Thông tư liên tịch 17/1998/TTLT-BQP-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 17/1998/TTLT-BQP-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 17/1998/TTLT-BQP-BGTVT về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 39/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt đối với quân đội do Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 17/1998/TTLT-BQP-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I-B QU C PHÒNG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 17/1998/TTLT-BQP- Hà N i, ngày 23 tháng 1 năm 1998 BGTVT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B GIAO THÔNG V N T I VÀ B QU C PHÒNG S 17/1998/TTLT- BQP-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH 39/CP C A CHÍNH PH V B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG S T I V I QUÂN I tăng cư ng ph i h p gi a B Giao thông V n t i và B Qu c phòng trong vi c th c hi n Ngh nh 39/CP, Ch th 454/TTg ngày 5/7/1996 c a Chính ph , th ng nh t trách nhi m gi a các ơn v Quân i và các ơn v ngành ư ng s t trong vi c b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và v n d ng t t các phương ti n, thi t b , h th ng cơ s h t ng c a ngành ư ng s t i v i nhi m v v n t i ph c v yêu c u Qu c phòng.Liên t ch b giao thông v n t i - b qu c phòng th ng nh t hư ng d n như sau: 1- Các ơn v Quân i óng quân các khu v c có tuy n ư ng s t i qua ph i ch p hành các qui nh v hành lang an toàn giao thông ư ng s t, th c hi n nghiêm vi c tháo d , gi i to nh ng công trình vi ph m ph m vi gi i h n an toàn ư ng s t (tr nh ng công trình Qu c phòng ư c B Giao thông V n t i cho phép t n t i), ng th i có trách nhi m ph i h p v i ngành ư ng s t và các l c lư ng khác trên a bàn tham gia b o v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t, s n sàng tham gia ng c u, kh c ph c h u qu thiên tai, tai n n xNy ra v i ngành ư ng s t góp ph n h n ch thi t hai tài s n c a Nhà nư c, tài s n, tính m ng c a nhân dân. Th trư ng ơn v qu n lý c a ngành ư ng s t ch ng xu t nhu c u tham gia b o v tr t t an toàn giao thông ư ng s t, th ng nh t các bi n pháp, tình hu ng c n ph i h p ch huy ơn v Quân i ch ng xây d ng k ho ch, phương án tham gia ng c u và luyên t p b i. 2- Ngư i i u khi n phương ti n v n t i quân s ư ng thu , b (k c phương ti n cơ gi i và phương ti n thô sơ) ho t ng trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t và i qua c u ư ng s t, ư ng ngang ph i ch p hành nghiêm quy t c an toàn giao thông ư ng s t. 3- Khi các ơn v Quân i có quân, hàng hoá trang thi t b , khí tài v n chuy n trên ư ng s t ph i th c hi n úng Th l v n chuy n hàng hoá, hành khách hi n hành. - Vi c v n chuy n quân ph i có k ho ch, có a i m t p k t quân trư c khi lên ga và rút quân ra kh i ga b o m bí m t, an toàn.
  2. - Ph bi n cho cán b , chi n sĩ i tàu ch p hành quy nh, Th l i tàu c a ngành ư ng s t. T i các ga lên, xu ng tàu; trên các toa ch b i (quân s l n, không cùng m t ơn v ) ph i có l c lư ng ki m soát Quân s và ch huy hành quân qu n lý, hư ng d n b i, b o m an toàn tuy t i và gi nghiêm k lu t Quân i. - Vi c v n chuy n trang b , binh khí k thu t có kích thư c và tr ng lư ng l n, d cháy, d n ho c c n ư c b o qu n c bi t, ph i có ch huy i u hành, ph i h p ch t ch v i ngành ư ng s t, tuân th theo s hư ng d n c a nhân viên ngành ư ng s t trong vi c x p d , gia c v n chuy n. 4- B Qu c phòng ch trì ph i h p v i B Giao thông V n t i và các B , Ngành có liên quan l p k ho ch mua s m thi t b , toa xe chuyên dùng ư ng s t v n chuy n vũ khí n, trang b , khí tài quân s ... báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh trong t ng kỳ k ho ch Nhà nư c. 5- B Giao thông V n t i giao cho Liên hi p ư ng s t Vi t Nam v i kh năng c a mình ưu tiên áp ng các nhu c u v n t i c a Quân i. - Khi có nhi m v t xu t; nhi m v chi n u, ngành ư ng s t c n huy ng t i a kh năng thi t b ph c v nhu c u v n t i quân s , ph i h p cùng các l c lư ng Quân i b o m tuy t i an toàn cho b i, hàng hoá và trang b ư c v n chuy n trên các toa xe c a ngành ư ng s t. - Do nhu c u s n sàng chi n u, c n x p, d hàng quân s ; t ch c cho b i lên, xu ng tàu các ga mà ngành ư ng s t qui nh không ư c x p, d hàng hoá ho c cho hành khách lên xu ng, ch huy các ơn v Quân i c n trao i cùng v i ngành ư ng s t th ng nh t bi n pháp t ch c th c hi n và ngành ư ng s t t o i u ki n thu n l i nh t các ơn v Quân i th c hi n k ho ch v n chuy n t i các ga nói trên. 6- Các trư ng k thu t nghi p v c a B Giao thông V n t i có k ho ch nh n h c viên do Quân i g i ào t o; ch n h c sinh, sinh viên t t nghi p chuyên ngành ư ng s t vào ph c v trong Quân i theo ch tiêu k ho ch c a Nhà nư c. 7- Liên hi p ư ng s t Vi t Nam ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho C c V n t i T ng c c H u c n bi t kh năng v n t i ư ng s t xây d ng k ho ch v n t i ư ng s t ph c v nhu c u hàng năm c a Quân i, ng th i l p k ho ch huy ng phương ti n toa xe, trang thi t b c a ngành ư ng s t b o m nhu c u qu c phòng trong th i chi n. 8- Ch huy các ơn v quân i, Th trư ng các ơn v c a ngành ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có n i dung c n s a i, Liên hi p ư ng s t Vi t Nam và C c V n t i, T ng c c H u c n th ng nh t báo cáo lãnh o hai B xem xét gi i quy t. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ký. ào ình Bình Nguy n Tr ng Xuyên ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản