Thông tư liên tịch 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
101
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số điểu của Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào CSCB, tổ chức hoạt động của CSCB theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào CSCB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t   liªn tÞch cña bé lao ®éng ­ th¬ng binh vµ x∙ héi ­  bé c«ng an sè 22/2004/ttlt­bl®tbxh­bca  ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 híng dÉn thùc hiÖn  mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 135/2004/N§­CP  ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh,  tæ chøc ho¹t ®éng cña c¬ së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh  X ö   l ý   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   v µ   c h Õ   ® é   ¸ p   d ô n g   ® è i   v í i   n g ê i  cha thµnh niªn, ngêi tù nguyÖn vµo c¬ së ch÷a bÖnh §Ó  thèng nhÊt thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  135/2004/N§­CP   ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é ¸p   dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh, tæ chøc ho¹t  ®éng   cña   c¬   së   ch÷a   bÖnh   theo   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh vµ chÕ ®é ¸p dông ®èi víi ngêi cha thµnh niªn, ngêi   tù  nguyÖn vµo c¬  së  ch÷a bÖnh (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh sè 135/2004/N§­CP), sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña   Bé Y tÕ, liªn Bé Lao ®éng ­ th¬ng binh vµ x∙ héi, Bé C«ng   an híng dÉn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh nªu trªn nh sau: A. Nh÷ng quy ®Þnh chung I. Ngêi ®îc tiÕp nhËn vµo Trung t©m  Ch÷a bÖnh ­ gi¸o dôc ­ lao ®éng x∙ héi 1. ViÖc x¸c ®Þnh ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m ®îc  tiÕp   nhËn   vµo   cai   nghiÖn,   ch÷a   trÞ   t¹i   Trung   t©m   ch÷a  bÖnh   ­   gi¸o   dôc   ­  lao   ®éng   x∙  héi  (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ  Trung t©m) ph¶i thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2,  §iÒu 23 vµ  §iÒu 24 cña NghÞ   ®Þnh sè  135/2004/N§­CP vµ  h ­ íng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. Ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m bÞ  ¸p dông biÖn  ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh (sau ®©y gäi t¾t lµ biÖn ph¸p   ®a vµo Trung t©m) bao gåm: 2.1.   Ngêi   nghiÖn   ma   tóy   tõ   ®ñ   18   tuæi   trë   lªn   vµ  thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau: a. Ngêi  ®∙ bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  viÖc sö  dông tr¸i phÐp chÊt ma tóy mµ vÉn cßn nghiÖn; b. Ngêi  ®∙  ®îc cai nghiÖn t¹i gia  ®×nh, céng  ®ång mµ   vÉn cßn nghiÖn; c.  Ngêi  ®∙  ®îc  gi¸o dôc  t¹i x∙,  phêng,  thÞ   trÊn mµ  vÉn cßn nghiÖn.
 2. 2 2.2. Ngêi b¸n d©m tõ   ®ñ  16 tuæi  ®Õn díi 55 tuæi vµ  thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau: a. Ngêi ®∙ bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo Trung t©m nhng  t¸i ph¹m; b. Ngêi  ®∙  ®îc gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn nhng  t¸i ph¹m. 3. Ngêi nghiÖn ma tóy tõ   ®ñ  12 tuæi  ®Õn díi 18 tuæi  bÞ cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung t©m bao gåm: 3.1. Ngêi ®∙ ®îc cai nghÖm t¹i gia ®×nh, céng ®ång mµ  vÉn cßn nghiÖn; 3.2. Ngêi  ®∙  ®îc gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn tõ  hai lÇn trë lªn mµ vÉn cßn nghiÖn. 4. Ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m tù nguyÖn xin vµo  cai nghiÖn, ch÷a trÞ t¹i Trung t©m. II. gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Th«ng   t  nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. Ngêi vÉn cßn nghiÖn ma tóy thuéc  ®iÓm 2.1 kho¶n 2   vµ   kho¶n   3   môc   I  phÇn  A   ®îc   hiÓu   lµ   ngêi   bÞ   ph¸t   hiÖn  tiÕp   tôc   sö   dông   ma   tóy   thuéc   mét   trong   c¸c   trêng   hîp  sau: 1.1. BÞ b¾t qu¶ tang sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tóy; 1.2. XÐt nghiÖm t×m chÊt ma tóy trong c¬  thÓ  cã  kÕt  qu¶ d¬ng tÝnh. 2. Ngêi b¸n d©m t¸i ph¹m thuéc ®iÓm 2.2 kho¶n 2 môc I  phÇn A  ®îc hiÓu lµ  ngêi  ®ang chÊp hµnh hoÆc  ®∙ chÊp hµnh  xong biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn hoÆc  ®∙  chÊp hµnh  xong  biÖn ph¸p  ®a vµo Trung  t©m  nhng cha hÕt  thêi h¹n  ®Ó   ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  l¹i tiÕp tôc cã hµnh vi b¸n d©m. 3. Ngêi  ®∙  ®îc cai nghiÖn t¹i gia  ®×nh, céng  ®ång lµ   ngêi ®îc cai nghiÖn theo Th«ng t sè 01/2003/TTLT­BL§TBXH­ BYT­BCA ngµy 24/1/2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th ¬ng binh vµ X∙  héi, Bé  Y tÕ  vµ  Bé  C«ng an vÒ  híng dÉn thùc hiÖn mét sè  ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   56/2002/N§­CP   ngµy   15/5/2002   cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  tæ chøc cai nghiÖn ma tóy t¹i gia  ®×nh vµ céng ®ång. 4. Ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m  ®∙  ®îc gi¸o dôc  t¹i   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   mµ   t¸i   ph¹m   lµ   ngêi   thuéc   mét  trong c¸c trêng hîp sau:
 3. 3 4.1. Ngêi  ®ang chÊp hµnh biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x∙,  phêng, thÞ trÊn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm c hoÆc d kho¶n  1 §iÒu 3 cña NghÞ   ®Þnh sè  163/2003/N§­CP ngµy 19/12/2003  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh biÖn ph¸p gi¸o  dôc t¹i x∙, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh  sè  163/2003/N§­CP) mµ  vÉn cßn nghiÖn ma tóy hoÆc cã  hµnh  vi b¸n d©m; 4.2.   Ngêi   ®∙   chÊp   hµnh   xong   biÖn   ph¸p   gi¸o   dôc   t¹i   x∙, phêng, thÞ  trÊn theo quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm c hoÆc d  kho¶n 1 §iÒu 3 cña NghÞ   ®Þnh sè  163/2003/N§­CP nhng cha  hÕt   thêi   h¹n   ®Ó   ®îc   coi   lµ   cha   bÞ   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh mµ vÉn cßn nghiÖn ma tóy hoÆc cã hµnh vi b¸n d©m. 5. Ngêi cã  tiÕn bé  râ  rÖt trong viÖc chÊp hµnh ph¸p  luËt trong thêi gian ho∙n hoÆc t¹m ®×nh chØ lµ ng êi thµnh  thËt hèi lçi, tÝch cùc lao  ®éng, häc tËp, tÝch cùc tham  gia c¸c phong trµo chung cña ®Þa ph¬ng, nghiªm chØnh chÊp  hµnh ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n íc  vµ   ®îc   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tõ   cÊp   x∙,   phêng,   thÞ  trÊn (sau ®©u gäi t¾t lµ Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ ) trë lªn  x¸c nhËn. 6. Ngêi cã  tiÕn bé  râ  rÖt trong viÖc gi¸o dôc, ch÷a  trÞ   t¹i   Trung   t©m   lµ   ngêi   tÝch   cùc   lao   ®éng,   häc   tËp,  ch÷a   trÞ,   chÊp   hµnh   nghiªm   chØnh   néi   quy,   quy   chÕ   cña  Trung t©m vÒ ch÷a trÞ, cai nghiÖn, ®îc gi¸m ®èc Trung t©m  x¸c nhËn. 7. Ngêi lËp c«ng trong thêi gian ho∙n hoÆc t¹m  ®×nh  chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh lµ ngêi tè c¸o nh÷ng hµnh vi ph¹m  téi rÊt nghiªm träng, ®Æc biÖt nghiªm träng; cøu ®îc  tÝnh  m¹ng cña ngêi kh¸c; cøu  ®îc tµi s¶n cña Nhµ  níc, cña tËp  thÓ   hoÆc   cña   ngêi   kh¸c   cã   gi¸   trÞ   tõ   5   triÖu   ®ång   trë  lªn;  ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã  c  tró  hoÆc  n¬i   ngêi   ®ã   lËp   c«ng   x¸c   nhËn;   cã   thµnh   tÝch   ®Æc   biÖt  xuÊt s¾c trong  phong trµo  quÇn  chóng b¶o vÖ  an ninh Tæ  quèc vµ   ®îc nhËn giÊy khen cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  quËn,  huyÖn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh  (sau   ®©y   gäi   t¾t lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn)  trë  lªn; cã  s¸ng kiÕn  c¶i tiÕn kü thuËt cã gi¸ trÞ lín trong lao ®éng, s¶n xuÊt  vµ ®îc c¬ quan chøc n¨ng tõ cÊp tØnh trë lªn c«ng nhËn. 8. Ngêi lËp c«ng trong thêi gian gi¸o dôc, ch÷a trÞ  t¹i Trung t©m lµ  ngêi tè  c¸o nh÷ng hµnh vi ph¹m téi rÊt  nghiªm   träng,   ®Æc   biÖt   nghiªm   träng;   gióp   c¬   quan   ®iÒu  tra ph¸t hiÖn, ng¨n ngõa téi ph¹m, c¸c hµnh vi trèn khái  Trung  t©m,   chèng,  ph¸  trung   t©m;   cøu   ®îc   tÝnh  m¹ng   cña  ngêi kh¸c; cøu  ®îc tµi s¶n cña Nhµ  níc, cña tËp thÓ  cã  gi¸ trÞ tõ 5 triÖu ®ång trë lªn vµ ®îc Gi¸m ®èc Trung t©m  khen thëng b»ng v¨n b¶n; cã  s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü  thuËt  cã  gi¸ trÞ  lín trong lao  ®éng, s¶n xuÊt vµ   ®îc c¬  quan  chøc n¨ng tõ cÊp tØnh trë lªn c«ng nhËn.
 4. 4 9. Ngêi  ®ang  èm nÆng lµ  ngêi  ®ang  ë  trong t×nh tr¹ng  bÖnh   nÆng   ®Õn   møc   kh«ng   cßn   kh¶   n¨ng   lao   ®éng   vµ   sinh  ho¹t b×nh thêng hoÆc  ®ang trong t×nh tr¹ng nguy hiÓm  ®Õn  tÝnh m¹ng vµ theo chØ ®Þnh cña b¸c sÜ ph¶i ®iÒu trÞ trong  mét thêi gian nhÊt ®Þnh míi cã thÓ b×nh phôc trë l¹i. 10. Ngêi m¾c bÖnh hiÓm nghÌo lµ  ngêi  ®ang bÞ  m¾c mét  trong nh÷ng bÖnh nguy hiÓm  ®Õn tÝnh m¹ng nh  ung th, b¹i  liÖt,   x¬   gan   cæ   chíng,   phong,   lao   nÆng,   nhiÔm  HIV  ®∙  chuyÓn   sang   giai   ®o¹n  AIDS  vµ   nh÷ng   bÖnh   kh¸c   theo  quy  ®Þnh cña Bé Y tÕ lµ bÖnh hiÓm nghÌo. III. Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo Trung t©m  vµ thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh 1.  Thêi hiÖu  ¸p dông  biÖn  ph¸p  ®a vµo  Trung  t©m lµ  s¸u th¸ng, kÓ  tõ  khi thùc hiÖn lÇn cuèi hµnh vi vi ph¹m  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña NghÞ   ®Þnh sè  l 35/2004/N§­CP  vµ híng dÉn t¹i kho¶n 2 môc I phÇn A cña Th«ng t nµy. NÕu  sau ba th¸ng kÓ tõ khi thùc hiÖn lÇn cuèi hµnh vi vi ph¹m   mµ  ngêi vi ph¹m kh«ng cã  hµnh vi sö  dông tr¸i phÐp chÊt  ma tuý  hoÆc b¸n d©m th×  kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo  trung t©m. 2. QuyÕt  ®Þnh  ®a ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo Trung t©m hÕt thêi hiÖu thi hµnh  sau mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh.  Trong trêng  hîp  ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo Trung t©m cè  t×nh trèn  tr¸nh viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh, th× thêi hiÖu nãi trªn sÏ   ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm hµnh vi trèn tr¸nh chÊm døt,  nghÜa lµ  tõ  khi ngêi cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m tù  m×nh  ®Õn c¬  quan C«ng an hoÆc chÝnh quyÒn c¬  së  n¬i ngêi  ®ã  c  tró  hoÆc n¬i ngêi  ®ã  nhËn quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung  t©m ®Ó tr×nh diÖn hoÆc bÞ t×m thÊy.
 5. 5 B. Thñ tôc ®a ngêi nghiÖn ma tóy,  ngêi b¸n d©m vµo trung t©m I. Thñ tôc ®a ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m  bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo Trung t©m 1. LËp hå s¬ ®Ò nghÞ ®a ngêi vµo Trung t©m 1.1. C«ng an x∙, phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y gäi t¾t lµ  C«ng an cÊp x∙) cã  tr¸ch nhiÖm gióp Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n cÊp x∙ thu thËp tµi liÖu, lËp hå  s¬   ®Ò  nghÞ  ¸p dông  biÖn ph¸p  ®a ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m vµo Trung  t©m. 1.2.  Hå  s¬   ®Ò  nghÞ   ®a ngêi nghiÖn  ma  tóy, ngêi  b¸n  d©m cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh vµo Trung t©m bao gåm: a. B¶n tãm t¾t lý lÞch cña ngêi vi ph¹m; b.Tµi liÖu vÒ  c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vµ  c¸c biÖn ph¸p  cai   nghiÖn,   gi¸o   dôc   ®∙   ¸p   dông.   Bao   gåm   c¸c   tµi   liÖu  chøng  minh  hµnh vi nghiÖn  ma tuý,  hµnh  vi b¸n  d©m  theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 môc I phÇn A cña Th«ng t nµy.  c. NhËn xÐt cña C«ng an cÊp x∙; d. ý  kiÕn cña Uû  ban MÆt trËn Tæ quèc x∙, phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y  gäi t¾t lµ  Uû  ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙)   vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËnTæ quèc cÊp x∙ mµ  ngêi ®ã lµ thµnh viªn; ®. BÖnh ¸n (nÕu cã); e. B¸o c¸o ®Ò nghÞ ®a ngêi vµo Trung t©m cña Chñ tÞch  Uû ban nh©n d©n cÊp x∙; g. LÖnh t¹m gi÷ (nÕu cã).  1.3. C«ng an cÊp x∙ cã  tr¸ch nhiÖm lÊy  ý  kiÕn Uû  ban  MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙ vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt   trËn Tæ quèc cÊp x∙ mµ  ngêi  ®ã  lµ  thµnh viªn. Tuú  tõng  trêng hîp cô  thÓ, cã  thÓ  lÊy  ý  kiÕn cña Uû  ban MÆt trËn  Tæ quèc cÊp x∙ vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ   quèc cÊp x∙ b»ng v¨n b¶n hoÆc tæ chøc cuéc häp  ®Ó  lÊy  ý  kiÕn. V¨n b¶n tham gia  ý  kiÕn cña c¸c tæ chøc nãi trªn  ph¶i  ®îc ngêi  ®¹i diÖn cho c¸c tæ chøc  ®ã  ký  tªn, ghi râ   hä  tªn, chøc vô  vµ   ®ãng dÊu (nÕu tæ chøc  ®ã  cã  con dÊu).   Trêng hîp tæ chøc cuéc häp  ®Ó  lÊy  ý  kiÕn th×   ý  kiÕn ph¶i   ®îc ghi ®Çy ®ñ vµo biªn b¶n cuéc häp.  ý  kiÕn cña Uû  ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙ vµ  c¸c tæ   chøc thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙ ph¶i  ®îc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ nghiªn cøu, tham kh¶o ®Ó  c©n  nh¾c   trong   qu¸   tr×nh   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   lËp   hå   s¬   ®Ò 
 6. 6 nghÞ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ®a ngêi nghiÖn ma  tuý, ngêi b¸n d©m vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ  b¾t buéc t¹i  Trung t©m.  1.4. Trêng hîp ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m  ®ang  chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn mµ  vÉn cßn nghiÖn ma tuý hoÆc cã hµnh vi b¸n d©m th× C«ng an   cÊp x∙ lµm v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  x∙ ra quyÕt   ®Þnh  ®×nh  chØ  thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh  gi¸o  dôc  t¹i x∙, phêng, thÞ trÊn vµ lËp hå s¬ ®Ò nghÞ ®a vµo Trung  t©m. QuyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc  t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn  ®îc lu vµo hå  s¬   ®Ò  nghÞ   ®a ngêi  vµo Trung t©m. 1.5. Trêng hîp c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn  ®ang thô  lý   hå   s¬   ®a   ngêi   vµo   trêng   gi¸o   dìng   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  142/2003/N§­CP  ngµy   24/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  viÖc ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh ®a vµo trêng gi¸o  dìng hoÆc trêng hîp c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn, cÊp tØnh  ®ang thô  lý  hå  s¬   ®a ngêi vµo c¬  së  gi¸o dôc theo NghÞ  ®Þnh   sè   76/2003/N§­CP   ngµy   27/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh vµ  híng dÉn cô  thÓ  viÖc ¸p dông biÖn ph¸p  ® a vµo c¬  së  gi¸o dôc mµ  ph¸t hiÖn ngêi  ®ã  nghiÖn ma tuý  hoÆc b¸n  d©m th× c¬ quan C«ng an ®ang thô lý hå s¬ ®èi t îng chuyÓn  toµn bé  hå  s¬  cho Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i   ®èi tîng c tró ®Ó lµm thñ tôc ®a vµo Trung t©m. 1.6. C¨n cø vµo néi dung hå s¬ ®Ò nghÞ ®a ngêi nghiÖn  ma tuý, ngêi b¸n d©m vµo Trung t©m do C«ng an cÊp x∙ lËp,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙   xem   xÐt,   lµm   b¸o   c¸o   tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn.  2. Héi ®ång T vÊn vÒ viÖc ®a ngêi vµo Trung t©m 2.l. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn thµnh lËp Héi   ®ång   T  vÊn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   11   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  135/2004/N§­CP ®Ó xÐt, duyÖt hå s¬ ®Ò nghÞ ®a ngêi nghiÖn  ma tuý, ngêi b¸n d©m vµo Trung t©m. Thµnh phÇn Héi  ®ång  T vÊn bao gåm: a) Thñ  trëng c¬  quan Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  cÊp huyÖn ­ Thêng trùc Héi ®ång T vÊn;  b) Thñ trëng c¬ quan T ph¸p cÊp huyÖn ­ thµnh viªn; c) Trëng C«ng an cÊp huyÖn ­ thµnh viªn; d) Chñ tÞch Héi Phô n÷ cÊp huyÖn ­ thµnh viªn. Trêng hîp ngêi ®îc ®a vµo Trung t©m lµ ngêi cha thµnh  niªn th×  Chñ  nhiÖm Uû  ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em cÊp   huyÖn ®îc mêi tham dù phiªn häp Héi ®ång T vÊn víi t c¸ch  lµ mét thµnh viªn cña Héi ®ång T vÊn. 2.2. Thêng trùc Héi ®ång T vÊn cã tr¸ch nhiÖm:
 7. 7 a) Phèi hîp víi Trëng C«ng an cÊp huyÖn thÈm tra hå  s¬, thu thËp tµi liÖu, hoµn chØnh hå s¬ ®Ó ®a ra Héi ®ång  T vÊn xÐt duyÖt,  ®Ò  nghÞ   ®a ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n  d©m vµo Trung t©m; b)  ChuÈn  bÞ  néi dung  phiªn  häp  vµ  chËm  nhÊt lµ   b¶y  ngµy tríc khi häp Héi ®ång T vÊn ph¶i göi giÊy mêi vµ sao  göi   hå   s¬   xÐt   duyÖt   cho   c¸c   thµnh   viªn   cña   Héi   ®ång   T  vÊn; c) Hoµn thiÖn biªn b¶n häp cña Héi  ®ång T vÊn vµ  lµm  b¸o c¸o tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. 2.3. Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ® îc hå  s¬, Héi ®ång T vÊn cã tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt xong hå s¬.  Héi  ®ång T vÊn lµm viÖc theo chÕ   ®é  tËp thÓ, xem xÐt  vµ biÓu quyÕt tõng trêng hîp cô thÓ, kÕt luËn theo ®a sè.  Trêng  lîp  sè  phiÕu  biÓu quyÕt  b»ng  nhau th×   ý  kiÕn  cña  Thêng trùc Héi ®ång t vÊn lµ ý kiÕn quyÕt ®Þnh, nhng tríc  khi quyÕt ®Þnh, cÇn trao ®æi víi Trëng C«ng an cÊp huyÖn. Biªn b¶n häp Héi  ®ång T  vÊn ph¶i ghi râ   ý  kiÕn ph¸t  biÓu cña tõng thµnh viªn tham dù cuéc häp vµ göi kÌm theo  b¸o c¸o tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. 3. QuyÕt ®Þnh ®a ngêi vµo Trung t©m 3.l.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   xem   xÐt,   quyÕt ®Þnh viÖc ®a ngêi vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ b¾t buéc   t¹i Trung t©m trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc b¸o c¸o vµ biªn b¶n häp cña Héi ®ång T vÊn. 3.2. QuyÕt ®Þnh ®îc göi cho ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo Trung t©m, gia  ®×nh ngêi  ®ã, c¬  quan Lao  ®éng ­  Th¬ng binh vµ  X∙ héi, c¬  quan C«ng an, Héi  ®ång nh©n d©n  cÊp huyÖn vµ Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. Trêng hîp ngêi ®îc ®a vµo Trung t©m lµ ngêi cha thµnh  niªn th×  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m  ®îc göi cho cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé cña ngêi ®ã. 4.   Qu¶n   lý,   gi¸m   s¸t   ngêi   ®∙   cã   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo  Trung t©m 4.l. Khi nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®a ngêi nghiÖn ma tuý,  ngêi b¸n d©m vµo Trung t©m, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  x∙ chØ  ®¹o C«ng an cïng cÊp lËp danh s¸ch vµ  cã  kÕ  ho¹ch   qu¶n lý, gi¸m s¸t nh÷ng ngêi c tró t¹i ®Þa bµn x∙, phêng,  thÞ   trÊn   ®∙   cã   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   Trung   t©m   ®Ó   ®¶m   b¶o  viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh ®a ngêi vµo Trung t©m. 4.2. §èi  víi trêng hîp ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n  d©m cã quyÕt ®Þnh ®a vµo Trung t©m nhng ®ang ®îc b¶o l∙nh  hµnh   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu  16,   17   cña   NghÞ  ®Þnh sè  134/2003/N§­CP  ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi  
 8. 8 ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu14 cña  NghÞ   ®Þnh sè  l35/2004/N§­CP th×  quyÕt  ®Þnh b¶o l∙nh hµnh  chÝnh vÉn cã  hiÖu lùc thi hµnh vµ  chØ chÊm døt vµo thêi  ®iÓm   ngêi   nghiÖn   ma   tuý,   ngêi   b¸n   d©m   ®îc   ®a   ®i   Trung  t©m. 5. Thi hµnh quyÕt ®Þnh ®a ngêi vµo Trung t©m 5.1.   Trong   thêi   h¹n   n¨m   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ra   quyÕt   ®Þnh,  c¬  quan  C«ng  an cÊp  huyÖn  cã  tr¸ch nhiÖm   ®a ngêi  ph¶i   chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh  vµo  Trung   t©m.   QuyÕt   ®Þnh   ® a  vµo Trung t©m cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i  ®îc chÊp hµnh nghiªm chØnh. Kh«ng  ®îc chuyÓn nh÷ng ngêi  ®∙   cã   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   Trung   t©m   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n cÊp huyÖn  sang thùc hiÖn  chÕ   ®é  tù  nguyÖn  xin  vµo Trung t©m. 5.2. ViÖc thi hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a ngêi nghiÖn ma tuý,  ngêi b¸n d©m vµo Trung  t©m ph¶i  ®îc lËp biªn b¶n; biªn  b¶n ph¶i  ®îc lËp thµnh hai b¶n (mét b¶n lu t¹i C«ng an  cÊp   huyÖn,   mét   b¶n   göi   kÌm   hå   s¬   ®a   ngêi   ®ã   vµo   Trung  t©m). 5.3.   Khi   c«ng   bè   quyÕt   ®Þnh   ®a   ngêi   nghiÖn   ma   tuý,  ngêi b¸n d©m vµo Trung t©m, nÕu ngêi ®ã hoÆc cha, mÑ, ng­ êi gi¸m hé  cña ngêi  ®ã   ®Ò  nghÞ   ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh   quyÕt  ®Þnh th×  C«ng an cÊp huyÖn ph¶i xem xÐt ngay. NÕu  cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó   ®îc ho∙n hoÆc miÔn theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 18 cña NghÞ   ®Þnh sè  135/2004/N§­CP  vµ  híng dÉn t¹i  kho¶n 8 môc I phÇn B cña Th«ng t nµy th×  c¬  quan C«ng an  híng dÉn thñ  tôc cho hä;  ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o ngay Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i ra quyÕt  ®Þnh  ®a ngêi  vµo Trung t©m vµ th«ng b¸o cho Thñ trëng c¬ quan Lao ®éng  ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi cÊp huyÖn biÕt  ®Ó  thùc hiÖn tr¸ch  nhiÖm   cña   m×nh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   18   NghÞ   ®Þnh   sè  l35/2004/N§­CP. 5.4. Ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m  hoÆc ngêi bÞ  b¾t gi÷  theo quyÕt  ®Þnh truy t×m, nÕu kh«ng   tù gi¸c chÊp hµnh hoÆc cã hµnh vi chèng ®èi th× cã thÓ bÞ   kho¸ tay, ¸p gi¶i hoÆc bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ®Ó   buéc   ngêi   ®ã   ph¶i  chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh. Trêng hîp hµnh vi chèng  ®èi cã  dÊu  hiÖu cña téi ph¹m theo quy  ®Þnh t¹i Bé  luËt H×nh sù  th×  sÏ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt h×nh sù.  5.5. Thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m  ®îc tÝnh  tõ  ngµy  ngêi ph¶i chÊp hµnh  quyÕt   ®Þnh  ®îc c¬  quan C«ng an  ®a  ®i Trung t©m, cã  nghÜa lµ  tÝnh tõ  ngµy  ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m  ®îc c¬  quan C«ng an  ®a  ra khái nhµ ®Ó ®i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo Trung t©m.
 9. 9 5.6. Kinh phÝ ®a ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m vµo  Trung  t©m   ®îc lÊy tõ  kinh  phÝ  phßng,  chèng  ma tuý, m¹i  d©m hµng n¨m cña ®Þa ph¬ng. 6. Thñ tôc tiÕp nhËn ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m  vµo chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh cai nghiÖn, ch÷a trÞ  t¹i Trung   t©m Khi   tiÕp   nhËn   ngêi   nghiÖn   ma   tuý,   ngêi   b¸n   d©m   vµo  Trung  t©m,  Trung t©m ph¶i  thùc  hiÖn mét sè  thñ  tôc sau  ®©y: 6.l. KiÓm tra hå  s¬  cña ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n  d©m ®îc ®a vµo Trung t©m. Hå s¬ bao gåm: hå s¬ ®Ò nghÞ ®a  ngêi vµo Trung t©m theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm l.2 kho¶n 1 môc  I phÇn B cña Th«ng t nµy vµ  quyÕt  ®Þnh  ®a ngêi vµo Trung  t©m cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn; 6.2.  §èi  chiÕu  hå  s¬  cña  ngêi  ®îc  ®a vµo  Trung  t©m  víi giÊy Chøng minh nh©n d©n;  6.3. C¬ quan Y tÕ cña Trung t©m kh¸m søc khoΠcho ng­ êi vµo Trung t©m  ®Ó  x¸c  ®Þnh t×nh  tr¹ng  søc khoÎ,  bÖnh  tËt khi tiÕp nhËn; 6.4. §¹i diÖn c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn vµ  Trung t©m  lËp biªn b¶n giao nhËn hå s¬ vµ ngêi chÊp hµnh quyÕt ®Þnh  cai nghiÖn, ch÷a trÞ vµ ghi râ nh÷ng tµi liÖu cã trong hå  s¬; t×nh tr¹ng søc khoΠhiÖn t¹i cña ng êi ®îc giao, nhËn;  t trang, ®å dïng c¸ nh©n mang theo. Biªn b¶n giao nhËn ®­ îc lËp thµnh hai b¶n, bªn giao vµ  bªn nhËn mçi bªn gi÷  mét b¶n. 7. Truy t×m vµ  b¾t gi÷  ngêi  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo  Trung t©m bá trèn  7.l. ViÖc truy t×m vµ  b¾t gi÷  ngêi  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a   vµo   Trung   t©m   bá   trèn   ph¶i   thùc   hiÖn   theo   ®óng   quy  ®Þnh t¹i §iÒu  19 NghÞ   ®Þnh sè  135/2004/N§­CP vµ  híng dÉn  t¹i Th«ng t nµy. 7.2. Trêng hîp ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vµo Trung t©m  bá trèn tríc khi ®îc ®a vµo Trung t©m th× Chñ tÞch Uû ban   nh©n d©n cÊp x∙ b¸o c¸o ngay cho Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n   cÊp huyÖn  ®Ó  chØ  ®¹o c¬  quan C«ng an cïng cÊp ra quyÕt  ®Þnh truy t×m. 7.3. Trêng hîp ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh bá trèn khi ®ang   trªn ®êng dÉn gi¶i th× Trëng C«ng an cÊp huyÖn n¬i lËp hå  s¬, thÈm tra hå s¬ ra quyÕt ®Þnh truy t×m. 7.4. Trêng hîp ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo  Trung t©m bá trèn th× Gi¸m ®èc Trung t©m lËp biªn b¶n, ra  quyÕt  ®Þnh truy t×m vµ  th«ng b¸o cho Uû  ban nh©n d©n cÊp  x∙ n¬i ngêi ®ã c tró vµ c¬ quan C«ng an cÊp huyÖn n¬i lËp  hå  s¬, thÈm tra hå  s¬  biÕt  ®Ó  phôc vô  cho viÖc truy t×m 
 10. 10 vµ  b¾t gi÷  ngêi bá  trèn. Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i  Trung t©m ®ãng trô së cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¬ quan C«ng  an cÊp huyÖn phèi hîp víi Trung t©m trong viÖc truy t×m,  tæ chøc  ®a ngêi bá  trèn trë  l¹i Trung t©m. Thêi gian bá  trèn khái Trung t©m kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi h¹n chÊp hµnh  quyÕt ®Þnh. 7.5.   C¸   nh©n,   gia   ®×nh,   c¬   quan,   tæ   chøc   ph¸t   hiÖn  ngêi bÞ   ®a vµo Trung t©m  ®ang bá  trèn cã  tr¸ch nhiÖm b¸o  ngay   cho   c¬   quan   C«ng   an   hoÆc   Uû   ban   nh©n   d©n   n¬i   gÇn  nhÊt. Khi b¾t ®îc ngêi bá trèn hoÆc nhËn bµn giao ngêi bá  trèn, c¬  quan C«ng an hoÆc Uû  ban nh©n d©n n¬i b¾t gi÷  lËp biªn b¶n vµ  th«ng b¸o cho c¬  quan  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  truy t×m ®Õn nhËn ngêi bá trèn. 7.6. Khi nhËn ®îc th«ng b¸o, c¬ quan ®∙ ra quyÕt ®Þnh   truy t×m cö  ngêi  ®Õn ngay n¬i  ®ang t¹m gi÷  ®èi tîng  ®Ó  nhËn ngêi. ViÖc giao nhËn ngêi bÞ  b¾t gi÷  ph¶i lËp biªn  b¶n giao nhËn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7.7. Kinh phÝ  sö  dông cho c«ng t¸c truy t×m  ®èi t îng  bá  trèn  ®îc lÊy tõ  kinh phÝ  phßng, chèng ma tuý, m¹i d©m  hµng n¨m cña ®Þa ph¬ng. 8. Ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung  t©m 8.1.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   xem   xÐt,   quyÕt ®Þnh viÖc ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m ®îc ho∙n  hoÆc miÔn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m trªn c¬  së c¸c ®iÒu kiÖn ho∙n, miÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña NghÞ   ®Þnh sè   135/2004/N§­CP vµ  híng  dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp mét trong nh÷ng  ®iÒu kiÖn   ho∙n hoÆc miÔn cÇn  ®îc x¸c minh, lµm râ, Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn giao cho Thñ  trëng c¬  quan Lao  ®éng ­  Th¬ng binh vµ X∙ héi cÊp huyÖn phèi hîp víi Trëng C«ng an  cÊp huyÖn thÈm tra tõng trêng hîp cô thÓ vÒ viÖc xin ho∙n  hoÆc miÔn tríc khi quyÕt ®Þnh. 8.2.   Ngêi   nghiÖn   ma   tuý,   ngêi   b¸n   d©m   ®∙   cã   quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m nhng cha  ®Õn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®îc ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh nÕu thuéc mét trong c¸c tr­ êng hîp sau ®©y: a) §ang  èm nÆng cã  chøng nhËn cña bÖnh viÖn hoÆc cña   trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn;  b)  Phô  n÷   ®ang  cã  thai  cã  chøng  nhËn  cña  bÖnh viÖn  hoÆc cña trung t©m y tÕ  tõ  cÊp huyÖn trë  lªn hoÆc phô  n÷   ®ang nu«i con nhá  díi ba m¬i s¸u th¸ng tuæi, cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ   ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã  c  tró  hoÆc  n¬i ngêi  ®ã  bÞ  ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt x¸c  nhËn.
 11. 11 Khi  ®iÒu kiÖn  ®îc ho∙n kh«ng cßn, ngêi  ®îc ho∙n thi  hµnh quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo Trung t©m ph¶i  tù  gi¸c  ®Õn c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn  ®Ó   ®îc  ®a  ®i chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh,   nÕu   kh«ng   tù   gi¸c   sÏ   bÞ   cìng   chÕ   thi  hµnh theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 5.4 kho¶n 5 môc I phÇn  B cña  Th«ng t nµy. C¬  quan C«ng an c¸c cÊp cã  tr¸ch nhiÖm gióp  Uû ban nh©n d©n cïng cÊp kiÓm tra, gi¸m s¸t ngêi ®îc ho∙n  chÊp   hµnh  quyÕt   ®Þnh,  khi   ®iÒu   kiÖn   ®îc   ho∙n   kh«ng  cßn  th×  c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn cã  tr¸ch nhiÖm  ®a hä  vµo  Trung t©m ®Ó chÊp hµnh quyÕt ®Þnh.  8.3.   Ngêi   nghiÖn   ma   tuý,   ngêi   b¸n   d©m   ®∙   cã   quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m nhng cha  ®Õn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  t¹i   Trung  t©m   ®îc   miÔn   chÊp   hµnh  quyÕt   ®Þnh,  nÕu  thuéc   mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §ang m¾c bÖnh hiÓm nghÌo vµ cã chøng nhËn cña bÖnh   viÖn hoÆc cña trung t©m y tÕ tõ cÊp huyÖn trë lªn; b) Trong thêi gian ho∙n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh cã  tiÕn  bé râ rÖt trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña Nhµ níc hoÆc  lËp   c«ng   ®îc   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙   n¬i   ngêi   ®ã  c  tró  hoÆc n¬i ngêi ®ã lËp c«ng x¸c nhËn. §èi víi ngêi ®ang ®îc  ho∙n chÊp  hµnh  quyÕt  ®Þnh   ®a vµo  Trung  t©m chØ  ®îc xÐt  miÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh khi ®∙ chÊp hµnh thêi gian ho∙n   b»ng Ýt nhÊt mét nöa thêi h¹n ghi trong quyÕt ®Þnh ®a vµo  Trung t©m. Riªng trêng hîp lËp c«ng th×   ®îc xÐt miÔn sím  h¬n. 9. Gi¶m thêi h¹n hoÆc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian   cßn l¹i t¹i Trung t©m cho ngêi lËp c«ng hoÆc cã  tiÕn bé  râ rÖt  9.1. Hµng th¸ng, Trung t©m, tæ chøc cho c¸c tæ,  ®éi   n¬i   ngêi   b¸n   d©m,   ngêi   nghiÖn   ma   tuý   ®ang   cai   nghiÖn,  ch÷a trÞ  b×nh  bÇu,   ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao  ®éng,  häc  tËp,  ch÷a trÞ  b»ng h×nh thøc bá  phiÕu kÝn trong tõng tæ,  ®éi.  C¨n cø vµo kÕt qu¶ b×nh bÇu, c¸n bé  qu¶n lý  c¸c tæ,  ®éi  ghi biªn b¶n, nhËn xÐt vÒ  tõng trêng hîp vµ  lu vµo hå  s¬  cña ngêi ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh t¹i Trung t©m. 9.2. Ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m bÞ ¸p dông biÖn  ph¸p  ®a vµo Trung t©m  ®∙ chÊp hµnh  ®îc mét nöa thêi h¹n  ghi trong quyÕt  ®Þnh nÕu lËp c«ng hoÆc cã  tiÕn bé  râ  rÖt  trong viÖc gi¸o dôc, ch÷a trÞ th× ®îc xÐt gi¶m tõ 1 th¸ng  ®Õn 4 th¸ng hoÆc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian thi hµnh  quyÕt  ®Þnh cßn l¹i. Trong thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh,  mçi ngêi chØ ®îc gi¶m mét lÇn. 9.3. ViÖc xÐt gi¶m hoÆc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian   thi hµnh quyÕt ®Þnh t¹i trung t©m ®îc tiÕn hµnh th«ng qua  Héi  ®ång xÐt gi¶m thêi h¹n hoÆc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi  gian cßn l¹i t¹i Trung t©m (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Héi  ®ång)  víi thêi gian häp 3 th¸ng mét lÇn.
 12. 12 9.4. Thµnh phÇn Héi  ®ång gåm: Gi¸m  ®èc hoÆc Phã  Gi¸m  ®èc Trung t©m lµ  Chñ  tÞch Héi  ®ång vµ  c¸c thµnh viªn lµ  Trëng c¸c phßng chuyªn m«n nghiÖp vô cña Trung t©m. 9.5. C¨n cø vµo néi quy, quy chÕ  cña Trung t©m, kÕt  qu¶   nhËn   xÐt,   ®¸nh   gi¸   hµng   th¸ng   t¹i   c¸c   tæ,   ®éi   vµ  thµnh tÝch cña ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh, Héi  ®ång  xem xÐt, biÓu quyÕt tõng trêng hîp cô  thÓ, kÕt luËn theo  ®a sè. Trêng hîp sè phiÕu biÓu quyÕt b»ng nhau th× ý kiÕn  cña Chñ tÞch Héi ®ång lµ ý kiÕn quyÕt ®Þnh. Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   c¨n   cø   vµo   kÕt   qu¶   häp   cña   Héi  ®ång, lµm v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  huyÖn  xem  xÐt,   quyÕt   ®Þnh  viÖc   gi¶m   thêi   h¹n   hoÆc  miÔn   chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i t¹i Trung t©m. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  xÐt gi¶m hoÆc miÔn chÊp hµnh thêi gian  cßn l¹i cña ngêi chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh t¹i Trung t©m  ®îc  göi Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh   ®a   ngêi   vµo   Trung   t©m,   bao   gåm:   Biªn   b¶n   häp   Héi  ®ång, v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Trung t©m, danh s¸ch  nh÷ng ngêi ®îc xÐt gi¶m hoÆc miÔn vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã  liªn quan. 9.6. Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ® îc hå  s¬ ®Ò nghÞ xÐt gi¶m hoÆc miÔn cña Gi¸m ®èc Trung t©m, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  ®a  ngêi vµo Trung t©m xem xÐt, quyÕt ®Þnh gi¶m thêi h¹n hoÆc   miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i t¹i Trung t©m cho  ngêi ®îc ®Ò nghÞ xÐt miÔn, gi¶m. QuyÕt   ®Þnh   gi¶m   thêi   h¹n   hoÆc   miÔn   chÊp   hµnh   phÇn   thêi gian cßn l¹i t¹i Trung t©m  ®îc göi cho Trung t©m vµ  ngêi ®îc gi¶m thêi h¹n hoÆc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian   cßn l¹i t¹i Trung t©m. 9.7. Trêng hîp ngêi ®∙ ®îc ®Ò nghÞ gi¶m thêi h¹n hoÆc  miÔn chÊp  hµnh  phÇn thêi gian  cßn  l¹i  t¹i  Trung  t©m cã  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m nghiªm träng néi quy,  quy   chÕ   cña   Trung   t©m   trong   thêi   gian   chê   cÊp   cã   thÈm  quyÒn xem xÐt, quyÕt  ®Þnh gi¶m hoÆc miÔn, Gi¸m  ®èc Trung  t©m cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc häp Héi  ®ång, lµm v¨n b¶n göi  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn  ®Ò  nghÞ   ® a ngêi  ®ã  ra  khái dach s¸ch xÐt gi¶m hoÆc miÔn. Tr êng hîp  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh gi¶m, miÔn nhng cha thi hµnh th× ®Ò nghÞ Chñ tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn huû quyÕt ®Þnh. 10. T¹ng ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt ®Þnh hoÆc miÔn chÊp   hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i t¹i Trung t©m cho ngêi bÞ   èm  nÆng, phô n÷ cã thai vµ ngêi m¾c bÖnh hiÓm nghÌo 10.1. Ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m ®ang chÊp hµnh  quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo Trung t©m bÞ   èm nÆng  th×   ®îc t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®Ó   ®a vÒ  gia 
 13. 13 ®×nh  ®iÒu trÞ. Gi¸m  ®èc Trung t©m lËp hå  s¬   ®Ò  nghÞ  viÖc  t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh vµ  göi Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m  ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Hå s¬ ®Ò nghÞ bao gåm: a) GiÊy chøng nhËn cña bÖnh viÖn hoÆc trung t©m y tÕ  tõ   cÊp   huyÖn   trë   lªn   x¸c   nhËn   ngêi   ®ã   ®ang   bÞ   èm   nÆng  theo c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 9 môc II phÇn A cña  Th«ng t nµy; b) V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  cña Gi¸m ®èc Trung t©m. Thêi gian t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®îc tÝnh  vµo thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh. NÕu sau khi søc khoΠ ®îc phôc håi mµ  thêi h¹n chÊp hµnh cßn l¹i tõa th¸ng trë  lªn th×  ngêi  ®ã  ph¶i tiÕp  tôc  chÊp  hµnh phÇn thêi  gian  cßn l¹i. l0.2. Ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m ®ang chÊp hµnh  quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo Trung t©m lµ  phô  n÷  cã thai th× ®îc t¹m ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cho ®Õn  khi con  ®ñ  ba m¬i s¸u th¸ng tuæi. Gi¸m ®èc Trung t©m lËp  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  viÖc t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh vµ  göi Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m  ®Ó  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ bao gåm: a) GiÊy chøng nhËn cña bÖnh viÖn hoÆc trung t©m y tÕ  tõ cÊp huyÖn trë lªn x¸c nhËn ngêi ®ã ®ang mang thai; b) V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  cña Gi¸m ®èc Trung t©m. Thêi gian t¹m  ®×nh chØ kh«ng  ®îc tÝnh vµo thêi gian  chÊp hµnh quyÕt ®Þnh. NÕu trong thêi gian t¹m ®×nh chØ mµ   ngêi  ®ã  cã  tiÕn bé  râ  rÖt hoÆc lËp c«ng,  ® îc Uû  ban nh©n  d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã  c  tró  hoÆc n¬i ngêi  ®ã  lËp c«ng  x¸c nhËn th×  Gi¸m  ®èc Trung t©m lËp hå  s¬   ®Ò  nghÞ  miÔn  chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i.  l0.3. Ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m ®ang chÊp hµnh  quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo Trung t©m bÞ m¾c bÖnh  hiÓm   nghÌo   ®îc   miÔn   chÊp   hµnh   phÇn   thêi   gian   cßn   l¹i.  Gi¸m  ®èc Trung t©m lËp hå  s¬   ®Ò  nghÞ  viÖc  miÔn chÊp hµnh  phÇn thêi gian cßn l¹i vµ  göi Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp huyÖn n¬i  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung t©m  ®Ó  xem  xÐt, quyÕt ®Þnh. Hå s¬ ®Ò nghÞ bao gåm: a) GiÊy chøng nhËn cña bÖnh viÖn hoÆc trung t©m y tÕ  tõ  cÊp huyÖn trë  lªn x¸c nhËn ngêi  ®ã   ®ang m¾c mét trong  c¸c bÖnh hiÓm nghÌo theo c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n  10 môc II phÇn A cña Th«ng t nµy;
 14. 14 b) V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  miÔn chÊp hµnh phÇn thêi gian cßn  l¹i cña Gi¸m ®èc Trung t©m.  10.4. Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ® îc hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Trung t©m, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n cÊp huyÖn  n¬i  ra quyÕt   ®Þnh  ®a ngêi nghiÖn  ma tuý,  ngêi b¸n d©m vµo Trung t©m xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc t¹m  ®×nh   chØ   chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh  hoÆc   miÔn   chÊp   hµnh  phÇn   thêi   gian   cßn   l¹i   cña   c¸c   trêng   hîp   nªu   t¹i   c¸c   ®iÓm  10.l, 10.2 vµ l0.3 cña kho¶n nµy. QuyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ hoÆc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi   gian cßn l¹i t¹i Trung t©m ®îc göi cho Trung t©m, ngêi ®­ îc t¹m  ®×nh chØ hoÆc miÔn  chÊp  hµnh phÇn thêi  gian  cßn  l¹i t¹i Trung t©m vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã  c tró ®Ó theo dâi, qu¶n lý. 10.5. ChËm nhÊt trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ  tõ  ngµy  vÒ   ®Õn n¬i c  tró, ngêi  ®îc t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh biÖn  ph¸p  ®a vµo Trung t©m hoÆc  ®îc miÔn chÊp hµnh phÇn thêi  gian   cßn   l¹i   ph¶i   tr×nh   b¸o   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙   vµ  C«ng   an   cïng   cÊp   n¬i   ngêi   ®ã   c  tró.   Trêng   hîp   èm   nÆng  hoÆc m¾c bÖnh hiÓm nghÌo mµ  kh«ng thÓ  tù   ®Õn tr×nh diÖn  ®îc   th×   th©n   nh©n   cña   ngêi   ®ã   ph¶i   ®Õn   b¸o   c¸o   Uû   ban  nh©n d©n cÊp x∙ vµ C«ng an cïng cÊp. Khi hÕt thêi h¹n t¹m ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh th×   ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo Trung t©m ph¶i tù  gi¸c  ®Õn   c¬   quan   C«ng   an   cÊp   huyÖn   ®Ó   ®îc   ®a   ®i   chÊp   hµnh  quyÕt   ®Þnh,   nÕu   kh«ng   tù   gi¸c   sÏ   bÞ   cìng   chÕ   thi   hµnh  theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.4 kho¶n 5 môc I phÇn B cña Th«ng  t nµy. 10.6. Trêng hîp ngêi nghiÖn ma tuý, ngêi b¸n d©m ®ang  ®îc t¹m  ®×nh chØ chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh theo c¸c tr êng hîp  quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm 10.1 vµ  10.2 cña kho¶n nµy bÞ  chÕt  th×  gia  ®×nh ph¶i b¸o ngay cho Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ   Trung t©m biÕt (kÌm theo b¶n sao GiÊy khai tö cã x¸c nhËn  cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙) Gi¸m ®èc Trung t©m b¸o c¸o Uû   ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i ra quyÕt  ®Þnh  ®a ngêi  ®ã  vµo  Trung  t©m  biÕt   ®Ó  xo¸  tªn  khái  danh s¸ch ngêi  ®ang  cai  nghiÖn, ch÷a trÞ t¹i Trung t©m. 11.   T¹m   thêi   ®a   ngêi   ®ang   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ra  khái Trung t©m theo yªu cÇu cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông  h×nh sù  11.1. ViÖc t¹m thêi ®a ngêi ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh  ra khái Trung t©m  ®Ó  phôc vô  cho c«ng t¸c  ®iÒu tra, xÐt  xö   ®îc thùc hiÖn khi cã  yªu cÇu b»ng v¨n b¶n cña c¬  quan   tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn. V¨n b¶n yªu cÇu  t¹m thêi  ®a ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh ra khái Trung  t©m   ph¶i   ghi   râ   hä   tªn,   ngµy   th¸ng   n¨m   sinh,   sè   giÊy  chøng minh nh©n d©n, quª qu¸n cña  ®èi tîng cÇn t¹m thêi 
 15. 15 ®a ra khái Trung t©m, lý  do vµ  thêi gian yªu cÇu  ®a ra  khái Trung t©m. NÕu lµ yªu cÇu cña ViÖn kiÓm s¸t hoÆc Toµ  ¸n th×  ph¶i cã  thªm c«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  cña c¬  quan C«ng an   cïng cÊp. 11.2. Khi nhËn  ®îc v¨n b¶n yªu cÇu cña c¬  quan tiÕn  hµnh tè  tông cã  thÈm quyÒn, Gi¸m  ®èc Trung t©m ra quyÕt  ®Þnh  ®a ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh ra khái Trung t©m  ®Ó tham gia tè tông trong c¸c vô ¸n cã liªn quan ®Õn ng êi  ®ã  vµ  bµn giao cho c¸n bé  C«ng an  ®Õn nhËn ng êi.  C¸n bé  C«ng   an   ®Õn   nhËn   ngêi   ph¶i   xuÊt   tr×nh   giÊy   Chøng   nhËn  C¶nh s¸t nh©n d©n hoÆc giÊy Chøng minh An ninh nh©n d©n  vµ  giÊy giíi thiÖu cña c¬  quan C«ng an tõ  cÊp huyÖn trë  lªn. 11.3. ViÖc giao nhËn ngêi ®îc ®a ra khái Trung t©m ®Ó  tham gia tè  tông  ®îc lËp thµnh biªn b¶n vµ  lËp thµnh hai  b¶n, bªn giao vµ  bªn nhËn mçi bªn gi÷  mét b¶n vµ  ph¶i l u  vµo sæ theo dâi t¹i Trung t©m. Thêi h¹n ®a ngêi ®ang chÊp  hµnh quyÕt ®Þnh ra khái Trung t©m ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c  ®iÒu tra, xÐt xö   ®îc tÝnh vµo thêi gian chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh t¹i Trung t©m. 11.4. Khi hÕt thêi h¹n quyÕt  ®Þnh cña Gi¸m  ®èc Trung  t©m   vÒ   ®a   ngêi   ra   khái   Trung   t©m   phôc   vô   cho   c«ng   t¸c  ®iÒu tra, xÐt xö, c¬  quan  ®∙ yªu cÇu t¹m thêi  ® a ngêi ra  khái Trung t©m cã  tr¸ch nhiÖm  ®a tr¶ ngêi vÒ  Trung t©m.  Trêng hîp cÇn gia h¹n vÒ  thêi gian th×  Thñ  trëng c¬  quan  tiÕn hµnh tè tông h×nh sù ®∙ cã yªu cÇu viÖc ® a ngêi phôc  vô  cho c«ng t¸c  ®iÒu tra, xÐt xö  ph¶i cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ   Gi¸m ®èc Trung t©m ra quyÕt ®Þnh gia h¹n thêi gian ®a ng­ êi ra phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu tra, xÐt xö. 12.   HÕt   thêi   h¹n   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ® a   vµo   Trung  t©m 12.1. Trong thêi gian mêi ngµy tríc khi ngêi nghiÖn  ma tóy, ngêi b¸n d©m hÕt thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh,  Gi¸m  ®èc Trung t©m tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc chuÈn bÞ   ®a vÒ  céng ®ång, bao gåm: a. Th«ng b¸o cho ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m s¾p  hÕt thêi h¹n biÕt; b.   Göi   th«ng   b¸o   cho   gia   ®×nh   ngêi   chÊp   hµnh   quyÕt  ®Þnh vÒ thêi gian hÕt thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh; c.  Gi¶i quyÕt  c¸c  chÕ   ®é   trî  cÊp  theo quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt. 12.2. Khi hÕt thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh, Gi¸m ®èc   Trung   t©m   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®∙   chÊp   hµnh   xong   quyÕt  ®Þnh vµ  göi b¶n sao GiÊy chøng nhËn  ®Õn Gi¸m  ®èc Së  Lao  ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   x∙   héi,   c¬   quan   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh vµ x∙ héi, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i ®∙  
 16. 16 ra quyÕt  ®Þnh, Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c  tró  vµ  gia  ®×nh ngêi ®ã ®Ó tiÕp tôc qu¶n lý, gi¸o dôc. 12.3. Ngêi  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung  t©m   ®îc   nhËn   l¹i   vËt   dông,   t  trang   vµ   ®å   dïng   ®∙   göi  Trung t©m (nÕu cã) vµ  ph¶i tr¶ l¹i nh÷ng vËt dông, trang  thiÕt   bÞ   dïng   cho   lao   ®éng,   häc   tËp,   sinh   ho¹t   ®∙   ®îc  Trung t©m cho mîn. NÕu lµm mÊt hoÆc h  háng th×  ph¶i båi  thêng. 12.4. Ngêi  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh  ®a vµo Trung  t©m   trong   thêi   h¹n   mêi   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   GiÊy  chøng nhËn  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh, ph¶i tr×nh b¸o  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ  C«ng an cïng cÊp n¬i ng êi  ®ã  c  tró. II. Thñ tôc ®a ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy  vµo cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung t©m 1. Thñ tôc lËp hå s¬ ®a ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma  tóy vµo cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung t©m  ®îc thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16   vµ  17 Môc I Ch¬ng II cña NghÞ   ®Þnh sè  135/2004/N§­CP vµ  híng dÉn t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4, 5 vµ  6 môc I phÇn B   cña Th«ng t nµy. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ ®a ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy  vµo cai nghiÖn ma tóy vµo cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung  t©m bao gåm: 2.1.   B¶n   tãm   t¾t   lý   lÞch   cña   ngêi   cha   thµnh   niªn  nghiÖn ma tóy; 2.2. C¸c biÖn ph¸p cai nghiÖn, gi¸o dôc ®∙ ¸p dông; 2.3. XÐt nghiÖm t×m chÊt ma tóy trong c¬  thÓ  cã  kÕt  qu¶ d¬ng tÝnh; 2.4. NhËn xÐt cña C«ng an cÊp x∙; 2.5. ý kiÕn cña Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙ vµ c¸c   tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙ mµ ng êi ®ã  lµ thµnh viªn; 2.6. BÖnh ¸n (nÕu cã). 3.   QuyÕt   ®Þnh   ®a   ngêi   cha   thµnh   niªn   nghiÖn   ma   tóy  vµo Trung t©m: 3.1. Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ® îc v¨n  b¶n  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång t vÊn, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc ®a ngêi cha thµnh niªn  nghiÖn ma tóy vµo Trung t©m. QuyÕt ®Þnh ®a ngêi cha thµnh  niªn nghiÖn ma tóy vµo Trung t©m kh«ng ph¶i lµ quyÕt ®Þnh   xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
 17. 17 3.2. QuyÕt ®Þnh ®îc göi cho ngêi bÞ ®a vµo Trung t©m,  cha, mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cña ngêi ®ã, c¬ quan Lao ®éng ­  Th¬ng binh vµ  x∙ héi, c¬  quan c«ng an, Héi  ®ång nh©n d©n  cÊp huyÖn, Uû ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. 4.   Thñ   tôc   tiÕp   nhËn   ngêi   cha   thµnh   niªn   nghiÖn   ma  tóy vµo cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung t©m  ®îc thùc hiÖn  nh sau: 4.1. KiÓm tra hå  s¬   ®a ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma  tóy vµo cai nghiÖn b¾t buéc. Hå s¬ bao gåm: hå s¬ ®Ò nghÞ   ®a ngêi vµo Trung t©m theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 môc II  phÇn B cña Th«ng t  nµy vµ  quyÕt  ®Þnh  ®a ngêi cha thµnh  niªn nghiÖn ma tóy vµo Trung t©m cña Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n cÊp huyÖn; 4.2.  §èi  chiÕu  hå  s¬  cña  ngêi  cha  ®îc  ®a vµo  Trung  t©m víi giÊy Chøng minh nh©n d©n (nÕu cã); 4.3.  C¬  quan  Y tÕ  cña  Trung  t©m tiÕn  hµnh  kh¸m  søc  kháe cho ngêi míi vµo Trung t©m  ®Ó  x¸c  ®Þnh t×nh  tr¹ng  søc kháe, bÖnh tËt khi tiÕp nhËn; 4.4. §¹i diÖn c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn vµ  Trung t©m  lËp biªn b¶n giao nhËn hå s¬ vµ ngêi chÊp hµnh quyÕt ®Þnh  cai nghiÖn, ch÷a trÞ vµ ghi râ nh÷ng tµi liÖu cã trong hå  s¬, t×nh tr¹ng søc kháe hiÖn t¹i cña ng êi ®îc giao, nhËn;  t trang, ®å dïng c¸ nh©n mang theo. Biªn b¶n giao nhËn ®­ îc lËp thµnh hai b¶n, bªn giao vµ  bªn nhËn mçi bªn gi÷  mét b¶n. III. Thñ tôc ®a ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m  tù nguyÖn vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ t¹i Trung t©m 1.  Thñ  tôc  lËp hå  s¬   tiÕp nhËn  ngêi  nghiÖn  ma tóy,  ngêi b¸n d©m tù  nguyÖn vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ  t¹i Tung  t©m  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 26, 27, 28  vµ  29 Môc I Ch¬ng II cña NghÞ   ®Þnh sè  135/2004/N§­CP vµ  híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. Hå s¬ xÐt duyÖt, tiÕp nhËn ngêi nghiÖn ma tóy, ng­ êi b¸n d©m tù  nguyÖn vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ  t¹i Trung  t©m gåm: 2.1. §¬n cña ngêi tù  nguyÖn xin vµo Trung t©m cã  x¸c   nhËn cña Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙. Néi dung  ®¬n nªu  ®Çy  ®ñ   lý  do xin  vµo  Trung  t©m, t×nh  tr¹ng  nghiÖn  vµ  c¸c  h×nh  thøc cai nghiÖn, gi¸o dôc, ch÷a trÞ   ®∙ thùc hiÖn nÕu cã;  cam kÕt cai nghiÖn, ch÷a trÞ  cña ngêi tù  nguyÖn hoÆc cña  cha, mÑ, vî, chång, con (®∙ thµnh niªn), anh, chÞ em ruét   hoÆc   ngêi   gi¸m   hé   cña   ngêi   ®ã   (nÕu   lµ   ngêi   cha   thµnh  niªn);
 18. 18 2.2. B¶n sao giÊy Chøng minh nh©n d©n (nÕu cã) hoÆc   Sæ hé  khÈu hoÆc giÊy chøng nhËn t¹m tró  dµi h¹n (cã  c«ng  chøc hoÆc kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu); 2.3. KÕt qu¶ xÐt nghiÖm t×m chÊt ma tóy trong c¬  thÓ  d¬ng tÝnh (®èi víi ngêi nghiÖm ma tóy). 3. Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬  cña ngêi nghiÖn  ma tóy, ngêi b¸n d©m tù  nguyÖn  xin vµo  cai   nghiÖn,   ch÷a   trÞ   t¹i   Trung   t©m,   Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   c¨n   cø   vµo   kh¶   n¨ng   tiÕp   nhËn   cña   Trung   t©m   tiÕn   hµnh  thÈm tra, xÐt duyÖt hå s¬ vµ ra quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn. QuyÕt ®Þnh tiÕp nhËn ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m  tù  nguyÖn vµo Trung t©m cai nghiÖn, ch÷a trÞ   ®îc göi cho  ngêi   tù   nguyÖn,   cha,   mÑ,   vî,   chång,   anh,   chÞ,   em   ruét  hoÆc ngêi gi¸m hé  (nÕu lµ  ngêi cha thµnh niªn) vµ  Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. 4. §èi víi nh÷ng trêng hîp qua xÐt duyÖt hå  s¬  ph¸t  hiÖn   ngêi   tù   nguyÖn   xin   vµo   cai   nghiÖn,   ch÷a   trÞ   t¹i   Trung t©m  ®ang bÞ  c¬  quan C«ng an lËp hå  s¬   ® a vµo c¬  së  gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng hoÆc lµ  téi ph¹m  ®ang bÞ  truy  n∙, Gi¸m  ®èc Trung t©m tõ  chèi tiÕp nhËn vµ  b¸o ngay cho  c¬   quan   C«ng   an   n¬i   gÇn   nhÊt   biÕt.   Trêng   hîp   Gi¸m   ®èc  Trung  t©m   ®∙ ra quyÕt   ®Þnh  tiÕp nhËn míi ph¸t  hiÖn  th×  hñy quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn. 5. Thêi h¹n ch÷a trÞ, cai nghiÖn ¸p dông cho ng êi tù  nguyÖn vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ  t¹i Trung t©m  Ýt nhÊt lµ  s¸u th¸ng   ®èi  víi  ngêi nghiÖn  ma tóy, ba th¸ng  ®èi víi  ngêi b¸n d©m. 6. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn cña Gi¸m ®èc Trung   t©m, Trung t©m tæ chøc tiÕp nhËn ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi  b¸n d©m vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ tù nguyÖn: 6.1.   C¸n   bé   tiÕp   nhËn   kiÓm   tra,   ®èi   chiÕu   ngêi   tù  nguyÖn   xin   vµo   cai   nghiÖn,   ch÷a   trÞ   t¹i   Trung   t©m   víi  quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn vµ hå s¬; 6.2. C¬  quan Y tÕ  cña Trung t©m kh¸m søc kháe vµ  lËp  hå  s¬  bÖnh ¸n  ®Ó  x¸c  ®Þnh t×nh tr¹ng søc kháe, bÖnh tËt  khi tiÕp nhËn; 6.3.   §¹i   diÖn   Trung   t©m   vµ   ngêi   tù   nguyÖn   vµo   cai  nghiÖn,  ch÷a trÞ  lËp biªn  b¶n  tiÕp  nhËn vµ  ghi râ  t×nh  tr¹ng   søc   kháe   hiÖn   t¹i   cña   ngêi   vµo   cai   nghiÖn,   ch÷a  trÞ; t  trang,   ®å  dïng  c¸ nh©n  mang  theo. Biªn  b¶n  tiÕp  nhËn  ®îc lËp thµnh hai b¶n, bªn vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ  vµ bªn tiÕp nhËn mçi bªn gi÷ mét b¶n. Trêng   hîp   ngêi   ®îc   tiÕp   nhËn   vµo   Trung   t©m   lµ   ngêi  cha   thµnh   niªn   th×   cha,   mÑ   hoÆc   ngêi   gi¸m   hé   cã   tr¸ch 
 19. 19 nhiÖm lµm thñ  tôc bµn giao ngêi tù  nguyÖn vµo Trung t©m  cai nghiÖn, ch÷a trÞ. 7.   Khi   hÕt   thêi   h¹n   cai   nghiÖn,   ch÷a   trÞ   tù   nguyÖn  t¹i   Trung   t©m   theo   quyÕt   ®Þnh   tiÕp   nhËn   cña   Gi¸m   ®èc   Trung t©m, Gi¸m ®èc Trung t©m cÊp GiÊy chøng nhËn ®∙ hoµn   thµnh thêi gian cai nghiÖn, ch÷a trÞ  tù  nguyÖn t¹i Trung  t©m cho ngêi cai nghiÖn,  ch÷a  trÞ  tù  nguyÖn  vµ  göi b¶n  sao GiÊy chøng nhËn  ®Õn Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã c tró vµ gia ®×nh ngêi ®ã. 8. Trêng hîp gia  ®×nh tù  nguyÖn vµo cai nghiÖn, ch÷a  trÞ   ®ang cã  khã  kh¨n  ®Æc biÖt, cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ,  ®îc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã  c  tró  x¸c nhËn  th× ®îc ra tríc thêi h¹n s¸u th¸ng ®èi víi ngêi nghiÖn ma  tóy vµ  ba th¸ng  ®èi víi ngêi b¸n d©m. Gi¸m  ®èc Trung t©m  cÊp GiÊy x¸c nhËn  thêi  gian  ®∙ cai nghiÖn,  ch÷a trÞ  tù  nguyÖn t¹i Trung t©m vµ  göi b¶n sao  ®Õn Uû  ban nh©n d©n  cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró vµ gia ®×nh ngêi ®ã. Gia  ®×nh  ®ang cã  khã  kh¨n  ®Æc biÖt lµ  c¸c trêng hîp  gia  ®×nh cña ngêi tù  nguyÖn xin vµo cai nghiÖn, ch÷a trÞ   t¹i Trung t©m bÞ thiªn tai, háa ho¹n lín; cã th©n nh©n bÞ  èm nÆng hoÆc m¾c bÖnh hiÓm nghÌo hoÆc bÞ  tai n¹n nÆng mµ  ngoµi ngêi  ®ã  ra kh«ng cßn ai kh¸c  ®Ó  lao  ®éng duy tr×  cuéc sèng gia ®×nh, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, háa ho¹n   hoÆc ch¨m sãc ngêi bÖnh, ngêi bÞ tai n¹n. C .   ¸ p   d ô n g   b i Ö n   p h ¸ p   c ì n g   c h Õ   v µ   p h è i   h î p   b ¶ o   v Ö  ®¶m b¶o an ninh trËt tù t¹i trung t©m I. ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ 1. ViÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  nh»m  ®¶m b¶o  an ninh trËt tù cña Trung t©m ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹i   §iÒu   57   vµ   §iÒu   58   Ch¬ng   IV   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  135/2004/N§­CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2.   Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   c¸c   biÖn  ph¸p cìng chÕ ®èi víi ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m cã  nh÷ng  hµnh  vi vi ph¹m.  Trêng  hîp  Gi¸m   ®èc v¾ng mÆt th×  Gi¸m ®èc ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n cho mét Phã gi¸m ®èc. 3. Gi¸m ®èc Trung t©m quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p c ­ ìng chÕ ®èi víi ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m ®ang cai  nghiÖn, ch÷a trÞ t¹i Trung t©m khi hä thùc hiÖn mét trong   c¸c hµnh vi vi ph¹m sau: 3.1. Kh«ng chÊp hµnh quy  ®Þnh vÒ  gi¸o dôc, lao  ®éng,  ch÷a trÞ, cai nghiÖn phôc håi cña Trung t©m;
 20. 20 3.2. G©y rèi, lµm ¶nh hëng  ®Õn an ninh, trËt tù  t¹i  Trung t©m; 3.3. Chèng l¹i ngêi thi hµnh c«ng vô; 3.4.   X©m   h¹i   søc   kháe,   xóc   ph¹m   danh   dù,   nh©n   phÈm  cña ngêi kh¸c. 3.5. X©m h¹i tµi s¶n cña Trung t©m hoÆc tµi s¶n cña  ngêi kh¸c. 4.  C¸c biÖn  ph¸p  cìng chÕ   ®îc  ¸p dông  ®Ó  ng¨n  chÆn  hµnh   vi   vi   ph¹m   bao   gåm   sö   dông   c«ng   cô   hç   trî   vµ  c¸c  biÖn ph¸p nghiÖp vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc   ¸p dông mét trong c¸c h×nh thøc kû luËt theo quy ®Þnh t¹i  môc II phÇn C cña Th«ng t nµy. 5. Khi x¶y ra hµnh vi vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n  3 nªu  trªn,  Trung  t©m  cÇn  thùc  hiÖn c¸c biÖn ph¸p  gi¶i  thÝch,   thuyÕt   phôc   ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   ®Ó   hä   tù  nguyÖn chÊm døt hµnh vi. Trêng hîp ngêi vi ph¹m vÉn tiÕp  tôc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m, Gi¸m  ®èc Trung t©m quyÕt  ®Þnh sö  dông c«ng cô  hç  trî  vµ  c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc ¸p dông mét trong  c¸c   h×nh   thøc   kû   luËt   quy   ®Þnh   t¹i   môc   II   phÇn   C   cña   Th«ng t nµy ®Ó ng¨n chÆn, chÊm døt hµnh vi vi ph¹m. 6.   Sau   khi   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   ®Ó   ng¨n  chÆn, chÊm døt hµnh vi vi ph¹m, Trung t©m lËp biªn b¶n vÒ  hµnh vi vi ph¹m vµ  lu vµo hå  s¬  cña ngêi vi ph¹m. Trêng  hîp ngêi vi ph¹m, ngêi chøng kiÕn, ngêi bÞ  thiÖt h¹i tõ  chèi ký vµo biªn b¶n vi ph¹m th× c¸n bé lËp biªn b¶n ph¶i   ghi râ lý do vµo biªn b¶n. 7. Trêng hîp hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu cña téi ph¹m  theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt H×nh sù  th×  Trung t©m cã  tr¸ch  nhiÖm   b¸o   ngay   cho   c¸c   c¬   quan   ®iÒu   tra   cã   thÈm   quyÒn  theo quy ®Þnh ph¸p luËt tè tông h×nh sù. 8. ViÖc qu¶n lý, trang bÞ  c«ng cô  hç  trî  cho c¸n bé  cña Trung t©m vµ  viÖc sö  dông c«ng cô  hç  trî  ph¶i tu©n  thñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vò khÝ vµ c«ng   cô hç trî. II. C¸c h×nh thøc kû luËt 1. ViÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc kû  luËt  ®îc thùc hiÖn  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   70,   Ch¬ng   VI   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  135/2004/N§­CP vµ híng dÉn t¹i th«ng t nµy. 2. Gi¸m  ®èc Trung t©m xÐt vµ  quyÕt  ®Þnh ¸p dông c¸c  h×nh thøc  kû  luËt   ®èi  víi  ngêi nghiÖn  ma tóy, ngêi b¸n  d©m  ®ang cai nghiÖn, ch÷a trÞ  t¹i Trung t©m trong trêng 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản