Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
134
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

  1. T H¤NG T¦ LI£N TÞCH Bé LAO §éNG-TH¦¥NG BINH Vµ X· HéI - Bé TµI CHÝNH - Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T¦ Sè 19/2005/TTLT/BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2005 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 81/CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 116/2004/N§-CP ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2004 söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt lao ®éng vÒ lao ®éng lµ ngêi tµn tËt C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 81/CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt lao ®éng vÒ lao ®éng lµ ngêi tµn tËt vµ NghÞ ®Þnh sè 116/2004/N§-CP ngµy 23/4/2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ngµy 23/11/1995 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi chung lµ NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung); Sau khi cã ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan, liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (sau ®©y gäi chung lµ liªn Bé) híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng ¸p dông 1. Lao ®éng lµ ngêi tµn tËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 81/ CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung; 2. C¸c c¬ së d¹y nghÒ do Nhµ níc, tæ chøc vµ c¸ nh©n lËp ra ®Ó ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, bæ tóc nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. C¬ së d¹y nghÒ dµnh riªng cho ng êi tµn tËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung; 4. Doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; 5. C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. II. LËp, sö dông vµ qu¶n lý Quü viÖc lµm dµnh cho ngêi tµn tËt ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng 1. C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) cã tr¸ch nhiÖm lËp Quü viÖc lµm dµnh cho ng êi tµn tËt (sau ®©y gäi chung lµ Quü) theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung ®Ó gióp ®ì ngêi tµn tËt häc nghÒ, t¹o viÖc lµm, hç trî c¸c c¬ së d¹y nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt, hç
  2. 2 trî c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã nhËn ngêi tµn tËt vµo häc nghÒ vµ lµm viÖc ®¹t tû lÖ cao. 2. Qu¶n lý quü: Quü do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ giao Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lµm chñ tµi kho¶n. 3. Quü ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån díi ®©y: a. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng: Hµng n¨m, c¨n cø kh¶ n¨ng ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ nhu cÇu gi¶i quyÕt viÖc lµm, häc nghÒ cho ngêi tµn tËt t¹i ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh bè trÝ mét kho¶n tõ ng©n s¸ch cho Quü; b. Kho¶n nép hµng th¸ng cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng nhËn ®ñ sè ngêi tµn tËt vµo lµm viÖc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14, 15 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung vµ tiÕt 2, ®iÓm B, Môc VI cña Th«ng t nµy; c. Nguån tµi trî, gióp ®ì cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc; d. C¸c nguån thu kh¸c. 4. Quü ®îc sö dông nh sau: a. CÊp hç trî ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: - C¬ së d¹y nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ng êi tµn tËt ®Ó x©y dùng, söa ch÷a nhµ xëng, mua m¸y mãc, thiÕt bÞ kü thuËt, duy tr× d¹y nghÒ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo dù ¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; - Doanh nghiÖp kh¸c thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nhËn ngêi tµn tËt vµo lµm viÖc cao h¬n tû lÖ quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung khi s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n hoÆc cã dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt nhng ph¶i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt hç trî; - C¬ quan qu¶n lý ®Ó ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc ®èi víi ng êi lµm c«ng t¸c d¹y nghÒ, t vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm cho ngêi tµn tËt. b. Cho vay víi l·i suÊt u ®·i (theo møc l·i suÊt cho vay ®èi víi ng êi tµn tËt cña Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi) ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: - C¬ së d¹y nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ng êi tµn tËt; - C¸ nh©n vµ nhãm lao ®éng lµ ngêi tµn tËt; - C¬ së d¹y nghÒ nhËn ngêi tµn tËt vµo häc nghÒ vµ doanh nghiÖp kh¸c thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nhËn ngêi tµn tËt vµo lµm viÖc víi tû lÖ lao ®éng lµ ngêi tµn tËt cao h¬n tû lÖ quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. c. Chi kh«ng qu¸ 5% tæng sè thu cña Quü cho c«ng t¸c qu¶n lý Qòy. d. Sè d hµng n¨m cña Quü ®îc chuyÓn sang n¨m sau. Kh«ng sö dông Qòy viÖc lµm nµy vµo c¸c môc ®Ých kh¸c.
  3. 3 III. ChÕ ®é ®èi víi lao ®éng lµ ngêi tµn tËt 1. Ngêi tµn tËt häc nghÒ, bæ tóc nghÒ, ®µo t¹o l¹i nghÒ t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ do Nhµ níc qu¶n lý ®îc hëng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. Riªng ®èi víi ngêi tµn tËt thuéc ®èi tîng cã c«ng víi c¸ch m¹ng ®îc hëng u ®·i theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 26/1999/TTLT/ BL§TBXH-BTC-BGD§T ngµy 2/11/1999 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh - Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Th«ng t sè 23/2001/TTLT/BTC-BL§TBXH ngµy 6/4/2001 cña Liªn Bé Tµi chÝnh – Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 2. Ngêi tµn tËt häc nghÒ ng¾n h¹n (díi 1 n¨m) ®îc hç trî mét phÇn tiÒn ¨n, ë, ®i l¹i trong thêi gian häc nghÒ tõ nguån kinh phÝ dµnh cho d¹y nghÒ hµng n¨m thuéc Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. Møc hç trî theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b ®iÓm 1 môc VII cña Th«ng t nµy. 3. C¸ nh©n hoÆc nhãm lao ®éng lµ ng êi tµn tËt, tù t¹o viÖc lµm cã nhu cÇu vÒ vèn ®Ó s¶n xuÊt - kinh doanh - dÞch vô ®îc xem xÐt vay vèn víi l·i suÊt u ®·i tõ Qòy Quèc gia vÒ viÖc lµm, Quü viÖc lµm dµnh cho ng êi tµn tËt vµ nguån vèn cho vay xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo. Møc vay, thêi h¹n vay, l·i suÊt vay vèn vµ thñ tôc cho vay thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¸c Quü trªn. IV. ChÝnh s¸ch ®èi víi c¬ së d¹y nghÒ dµnh riªng cho ngêi tµn tËt Sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng, c¬ së d¹y nghÒ dµnh riªng cho ngêi tµn tËt ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch theo qui ®Þnh sau: 1. §îc cÊp vèn hç trî tõ Quü theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung ®Ó ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, bæ tóc nghÒ cho lao ®éng lµ ngêi tµn tËt; mua s¾m trang thiÕt bÞ, më réng c¬ së d¹y nghÒ, thu nhËn thªm ngêi tµn tËt vµo häc nghÒ, t¹o lËp c¬ së vËt chÊt kü thuËt ban ®Çu. Møc hç trî theo quyÕt ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh trªn c¬ së dù ¸n ph¸t triÓn d¹y nghÒ vµ sè lîng ngêi tµn tËt ®îc ®µo t¹o hµng n¨m. 2. §îc xÐt vay vèn tõ Quü theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung ®Ó duy tr×, më réng ho¹t ®éng d¹y nghÒ. Møc, thêi h¹n vµ l·i suÊt vay ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cho vay vèn tõ nguån vèn cho vay xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo vµ t¹o viÖc lµm cña Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi. 3. §îc hëng chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i môc V Th«ng t nµy ®èi víi c¬ së d¹y nghÒ cã tæ chøc s¶n xuÊt g¾n víi thùc hµnh, n©ng cao tay nghÒ, t¹o viÖc lµm cho ngêi tµn tËt cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. 4. C¸c chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é u ®·i kh¸c theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9, 10, 11 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
  4. 4 a. §îc Nhµ níc b¶o trî vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn; ® îc u tiªn cÊp ®Þa ®iÓm thuËn lîi ®Ó lËp c¬ së d¹y nghÒ, gióp ®ì ®Çu t kü thuËt; ®îc miÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ThuÕ hiÖn hµnh; b. §îc giao qu¶n lý vµ sö dông c¸c tµi s¶n cña Nhµ níc gåm c¶ c¸c nguån vèn do Nhµ níc ®Çu t, nguån do tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc trî gióp theo ®óng néi dung môc ®Ých quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. V. ChÝnh s¸ch ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt Sau 6 th¸ng kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh sau: 1. §îc cÊp vèn hç trî tõ Quü theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung khi cã dù ¸n ®æi míi, bæ sung trang thiÕt bÞ, më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt thu hót thªm ngêi tµn tËt vµo lµm viÖc, t¹o lËp c¬ së vËt chÊt kü thuËt ban ®Çu. Møc hç trî theo quyÕt ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh trªn c¬ së dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ sè l îng ngêi tµn tËt ®ang lµm viÖc t¹i c¬ së. 2. §îc xÐt vay vèn tõ Quü theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung vµ vay vèn tõ nguån vèn cho vay xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ t¹o viÖc lµm cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Ó duy tr×, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o thªm viÖc lµm vµ thu hót thªm ngêi tµn tËt vµo lµm viÖc. Møc vay, thêi h¹n vay, l·i suÊt vay vèn vµ thñ tôc vay thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. §îc xÐt hç trî mét phÇn kinh phÝ ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt cã tæ chøc d¹y nghÒ, n©ng cao tay nghÒ cho ng- êi tµn tËt t¹i c¬ së, hoÆc göi ngêi tµn tËt ®i häc nghÒ t¹i c¸c tr êng, c¸c Trung t©m d¹y nghÒ kh«ng ®îc Nhµ níc cÊp kinh phÝ ®µo t¹o. 4. C¸c chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é u ®·i kh¸c theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9, 10, 11 NghÞ ®Þnh 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: a. §îc Nhµ níc b¶o trî vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn; ® îc u tiªn cÊp ®Þa ®iÓm thuËn lîi ®Ó lËp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, ®îc gióp ®ì ®Çu t kü thuËt, c¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ; ®îc miÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña c¸c LuËt ThuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn; b. §îc giao qu¶n lý vµ sö dông c¸c tµi s¶n cña Nhµ níc gåm c¶ c¸c nguån vèn do Nhµ níc ®Çu t, nguån do tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc trî gióp theo ®óng néi dung môc ®Ých quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. VI. QuyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¬ së d¹y nghÒ vµ doanh nghiÖp nhËn ngêi tµn tËt vµo häc nghÒ vµ lµm viÖc theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 13, 14, 15 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung
  5. 5 1. C¬ së d¹y nghÒ cã dù ¸n d¹y nghÒ cho ng êi tµn tËt ®îc vay vèn tõ Quü ®Ó mua s¾m ®å dïng, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y vµ häc. Møc, thêi h¹n vµ l·i suÊt vay ®îc ¸p dông nh ®èi víi c¬ së d¹y nghÒ dµnh riªng cho ngêi tµn tËt. 2. C¸c doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nhËn ngêi tµn tËt theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung vµ bè trÝ viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng ngêi. Trêng hîp doanh nghiÖp nhËn thÊp h¬n tû lÖ quy ®Þnh trªn th× hµng th¸ng ph¶i nép vµo Quü sè tiÒn t¬ng øng víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh nh©n víi sè ngêi cßn thiÕu. Kho¶n tiÒn nµy ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. ChËm nhÊt ®Õn ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau ph¶i nép vµo Quü ®ñ sè tiÒn ph¶i nép cña n¨m tríc liÒn kÒ. Doanh nghiÖp ®ãng ë ®Þa ph¬ng nµo th× nép tiÒn vµo Quü t¹i ®Þa ph - ¬ng ®ã. Trêng hîp doanh nghiÖp cã nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn th× ®¬n vÞ thµnh viªn ®ãng trªn ®Þa ph¬ng nµo th× nép ë ®Þa ph¬ng ®ã. Riªng nh÷ng doanh nghiÖp nhËn lao ®éng lµ ng êi tµn tËt cao h¬n tû lÖ quy ®Þnh, khi gÆp khã kh¨n hoÆc cã dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt ® îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, th× ®îc hëng chÝnh s¸ch hç trî hoÆc vay vèn tõ Quü. Møc hç trî hoÆc møc vay do Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr× phèi hîp víi Së Tµi chÝnh, Së KÕ ho¹ch - §Çu t ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh. VII. Híng dÉn thùc hiÖn kinh phÝ hç trî ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n cho ngêi tµn tËt tõ ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o theo Kho¶n 1 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung 1. Kinh phÝ hç trî d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng lµ ng êi tµn tËt theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung ®îc tÝnh theo sè lîng häc viªn thùc tÕ häc nghÒ, kinh phÝ ®îc chi theo néi dung vµ møc cô thÓ nh sau: a. Néi dung chi: - Chi tuyÓn sinh, khai gi¶ng, bÕ gi¶ng, cÊp chøng chØ nghÒ; - Chi thuª gi¸o viªn d¹y lý thuyÕt vµ gi¸o viªn híng dÉn thùc hµnh nghÒ; - Chi hç trî nguyªn vËt liÖu häc nghÒ; - Chi thuª líp häc, thuª thiÕt bÞ d¹y nghÒ chuyªn dông cho ngêi tµn tËt (nÕu cã); - Chi chØnh söa, biªn so¹n l¹i ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh; - Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý líp häc; - Chi hç trî ¨n ë, ®i l¹i cho häc viªn; b. Møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 540.000 ®ång/häc viªn/th¸ng. Trong ®ã:
  6. 6 - Chi hç trî d¹y nghÒ cho c¬ së d¹y nghÒ tèi ®a kh«ng qu¸ 300.000 ®ång/häc viªn/th¸ng; - Chi hç trî ¨n ë, ®i l¹i cho häc viªn: 240.000 ®ång/th¸ng cho mçi häc viªn trong qu¸ tr×nh häc nghÒ ng¾n h¹n; 2. Qu¶n lý kinh phÝ: - Kinh phÝ hç trî d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng lµ ng êi tµn tËt ®îc bæ sung cã môc tiªu cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo c¬ chÕ qu¶n lý c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; - Kinh phÝ hç trî d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng lµ ng êi tµn tËt ®îc thanh to¸n cho c¬ së d¹y nghÒ. C¬ së d¹y nghÒ cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho häc viªn lµ ngêi tµn tËt kho¶n kinh phÝ hç trî ¨n ë, ®i l¹i; - Kinh phÝ hç trî d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho ngêi tµn tËt chØ ®îc hç trî mét lÇn cho mçi häc viªn; - ViÖc qu¶n lý, sö dông, quyÕt to¸n kinh phÝ ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 3. C¬ së tham gia d¹y nghÒ cho lao ®éng lµ ng êi tµn tËt ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt d¹y nghÒ cho lao ®éng lµ ng êi tµn tËt theo híng dÉn cña Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; tæ chøc thùc hiÖn d¹y nghÒ ®óng ®èi tîng, néi dung theo kÕ ho¹ch ®îc giao; sö dông kinh phÝ ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ®îc giao vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®Ó tæng hîp b¸o c¸o UBND tØnh, thµnh phè vµ Liªn Bé. VIII. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Lao ®éng lµ ngêi tµn tËt theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ph¶i cã giÊy x¸c nhËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh Y khoa vÒ t×nh tr¹ng tµn tËt vµ tû lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng do tµn tËt (hå s¬, thñ tôc gi¸m ®Þnh y khoa ¸p dông theo h - íng dÉn t¹i Th«ng t Liªn bé sè 34/TT-LB ngµy 29/12/1993 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ); ®èi víi lao ®éng lµ th ¬ng binh, bÖnh binh ph¶i cã giÊy chøng nhËn th¬ng binh hoÆc giÊy chøng nhËn bÖnh binh. Riªng ngêi tµn tËt thuéc c¸c d¹ng ®iÕc, c©m, mï, côt hoÆc liÖt ch©n tay, thiÓu n¨ng trÝ tuÖ (®Çn ®én), cã th©n h×nh dÞ d¹ng ®Æc biÖt chØ cÇn giÊy x¸c nhËn cña Trung t©m Y tÕ huyÖn, quËn, thÞ x· (kh«ng ph¶i qua Héi ®ång gi¸m ®Þnh Y khoa). 2. C¬ së d¹y nghÒ vµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ng êi tµn tËt, c¬ së d¹y nghÒ vµ doanh nghiÖp nhËn ng êi tµn tËt vµo häc nghÒ, lao ®éng ®¹t tû lÖ cao h¬n møc quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 81/CP th× ph¶i ®îc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chøng nhËn lµ "C¬ së d¹y nghÒ dµnh riªng cho ngêi tµn tËt” hoÆc “C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt", hoÆc chøng nhËn lµ "Doanh nghiÖp cã ng êi tµn tËt tham gia cao h¬n tû lÖ quy ®Þnh".
  7. 7 C¸c c¬ së nãi trªn ph¶i cã hå s¬ ®Ò nghÞ chøng nhËn göi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi theo quy ®Þnh sau: - V¨n b¶n ®Ò nghÞ chøng nhËn lµ "C¬ së d¹y nghÒ dµnh riªng cho ngêi tµn tËt” hoÆc “C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt" hoÆc "Doanh nghiÖp cã ngêi tµn tËt tham gia cao h¬n tû lÖ quy ®Þnh"; - B¶n sao quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp vµ giÊy phÐp kinh doanh (hay giÊy phÐp ho¹t ®éng d¹y nghÒ ®èi víi c¬ së d¹y nghÒ) cã chøng nhËn cña C«ng chøng Nhµ níc; - §iÒu lÖ hoÆc quy chÕ ho¹t ®éng cña c¬ së ®· ®îc ban hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Danh s¸ch c¸n bé l·nh ®¹o cña c¬ së gåm gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng hoÆc t¬ng ®¬ng; - Danh s¸ch lao ®éng (hoÆc häc viªn) ®ang ®îc sö dông (hoÆc ®ang häc) trong ®ã ghi râ danh s¸ch ngêi tµn tËt cã x¸c nhËn cña Phßng Néi vô - Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi huyÖn, quËn, thÞ x·. 3. C¸c c¬ së d¹y nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 81/CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung vµ Th«ng t nµy cã nhu cÇu cÊp vèn hç trî hoÆc vay vèn ph¶i cã dù ¸n göi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Së Tµi chÝnh ®Ó kiÓm tra, thÈm ®Þnh. Dù ¸n ®Ò nghÞ cÊp vèn hç trî vµ dù ¸n ®Ò nghÞ vay vèn ph¶i lµm riªng. Chñ dù ¸n lµ ng êi phô tr¸ch c¬ së d¹y nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, hoÆc gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù chÝnh x¸c cña c¸c néi dung ®îc ®Ò cËp trong dù ¸n, ph¶i qu¶n lý vèn cÊp vµ hoµn tr¶ ®ñ vèn vay, l·i suÊt vay ®óng quy ®Þnh. Hå s¬ dù ¸n gåm cã: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ hç trî hoÆc vay vèn; - Dù ¸n ®Ò nghÞ cÊp vèn hç trî hoÆc dù ¸n vay vèn; - Danh s¸ch lao ®éng (hoÆc häc viªn) ®ang ®îc sö dông (hoÆc ®ang häc) trong ®ã ghi râ danh s¸ch ngêi tµn tËt cã x¸c nhËn cña Phßng Néi vô - Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi huyÖn, quËn, thÞ x·. - B¶n sao giÊy chøng nhËn "C¬ së d¹y nghÒ dµnh riªng cho ng êi tµn tËt” hoÆc “C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt" hoÆc "Doanh nghiÖp cã ngêi tµn tËt tham gia cao h¬n tû lÖ quy ®Þnh” cã chøng nhËn cña c«ng chøng Nhµ níc. 4. Phßng Néi vô - Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi huyÖn, quËn, thÞ x· cã tr¸ch nhiÖm: kiÓm tra, x¸c nhËn danh s¸ch lao ®éng, häc viªn trong ®ã cã ngêi tµn tËt häc nghÒ vµ lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®ãng trªn ®Þa bµn huyÖn, quËn, thÞ x·. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn cña c¸c c¬ së nµy. 5. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chÞu tr¸ch nhiÖm: a. Chñ tr× phèi hîp víi Së Tµi chÝnh vµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t lËp kÕ ho¹ch thu, chi cña Qòy tr×nh ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt quyÕt ®Þnh;
  8. 8 b. Híng dÉn c¸c c¬ së, ®èi tîng x©y dùng dù ¸n; kiÓm tra, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n cÊp vèn hç trî, vay vèn tõ Quü, dù ¸n hç trî kinh phÝ d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho ngêi tµn tËt; c. Tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh møc hç trî, cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n xin cÊp vèn hç trî vµ vay vèn cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp, kinh phÝ ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé lµm c«ng t¸c d¹y nghÒ, t vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm cho ngêi tµn tËt; d. QuyÕt to¸n sè thu, chi hµng n¨m cña Quü. Hµng n¨m b¸o c¸o t×nh h×nh vÒ vèn cÊp, vèn vay ®· ® îc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè phª duyÖt vÒ Liªn Bé; e. Tæ chøc híng dÉn, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi lao ®éng lµ ngêi tµn tËt thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý. KiÓm tra, x¸c ®Þnh sè lao ®éng lµ ngêi tµn tËt mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËn theo tû lÖ quy ®Þnh, tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh sè tiÒn ph¶i nép vµo Qòy ®èi víi tõng doanh nghiÖp. g. KiÓm tra, thÈm ®Þnh, chøng nhËn "C¬ së d¹y nghÒ dµnh riªng cho ngêi tµn tËt” hoÆc “C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dµnh riªng cho ngêi tµn tËt" hoÆc "Doanh nghiÖp cã ngêi tµn tËt tham gia cao h¬n tû lÖ quy ®Þnh” vµ ra quyÕt ®Þnh huû bá chøng nhËn ®èi víi c¸c c¬ së kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®- îc hëng chÝnh s¸ch theo Th«ng t nµy. 6. Së Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm chñ tr×, phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c©n ®èi nguån vèn ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hç trî Qòy viÖc lµm dµnh cho ng- êi tµn tËt tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh; thÈm ®Þnh quyÕt to¸n cña Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi bao gåm c¶ quyÕt to¸n thu, chi Quü. 7. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã tr¸ch nhiÖm: a. Chñ tr× phèi hîp víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lËp kÕ ho¹ch d¹y nghÒ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng lµ ngêi tµn tËt trong kÕ ho¹ch lao ®éng - viÖc lµm hµng n¨m cña ®Þa ph¬ng. b. Phèi hîp víi Së Tµi chÝnh c©n ®èi nguån vèn ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng cho Quü. 8. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm: a. Thµnh lËp Qòy vµ tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh ng©n s¸ch ph©n bæ cho Qòy; b. Quy ®Þnh cô thÓ viÖc qu¶n lý vµ sö dông Qòy; c. ChØ ®¹o c¸c Së, ban ngµnh ®Þa ph¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. d. Khen thëng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 9. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy sÏ ®- îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× tuú tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t
  9. 9 hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t liªn tÞch sè 01/1998/TTLT/BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 31/01/1998 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi – Tµi chÝnh – KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 81/CP ngµy 23/11/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ lao ®éng lµ ngêi tµn tËt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản