×  µn      n chith ho tr¶cho  ©n  ng s¸ch cÊp  .  Öc  µn  ép  ©n     ®ã Vi ho n ng s¸ch ® îcthùc hiÖn       theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   µn  ép  ©n    ®Þ hi h v ho n ng s¸ch. 3.2.§èi víisè    tiÒn        truythu  ph¶inép    ùc hiÖn  Ýnh    ®Ó th   ch s¸ch gi¸theo     quy  nh  ∙  ènnép  t¹ tiÕt2.3,§iÓ m     ôc   ®Þ ® tr   nªu  i       2, M ITh«ng   µy  × nép  µo  tn th   v ng©n s¸ch nhµ  íctheo quy  nh  Ön  µnh  i víi   n    ®Þ hi h ®è    kho¶n  ép  . n ®ã 3.3.§èivíi      kho¶n    µtiÒn chªnh  Öch    Þ  Þch    thùc hiÖn    thu l     l gi¸b t thu do    sai c¸cquy  nh  Ò     t¹ tiÕt2.4,§iÓ m     ôc     ®Þ v gi¸nªu        i 2,M ITh«ng   µy,n Õu  ã  Õt tn   c quy   ®Þnh  ña  ¬  c c quan  ñ  × xö  ¹t®ång    µn  ¹ cho  i  îng  Þ   ¹i,th× ch tr   ph   ý ho l i   ®è t bh    tiÕn hµnh  µn  ¹ cho  i t ng bÞ   ¹i  è   Òn hoµn  ¹ cho  êibÞ   ¹ikh«ng    ho l   i ®è  î   h . ti   S l i ng   h   ® îcvîtqu¸ sè        chªnh  Öch    ∙  Þ   Þch    i víitõng  ô  Öc  µ  ùc nép  l gi¸® b t thu ®è     v vi v th   vµo  µikho¶n  ¹m  ÷.Trêng  îp kh«ng  µn  ¹ th×  ùc hiÖn  ép  µo  ©n   t  t gi   h  ho l   th   i n v ng s¸ch cÊp    tØnh theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy 3.4.§èi víitoµn  é  è  Òn  ö  ¹thµnh      ¹m  µnh  Ýnh       b s ti x ph   vi vi ph h ch trong  lÜnh  ùc    nªu  ¹  Õt2.1,§iÓ m     ôc    v gi¸c¶  ti     ti 2, M I Th«ng    µy  vÒ   îc ng©n  t n thu  ®   s¸ch nhµ  íc®Ó   ¹®Ó   ç  î ¹t®éng    n   l   h tr    i ho thanh    tratronglÜnh  ùc      v gi¸c¶. Trªn c¬  ë  è  Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh  ùc nép  µo  µikho¶n  ¹m  ÷   s s ti x ph   ch th   v t  t gi   m ë   ¹  ti Kho  ¹c Nhµ   íc (trõc¸c kho¶n    b  n      thu nªu  ¹  Õt2.2,2.3 vµ    Ó m     t i       2.4 §i ti 2, M ôc    µ    Þ  ña  n  Þ  ö  ýviph¹m, Gi¸m  c  ë  µi chÝnh    Ët  I)v ®Ò ngh c ®¬ v x l       ®è s T   ­V gi¸ tr×nh  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh, Trëng    phßng  µi  Ýnh  T ch huyÖn  ×nh  ñ   Þch  û   tr Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  quyÕt  nh  ©n   nh d c huy ra  ®Þ ph phèisè  Òn xö  ¹thµnh  Ýnh    ti   ph   ch theo ®Þnh  ú  µng    kh th¸nghoÆc     theo tõng vô      viÖc  cho  n  Þ  ∙  ®¬ v ® tham    ö  ýviph¹m    ç  î gia x l     ®Ó h tr  cho  ¹t®éng  ho   thanh    tra tronglÜnh  ùc      v gi¸c¶. C¨n  quyÕt  nh   ña  ñ   Þch  û   cø  ®Þ c Ch t U ban  ©n   ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn, c¬    quan  µichÝnh  ïng cÊp  ùc hiÖn  Öc  t  c  th   vi chuyÓn  Òn tõ tµikho¶n  ti       t¹m  ÷ vÒ   µikho¶n  n  Þ  îc hëng  µ  gi   t   ®¬ v ®   v theo  âi viÖc  d  qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng   è  t s 52TC/CSTC   µy  th¸ng 9  ng 12    n¨m  1996  ña  é   cB Tµi chÝnh  íng dÉn  Öc    µ  ö  ông  Òn xö  ¹t®èi víihµnh      ¹m    h  vi thu v s d ti   ph       viviph hµnh  Ýnh  µ  ch v Th«ng   è  ts 63TC/CSTC   µy  th¸ng9  ng 11    n¨m  1997  ña  é  µi c BT  chÝnh  íng dÉn    h  bæ sung  ét  è  iÓ m   ña  m s® c Th«ng   è  TC/CSTC   µy    ts 52  ng 12 th¸ng9    n¨m  1996  ña  é  µichÝnh. c BT  4.H¹ch    to¸n, Õ     µ  Õt to¸n   to¸nv quy   k C¸c  n  Þ  ®¬ v tham    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  gia x ph     h ch trong lÜnh  ùc        v gi¸c¶ ph¶im ë       sæ s¸ch kÕ         to¸n ®Ó theo  âi c¸c kho¶n    ép  õ xö  ¹tviph¹m   d    thu,n t   ph     hµnh  Ýnh  íng  Én  ¹  ch h d ti Th«ng   µy; theo  âi viÖc  Õp  Ën, sö  ông  µ  tn   d  ti nh   d v quyÕt    to¸nkinh phÝ  õ nguån  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t  x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v gi¸ c¶; lËp    b¸o c¸o  µichÝnh  µ  t  v b¸o  c¸o quyÕt to¸n theo    quy  nh   ña  Ët ®Þ c Lu   Ng ©n  s¸ch  µ   íc vµ  nh n   c¸c  quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý tµichÝnh,  Õ   l    k to¸n hiÖn    hµnh. C¸c  n  Þ  ®¬ v Kho  ¹c Nhµ   ícc¸c cÊp  ùc hiÖn  ¹ch      ép  µ    b  n    th   h to¸nthu n v chi tr¶c¸ckho¶n     kinh phÝ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc    theo    v gi¸c¶  ®óng  ôc  ôcNg ©n  M l  s¸ch nhµ  ícvµ  Õ     µichÝnh,kÕ     Ön  µnh.   n   ch ®é t     to¸nhi h III.T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  
  4. 4 Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Nh÷ng  ô  15  k t  k  v viÖc    ¹m  µnh  Ýnh  ∙  vi ph h ch ® ph¸thiÖn  ng  a  ö  ý tÝnh  n   µy  ã    nh ch x l   ®Õ ng c hiÖu  ùccña  l  Th«ng   µy  × gi¶i tn th     Õt theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy. quy     ®Þ t  i tn Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  ã  tr th hi   c kh kh¨n,víng  ¾ c,    Þ       m ®Ò ngh c¸c ngµnh, c¸c cÊp  Þp  êib¸o     k th   c¸o  Ò   é   µi chÝnh, Ban  Ët    Ýnh  ñ  vBT    V gi¸Ch ph ®Ó   nghiªncøu,híng dÉn          bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản