Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BTC-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BTC-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 30/2000/TTLT-BTC-UBTDTT về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao do Bộ tài chính- Uỷ ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BTC-UBTDTT

  1. B TÀI CHÍNH-U BAN TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D C TH THAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2000/TTLT-BTC-UBTDTT Hà N i , ngày 24 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - U BAN TDTT S 30/2000/TTLT/BTC-UBTDTT NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC CƠ S NGOÀI CÔNG L P HO T NG TRONG LĨNH V C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao; th ng nh t công tác qu n lý tài chính i v i các ơn v ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao, Liên t ch B Tài chính - U ban Th d c Th thao hư ng d n ch qu n lý tài chính như sau: Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1- Các cơ s ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao là các ơn v ư c thành l p và ho t ng nh m huy ng s tham gia, óng góp c a toàn xã h i vào vi c phát tri n s nghi p th d c th thao. 2- Các cơ s th d c th thao ngoài công l p ho t ng theo nguyên t c không vì m c ích thương m i hoá và t trang tr i kinh phí. Trong quá trình ho t ng n u có chênh l ch thu nhi u hơn chi, cơ s ư c chi tăng cư ng cơ s v t ch t, trích l p các qu khen thư ng, qu phúc l i nh m nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho ngư i lao ng. 3 - Các cơ s th d c th thao ngoài công l p ph i t ch c qu n lý tài chính, h ch toán k toán phù h p v i t ng lo i hình theo qui nh c a Nhà nư c, ch u s ki m tra, ki m soát c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và ư c m tài kho n t i Ngân hàng thương m i ho c kho b c Nhà nư c giao d ch. 4- Các cơ s th d c th thao ngoài công l p ư c áp d ng chính sách ưu ãi i v i các cơ s th c hi n xã h i hoá theo quy nh t i Thông tư s 18/2000/TT-BTC ngày 1/3/2000 c a B Tài chính "Hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 73/1999/N -CP c a Chính ph ngày 19/8/1999 v ch tài chính khuy n khích i v i các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao".
  2. Ph n 2: - NH NG QUY NNH C TH I. LO I HÌNH C A CƠ S TH D C TH THAO NGOÀI CÔNG L P 1/ Lo i hình cơ s a- Các cơ s th d c th thao ngoài công l p ư c t ch c dư i các hình th c sau ây: - Câu l c b th d c th thao - Nhà t p, nhà thi u th thao - Sân v n ng - H bơi (b bơi) - Khu thi u ngoài tr i - Khu th thao vui chơi gi i trí - Trung tâm y h c th thao - Trung tâm th d c th thao - Trư ng ua - Cung th thao t ng h p b- Các cơ s th d c th thao ngoài công l p nêu trên ho t ng theo ba lo i hình: - Cơ s th d c th thao bán công + Cơ s th d c th thao bán công ư c thành l p trên cơ s liên k t gi a các t ch c c a nhà nư c v i các t ch c không ph i c a nhà nư c, các cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c thành l p m i ho c chuy n toàn b cơ s v t ch t công l p cùng u tư xây d ng cơ s h t ng, trang thi t b và qu n lý i u hành m i ho t ng c a cơ s theo quy nh c a pháp lu t. + Cơ s th d c th thao công l p có b ph n bán công là s liên k t gi a các t ch c c a nhà nư c v i các t ch c không ph i c a nhà nư c, các cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c xây d ng, nâng c p cơ s v t ch t c a m t b ph n trong cơ s công l p và qu n lý i u hành ho t ng c a ph n bán công theo quy nh c a pháp lu t. - Cơ s th d c th thao dân l p: Là cơ s do t ch c ng ra thành l p, ư c u tư b ng v n ngoài ngân sách nhà nư c (v n c a t ch c, t p th , cá nhân) và qu n lý i u hành m i ho t ng theo quy nh c a pháp lu t.
  3. - Cơ s th d c th thao tư nhân: Là cơ s do cá nhân, h gia ình thành l p và qu n lý, i u hành theo quy nh c a pháp lu t. i u ki n h sơ, th t c thành l p các cơ s th d c th thao ngoài công l p theo hư ng d n c a U ban Th d c th thao. 2/ N i dung ho t ng Các cơ s th d c th thao ngoài công l p có nh ng ho t ng sau: - Ph c v nhân dân t p luy n nâng cao s c kho - Góp ph n phát hi n, t ch c ào t o tài năng th thao - Hu n luy n các i d tuy n t nh, thành, ngành; các i d tuy n qu c gia. - ào t o hư ng d n viên, hu n luy n viên, tr ng tài -H p ng tư v n v t ch c, tr ng tài, giám sát các gi i thi u - Cho thuê cơ s v t ch t ph c v t p luy n, thi u - Ch a tr ch n thương cho v n ng viên, hu n luy n viên - Ph c v i u ki n ăn , i l i c a v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài, quan ch c th thao... II. CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CƠ S TH D C TH THAO NGOÀI CÔNG L P 1/ Ngu n kinh phí ho t ng - Ngu n ngân sách Nhà nư c: i v i cơ s bán công, ngu n tài chính nhà nư c óng góp bao g m: + Giá tr cơ s v t ch t trang b ban u và u tư m i trong quá trình ho t ng. + Các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c ư c l i - Các kho n tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; - V n óng góp c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng m i, c i t o, m r ng, nâng c p cơ s v t ch t; - V n vay c a các ngân hàng, t ch c tín d ng (n u có); 2/ N i dung thu chi a/ N i dung thu
  4. - Các ngu n thu t i cơ s : + Thu ti n cho thuê cơ s v t ch t t p luy n, thi u; + Thu ti n bán vé t p luy n, thi u; + Thu h c phí, l phí trong các ho t ng hu n luy n; + Các kho n thu d ch v ; + Lãi ti n g i ngân hàng; + Thu v thanh lý tài s n thu c ngu n v n c a cơ s ; - Các kho n thu khác (n u có); b/ N i dung chi - Chi ti n lương, ti n công, ti n thư ng và các kho n óng góp theo ch quy nh như BHXH, BHYT, kinh phí công oàn cho ngư i lao ng; - Chi qu n lý hành chính (công v phí, h i ngh phí, công tác phí...); - Chi cho các ho t ng nghi p v , ào t o; - Chi mua s m, s a ch a tài s n c nh, trang thi t b ; - Chi tr ti n thuê cơ s v t ch t (n u có); - Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nư c; - Trích kh u hao tài s n c nh; - Chi tr lãi v n vay, v n góp; - Chi th c hi n nghĩa v n p thu v i Nhà nư c; - Các kho n chi khác (n u có); 3/ Ch qu n lý tài chính 3.1- i v i các cơ s bán công: a- Qu n lý và s d ng v n, tài s n: Quá trình qu n lý tài chính các ơn v th d c th thao bán công theo nguyên t c phân bi t rõ ràng, công khai ngu n ngân sách nhà nư c u tư và ngu n huy ng ngoài ngân sách nhà nư c.
  5. - Ph n v n góp c a nhà nư c bao g m v n b ng ti n, v t tư hàng hoá, tài s n c nh (nhà, t, máy móc trang thi t bi, phương ti n v n t i, tài s n khác...) ư c nhà nư c trang b ban u và ư c bàn giao trong quá trình ho t ng. Các cơ s th d c th thao bán công t ch c ki m kê, ánh giá toàn b ph n v n góp c a nhà nư c g i cơ quan ch qu n xét duy t g i cơ quan tài chính cùng c p làm th t c chuy n giao tài s n, ti n v n c a Nhà nư c sang cơ s th d c th thao bán công. Vi c ki m kê, ánh giá l i và bàn giao tài s n, v t tư, ti n v n th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t. Hàng năm các cơ s bán công t ch c ki m kê ánh giá l i giá tr tài s n báo cáo cơ quan tài chính cùng c p, trong ó phân tích rõ tài s n b sung t ngu n v n góp c a nhà nư c ư c l i cho ơn v . - Ngu n kinh phí ư c NSNN c p th c hi n các chương trình, m c tiêu, tài, d án ư c qu n lý và s d ng theo phê duy t c a c p có thNm quy n. nh kỳ hàng quý báo cáo ti n th c hi n và thu chi kinh phí g i cơ quan qu n lý c p trên. - V n góp c a các t ch c không ph i là t ch c nhà nư c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t ; v n vay ư c qu n lý s d ng úng m c ích theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Vi c chuy n như ng, thanh lý, th ch p, c m c tài s n thu c ngu n v n góp c a nhà nư c ph i ư c cơ quan qu n lý c p trên quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính cùng c p. Nh ng tài s n không c n dùng, tài s n l c h u v m t k thu t, cơ s ư c như ng bán thu h i v n b sung ngu n tài chính cho ho t ng c a cơ s . Trư c khi bán cơ s ph i thành l p h i ng nh giá, t ch c u giá theo các quy nh c a pháp lu t. - Cơ s bán công ư c quy n ch ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong vi c chuy n như ng, thanh lý, th ch p, c m c nh ng tài s n không thu c ngu n v n góp c a nhà nư c. - Kh u hao tài s n c nh ư c l i b sung cho ơn v tăng cư ng cơ s v t ch t. Trư ng h p c bi t, th trư ng ơn v bán công có th quy nh áp d ng t l kh u hao nhanh phù h p v i kh năng chi tr c a ngư i hư ng d ch v . b- Các cơ s th d c th thao bán công ư c v n d ng ch thu chi c a các cơ s công l p và s tho thu n c a ngư i s d ng d ch v th d c th thao v i cơ s . Hàng năm cơ s th d c th thao bán công l p d toán thu, chi theo ngu n hình thành; sau khi ư c H i ng qu n tr thông qua, g i cơ quan qu n lý c p trên t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p. c- Cơ s th d c th thao bán công ph i t ch c công tác k toán, l p d toán, ch p hành và báo cáo quy t toán tài chính theo ch k toán tài chính hi n hành. d- Các cơ s th d c th thao bán công th c hi n ch ki m tra, thanh tra tài chính thư ng xuyên vi c s d ng kinh phí c a cơ s ; công khai các kho n thu, chi và ti n phân ph i thu nh p cho ngư i lao ng trong cơ s ; tình hình tăng gi m tài s n theo ngu n v n c a nhà nư c và ngu n huy ng ngoài ngân sách. e- Th trư ng là ch tài kho n c a cơ s và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và cơ quan qu n lý tr c ti p v toàn b công tác qu n lý tài chính, tài s n c a cơ s .
  6. g- K t qu tài chính hàng năm c a các cơ s th d c th thao bán công ư c xác nh gi a t ng s thu và t ng s chi c a ơn v trong năm tài chính. Chênh l ch thu nhi u hơn chi c a các cơ s th thao bán công do H i ng qu n tr quy t nh t l chi cho các n i dung sau: - B sung ngu n v n ho t ng c a cơ s ; - Chi tăng cư ng cơ s v t ch t; - Chi khen thư ng và phúc l i cho nh ng ngư i trong ơn v và các i tư ng tr c ti p h p tác v i ơn v ; - Phân ph i thu nh p t ph n v n góp c a Nhà nư c, t p th và cá nhân; i v i ph n lãi v n góp c a nhà nư c ư c l i cho cơ s u tư tăng cư ng cơ s v t ch t ng th i h ch toán tăng ph n v n góp c a nhà nư c. 3.2- i v i các cơ s dân l p: Các cơ s th d c th thao dân l p v n d ng cơ ch qu n lý tài chính c a các cơ s bán công t ch c qu n lý tài chính c a ơn v mình. Hàng năm H i ng qu n tr thông qua d toán thu, chi và quy nh t l các kho n chi thư ng xuyên và chi u tư; t l các kho n chi cho con ngư i và ho t ng; xác nh t l chi tr lãi cho các t ch c, cá nhân tham gia góp v n theo t l v n góp. Các cơ s th d c th thao dân l p th c hi n báo cáo quy t toán hàng quý, năm toàn b tình hình thu, chi; tình hình tăng, gi m v n, tài s n theo quy nh hi n hành và ph i ư c H i ng qu n tr phê duy t. 3.3- i v i các cơ s tư nhân: Các cơ s tư nhân ch ng trong vi c t ch c ho t ng, ch u trách nhi m v ho t ng tài chính và các ho t ng c a mình trư c pháp lu t. 3.4. X lý tài chính khi cơ s gi i th , phá s n Khi cơ s th d c th thao ngoài công l p tuyên b phá s n ho c gi i th , vi c x lý tài chính ti n hành theo th t ưu tiên sau: - Các kho n chi phí theo quy nh c a pháp lu t cho vi c gi i quy t gi i th , phá s n c a cơ s . - Các kho n n lương, tr c p thôi vi c, b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t và các quy n l i khác theo tho ư c lao ng t p th và h p ng lao ng ã ký k t. - Các kho n n thu . - Các kho n n cho các ch n trong danh sách ch n :
  7. + N u giá tr tài s n còn l i c a cơ s thanh toán các kho n n c a các ch n thì m i ch n u ư c thanh toán s n c a mình. + N u giá tr tài s n còn l i c a cơ s không thanh toán các kho n n c a các ch n thì m i ch n ch ư c thanh toán m t ph n kho n n c a mình theo t l tương ng. - N u giá tr tài s n còn l i c a cơ s sau khi ã thanh toán s n c a các ch n mà v n còn th a thì ph n th a này thu c v : + Ch cơ s n u là cơ s tư nhân + Các thành viên c a cơ s (bao g m c Ngân sách nhà nư c) n u là cơ s bán công, cơ s dân l p Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v Liên B Tài chính - U ban Th d c Th thao xem xét, s a i và b sung cho phù h p. Lương Qu c Dũng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản