Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS do Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính ban hành, đê hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC

  1. B QU C PHÒNG-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2004/TTLT-BQP-BTC Hà N i , ngày 04 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B QU C PHÒNG - B TÀI CHÍNH S 27/2004/TTLT-BQP-BTC NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 215/2003/Q -TTG NGÀY 24/10/2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH I V I QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN QU C PHÒNG TR C TI P LÀM CÔNG TÁC QU N LÝ, GIÁO D C, CHĂM SÓC, KHÁM CH A B NH HO C U TRANH V I NH NG I TƯ NG BN NHI M HIV/AIDS Thi hành Quy t nh s 215/2003/Q -TTg ngày 24/10/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh v ch i v i quân nhân, công nhân viên qu c phòng tr c ti p làm công tác qu n lý, giáo d c, chăm sóc, khám ch a b nh ho c u tranh v i nh ng i tư ng b nhi m HIV/AIDS; sau khi có ý ki n c a B N i v t i Công văn s 3059/BNV-TL ngày 30 tháng 12 năm 2003; B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 4662/L TBXH-PCTNXH ngày 26 tháng 12 năm 2003, Liên t ch B Qu c phòng - B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG VÀ M C PH C P: 1. i tư ng, ph m vi áp d ng: Giám th , Phó giám th , tr lý giam gi , qu n giáo, cán b y t tr c ti p khám ch a b nh cho ph m nhân, c nh v công tác t i các tr i giam, tr i t m giam quân s thư ng xuyên tr c ti p ti p xúc v i nh ng i tư ng b nhi m HIV/AIDS. 2. M c ph c p: - M c 1: 120.000 ng ngư i/tháng: áp d ng i v i i tư ng nêu t i i m 1, m c I Thông tư này ang công tác t i các tr i giam, tr i t m giam có t l ph m nhân b nhi m HIV/AIDS t 10% tr lên. - M c 2: 100.000 ng ngư i/tháng: áp d ng i v i i tư ng nêu t i i m 1, m c I Thông tư này ang công tác t i các tr i giam, tr i t m giam có t l ph m nhân b nhi m HIV/AIDS dư i 10%. T l ph m nhân b nhi m HIV/AIDS ư c xác nh trên cơ s s lư ng i tư ng ã ư c cơ quan y t c a B Qu c phòng xét nghi m, xác nh n b nhi m HIV/AIDS trên t ng s ph m nhân hi n có tr i giam, tr i t m giam t i th i i m báo cáo. 3. Cách tính tr :
  2. Ch ph c p nêu trên ư c chi tr cùng kỳ lương hàng tháng. Trư ng h p quân nhân, công nhân viên qu c phòng có th i gian làm vi c t 16 ngày tr lên/tháng thì ư c hư ng 100% m c ph c p; có th i gian làm vi c dư i 16 ngày/tháng thì ư c hư ng 50% m c ph c p. II. CH VÀ TH T C, H SƠ GI I QUY T CH I V I QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN QU C PHÒNG BN NHI M HIV/AIDS TRONG KHI THI HÀNH NHI M V : 1. Quân nhân, công nhân viên qu c phòng trong khi làm nhi m v b t i ph m t n công mà da ho c niêm m c c a h b ti p xúc tr c ti p v i máu ho c d ch sinh h c c a i tư ng b nhi m HIV/AIDS (phơi nhi m v i HIV) thì ơn v tr c ti p qu n lý quân nhân, công nhân viên qu c phòng ó ph i l p biên b n x y ra s vi c (do Th trư ng ơn v ho c i di n chính quy n a phương nơi x y ra s vi c ký, óng d u) lưu vào h sơ; ng th i t ch c cho quân nhân, công nhân viên qu c phòng ó n cơ quan y t xét nghi m chuNn oán nhi m HIV. Ch i v i quân nhân, công nhân viên qu c phòng b phơi nhi m HIV trong công tác qu n lý, giáo d c, chăm sóc, khám ch a b nh v i i tư ng b nhi m HIV/AIDS các tr i giam, tr i t m giam th c hi n theo quy nh hi n hành v ch iv i ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p. 2. Quân nhân, công nhân viên qu c phòng nêu t i i m 1, m c II Thông tư này khi có k t lu n chính th c c a cơ quan y t có thNm quy n b nhi m vi rút HIV (k t qu xét nghi m là dương tính) thì ư c hư ng ch , chính sách như sau: - ư c ơn v b trí công vi c phù h p. - ư c ưu tiên khám, ch a b nh, ưu tiên cung c p thu c i u tr khác t i các cơ s y t c a Nhà nư c và c a Quân i; ư c c p thu c i u tr c hi u, thu c nâng cao th tr ng, thu c i u tr các b nh nhi m trùng cơ h i do HIV/AIDS gây ra, theo hư ng d n c a B Y t . - ư c hư ng nguyên lương và các kho n ph c p, b i dư ng khác ang hư ng (n u có) trong th i gian khám, i u tr b nh. - ư c hư ng chính sách b nh binh; n u t tr n ư c ngh xét công nh n li t s theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng. 3. Th t c, h sơ ngh gi i quy t ch b nh binh, xét công nh n li t s iv i quân nhân, công nhân viên qu c phòng b nhi m HIV/AIDS nêu t i i m 1, m c II Thông tư này. a. Th t c, h sơ ngh gi i quy t ch b nh binh: - ơn v tr c ti p qu n lý quân nhân, công nhân viên qu c phòng có trách nhi m l p h sơ báo cáo theo phân c p n B Qu c phòng, g m có:
  3. + Biên b n x y ra s vi c (nêu t i i m 1, m c II Thông tư này); + Phi u xét nghi m và k t lu n c a cơ quan y t nơi xét nghi m HIV/AIDS; + Phi u cá nhân; + Biên b n giám nh b nh t t; + ơn t nguy n ngh vi c hư ng ch b nh binh. - Căn c h sơ ngh c a các ơn v , B Qu c phòng xem xét, c p gi y ch ng nh n b nh binh, phi u tr c p b nh binh cho quân nhân, công nhân viên qu c phòng và gi i quy t quy n l i b nh binh theo quy nh t i i m 2, m c II, ph n C Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an hư ng d n m t s i m v vi c công nh n và gi i quy t quy n l i i v i li t s và gia ình li t s , thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, b nh binh. b. Th t c, h sơ ngh xét công nh n li t s : - ơn v tr c ti p qu n lý quân nhân, công nhân viên qu c phòng có trách nhi m l p h sơ ngh xét công nh n li t s , g m có: + Biên b n x y ra s vi c (nêu t i i m 1, m c II Thông tư này); + Phi u xét nghi m và k t lu n c a cơ quan y t nơi xét nghi m HIV/AIDS; + Phi u cá nhân; + B nh án i u tr và gi y ch ng t c a b nh vi n, b nh xá ho c trung tâm y t nơi quân nhân, công nhân viên qu c phòng ch a tr . Trư ng h p t tr n t i gia ình, ngoài b nh án i u tr ph i có thêm xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng nơi cư trú v trư ng h p t vong; + Gi y báo t do c p có thNm quy n ký; + Gi y ch ng nh n v thân nhân c a quân nhân, công nhân viên qu c phòng ư c ngh xét công nh n li t s do U ban nhân dân c p xã, phư ng nơi thân nhân cư trú l p (trư ng h p t tr n t i gia ình). - Cơ quan tr c ti p qu n lý quân nhân, công nhân viên qu c phòng lưu gi 01 b h sơ và có trách nhi m theo dõi và bàn giao h sơ ngh công nh n li t s và gi i quy t quy n l i li t s cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi gia ình li t s cư trú, cho n khi gi i quy t xong quy n l i cho li t s . III. T CH C TH C HI N 1. Hàng năm, B Qu c phòng có trách nhi m theo dõi, ki m nh t l i tư ng nhi m HIV/AIDS hi n ang qu n lý, giam gi trong t ng tr i giam, tr i t m giam làm căn c xác nh m c tr c p i v i quân nhân, công nhân viên qu c phòng và
  4. ki m tra vi c th c hi n các ch i v i quân nhân, công nhân viên qu c phòng theo quy nh t i Thông tư này. 2. Trên cơ s t l i tư ng nhi m HIV/AIDS trong t ng tr i giam, tr i t m giam ã ư c xác nh, nh kỳ 06 tháng m t l n Th trư ng các ơn v , có trách nhi m báo cáo B Qu c phòng quy t nh s lư ng quân nhân, công nhân viên qu c phòng ư c hư ng ch ph c p t ng tr i giam, tr i t m giam. 3. Ngu n chi tr ch ph c p cho quân nhân, công nhân viên qu c phòng b nhi m HIV/AIDS theo quy nh t i Thông tư liên t ch này thu c d toán ngân sách ư c thông báo hàng năm c a B Qu c phòng. 4. Quân nhân, công nhân viên qu c phòng trong khi làm nhi m v b t i ph m t n công mà b nhi m HIV/AIDS trư c ngày Quy t nh s 215/2003/Q -TTg ngày 24 tháng10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thì cũng ư c gi i quy t ch b nh binh, li t s quy nh t i m c II Thông tư này. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v liên B xem xét, nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Văn Rinh Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản