Thông tư liên tịch 16-LB/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 16-LB/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 16-LB/TT về việc hướng dẫn về việc giám định thương tật cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh do Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bna hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 16-LB/TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16-LB/TT Hà N i , ngày 26 tháng 7 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Y T S 16-LB/TT NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1995 HƯ NG D N V VI C GIÁM NNH THƯƠNG T T CHO THƯƠNG BINH, NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH Trong nhi u năm qua Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ã ph i h p ch t ch , ch o công tác giám nh y khoa, gi i quy t quy n l i cho nhi u thương binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh. Song hi n nay nhu c u xin i giám nh l i thương t t hư ng t l ph n trăm m t s c lao ng do thương t t (quy nh t i i u 29 - Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph hư ng d n Pháp l nh Ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng) c a thương binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh r t l n, và m t khác v n ph i ti p t c gi i quy t nh ng t n ng v chính sách sau chi n tranh (quy nh t i Thông tư Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Qu c phòng s 18/LB-TT ngày 31 tháng 12 năm 1991). t o i u ki n cho quân nhân b thương trong các cu c chi n tranh b o v T qu c ã chuy n ra ngoài quân i và nh ng ngư i b thương hư ng chính sách như thương binh chưa ư c giám nh thương t t. Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Y t quy nh như sau: I. PHÂN C P CHO CÁC H I NG GIÁM NNH Y KHOA T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG GI I QUY T: 1. ư c giám nh thương t t l n u i v i nh ng trư ng h p b thương trong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp còn t n ng theo Thông tư Liên B s 18/LB-TT ngày 31 tháng 12 năm 1991. 2. ư c t ch c khám phúc quy t cho thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh theo quy nh t i Thông tư này. II. I U KI N, TRÌNH T TI N HÀNH T CH C KHÁM PHÚC QUY T CHO THƯƠNG BINH, NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH: 1. i u ki n:
  2. - Các H i ng Giám nh y khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ki n toàn t ch c theo úng mô hình c a Liên B quy nh. - Các h i ng ph i ư c t p hu n v chuyên môn, nghi p v trư c khi ti n hành khám phúc quy t. 2. Trình t ti n hành: a. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có nhi m v ti p nh n h sơ c a ngư i b thương do các cơ quan chuy n n ho c ơn xin khám l i thương t t c a thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh. Sau khi ki m tra n u có i u ki n gi i thi u i khám thương t t thì làm y các th t c theo quy nh hi n hành, r i c ngư i mang tr c ti p n B Lao ng - Thương binh và Xã h i (V Chính sách Thương binh và li t sĩ) ho c chuy n b ng công văn b o m. b. V Chính sách Thương binh và Li t sĩ có nhi m v : ki m tra th t c h sơ và chuy n nh ng h sơ có y th t c n Vi n Giám nh y khoa Trung ương xem xét phân c p v chuyên môn. c. Vi n Giám nh y khoa Trung ương sau khi xem xét phân c p v chuyên môn s chuy n h sơ ư c u quy n khám t i a phương cho S Lao ng - Thương binh và xã h i t nh, thành ph . d. Sau khi nh n ư c h sơ S Lao ng - Thương binh và xã h i làm th t c gi i thi u thương binh ra H i ng Giám nh y khoa t nh, thành ph khám thương t t. e. H i ng Giám nh y khoa t nh, thành ph có nhi m v t ch c giám nh nhanh chóng thương t t cho thương binh, sau ó chuy n biên b n giám nh (5 b n), trích l c ho c gi y ch ng nh n b thương g c kèm danh sách trích ngang ã duy t trư c khi khám lên H i ng Giám nh y khoa Trung ương. f. H i ng Giám nh Y khoa Trung ương xem xét, phê duy t k t qu giám nh r i chuy n h sơ v S Lao ng - Thương binh và xã h i gi i quy t ch cho thương binh. 3. Nh ng h sơ không thu c di n phân c p, u quy n thì H i ng giám nh y khoa Trung ương tr c ti p h n thương binh n khám thương t t t i H i ng Giám nh Y khoa Trung ương. III. T CH C TH C HI N 1. Trong khi ch i các H i ng Giám nh Y khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong c nư c có i u ki n t ch c khám phúc quy t, trư c m t Liên B phân c p cho 10 H i ng Giám nh Y khoa Trung ương t nh, thành ph sau ây ư c khám thí i m phúc quy t thương t t cho thương binh và ngư i hư ng chính sách như thương binh: 1. Hà N i 6. Vĩnh Phú 2. H i Phòng 7. Thanh Hoá
  3. 3. Thái Bình 8. Hà Tĩnh 4. Qu ng Ninh 9. Hoà Bình 5. Yên Bái 10. Ngh An 2. Các H i ng Giám nh Y khoa t nh, thành ph khác ph i nhanh chóng ki n toàn t ch c theo mô hình quy nh c a Liên B , có th s m m nhi m vi c khám phúc quy t cho thương binh. 3. Liên B giao cho Vi n Giám nh Y khoa Trung ương - B Y t và V Chính sách Thương binh và li t sĩ - B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c t p hu n chuyên môn, nghi p v cho các H i Giám nh Y khoa t nh, thành ph tr c thu c ư c u quy n khám phúc quy t thương t t cho thương binh. M t khác t ch c rút kinh nghi m báo cáo Liên B có cơ s ti p t c phân c p giám nh cho các H i ng Giám nh Y khoa t nh, thành ph khác trong c nư c. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v , a phương ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i (V Chính sách Thương binh và Li t sĩ) và B Y t (V i u tr , Vi n Giám nh Y khoa Trung ương) nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p. Lê Ng c Tr ng Tr nh T Tâm ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản