Thông tư liên tich 22/2003/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
4
download

Thông tư liên tich 22/2003/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tich 22/2003/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2002/NĐ-CP ngày 18/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ do Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tich 22/2003/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BYT-BTC

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B QU C PHÒNG- VI T NAM B TÀI CHÍNH-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 22/2003/TTLT-BQP-BL TBXH- Hà N i , ngày 12 tháng 3 năm 2003 BYT-BTC THÔNG TƯ LIÊN B C A B QU C PHÒNG - LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Y T - TÀI CHÍNH S 22/2003/TTLB-BQP-BL TBXH-BYT-BTC NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 63/2002/N -CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002 C A CHÍNH PH QUY NNH V KHÁM B NH, CH A B NH CHO THÂN NHÂN SĨ QUAN T I NGŨ Thi hành Ngh nh s 63/2002/N -CP ngày 18 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh v khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan t i ngũ, Liên B Qu c phòng - Lao ng - Thương binh Xã h i - Y t - Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I- I TƯ NG VÀ I U KI N: 1- i tư ng và i u ki n áp d ng: Thân nhân sĩ quan t i ngũ (dư i ây g i t t là thân nhân sĩ quan) không có ch b o hi m y t (BHYT) ư c khám b nh, ch a b nh theo ch quy nh t i Ngh nh s 63/2002/N -CP ngày 18 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph , bao g m: a) B m ,b m c a v ho c ch ng sĩ quan t i ngũ (g i t t là sĩ quan); b m nuôi, ngư i nuôi dư ng h p pháp theo quy nh c a pháp lu t c a v và ch ng sĩ quan; b) V ho c ch ng sĩ quan: c) Con , con nuôi (theo quy nh c a Pháp lu t) c a sĩ quan dư i 18 tu i, con 18 tu i tr lên nhưng b tàn t t m t kh năng lao ng. 2- Nh ng trư ng h p không ư c áp d ng: a) Thân nhân sĩ quan quy nh t i i m a, b, Kho n 1, M c 1 nêu trên ã có ch BHYT thu c m t trong các trư ng h p sau ây: - Cán b , công ch c, viên ch c, l c lư ng vũ trang hư ng lương t ngân sách Nhà nư c; - Ngư i làm vi c trong các cơ quan dân c ;
  2. - Cán b c p xã, phư ng, th tr n (g i t t là xã) hư ng sinh ho t phí hàng tháng; - Ngư i có công v i cách m ng ang hư ng ch ưu ãi quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29/4/1995 c a Chính ph , bao g m: Ngư i ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945; v (ho c ch ng), b m , con c a li t sĩ ang hư ng tr c p hàng tháng; Anh hùng l c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng, Bà m Vi t Nam anh hùng, Thương binh ngư i hư ng chính sách như thương binh, b nh binh m t s c lao ng 61% tr lên; Ngư i ho t ng cách m ng ho c ho t ng kháng chi n b ch b t tù ày; ngư i có công giúp cách m ng ang hư ng ch tr c p hàng tháng; Ngư i hư ng tr c p ph c v và con th nh t, th hai dư i 18 tu i c a thương binh, b nh binh m t s c lao ng t 81% tr lên. - Ngư i làm vi c trong các doanh nghi p Nhà nư c, k c các doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang; các t ch c kinh t thu c cơ quan hành chính s nghi p, cơ quan ng, các t ch c chính tr - xã h i, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; khu ch xu t, khu công nghi p; t ch c qu c t t i Vi t Nam; các ơn v , t ch c kinh t ngoài qu c doanh có mua th BHYT cho nhi u lao ng; - Ngư i ang hư ng ch hưu trí, m t s c lao ng, tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; tr c p công nhân cao su hàng tháng; - Ngư i ang hư ng tr c p xã h i và các i tư ng khác ã ư c c p th BHYT. b) Con , con nuôi (theo quy nh c a Pháp lu t) c a sĩ quan 18 tu i tr lên không thu c trư ng h p b tàn t t m t kh năng lao ng. II- M C ÓNG B O HI M Y T VÀ CH Ư C HƯ NG: 1- M c óng b o hi m y t : M c óng BHYT cho m t thân nhân sĩ quan theo quy nh t i Kho n 1, M c 1 Thông tư này b ng 3% m c ti n lương t i thi u t i th i i m mua th BHYT do B Qu c phòng b o m t ngu n ngân sách Nhà nư c. 2- Ch ư c hư ng: a) Thân nhân sĩ quan i u ki n hư ng ch BHYT theo quy nh trên ư c l a ch n ăng ký khám b nh, ch a b nh ban u t i m t trong các cơ s y t dân y, quân y và các cơ s y t khác có ký h p ng khám b nh, ch a b nh v i cơ quan b o hi m xã h i (BHXH) theo a bàn nơi thân nhân sĩ quan cư trú; Thân nhân sĩ quan ư c thay i nơi ăng ký khám b nh, ch a b nh ban u vào cu i m i quý theo quy nh c a BHXH a phương. Thân nhân sĩ quan có th BHYT ư c hư ng quy n l i v BHYT khi khám b nh, ch a b nh theo quy nh c a Pháp lu t v BHYT. b) Th BHYT ư c c p vào cu i năm trư c, có giá tr s d ng trong th i h n 1 năm; th ư c c p b sung vào gi a năm có th i h n s d ng 6 tháng. Trư ng h p m t ngư i là thân nhân c a nhi u sĩ quan cũng ch ư c c p 01 th BHYT.
  3. c) ư c b o hi m xã h i (b o hi m y t ) chi tr 100% chi phí khám b nh, ch a b nh theo giá vi n phí. d) Thân nhân sĩ quan quy nh t i Kho n 1, M c 1 Thông tư này thôi hư ng ch BHYT t năm ti p theo khi sĩ quan thôi ph c v t i ngũ ho c không còn là sĩ quan t i ngũ. III- H SƠ, TRÌNH T VÀ TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN, CƠ QUAN ƠN VN, NA PHƯƠNG TRONG QU N LÝ, ĂNG KÝ KHÁM B NH, CH A B NH, C P TH BHYT 1- Căn c c p th BHYT. - B n khai v thân nhân i u ki n hư ng BHYT c a sĩ quan có xác nh n c a Th trư ng c p Trung oàn và tương ương tr lên. - "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" i v i thân nhân sĩ quan (theo quy nh t i M c 1 Thông tư này) do ch huy ơn v qu n lý sĩ quan c p theo quy nh t i Kho n 3, M c này. 2- Trình t ăng ký khám b nh, ch a b nh, c p th BHYT. - Cá nhân sĩ quan làm b n khai v tình hình thân nhân i u ki n hư ng ch BHYT; ăng ký a bàn nơi khám b nh, ch a b nh cho thân nhân theo quy nh c a Thông tư này. - ơn v c p Sư oàn, B ch huy quân s t nh, thành ph (g i t t là BCHQS t nh), Trung oàn, L oàn c l p và tương ương căn c danh sách thân nhân sĩ quan i u ki n hư ng ch BHYT c p "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" cho t ng thân nhân c a sĩ quan sĩ quan chuy n v cho thân nhân. - Thân nhân sĩ quan nh n ư c "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" c a sĩ quan g i v n p cho BCHQS xã l p danh sách báo cáo BCHQS huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i t t là huy n). BCHQS huy n t ng h p s lư ng thân nhân sĩ quan các xã, ký h p ng v i BHXH huy n, mua th BHYT và giao th cho BCHQS xã c p cho thân nhân sĩ quan. 3- Trách nhi m cá nhân, cơ quan, ơn v , a phương trong vi c qu n lý, ăng ký khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan. a) i v i sĩ quan và thân nhân sĩ quan: - Sĩ quan làm b n khai ban u, ăng ký nơi khám b nh, ch a b nh cho thân nhân i u ki n ư c hư ng ch BHYT (m u s 01); chuy n "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" do ơn v c p cho thân nhân thân nhân n p cho BCHQS xã. Trư ng h p thân nhân có nhi u sĩ quan t i ngũ th c hi n theo quy nh sau: + N u thân nhân có nhi u con là sĩ quan, thì thân nhân v i ngư i con nào, ngư i con ó ư c c p và chuy n "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" v cho
  4. thân nhân; n u không cùng thì theo th t : con trai, con gái, con dâu, con r ; n u có t hai con là sĩ quan cùng hàng tr lên thì ngư i con ng u hàng ư c c p và chuy n cho thân nhân. + N u c b và m cùng là sĩ quan thì ngư i m ư c c p "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" chuy n cho con. Trư ng h p không th c hi n ư c theo th t quy nh trên thì ngư i có i u ki n thu n l i nh t ư c c p "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" chuy n cho thân nhân ph i làm ơn trình bày lý do và có xác nh n c a Th trư ng ơn v m i ư c gi i quy t. - Sĩ quan báo cáo ơn v tr c ti p qu n lý 6 tháng m t l n v tình hình di bi n ng c a thân nhân ư c hư ng ch BHYT (n u có); ph n ánh v i ơn v v vi c nh n th BHYT, khám b nh, ch a b nh c a thân nhân t i a phương; - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a b n khai tình hình thân nhân ư c hư ng ch b o hi m y t . b) i v i ơn v qu n lý sĩ quan - Th trư ng ơn v c p Trung oàn và tương ương: + Tuyên truy n, hư ng d n sĩ quan làm b n khai, ăng ký a bàn nơi khám b nh, ch a b nh cho thân nhân theo quy nh t i Thông tư này; + Xác nh n b n khai c a sĩ quan v thân nhân ư c hư ng ch BHYT (m u 01) và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a b n xác nh n ó. + L p danh sách thân nhân sĩ quan i u ki n hư ng ch BHYT (m u 02); + T ng h p s lư ng i v i i u ki n hư ng ch b o hi m y t , phân lo i i tư ng theo a bàn (m u 03) báo cáo ơn v c p trên tr c ti p. - C p Sư oàn, BCHQS t nh, Trung oàn, L oàn c l p và tương ương: + T p h p danh sách thân nhân sĩ quan ư c hư ng ch BHYT do ơn v c p dư i báo cáo; + T ng h p s lư ng i tư ng, phân lo i i tư ng theo a bàn (m u 03) báo cáo ơn v c p Quân khu, Quân oàn, Quân ch nh, Binh ch ng, H c vi n Nhà trư ng, T ng c c (g i chung là ơn v tr c thu c B Qu c phòng). + C p "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" cho thân nhân sĩ quan i u ki n hư ng ch BHYT m i năm m t l n theo quy nh (m u 04). - ơn v tr c thu c B Qu c phòng: + Ch o, tri n khai th c hi n qu n lý, ăng ký khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i Thông tư này;
  5. + T ng h p s lư ng i tư ng, phân lo i i tư ng theo a bàn (m u 03) báo cáo B Qu c phòng (qua C c chính sách); + Ch o các ơn v a phương thu c quy n c p "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT"; nh n, c p th BHYT cho thân nhân sĩ quan; thanh quy t toán ngu n kinh phí BHYT theo quy nh. c) i v i BCHQS huy n - T p h p danh sách thân nhân sĩ quan c p xã báo cáo, kèm theo "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT", t ng h p s lư ng i tư ng n cơ quan BHXH huy n h p ng, mua th BHYT và giao cho BCHQS xã c p cho thân nhân sĩ quan. - Thanh quy t toán ngu n kinh phí BHYT v i cơ quan tài chính c p trên theo quy nh. - Ph i h p v i cơ quan BHXH a phương, cơ s khám b nh, ch a b nh theo dõi, ki m tra, gi i quy t các v n vư ng m c, sai sót trong vi c nh n, c p th BHYT và quy n l i BHYT c a thân nhân sĩ quan khi khám b nh, ch a b nh. Ngoài trách nhi m trên, BCHQS huy n th c hi n các nhi m v như ơn v qu n lý sĩ quan c p Trung oàn và tương ương. d) i v i BCHQS xã: - T p h p "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" do sĩ quan g i v cho thân nhân. - X lý các trư ng h p do các ơn v c p trùng ho c nh m l n m t thân nhân nh n ư c nhi u "Gi y ch ng nh n ư c hư ng ch BHYT" do nhi u sĩ quan g i v , m b o cho 01 thân nhân ư c c p 01 th BHYT. - L p danh sách thân nhân sĩ quan ư c hư ng ch BHYT báo cáo BCHQS huy n (m u 05); nh n và giao th BHYT cho thân nhân sĩ quan. ) i v i các cơ quan ch c năng B Qu c phòng: - C c Cán b : Ch o cơ quan cán b các c p căn c vào h sơ sĩ quan, xác nh n v tình hình sĩ quan và thân nhân sĩ quan. - C c Chính sách: + Ch o, hư ng d n các ơn v tr c thu c B Qu c phòng tri n khai vi c ăng ký khám b nh, ch a b nh, nh n và c p th BHYT cho thân nhân sĩ quan; + T ng h p s lư ng thân nhân sĩ quan i u ki n hư ng ch BHYT, phân lo i theo a bàn cư trú báo cáo B Qu c phòng phê duy t; ph i h p v i C c Tài chính B
  6. Qu c phòng l p d toán, d ki n phân b kinh phí cho các ơn v và thanh quy t toán ngu n kinh phí BHYT theo quy nh; + Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan qu n lý, ki m tra, giám sát vi c ăng ký khám b nh, ch a b nh, nh n và c p th BHYT cho thân nhân sĩ quan t i ngũ. - C c Tài chính: + Ch trì ph i h p v i C c chính sách l p d toán, k p th i thông báo kinh phí BHYT cho các ơn v ; thanh quy t toán kinh phí BHYT cho thân nhân sĩ quan v i B Tài chính theo quy nh; + Ph i h p ki m tra theo dõi vi c nh n và c p th BHYT, s d ng kinh phí cho thân nhân sĩ quan. - C c Quân y: Ch o các cơ s y t trong quân i ăng ký khám b nh, ch a b nh theo ch BHYT th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v BHYT. c) i v i cơ s khám b nh, ch a b nh theo BHYT: - Ti p nh n, ăng ký khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan có th BHYT. - m b o công b ng, bình ng v i các i tư ng khám ch a b nh t i cơ s theo quy nh c a pháp lu t v BHYT. IV- T CH C TH C HI N 1- B Qu c phòng: - Ch o, theo dõi vi c qu n lý, ăng ký khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan; - Ch o các cơ quan quân s a phương nh n, c p th BHYT cho thân nhân sĩ quan k p th i, chính xác; - Qu n lý ngu n kinh phí th c hi n BHYT do Nhà nư c c p cho thân nhân sĩ quan và thanh quy t toán v i B Tài chính theo quy nh. 2- B Tài chính: Căn c d toán ngân sách ư c duy t c a B Qu c phòng, B Tài chính có trách nhi m m b o kinh phí th c hi n ch BHYT cho thân nhân sĩ quan và th c hi n qu n lý ngân sách theo quy nh c a pháp lu t. 3- B Y t :
  7. Ch o các cơ s khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan theo quy nh pháp lu t v BHYT. 4- B Lao ng - Thương binh và Xã h i: Ph i h p v i các B , ngành có liên quan ki m tra tình hình th c hi n BHYT iv i thân nhân sĩ quan. 5- i v i cơ quan BHXH Vi t Nam: Ch o cơ quan BHXH các t nh hư ng d n các cơ s BHXH huy n: - Cung c p thông tin v cơ s khám b nh, ch a b nh theo ch BHYT; - Ti p nh n danh sách và s lư ng thân nhân sĩ quan ư c hư ng ch b o hi m y t , ký h p ng, c p th BHYT cho BCHQS huy n c p cho thân nhân sĩ quan. - Ph i h p các cơ quan quân s a phương, cơ s khám b nh, ch a b nh gi i quy t các v n có liên quan n c p th BHYT và khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan. - m b o chi tr 100% chi phí khám b nh, ch a b nh theo giá vi n phí c a thân nhân sĩ quan có th BHYT cho cơ s khám b nh, ch a b nh. 6- Th i gian ăng ký khám b nh, ch a b nh, c p th BHYT cho thân nhân sĩ quan: - Sĩ quan làm b n khai ăng ký khám b nh, ch a b nh cho thân nhân năm sau vào tháng 9 năm trư c; b sung thân nhân hư ng ch BHYT vào tháng 3 hàng năm; - Thân nhân sĩ quan nh n th BHYT vào tháng 12 năm trư c và ư c hư ng quy n l i khám b nh, ch a b nh theo BHYT t tháng 01 năm sau; thân nhân ư c b sung nh n th vào tháng 6 và hư ng ch BHYT t tháng 7 hàng năm; 7- Kinh phí b o m ch BHYT cho thân nhân sĩ quan ư c c p t ngân sách Nhà nư c trong d toán ngân sách hàng năm c a B Qu c phòng g m kinh phí óng BHYT và l phí. L phí m b o cho vi c t ch c tri n khai ăng ký khám b nh, ch a b nh, c p th BHYT cho thân nhân sĩ quan (bao g m tuyên truy n, tri n khai, in n m u bi u, l p danh sách, xét duy t, nh n và c p th BHYT n t ng thân nhân sĩ quan) ư c tính b ng 2% t ng kinh phí óng BHYT cho thân nhân sĩ quan. 8- Nh ng hành vi khai man, xác nh n không úng s th t c a cá nhân sĩ quan, c a ch huy ơn v , a phương trong tri n khai, t ch c th c hi n Thông tư này u b x lý trách nhi m hành chính, trách nhi m k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s và b i thư ng thi t h i theo quy nh. 9- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo.
  8. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, ơn v và các a phương ph n nh v Liên B xem xét, gi i quy t. Lê Duy ng Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)
  9. Nguy n Văn Rinh Lê Ng c Tr ng ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản