Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII năm 2005 do Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 28/2005/TTLT/BTC-VPCP

  1. B TÀI CHÍNH-VĂN PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA CHÍNH PH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2005/TTLT/BTC-VPCP Hà N i , ngày 12 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N CH Đ CHI TIÊU T CH C Đ I H I THI ĐUA TOÀN QU C L N TH VII NĂM 2005 Căn c Ngh nh s 60/2003/N ngày 23/6/2003 c a Chính ph v qui nh chi ti t hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Quy t nh s 916/Q -TTg ngày 18/8/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c i h i Thi ua toàn Qu c l n th VII; Liên t ch B Tài chính - Văn phòng Chính ph hư ng d n ch chi tiêu t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII năm 2005 như sau: I. QUI NNH CHUNG: 1. Thông tư này hư ng d n ch chi tiêu t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII năm 2005. 2. Kinh phí t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII do ngân sách Nhà nư c m b o. 3. Cơ quan, ơn v t ch c, ph c v i h i Thi ua toàn qu c có trách nhi m s d ng kinh phí ư c giao úng m c ích theo ch chi tiêu tài chính hi n hành và theo qui nh t i Thông tư này. II. NH NG QUI NNH C TH : 1.Ngu n kinh phí: Ngu n kinh phí t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII bao g m: - Ngân sách Nhà nư c; - Ngu n khác (n u có). 2- N i dung chi: - Thuê trang thi t b , a i m t ch c i h i.
  2. - Mua tư li u, thu th p tài li u, vi t báo cáo, k y u ph c v i h i. - In gi y m i, làm th cho i bi u và thành viên tham gia i h i. - Làm huy hi u, bi u tư ng i h i. - Chi cho tuyên truy n: in Panô, áp phích, logo, phù hi u, quay phim, băng c , khNu hi u, in n tài li u tuyên truy n và t ch c tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng (Phát thanh, truy n hình, báo chí...) - Thuê xe ô tô ph c v i h i. - Ph c v ăn, ngh cho các i bi u trong th i gian di n ra i h i; trư c ngày khai m c và sau b m c i h i m t ngày. - Chi ph c v ho t ng c a Ban T ch c i h i. - Chi cho công tác b o v , an ninh, tr t t , y t và ph c v . - Chi văn phòng phNm, thông tin, liên l c. - Các kho n chi khác tr c ti p ph c v các ho t ng c a i h i. 3. M t s m c chi c th : 3.1. Ch ăn ngh : - iv i i bi u và khách m i trong nư c: + Ti n ăn: i bi u và khách m i chính th c c a i h i ư c áp d ng m c ti n ăn 50.000 ng/1 ngư i/1 ngày. + Ti n gi i khát ph c v gi a bu i h p: 10.000 ng/1 ngư i/1 ngày trong th i gian di n ra i h i. + Ti n : Ti n c a các i bi u ư c áp d ng theo nh m c qui nh t i Thông tư s 118/2004/TT - BTC ngày 8 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính v vi c qui nh ch công tác phí, ch h i ngh phí i v i các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p trong c nư c. - i v i khách nư c ngoài tham d i h i: Ban T ch c i h i chi ti n ăn, c a khách trong th i gian di n ra i h i theo hoá ơn thu ti n th c t nhưng t i a không quá: + Ti n ăn: 200.000 ng/1 ngư i/1 ngày + Ti n : 700.000 ng/1 ngư i/1 ngày 3.2. Ch i l i: - Cơ quan, t ch c, a phương nơi c i bi u tham d ih ib o m phương ti n và chi phí i, v c a i bi u tham d i h i.
  3. - Ban T ch c i h i có trách nhi m ưa ón i bi u t sân bay N i Bài v Hà N i và ngư c l i. - Vi c i l i c a i bi u và khách m i t nơi ngh n các a i m di n ra i h i t i Hà N i do Ban T ch c ch u trách nhi m ho c thanh toán t kinh phí ph c v i h i. 3.3. Các chi phí khác liên quan n công tác t ch c i h i: - Chi b i dư ng i bi u tham d các cu c h i th o, th o lu n n i dung báo cáo, duy t báo cáo i n hình m c 50.000 ng/1 ngư i/1 cu c. - Chi b i dư ng báo cáo i n hình t i i h i: 100.000 ng/1 báo cáo. - Chi b i dư ng c ng tác viên có b n góp ý d th o Báo cáo i h i m c 50.000 ng /1 b n góp ý. - Chi b i dư ng cho các i tư ng tham gia ph c v i h i: + Các thành viên Ban T ch c i h i, Trư ng các Ti u ban: 150.000 ng/1 ngư i/1 ngày. + Thành viên các Ti u Ban T ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII: 100.000 ng/1 ngư i/1 ngày. + Nhân viên ph c v (b o v , lái xe, l tân, yt ...): 50.000 ng/1 ngư i/1 ngày; + Cán b c a các ơn v ư c trưng t p gián ti p ph c v i h i, ư c thanh toán m c b i dư ng 30.000 ng/1 ngư i/1 ngày. Danh sách nhân viên tr c ti p ph c v trong nh ng ngày di n ra i h i do Trư ng các Ti u ban thu c Ban t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII phê duy t. Th i gian tính b i dư ng không quá 05 ngày và không ư c hư ng ch công tác phí trong nh ng ngày này. Các i tư ng tham gia ph c v i h i hư ng ti n b i dư ng theo quy nh trên không ư c hư ng thêm các tiêu chuNn theo quy nh i v i i bi u tham d i h i. Trư ng h p m t ngư i làm nhi u nhi m v khác nhau thì ch ư c hư ng m t m c b i dư ng cao nh t. - Các n i dung chi khác th c hi n theo m c quy nh hi n hành. 4. L p d toán, c p phát và thanh quy t toán kinh phí: 4.1- Căn c vào các n i dung công vi c liên quan n t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII ã ư c các Trư ng Ti u ban phê duy t; căn c nh m c chi tiêu tài chính hi n hành và các m c chi quy nh t i m c II Thông tư này; các Ti u ban xây d ng d toán kinh phí th c hi n các ph n vi c thu c trách nhi m th c hi n c a Ti u ban mình, g i v Ti u ban T ch c ph c v - Văn phòng Chính ph .
  4. Văn phòng Chính ph t ng h p d toán kinh phí t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII năm 2005 chi ti t theo t ng Ti u ban g i v B Tài chính thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4.2- Trên cơ s d toán kinh phí t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B Tài chính thông báo d toán kinh phí cho Ti u ban T ch c ph c v i h i – Văn phòng Chính ph . - Vi c phân b , rút d toán, thanh quy t toán kinh phí t ch c i h i th c hi n theo các quy nh hi n hành. 4.3- Các Ti u ban ư c giao kinh phí th c hi n nhi m v ph c v i h i Thi ua toàn qu c l n th VII có trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí theo d toán ư c duy t và theo n i dung hư ng d n t i Thông tư này. T t c các trư ng h p phát sinh ngoài d toán ã ư c duy t u ph i ư c Trư ng Ban T ch c i h i phê duy t trư c khi th c hi n. Sau khi i h i k t thúc, ch m nh t trong vòng 30 ngày các Ti u ban ư c giao kinh phí th c hi n nhi m v t ch c và ph c v i h i Thi ua toàn qu c có trách nhi m quy t toán kinh phí ư c giao v i Ti u ban T ch c ph c v i h i – Văn phòng Chính ph . 4.4- Ti u ban T ch c ph c v i h i – Văn phòng Chính ph (b ph n giúp vi c Thư ng tr c c a Ti u ban là C c Qu n tr Tài v - Văn phòng Chính ph ) có trách nhi m ôn c, theo dõi vi c qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ph c v ih i c a các Ti u ban, t ng h p quy t toán kinh phí t ch c i h i và t ng h p vào báo cáo quy t toán năm 2005 c a Văn phòng Chính ph . III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có gì vư ng m c, các cơ quan, ơn v c n báo cáo v Ban t ch c i h i Thi ua toàn qu c l n th VII – Văn phòng Chính ph ư c k p th i gi i quy t./. KT.B TRƯ NG CH NHI M VPCP KT.B TRƯ NG B TÀI CHÍNH PHÓ CH NHI M TH TRƯ NG Nguy n C ng S Huỳnh Th Nhân Nơi nh n: - Các thành viên H T KTTW - Các thành viên Ban t ch c HT
  5. - Các Ti u Ban (N i dung, Ph c v , Tuyên truy n) - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp, - Công báo, - Các ơn v thu c BTC, VPCP - Lưu: VP-BTC, VP-VPCP
Đồng bộ tài khoản