Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện do Bộ y tế - Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BYT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2005/TTLT-BYT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TNCH B Y T - B TÀI CHÍNH S 22/2005/TTLT-BYT-BTC NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯ NG D N TH C HI N B O HI M Y T T NGUY N Căn c i u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph ; B Y t và B Tài chính hư ng d n vi c tri n khai th c hi n b o hi m y t t nguy n theo lo i hình khám, ch a b nh n i trú, ngo i trú như sau: I. PH M VI, I TƯ NG VÀ I U KI N TRI N KHAI B O HI M Y T T NGUY N 1. Ph m vi i u ch nh a. Thông tư này hư ng d n th c hi n B o hi m y t (BHYT) t nguy n theo lo i hình khám, ch a b nh (KCB) n i trú, ngo i trú. b. BHYT t nguy n ư c áp d ng v i m i công dân Vi t Nam (tr nh ng ngư i ã có th BHYT b t bu c và tr em dư i 6 tu i) theo m c tiêu, nguyên t c quy nh t i i u l BHYT ban hành kèm theo Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph . 2. i tư ng áp d ng a. Thành viên trong h gia ình; b. H c sinh, sinh viên ang theo h c t i các cơ s giáo d c, ào t o thu c h th ng giáo d c qu c dân; c. H i viên c a các h i, oàn th , t ch c nghi p oàn, tôn giáo... (sau ây g i chung là h i, oàn th ); d. Thân nhân c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng.... (sau ây g i chung là thân nhân c a ngư i lao ng) ang tham gia BHYT b t bu c; thân nhân c a h i viên h i oàn th ang tham gia BHYT t nguy n. Thân nhân c a ngư i lao ng và c a h i viên h i, oàn th bao g m: b , m ;b , m c a v ho c ch ng; b , m nuôi ho c ngư i nuôi dư ng h p pháp c a b n thân,
  2. c a v ho c ch ng; v ho c ch ng; con , con nuôi h p pháp theo quy nh c a pháp lu t; anh, ch , em ru t c a b n thân, c a v ho c ch ng. 3. i u ki n tri n khai a. i v i thành viên h gia ình: Tri n khai theo a bàn xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) khi có các i u ki n sau: - 100% thành viên có tên trong s h khNu và cư trú trên a c a cùng m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ăng ký tham gia BHYT t nguy n (tr ngư i ã có th BHYT b t bu c, BHYT t nguy n theo các nhóm i tư ng khác quy nh t i Thông tư này, tr em dư i 6 tu i); trư ng h p không có tên trong s h khNu, nhưng có ăng ký t m trú và cùng chung s ng trong m t h gia ình thì ư c tham gia cùng h gia ình ó (n u có nhu c u). - Ít nh t 10% s h gia ình trong ph m vi a bàn xã ăng ký tham gia BHYT t nguy n. b. i v i h c sinh, sinh viên: Tri n khai theo nhà trư ng v i i u ki n ph i có ít nh t 10% s h c sinh, sinh viên trong danh sách h c sinh, sinh viên c a nhà trư ng tham gia BHYT t nguy n (tr h c sinh, sinh viên ã có th BHYT b t bu c, BHYT t nguy n theo các nhóm i tư ng khác quy nh t i Thông tư này). c. i v i h i viên h i, oàn th : Tri n khai theo h i, oàn th mà i tư ng tham gia: v i i u ki n ph i có ít nh t 30% s h i viên trên t ng s h i viên c a h i, oàn th tham gia (tr nh ng h i viên ã có th BHYT b t bu c, BHYT t nguy n theo các nhóm i tư ng khác quy nh t i Thông tư này). d. i v i thân nhân c a ngư i lao ng và thân nhân c a h i viên h i, oàn th : Tri n khai theo cơ quan, ơn v , h i, oàn th nơi ngư i lao ng ho c h i viên ang công tác, sinh ho t; v i i u ki n ngư i lao ng, h i viên c a h i, oàn th mua th BHYT cho 100% thân nhân s ng trong cùng a bàn c a m t t nh, thành ph (tr nh ng ngư i có th BHYT b t bu c, BHYT t nguy n theo các nhóm i tư ng khác quy nh t i Thông tư này, tr em dư i 6 tu i). II. KHUNG M C ÓNG VÀ PHƯƠNG TH C ÓNG B O HI M Y T T NGUY N 1. Khung m c óng a. Khung m c óng BHYT t nguy n ư c quy nh theo khu v c và theo nhóm i tư ng; c th như sau: ơn v tính: ng/ngư i/năm i tư ng Khu v c Thành th Nông thôn Thành viên h gia ình 100.000 - 160.000 70.000 - 120.000
  3. Thân nhân c a ngư i lao ng và 100.000 - 160.000 70.000 - 120.000 c a h i viên h i, oàn th H i viên h i, oàn th 100.000 - 160.000 70.000 - 120.000 H c sinh, sinh viên 40.000 - 70.000 30.000 - 50.000 - Khu v c thành th bao g m các phư ng c a thành ph , th xã thu c t nh; khu v c nông thôn g m các vùng còn l i. - Khung m c óng trên ây ư c áp d ng t 01/01/2006. Trư c ngày 01/01/2006 áp d ng khung m c óng quy nh t i Thông tư liên t ch s 77/2003/TTLT-BTC-BYT ngày 07/8/2003 c a liên B Tài chính - Y t hư ng d n th c hi n BHYT t nguy n. b. Căn c khung m c óng BHYT t nguy n quy nh t i Thông tư này, theo ngh c a B o hi m xã h i (BHXH) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh m c óng c th cho các nhóm i tư ng và theo t ng khu v c, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i, giá d ch v KCB và vi c s d ng d ch v KCB c a ngư i dân t i m i a phương. c. Vi c xác nh m c óng BHYT t nguy n theo khu v c thành th hay nông thôn ư c tính theo nơi ăng ký KCB ban u; ngư i tham gia BHYT cư trú khu v c nông thôn, nhưng ăng ký KCB ban u t i cơ s KCB khu v c thành th , thì áp d ng m c óng BHYT t i khu v c thành th và ngư c l i. d. Trư ng h p h c sinh, sinh viên ang theo h c t i các trư ng n u không tham gia BHYT theo trư ng mà tham gia theo h gia ình ho c theo di n thân nhân, thì ư c áp d ng m c óng BHYT c a h c sinh, sinh viên. . Khi m c óng BHYT t nguy n ã m c t i a c a khung m c óng do liên B quy nh và Qu KCB BHYT t nguy n có s thu nh hơn s chi, B o hi m xã h i Vi t Nam báo cáo liên B i u ch nh khung m c óng BHYT cho phù h p. 2. Phương th c óng phí BHYT t nguy n a. Vi c thu, óng phí BHYT t nguy n ư c th c hi n như sau: - Thành viên h gia ình, h i viên h i, oàn th , thân nhân c a ngư i lao ng và c a h i viên h i, oàn th : ăng ký tham gia và óng phí BHYT ít nh t 6 tháng m t l n. - H c sinh, sinh viên ang theo h c các cơ s giáo d c, ào t o thu c h th ng giáo d c qu c dân: ăng ký tham gia theo l p, trư ng và óng phí BHYT m t l n ho c hai l n trong m t năm h c ho c cho c khoá h c. b. Cơ quan BHXH t ch c h th ng thu phí và phát th BHYT t nguy n cho phù h p v i các nhóm i tư ng, b o m thu n ti n, an toàn, úng pháp lu t. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cân i trong ngu n ngân sách a phương và huy ng s óng góp c a các cơ quan, t ch c, cá nhân h tr m c óng BHYT t nguy n cho nhân dân a phương, c bi t cho i tư ng
  4. c n nghèo, nh m thúc Ny s tham gia BHYT t nguy n c a nhân dân. U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i tư ng và m c h tr phù h p v i kh năng cân i ngân sách c a a phương. 4. Khuy n khích các cơ quan, ơn v , t ch c s d ng ngu n qu phúc l i h p pháp h tr kinh phí óng BHYT cho thân nhân c a ngư i lao ng, h i viên c a H i, oàn th thu c ơn v mình. III. PH M VI QUY N L I C A NGƯ I CÓ TH B O HI M Y T T NGUY N 1. Quy n l i c a ngư i có th b o hi m y t t nguy n a. Ngư i tham gia BHYT t nguy n ư c c p th BHYT t nguy n KCB và ư c hư ng quy n l i theo quy nh t i Thông tư này. - Th BHYT t nguy n có giá tr s d ng sau 30 ngày, k t ngày óng BHYT trong trư ng h p tham gia BHYT l n u ho c tham gia l i BHYT sau m t th i gian gián o n vì b t c lý do gì. - Th BHYT t nguy n có giá tr s d ng ngay sau khi óng phí BHYT trong trư ng h p tham gia liên t c. b. Ngư i có th BHYT t nguy n còn giá tr s d ng khi KCB ngo i trú, n i trú t i các cơ s KCB công l p và ngoài công l p có h p ng v i cơ quan BHXH v KCB cho ngư i có th BHYT (sau ây vi t t t là cơ s KCB BHYT) ư c hư ng các quy n l i sau: - Khám b nh, chNn oán, i u tr và ph c h i ch c năng (theo danh m c quy nh c a B Y t ) trong th i gian i u tr t i cơ s KCB; - Xét nghi m, chNn oán hình nh, thăm dò ch c năng; - Thu c, d ch truy n trong danh m c theo quy nh c a B Y t ; - Máu và các ch phNm c a máu; - Các ph u thu t, th thu t; - Khám thai và sinh ; - S d ng v t tư, thi t b y t và giư ng b nh. c. Ngư i có th BHYT t nguy n khi KCB t i nơi ăng ký KCB ban u và cơ s KCB khác theo gi i thi u chuy n vi n phù h p v i tuy n chuyên môn k thu t theo quy nh c a B Y t ho c trong các trư ng h p c p c u t i các cơ s KCB BHYT, ư c cơ quan BHXH thanh toán chi phí theo giá vi n phí hi n hành c a Nhà nư c; riêng trư ng h p s d ng d ch v k thu t cao có chi phí l n ư c thanh toán theo quy nh t i i m (d) dư i ây.
  5. d. Ngư i b nh có th BHYT t nguy n khi s d ng các d ch v k thu t cao có chi phí l n (theo danh m c do B Y t ban hành sau khi th ng nh t v i B Tài chính), ư c cơ quan BHXH thanh toán theo quy nh sau: - i v i các d ch v k thu t cao có m c phí dư i 7.000.000 ng (b y tri u ng) ư c thanh toán 100% chi phí c a m t l n s d ng d ch v k thu t ó. - i v i các d ch v k thu t cao có m c phí t 7.000.000 ng (b y tri u ng) tr lên ư c thanh toán 60% chi phí nhưng không quá 20.000.000 ng (hai mươi tri u ng) cho m t l n s d ng d ch v k thu t ó, ph n còn l i do ngư i b nh t thanh toán cho cơ s KCB. Trư ng h p 60% chi phí th p hơn 7.000.000 ng (b y tri u ng) thì cơ quan BHXH thanh toán b ng 7.000.000 ng (b y tri u ng). . Ngư i có th BHYT t nguy n khi KCB theo yêu c u riêng và KCB t i nơi ăng ký KCB ban u là cơ s KCB BHYT ngoài công l p, ư c cơ quan BHXH thanh toán chi phí theo hư ng d n t i Kho n 5, Kho n 6 M c I Ph n II Thông tư s 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a liên B Y t , B Tài chính hư ng d n th c hi n b o hi m y t b t bu c. e. i v i i tư ng là h c sinh, sinh viên: Khi tham gia BHYT t nguy n, ngoài vi c ư c hư ng quy n l i KCB quy nh các i m (b), (c), (d), ( ) trên ây còn ư c hư ng quy n l i v chăm sóc s c kho ban u t i y t trư ng h c và ư c tr c p 1.000.000 ng (m t tri u ng) trong trư ng h p t vong do m i nguyên nhân b nh t t và r i ro. N i dung chăm sóc s c kho ban u t i y t trư ng h c ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a B Y t và B Giáo d c - ào t o. 2. Các trư ng h p không ư c hư ng quy n l i b o hi m y t a. i u tr b nh phong; b. Thu c c hi u i u tr các b nh: lao, s t rét, tâm th n phân li t, ng kinh và các b nh khác n u ã ư c ngân sách Nhà nư c chi tr thông qua các chương trình y t qu c gia, các d án hay các ngu n kinh phí khác; c. ChNn oán, i u tr nhi m HIV/AIDS (tr các xét nghi m HIV i v i các trư ng h p ph i làm theo ch nh chuyên môn và các i tư ng ư c quy nh t i Quy t nh s 265/2003/Q -TTg ngày 16/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch v i ngư i b phơi nhi m v i HIV, b nhi m HIV/AIDS do t i n n r i ro ngh nghi p); b nh l u, b nh giang mai; d. Tiêm ch ng phòng b nh; i u dư ng, an dư ng; xét nghi m và chNn oán thai s m; khám s c kho , k c khám s c kho nh kỳ, khám tuy n lao ng, tuy n sinh, tuy n nghĩa v quân s ; th c hi n các d ch v k ho ch hoá gia ình và i u tr vô sinh; . Ch nh hình thNm m và t o hình thNm m , làm chân tay gi , m t gi , răng gi , kính m t, máy tr thính; e. i u tr các b nh ã ư c xác nh là b nh ngh nghi p, tai n n chi n tranh, tai n n do tiên tai;
  6. g. i u tr các trư ng h p t t , c ý gây thương tích, nghi n ch t ma tuý, hay do th c hi n các hành vi vi ph m pháp lu t; h. Các chi phí trong giám nh y khoa; giám nh pháp y; giám nh pháp y t m th n; i. Khám ch a b nh, ph c h i ch c năng và sinh t i nhà; k. S d ng các lo i thu c ngoài danh m c quy nh, thu c theo yêu c u riêng c a ngư i b nh; s d ng các phương pháp ch a b nh chưa ư c phép c a B Y t ; các trư ng h p tham gia nghiên c u, th nghi m lâm sàng. IV. QU N LÝ VÀ S D NG QU B O HI M Y T T NGUY N 1. Qu b o hi m y t t nguy n ư c hình thành t các ngu n sau: a. Ti n óng phí BHYT t nguy n do ngư i tham gia óng; b. Ngân sách Nhà nư c, các qu cơ quan, các ngu n tài tr , vi n tr c a các t ch c, cá nhân h tr óng phí BHYT t nguy n; c. Ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng Qu BHYT t nguy n; d. Ngu n tài tr , vi n tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; . Các kho n thu h p pháp khác (n u có). 2. Qu BHYT t nguy n ư c qu n lý t p trung, th ng nh t, dân ch và công khai theo quy ch qu n lý tài chính hi n hành i v i BHXH Vi t Nam. Ti n t m th i chưa s d ng (n u có) c a Qu BHYT t nguy n ư c huy ng th c hi n các bi n pháp nh m b o t n và tăng trư ng Qu theo quy nh. 3. Qu n lý qu B o hi m y t t nguy n a. S thu BHYT t nguy n (quy nh t i i m (a) và (b) kho n 1 m c IV trên ây) trong năm k ho ch ư c phân b và s d ng như sau: - 87% l p Qu KCB BHYT t nguy n; - 2% l p Qu d phòng KCB BHYT t nguy n; - 8% dành chi cho các i lý th c hi n công tác thu phí, phát hành th BHYT t nguy n; - 3% dành chi ào t o ngư i tham gia i lý và b sung cho công tác tuyên truy n, v n ng, khen thư ng. b. S thu quy nh t i i m (c), (d) và ( ) kho n 1 m c IV trên ây (n u có) ư c h ch toán vào qu d phòng KCB BHYT t nguy n.
  7. 4. Qu KCB BHYT t nguy n ư c s d ng thanh toán chi phí KCB ngo i trú, n i trú, KCB theo yêu c u riêng, chi phí chăm sóc s c kho ban u t i nhà trư ng và chi tr tr c p t vong i v i i tư ng là h c sinh, sinh viên theo quy nh t i Thông tư này. 5. i u ti t qu KCB a. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m phân b , i u ti t s thu ư c s d ng trong năm cho BHXH các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b o m thanh toán chi phí KCB BHYT t nguy n. b. Qu KCB BHYT t nguy n hàng năm không chi h t ư c chuy n vào Qu d phòng KCB BHYT t nguy n. c. N u s chi KCB BHYT t nguy n vư t quá qu KCB BHYT t nguy n ư c s d ng trong năm. B o hi m xã h i Vi t Nam ư c s d ng kinh phí c a qu d phòng KCB BHYT t nguy n, ho c qu d phòng KCB BHYT b t bu c ho c ngu n h tr khác theo quy nh b o m chi tr y , k p th i các ch cho i tư ng ư c hư ng theo quy nh. 6. Qu BHYT t nguy n ư c ghi chép, th ng kê, báo cáo, h ch toán k toán theo ch quy nh hi n hành v qu n lý tài chính c a BHXH Vi t Nam. V. T CH C KHÁM, CH A B NH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CH A B NH B O HI M Y T T NGUY N 1. T ch c khám, ch a b nh T ch c KCB BHYT t nguy n ư c th c hi n theo quy nh t i m c 1 ph n IV Thông tư liên t ch s 21/2005/TTLT/BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a liên B Y t - Tài chính. Ngoài ra, i v i i tư ng h c sinh, sinh viên, cơ quan BHXH có trách nhi m hư ng d n, ph i h p v i nhà trư ng và cơ s KCB a phương th c hi n vi c KCB và cách th c thanh toán chi phí KCB cho h c sinh, sinh viên có th BHYT trong th i gian ư c ngh h c theo quy nh, m b o y quy n l i và thu n ti n cho i tư ng. 2. Hình th c thanh toán chi phí khám, ch a b nh BHYT t nguy n 2.1. Thanh toán gi a cơ quan b o hi m xã h i v i cơ s KCB a. Nguyên t c: - Cơ quan BHXH thanh toán chi phí KCB v i cơ s KCB trên cơ s h p ng KCB BHYT i v i các trư ng h p KCB úng tuy n chuyên môn k thu t ho c trong trư ng h p c p c u. - Cơ s KCB l a ch n hình th c thanh toán theo phí d ch v ho c thanh toán theo nh su t theo hư ng d n t i kho n 1 m c II ph n IV Thông tư s 21/2005/TTLT- BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a liên B Y t , B Tài chính hư ng d n th c hi n BHYT b t bu c.
  8. - Cơ quan BHXH và cơ s KCB ch th c hi n m t h p ng KCB BHYT và th ng nh t m t hình th c thanh toán chi phí KCB chung cho c i tư ng tham gia BHYT b t bu c và BHYT t nguy n. b. Cách xác nh qu KCB BHYT t nguy n h p ng KCB - i v i i tư ng là thành viên h gia ình: h i viên h i, oàn th ; thân nhân ngư i lao ng và thân nhân h i viên h i, oàn th : Qu KCB BHYT t nguy n ư c tính trên s th ăng ký KCB ban u t i cơ s KCB ó và theo m c phí bình quân c a ngư i tham gia BHYT t nguy n theo nhóm i tư ng là thành viên h gia ình; h i viên h i, oàn th ; thân nhân ngư i lao ng và thân nhân h i viên h i, oàn th t i a phương. - i v i i tư ng là h c sinh, sinh viên: Qu KCB BHYT t nguy n ư c tính trên s th ăng ký theo m c phí bình quân c a h c sinh, sinh viên tham gia BHYT t nguy n h c sinh, sinh viên t i a phương. Qu KCB BHYT t nguy n c a i tư ng h c sinh, sinh viên ư c dành 20% chăm sóc s c kho ban u t i nhà trư ng theo quy nh t i i m 2.2 dư i ây; 80% qu KCB BHYT t nguy n còn l i ư c làm căn c ký h p ng v i cơ s KCB và tr c p t vong. 2.2. Thanh toán gi a cơ quan b o hi m xã h i v i các nhà trư ng có th c hi n nhi m v chăm sóc s c kho ban u cho h c sinh, sinh viên: Kinh phí dành cho chăm sóc s c kho ban u b ng 20% qu KCB BHYT t nguy n tính trên s thu BHYT t nguy n c a h c sinh, sinh viên nhà trư ng. S kinh phí này ư c chuy n cho nhà trư ng chăm sóc s c kho ban u và h tr th c hi n m t s n i dung giáo d c s c kho cho h c sinh, sinh viên theo hư ng d n c a liên B Y t - B Giáo d c và ào t o v công tác y t trư ng h c. Nhà trư ng có trách nhi m qu n lý, s d ng s kinh phí này theo hư ng d n c a cơ quan BHXH và ư c quy t toán nh kỳ vào cu i năm tài chính. 2.3. Thanh toán tr c ti p gi a cơ quan BHXH v i ngư i b nh có th BHYT: Th c hi n theo hư ng d n t i kho n 2 m c II ph n IV c a Thông tư s 21/2005/TTLT- BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a liên B Y t , B Tài chính hư ng d n th c hi n b o hi m y t b t bu c. Trư ng h p h c sinh, sinh viên b t vong, cơ quan BHXH thanh toán tr c p t vong cho thân nhân h c sinh, sinh viên. VI. QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN B O HI M XÃ H I VÀ CƠ S KHÁM CH A B NH 1. Quy n và trách nhi m cơ quan b o hi m xã h i và cơ s khám ch a b nh trong th c hi n b o hi m y t t nguy n: Cơ quan BHXH và cơ s KCB có trách nhi m th c hi n nghĩa v và quy n h n theo quy nh c a i u l BHYT và hư ng d n t i ph n V Thông tư s 21/2005/TTLT- BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a liên B Y t - Tài chính hư ng d n th c hi n b o hi m y t b t bu c. 2. Ngoài ra, cơ quan BHXH trong ph m vi trách nhi m c a mình th c hi n nhi m v sau:
  9. a. Tri n khai các ho t ng thông tin, tuyên truy n, ào t o ngư i tham gia i lý m r ng i tư ng tham gia BHYT t nguy n. b. Xây d ng k ho ch ph i h p liên ngành tri n khai th c hi n BHYT t nguy n cho các i tư ng. c. B trí ngu n l c t ngu n kinh phí ho t ng ư c trích tăng cư ng các ho t ng nh m phát tri n và m r ng BHYT t nguy n. VII. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư liên t ch s 77/2003/TTLT-BTC-BYT ngày 07/8/2003 c a liên B Tài chính- Y t hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n; riêng kho n 1, m c III Thông tư liên t ch s 77/2003/TTLT-BTC-BYT có hi u l c thi hành n h t ngày 31/12/2005. 2. Nh ng trư ng h p tham gia BHYT t nguy n trư c khi Thông tư này có hi u l c mà th BHYT còn giá tr s d ng, ngư i có th ư c hư ng quy n l i BHYT theo quy nh t i Thông tư này (k t ngày Thông tư có hi u l c) cho n khi h t th i h n s d ng ghi trên th . Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v liên B xem xét, gi i quy t. Huỳnh Th Nhân Nguy n Th Xuyên (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản