Thông tư liên tịch 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a Liªn t Þ ch  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  x∙ h éi ­  T µi ch Ý n h  s è  19/1999/TTLT­B L § T B X H ­B T C   n g µ y  14 th¸ng 8 n¨ m  1999 h í ng d É n  b æ  s u n g   T h « n g    s è  18/1998/TTLT­B L § T B X H ­B T C  n g µ y 31/12/1998  t v Ò   Ö c x¸c  Þ n h  q u ü  ti Ò n  ¬ n g  th ù c hi Ö n  trong c¸c  vi ® l d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Th«ng   Liªn tÞch  è  t   s 18/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC   µy  ng 31/12/1998  cña    Þch  é   Liªn t B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi ­ Bé   µi chÝnh  a  íng  v x∙ h     T   ch h dÉn  ô  Ó    nh  ü  Òn l ng  ùc hiÖn  ña    c th x¸c®Þ qu ti  ¬ th   c c¸cdoanh  nghiÖp  c  Ëp  ®é l trùc thuéc    é     c¸c B qu¶n  ý ngµnh, lÜnh  ùc, c¸c ®Þa   ¬ng  µ    n   Þ   l    v   ph v c¸c ®¬ v thµnh    ¹ch    c  Ëp  éc c¸c Tæng  viªnh to¸n®é l thu     c«ng    ty91/TTg  µ  v 90/TTg dÉn     ®Õ n   Öc  ùc hiÖn  vi th   kh«ng  èng  Êt  ÷a    th nh gi c¸c doanh  nghiÖp. XuÊt    ph¸ttõ    t×nh  ×nh  ùc tÕ,LiªnBé   h th       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Bé   µi chÝnh     X∙      T   híng dÉn      bæ sung    nh sau: I. è i v íi  §  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  n ã i c h u n g: 1/ Khi thÈm   nh  n    Òn ¬ng, c¸c c¬     ®Þ ®¬ gi¸ti l     quan  ã  Èm   Òn  c th quy theo  ph©n  Êp  c qu¶n  ýph¶i xem   Ðt    iÒu  Ön  dông  Ö   è  iÒu  l    x c¸c ® ki ¸p  h s® chØnh  t¨ng thªm    møc  ¬ng  èithiÓu  l t  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  ng 28/3/1997 cña  Ýnh  ñ  µ    Ch ph v Th«ng   è  ts 13/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/1997 cña    Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ    X∙    sau      ®ã ra Quy Õt  nh  ®Þ giao ®¬n      gi¸ tiÒn ¬ng  l ph¶ikÌm    theo chØ    î nhuËn  Õ   ¹ch  tiªul   i k ho (ph¶i® îc x©y  ùng       d trªn c¬  ë  ña  s c n¨m  ícliÒn kÒ)    µm  ¬  ë  tr     ®Ó l c s gi¶m  õquü  Òn l ng  ùc hiÖn. tr   ti  ¬ th   2/ Khi  î nhuËn  ùc  Ön  ña  li  th hi c doanh  nghiÖp  Êp  ¬n  î nhuËn  Õ   th h li  k ho¹ch ® îcgiao ®¬n    Òn l ng  c¬       gi¸ti  ¬ do  quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  ×  c th quy quy ®Þ th ph¶igi¶m  õquü  Òn ¬ng  ùc hiÖn    tr   ti l th   theo quy  nh  ¹  ôc  , ®Þ ti m II Th«ng   ªn t li   tÞch  è  s 18/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC. II. è i v íi æ n g  c « n g  ty 9 1/TTg v µ  9 0/TTg  §  T 1/ Theo  éidung    n  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  ITh«ng     Þch  è  ®Þ ti  3,m II   , tLiªnt s 18/ TTLT­BL§TBXH­BTC   ×  n     Òn ¬ng  ã  Öu  ùc ®Ó   th ®¬ gi¸ti l c hi l   x¸c  nh   ü  ®Þ qu tiÒn ¬ng  ùc  Ön  i  íic¸c  n   Þ   µnh  l th hi ®è v   ®¬ v th viªn cña    c¸c Tæng  c«ng    ty 91/TTg  µ  v 90/TTg  µ quyÕt  nh  l  ®Þ giao  n    Òn ¬ng  ña  ñ   Þch  éi ®¬ gi¸ti l c Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ)øng  íichØ    ép  ©n  tr   v  tiªun ng s¸ch vµ  î nhuËn  ña    n  Þ    l  i c c¸c ®¬ v thµnh viªn,nhng      khitæng  îp  ¹ kh«ng  îtqu¸ ®¬n    Òn ¬ng  c¬  h l  i v    gi¸ti l do  quan  cã  Èm  Òn  ∙  Èm  nh. Nay  íng dÉn  ô  Ó  th quy ® th ®Þ   h  c th thªm   nh sau: a) Quü   Òn l ng  ùc hiÖn  ña    n  Þ  µnh    ¹ch to¸n®éc  Ëp    ti  ¬ th   c c¸c®¬ v th viªnh     l trong Tæng  c«ng    îc x¸c ®Þnh  ty ®     theo  n    Òn ¬ng  Chñ   Þch  éi ®¬ gi¸ti l do  t H  ®ång  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ty giao ¬ng  t øng  íichØ   v 
  2. 2 tiªulî nhuËn  Õ   ¹ch  îc giao.Trêng  îp,lî nhuËn  ùc hiÖn  ña  n  Þ     i k ho ®    h    i th   c ®¬ v thµnh    Êp  ¬n  viªnth h chØ    î nhuËn  îc giao  ×  tiªul   i ®  th ph¶igi¶m  õquü  Òn ­   tr   ti l ¬ng  theo quy  nh  ¹ m ôc  , ®Þ ti  II Th«ng     Þch  è  tLiªnt s 18/1998/TTLT­ BL§TBXH­ BTC   ãitrªn. n  b) Tæng    c«ng    ty91/TTg  µ  v 90/TTg  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ G öi  Õt  nh    quy ®Þ giao  n    Òn ¬ng  ña  ¬  ®¬ gi¸ti l c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy cho  ôc  C Thu Õ  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng,  ¬i Tæng   ¬ n  c«ng    ty ®ãng  ôsë    µm    x¸c®Þnh  ü  Òn l ng  ùc hiÖn  ña  µn  tr   ®Ó l c¨n cø    qu ti  ¬ th   c to Tæng   c«ng ty; ­ G öi  Õt  nh    quy ®Þ giao ®¬n    Òn l ng  ña    n  Þ  µnh        gi¸ti  ¬ c c¸c ®¬ v th viªncho Côc Thu Õ   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng,  ¬i ®¬n   Þ   µnh    ¬ n  v th viªn ®ãng  ô së    µm  tr   ®Ó l c¨n  x¸c ®Þnh  ü  Òn ¬ng  ùc  Ön  ña  n  Þ  cø    qu ti l th hi c ®¬ v thµnh viªn. c) Tæng    c«ng    ty91/TTg  µ  v 90/TTg  ã  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp quü  Òn l h  ti  ­ ¬ng  ùc hiÖn  µ  înhuËn  ùc hiÖn  ña    n  Þ  µnh    µ  Çn  ¹ch th   v l  i th   c c¸c®¬ v th viªnv ph h  to¸ntËp    trung cña    Tæng c«ng    Öc  ö  ýgi¶m  õquü  Òn l ng  ùc hiÖn  ty.Vi x l   tr   ti  ¬ th   quy  nh    ®Þ nh sau: ­  êng  îp,lî nhuËn  ùc  Ön  ña  Tr h    i th hi c Tæng   c«ng    Êp  ¬n  víilî ty th h so     i nhuËn  øng  íi n    Òn l ng  îcgiao th× ph¶igi¶m  õquü ¬ng  ùc hiÖn  v  ®¬ gi¸ti  ¬ ®        tr   l th   theo quy  nh  ¹ m ôc  , ®Þ t  i II Th«ng     Þch  è  tLiªnt s 18/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC.  Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    ty xem   Ðt, x  ph©n    ü  Òn ¬ng  Þ   bæ qu ti l b gi¶m  õ®èi víic¸c ®¬n  Þ  µnh    ña  tr         v th viªnc Tæng   c«ng ty. ­ Trêng  îp,®¬n    Òn ¬ng  ùc hiÖn  ña  µn    h  gi¸ti l th   c to Tæng   c«ng    îtqu¸ tyv     ®¬n    Òn ¬ng  c¬  gi¸ti l do  quan  ã  Èm   Òn  ∙  Èm   nh  ×  ñ   Þch  c th quy ® th ®Þ th Ch t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ty ph¶i ®iÒu    chØnh  gi¶m  õ quü  Òn ¬ng  ùc  Ön  ña    n   Þ   µnh      tr   ti l th hi c c¸c ®¬ v th viªn ®Ó b¶o  ¶m   ® kh«ng  ît   n    Òn l ng  c¬  v   ®¬ gi¸ti  ¬ do  quan  ã  Èm  Òn  ∙  Èm  nh. qu¸ c th quy ® th ®Þ Tæng  c«ng    ã  tyc tr¸chnhiÖ m   öidanh    g  s¸ch c¸c ®¬n  Þ  µnh       v th viªnph¶i   gi¶m  õquü  Òn l ng  tr   ti  ¬ cho  ôc  C Thu Õ   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬  n¬iTæng     c«ng    ng  ôsë  µ  ¬ic¸c ®¬n  Þ  µnh    ng  ôsë    ty ®ã tr   v n     v th viªn®ã tr   ®Ó cã    ®iÒu  c¨n cø  chØnh  ü  Òn l ng  ùc hiÖn. qu ti  ¬ th   III.Vi Ö c  x¸c ® Þ n h  q u ü  ti Ò n l¬ n g  th ù c hi Ö n  n¨ m  1 99 9   N¨m   1999  µ n¨m  u       l  ®Ç tiªnc¸c doanh  nghiÖp  µ  íc thùc  Ön  Ët nh n   hi Lu   Thu Õ     Þ  gi¸ tr gia  t¨ng (ThuÕ     VAT), khi thÈm   nh   n     Òn ¬ng     ®Þ ®¬ gi¸ ti l n¨m  1999, c¬    quan  ã  Èm   Òn  ∙  Ýnh  c th quy ®t to¸n,® a  Ò   ïng  Æt     vc m b»ng      ®Ó so s¸nh  íichØ    î nhuËn  ùc hiÖn  v  tiªul  i th   n¨m  1998  µ  v giao ®¬n    Òn ¬ng. V×     gi¸ti l   vËy,viÖc    nh  ü  Òn l ng  ùc hiÖn    x¸c®Þ qu ti  ¬ th   n¨m  1999  îcc¨n cø  µo  n    ®     v ®¬ gi¸ tiÒn l ng  µ  înhuËn  Õ   ¹ch øng  íi n    Òn l ng  c¬   ¬ v l   i k ho   v  ®¬ gi¸ti  ¬ do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  ∙  Èm  nh  ® th ®Þ theo ph©n  Êp    c qu¶n  ý.l IV.Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý      nh  ü  Òn l ng  ùc   tn c hi l     k ®Ó x¸c ®Þ qu ti  ¬ th   hiÖn  ña  c c¸c doanh  nghiÖp  õ  t n¨m  1998  ë ®i  µ  tr   v thay  Õ  th cho kho¶n    b,
  3. 3 ®iÓ m     Çn  m ôc    1, ph C,  IV,Th«ng   è  ts 13/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/1997  ña  é  cB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi.Riªng ®iÓ m     ôc  ,   X∙      2, m II Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 18/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC   µy  ng 31/12/1998  ña    é   c Liªn B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi­TµichÝnh  îcsöa  ¹nh    X∙       ®  l   sau: i ­ "KhilînhuËn  ùc hiÖn  Êp  ¬n  víi      i th   th h so    chØ    înhuËn  tiªul   i øng  íi®¬n   v  gi¸tiÒn l ng  c¬     ¬ do  quan  ã  Èm  Òn  ∙  Èm  nh  c th quy ® th ®Þ theo  ©n  Êp  ph c qu¶n  lýth×    doanh  nghiÖp ph¶igi¶m  õquü  Òn ¬ng ¬ng    tr   ti l t øng  íilî nhuËn  v   i gi¶m  so  íi v  chØ    înhuËn  tiªul   i øng  íi n    Òn l ng  v  ®¬ gi¸ti  ¬ theo 1    trong 2    c¸ch díi y:"    ®© ­ Ký   Öu    hi Pnt:LîinhuËn  ùc  Ön     th hi n¨m  íc liÒn  Ò   tr   k nay  îc söa  ¹  µ ®  li   l Pkh:lînhuËn  Õ   ¹ch øng  íi n    Òn l ng  c¬    i k ho   v  ®¬ gi¸ti  ¬ do  quan  ã  Èm  Òn  c th quy ®∙  Èm  nh  th ®Þ theo ph©n  Êp    c qu¶n  ý. l C¸c  é  B qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc,Uû   l    v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ      ¬ v c¸c Tæng  c«ng    ty91/TTg  µ  v 90/TTg  ã  c tr¸chnhiÖm   íng   h  dÉn c¸c  doanh nghiÖp  éc  thu quyÒn  qu¶n  ý thùc  Ön  ng  l  hi ®ó theo c¸c    quy ®Þnh  trªn.  Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     cgv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   ¸nh  Liªnbé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­TµichÝnh    x∙h      nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản