Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
310
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn, quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

  1. t h«ng t liªn tÞch cña Bé lao ®éng – th¬ng binh vµ x· héi, Bé Y tÕ sè 21/2004/TTLT-BL§TBXH – BYT ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn, quy ®Þnh danh môc chç lµm viÖc, c«ng viÖc kh«ng ®îc sö dông lao ®éng díi 18 tuæi trong c¸c c¬ së kinh doanh dÞch vô dÔ bÞ lîi dông ®Ó ho¹t ®éng m¹i d©m C¨n cø §iÒu 11 vµ §iÒu 25, §iÒu 27 cña NghÞ ®Þnh sè 178/2004/N§- CP ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Phßng, chèng m¹i d©m; Nh»m h¹n chÕ nh÷ng ¶nh hëng xÊu ®Õn sù ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ thÓ lùc, trÝ lùc vµ nh©n c¸ch cña ngêi lao ®éng díi 18 tuæi trong c¸c c¬ së kinh doanh dÞch vô dÔ bÞ lîi dông ®Ó ho¹t ®éng m¹i d©m; sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, Bé Th¬ng m¹i vµ Tæng côc Du lÞch, liªn tÞch Bé Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ híng dÉn, quy ®Þnh danh môc chç lµm viÖc, c«ng viÖc kh«ng ®îc sö dông lao ®éng díi 18 tuæi nh sau: I. Danh môc chç lµm viÖc, c«ng viÖc kh«ng ®îc sö dông lao ®éng díi 18 tuæi 1. T¹i c¸c c¬ së dÞch vô lu tró: kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ, nhµ trä, biÖt thù kinh doanh du lÞch, c¨n hé cho thuª vµ c¬ së lu tró kh¸c. 1.1. Chç lµm viÖc: - Phßng b¶o vÖ; - QuÇy bar, lÔ t©n; - Bé phËn phôc vô buång; 1.2. C«ng viÖc: - B¶o vÖ; - LÔ t©n; - Phôc vô buång, phßng; - Phôc vô bµn, bar. 2. T¹i c¸c c¬ së dÞch vô v¨n ho¸: vò trêng, karaoke; ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt kh«ng chuyªn t¹i kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, nhµ hµng ¨n uèng, gi¶i kh¸t, qu¸n bar, qu¸n cµ phª; ®¹i lý cung cÊp dÞch vô truy cËp Internet. 2.1. Chç lµm viÖc: - Phßng h¸t; - Sµn nh¶y;
  2. 2 - S©n khÊu; - N¬i trùc tiÕp phôc vô kh¸ch hµng truy cËp Internet. 2.2. C«ng viÖc: - §iÒu khiÓn thiÕt bÞ ©m thanh, ¸nh s¸ng; - H¸t víi kh¸ch; - Khiªu vò cïng kh¸ch; - Nh¶y tr×nh diÔn nghÖ thuËt; - Nh¶y tr×nh diÔn kh«ng nghÖ thuËt; - BiÓu diÔn nh¹c sèng; - §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng trùc tiÕp t¹i sµn khiªu vò; - Phôc vô kh¸ch truy cËp Internet. 3. T¹i c¸c c¬ së dÞch vô trÞ liÖu phôc håi søc khoÎ: xoa bãp/massage, t¾m h¬i, tÈm quÊt bÊm huyÖt, vËt lý trÞ liÖu. 3.1. Chç lµm viÖc: - Phßng t¾m h¬i; - Phßng xoa bãp/massage, tÈm quÊt. 3.2. C«ng viÖc: - Xoa bãp/massage; - C¸c c«ng viÖc kh¸c t¹i phßng xoa bãp/massage, phßng t¾m. 4. T¹i c¸c c¬ së dÞch vô kh¸c: t¾m nãng l¹nh, hít tãc, géi ®Çu th gi·n, c¬ së kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch, l÷ hµnh. 4.1. Chç lµm viÖc: - Phßng c¾t tãc géi ®Çu kÝn; - Phßng ch¬i game (trß ch¬i ®iÖn tö cã thëng, bi-a, ®¸nh cê, bowling); - N¬i dÞch vô thÓ thao trong nhµ, ngoµi trêi, trªn biÓn, leo nói. 4.2. C«ng viÖc: - Phôc vô kh¸ch t¾m; - C¾t tãc; - Géi ®Çu; - Xoa bãp/massage; - Híng dÉn du lÞch; - L¸i xe xÝch l« vµ c¸c ph¬ng tiÖn th« s¬ chuyªn dïng vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. II. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng
  3. 3 1.1. Phæ biÕn, tuyªn truyÒn néi dung Th«ng t nµy ®Õn ngêi lao ®éng thuéc quyÒn qu¶n lý. 1.2. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ph¶i rµ so¸t c¸c c«ng viÖc ngêi lao ®éng díi 18 tuæi ®ang lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ; nÕu cã ngêi lao ®éng díi 18 tuæi ®ang lµm c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i môc II cña Th«ng t nµy th× ph¶i bè trÝ c«ng viÖc kh¸c cho phï hîp. Trêng hîp kh«ng bè trÝ ®îc ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 38 vµ Kho¶n 1 §iÒu 42, §iÒu 43 cña Bé luËt Lao ®éng. 1.3. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt nÕu ®Ó ngêi lao ®éng díi 18 tuæi lµm t¹i n¬i lµm viÖc, c«ng viÖc ®· bÞ cÊm. 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc 2.1. Së Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi, Së Y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së V¨n ho¸ - Th«ng tin, Së Th¬ng m¹i – Du lÞch, Së Th¬ng m¹i, Së Du lÞch vµ c¸c ngµnh, ®oµn thÓ liªn quan phæ biÕn Th«ng t nµy ®Õn c¸c c¬ së kinh doanh dÞch vô ®ãng trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng thuéc ph¹m vi ¸p dông cña Th«ng t, ®ång thêi híng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn theo chøc n¨ng, thÈm quyÒn. 2.2. C¬ quan thanh tra lao ®éng, y tÕ c¸c cÊp phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m theo ®iÓm b, kho¶n 2, §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh sè 113/2004/N§-CP ngµy 16/4/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng. 2.3. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp c¨n cø thÈm quyÒn chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. HiÖu lùc thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, c¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã khã kh¨n, víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph- ¬ng b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng – Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Y tÕ ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản