Thông tư liên tịch 17/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 17/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 17/TTLB về việc không được sử dụng tuỳ tiện các loại thức ăn thay sữa mẹ ở các Sở y tế do Bộ Y tế và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Vịêt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 17/TTLB

  1. B Y T -U BAN B O V VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHĂM SÓC TR EM VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 17/TTLB Hà N i , ngày 28 tháng 12 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B C A Y T - U BAN B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM VI T NAM S 17/TTLB NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1992 V VI C KHÔNG Ư C S D NG TUỲ TI N CÁC LO I TH C ĂN THAY TH S A M CÁC CƠ S Y T S a m là th c ăn t t nh t cho tr em. Nhi u công trình nghiên c u khoa h c trên th gi i và trong nư c u kh ng nh t m quan tr ng to l n c a s a m i v i s c kho và phát tri n c a tr em. Cách ây 12 năm t ch c Y t th gi i (TCYTTG) ã thông qua ngh quy t WHA 34 -22 ban hành "Lu t Qu c t v kinh doanh các s n phNm thay th s a m ". Ngh quy t ã kh ng nh nuôi con b ng s a m là phương pháp t nhiên t t nh t nuôi dư ng tr nh , nh t là tr dư i 6 tháng, và kêu g i các nư c c n ph i tích c c b o v và khuy n khích. th c hi n ngh quy t này, TCYTTG ã yêu c u Chính ph các Qu c gia thành viên ph i có trách nhi m trong vi c b o v ngu n s a m và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m . nư c ta ph n có truy n th ng nuôi con b ng s a m . Song vi c khuy n khích cho con bú ngay sau khi ư c sinh ra, cũng như vi c h n ch s d ng các s n phNm thay th s a m còn khó khăn do thi u ki n th c, k năng và i u ki n v t ch t h tr các bà m cho con bú c bi t là nh ng bà m thi u, m t s a, g y y u. M t khác còn có nh ng quy nh không úng n t i các b nh vi n và nhà h sinh v s d ng các s n phNm thay th s a m . Vi c các nhà s n xu t kinh doanh mang s a vào qu ng cáo ho c bán tuỳ ti n t i các b nh vi n, nhà h sinh là vi ph m quy nh lu t Qu c t . Nh m th c hi n Ngh quy t c a TCYTTG và th c hi n các m c tiêu chương trình hành ng Qu c gia vì tr em, B Y t và U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam quy nh v vi c không ư c s d ng tuỳ ti n các lo i th c ăn nh m thay th s a m các cơ s y t như sau: 1. Ph i b o v ngu n s a m , khuy n khích và h tr cho vi c nuôi con b ng s a m t i t t c các b nh vi n, nhà h sinh và các cơ s y t khác. Các cán b y t ph i h p v i cán b U ban b o v và chăm sóc tr em, cán b các oàn th làm t t công tác tuyên truy n, v n ng chăm sóc thai nghén, cho con bú b ng s a m s m và t o i u ki n cho tr n m chung v i m ngay sau , cho con bú m càng s m càng t t ngay trong 1/ 2 gi u. 2. Tuyên truy n và giáo d c cho m i ngư i hi u ư c tính ch t ưu vi t c a s a m , tri n khai nghiêm túc n i dung "mư i bư c thành công c a nuôi con b ng s a m " "(WHO - UNICEF 1989) và cu n sách "Làm m " (Vi n Dinh dư ng, H i Liên hi p ph n Vi t Nam) ban hành năm 1990.
  2. 3. Nghiêm c m cán b Y t nh n quà bi u c a các hãng s n xu t s a và th c ăn cho tr em giúp qu ng cáo, phân phát ho c bán giá r các th c ăn thay th s a m cho tr nh dư i 6 tháng các b nh vi n, nhà h sinh và các cơ s y t khác làm nh hư ng vi c khuy n khích nuôi con b ng s a m . 4. U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam và B Y t kêu g i các nhà s n xu t kinh doanh các lo i th c ăn và các ch phNm thay th s a m c n tôn tr ng và tuân theo quy nh này. 5. Nh ng trư ng h p c n thi t ph i s d ng th c ăn thay th s a m cho tr em dư i 6 tháng như m m n ng, m m t s a, m b b nh truy n nhi m, b nh tim ho c nh n con nuôi thì ph i có s ch d n c a cán b y t . 6. Các giám c S Y t , giám c các Vi n, b nh vi n tr c thu c B , các nhà h sinh, các Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em các t nh, thành ph có trách nhi m theo dõi và l p k ho ch tri n khai th c hi n ngay quy nh này. Nguy n Tr ng Nhân Tr n Th Thanh Thanh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản