Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN về việc hướng dẫn thực hiện hạch ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tich 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM K HO CH VÀ Đ U Đ c l p - T do - H nh phúc TƯ-B THƯƠNG M I ******** ******** S : 25/2001/TTLT/BTM- Hà N i , ngày 09 tháng 11 năm 2001 BKHĐT-BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B K HO CH VÀ Đ U TƯ - B CÔNG NGHI P S 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C TH C HI N H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG EU, CANADA, TH NHĨ KỲ NĂM 2002 Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005; Căn c Quy t đ nh s 908/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v các bi n pháp đ y m nh xu t kh u, qu n lý nh p kh u trong 6 tháng cu i năm 2001; Căn c Hi p đ nh buôn bán hàng d t may và Th a thu n v i các nư c EU, Canada và Th Nhĩ Kỳ; Liên B Thương m i - K ho ch Đ u tư - Công nghi p hư ng d n vi c th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t kh u năm 2002 như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: Năm 2002 th c hi n vi c c p gi y phép xu t kh u (E/L) t đ ng đ i v i t t c ch ng lo i hàng d t may (Cat.) xu t kh u vào th trư ng EU, Canada và Th Nhĩ Kỳ k c h n ng ch ASEAN chuy n như ng (n u có). Đ i tư ng đư c c p gi y phép xu t kh u t đ ng hàng d t may là thương nhân thu c m i thành ph n kinh t , có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, đã đăng ký mã s kinh doanh xu t nh p kh u và doanh nghi p có Gi y phép đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (g i chung là đơn v ). Vi c c p gi y phép xu t kh u (E/L) t đ ng hàng d t may đư c th c hi n t i các Phòng Qu n lý xu t nh p kh u khu v c c a B Thương m i, trên cơ s ch ng t h p l c a đơn v (b n sao t khai h i quan, b n sao v n đơn, đơn xin c p gi y phép xu t kh u). II. QUY Đ NH C TH V QU N LÝ H N NG CH: 1. Th c hi n h n ng ch: Đ th c hi n đúng các quy đ nh c a Hi p đ nh và Th a thu n v i EU, Canada và Th Nhĩ Kỳ, vi c qu n lý h n ng ch đư c quy đ nh như sau:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - H n ng ch đư c phân thành hai nhóm: nhóm 1 và nhóm 2. + Nhóm 1 g m 7 ch ng lo i (Cat.) xu t kh u vào th trư ng EU: Cat. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 31. + Nhóm 2 g m 22 ch ng lo i (Cat.) còn l i xu t kh u vào th trư ng Eu, toàn b h n ng ch xu t kh u vào th trư ng Canada vào Th Nhĩ Kỳ. - H n ng ch thu c nhóm 1 và nhóm 2 nêu trên, các đơn v đư c c p gi y phép xu t kh u (E/L) t đ ng. Trong các trư ng h p quy đ nh dư i đây s ng ng c p gi y phép xu t kh u (E/L) t đ ng: + Các ch ng lo i (Cat.) thu c nhóm 1 xu t kh u (đã c p E/L) đ t m c 50% trong quý I ho c 70% trư c ngày 26 tháng 7 năm 2002 ho c 90% t ng h n ng ch sau ngày 26 tháng 7 năm 2002. + Các ch ng lo i (Cat.) thu c nhóm 2 xu t kh u (đã c p E/L) đ t m c 90% t ng h n ng ch. - Sau khi ng ng c p gi y phép xu t kh u (E/L) t đ ng, h n ng ch còn l i đư c th c hi n như sau: + Liên B Thương m i - K ho ch và Đ u tư - Công nghi p s giao cho các đơn v và U ban nhân dân các thành ph Hà N i, H Chí Minh , H i Phòng, Đà N ng căn c vào m c th c hi n h n ng ch năm 2001 và năm 2002, trong đó ưu tiên các đơn v có hàng đã s n xu t ch xu t kh u, đã nh p kh u nguyên ph li u, đã mua nguyên ph li u đ s n xu t, đã ký h p đ ng xu t kh u (đ c bi t là các h p đ ng đã ký v i các nhà công nghi p thu c EU). + Dành m t t l h n ng ch thu c nhóm 1 đ đ u th u. 2. Hoàn tr h n ng ch: Các đơn v đư c giao h n ng ch theo thông báo c a B Thương m i ho c U ban nhân dân các thành ph Hà N i, H Chí Minh, H i Phòng, Đà N ng, n u không có kh năng th c hi n, ph i có văn b n hoàn tr cơ quan giao h n ng ch ch m nh t là ngày 30/11/2002, n u không s không đư c giao h n ng ch ch ng lo i đó vào năm sau. 3. U thác và nh n u thác: Vi c u thác và nh n u thác th c hi n theo quy đ nh hi n hành. 4. L phí h n ng ch: Toàn b các lô hàng xu t kh u đ n h t ngày 26 tháng 7 năm 2002 đ u đư c mi n l phí h n ng ch. L phí h n ng ch cho các lô hàng xu t kh u t ngày 27 tháng 7 năm 2002 (ngày ký ch ng t v n t i) s đư c quy đ nh sau.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III. ĐI U KHO N THI HÀNH: T đi u hành Liên B ch u trách nhi m ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h n ng ch. Hàng tu n, B Thương m i thông báo tình hình c p gi y phép xu t kh u (E/L) và s lư ng h n ng ch còn l i trên các báo: Thương m i, Đ u tư, Công nghi p, Website c a B Thương m i (www.mot.gov.vn) và t i các Phòng Qu n lý Xu t nh p kh u khu v c. B Thương m i s g i t i các đơn v các văn b n liên quan đ n vi c giao và th c hi n h n ng ch b ng thư đi n t (email). Các đơn v đăng ký đ a ch email v V Xu t Nh p Kh u - B Thương m i - 21 Ngô Quy n Hà N i. Các đơn v th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Thông tư liên t ch và các quy đ nh c a Hi p đ nh và Th a thu n v buôn bán hàng d t may ký v i EU, Canada và Th Nhĩ Kỳ. Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c đ s b x lý t thu h i h n ng ch đ n đình ch giao h n ng ch ho c theo quy đ nh c a pháp lu t. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư liên t ch s 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000 c a liên B Thương m i - K ho ch và Đ u tư - Công nghi p. Ph l c s 01 (kèm theo Thông tư liên t ch s 25/2001/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN ngày 09 tháng 11 năm 2001) DANH M C CÁC CH NG LO I (CAT.) HÀNG D T MAY XU T KH U SANG EU VÀ TH NHĨ KỲ ÁP D NG H N NG CH STT Tên ch ng lo i hàng Cat. 1 T.Shirt, Polo shirt 4 2 Áo len, áo n 5 3 Qu n 6 4 Sơ mi n 7 5 Sơ mi nam 8 6 Khăn bông 9 7 Găng tay 10 8 Bít t t 12 9 Qu n lót 13 10 Áo khoác nam 14 11 Áo khoác n 15
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 12 B Pyjama 18 13 Ga tr i giư ng 20 14 Áo Jacket 21 15 Váy dài n 26 16 Qu n len 28 17 B qu n áo n 29 18 Áo lót nh 31 19 V i t ng h p 35 20 Khăn tr i bàn 39 21 S i t ng h p 41 22 Qu n áo tr em 68 23 B th thao 73 24 Qu n áo B o h lao đ ng 76 25 Qu n áo d t thoi khác 78 26 Qu n áo d t kim khác 83 27 Lư i s i 97 28 Khăn tr i bàn b ng lanh, gai 118 29 Qu n áo b ng v i thô 161 Ph l c s 02: (kèm theo Thông tư liên t ch s 25/2001/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN ngày 09 tháng 11 năm 2001) DANH M C CÁC CH NG LO I (CAT./ITEM) HÀNG D T MAY XU T KH U SANG CANADA ÁP D NG H N NG CH STT Tên ch ng lo i hàng Cat. 1 Jacket 1/3a 2 Qu n áo mùa đông 2a 3 B qu n áo nam 3c 4 B qu n áo n 4a 5 Váy n 4c
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6 Qu n dài 5a 7 Qu n soóc, qu n y m 5b 8 Sơ ni nam n 7/8a 9 T-shirt 8c 10 Qu n áo th thao 8d 11 Qu n áo lót 9a 12 Qu n áo ng 10a 13 Áo len 11a 14 Qu n áo bơi 12a 15 Hàng may m c ph tr 13 16 Qu n áo tr em Item B Bùi Xuân Khu L i Quang Th c Mai Văn Dâu (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản