Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
358
lượt xem
18
download

Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. T H¤NG T ¦   cña LI£N bé tµi chÝnh ­ tµi nguyªn vµ m«i trêng  Sè 30/2005/TTLT/BTC­BTNM ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 2005  Híng dÉn viÖc lu©n chuyÓn hå s¬ cña ngêi  sö dông ®Êt thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh ­ C¨n cø Ch¬ng V, LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 vµ  §iÒu 120,   NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§­CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ   vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai;   ­ C¨n cø c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ  thu   tiÒn sö dông ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc thuÕ   thu nhËp tõ  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt, thu tiÒn thuª  ®Êt,   thuª mÆt níc (sau  ®©y gäi chung lµ  tiÒn thuª  ®Êt) vµ  lÖ   phÝ tríc b¹. §Ó  c¶i c¸ch mét bíc thñ  tôc hµnh chÝnh khi ngêi sö   dông  ®Êt thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh liªn quan  ®Õn nhµ,   ®Êt   (nép   tiÒn   sö   dông   ®Êt,   tiÒn   thuª   ®Êt,   thuÕ   chuyÓn   quyÒn sö  dông  ®Êt, thuÕ  thu nhËp tõ  chuyÓn quyÒn sö  dông   ®Êt, lÖ  phÝ  tríc b¹  vµ  c¸c kho¶n thu kh¸c nÕu cã), liªn   Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn viÖc   lu©n   chuyÓn   hå   s¬   vµ   tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   c¬   quan   liªn   quan trong viÖc lu©n chuyÓn hå  s¬  vÒ  nghÜa vô  tµi chÝnh   nh sau: I ­ TR¸CH NHIÖM CñA NG¦êI Sö DôNG §ÊT VÒ VIÖC CUNG CÊP Hå S¥ THùC HIÖN NGHÜA Vô TµI CHÝNH Khi   thùc   hiÖn   tr×nh   tù,   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   vÒ   qu¶n  lý, sö  dông  ®Êt  ®ai, ngêi sö  dông  ®Êt cã  tr¸ch nhiÖm nép  hå  s¬  vÒ  thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh  ®èi víi ng©n s¸ch  nhµ  níc t¹i c¬  quan nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 122 NghÞ  ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai. Hå  s¬  vÒ  thùc hiÖn nghÜa vô  tµi  chÝnh bao gåm: 1. Tê  khai theo mÉu t¬ng øng víi ph¸p luËt quy  ®Þnh  ngêi sö  dông  ®Êt ph¶i  thùc  hiÖn nghÜa  vô  tµi chÝnh  ban  hµnh kÌm theo Th«ng t nµy (b¶n chÝnh) gåm cã: ­ Tê khai tiÒn sö dông ®Êt (SD§): MÉu sè 01­05/TSD§; ­ Tê khai tiÒn thuª ®Êt (TT§): MÉu sè 01­05/TT§; ­ Tê khai  lÖ phÝ tríc b¹ (LPTB) nhµ, ®Êt: MÉu sè 01­ 05/LPTB;
 2. 2 ­  Tê  khai thuÕ  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt (CQSD§): MÉu  sè  01­05/CQSD§ (¸p dông  ®èi víi tæ chøc kh«ng ho¹t  ®éng  s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô; hé gia ®×nh, c¸ nh©n);   ­ Tê khai thuÕ thu nhËp tõ CQSD§ theo mÉu sè 02C/TNDN   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   128/2003/TT­BTC   ngµy  22/12/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ   ®Þnh  sè  164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt   ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   (¸p  dông  ®èi víi c¸c tæ chøc ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh,  dÞch vô). C¸c mÉu tê khai nªu trªn nhËn t¹i n¬i ngêi SD§ nép hå  s¬ (kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn). Mçi  lo¹i tê khai ®îc lËp thµnh  hai (02) b¶n: V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt gi÷ mét  (01) b¶n, mét (01) b¶n chuyÓn cho c¬ quan ThuÕ lµm c¨n cø  x¸c ®Þnh nghÜa vô tµi chÝnh.  2. Nh÷ng giÊy tê  cã  liªn quan chøng minh thuéc diÖn   kh«ng ph¶i nép, ®îc hëng u ®∙i, hoÆc ®îc miÔn, gi¶m nghÜa  vô tµi chÝnh ®∙ ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã  liªn quan, gåm:  2.1.   §èi   tîng   thuéc   diÖn   kh«ng   ph¶i   nép   hoÆc   ®îc  miÔn,  gi¶m  tiÒn SD§ cung cÊp c¸c giÊy  tê  theo  quy   ®Þnh  t¹i Th«ng t sè 117/2004/TT­BTC ngµy 07/12/2004 cña Bé Tµi  chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­CP ngµy  03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt.  2.2.   §èi   tîng   thuéc   diÖn   kh«ng   ph¶i   nép   hoÆc   ®îc  miÔn,  gi¶m  tiÒn thuª  ®Êt cung  cÊp  c¸c  giÊy  tê  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thu tiÒn thuª ®Êt, thuª mÆt níc. 2.3.   §èi   tîng   thuéc   diÖn   kh«ng   ph¶i   nép   hoÆc   ®îc  miÔn, gi¶m thuÕ  CQSD§ cung cÊp c¸c giÊy tê  theo quy  ®Þnh  t¹i Th«ng t sè 104/2000/TT­BTC ngµy 23/10/2000 cña Bé Tµi  chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  19/2000/N§­CP ngµy  08/6/2000 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt  ThuÕ  chuyÓn  quyÒn  sö  dông   ®Êt  vµ  LuËt  söa   ®æi,  bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 2.4.   §èi   tîng   kh«ng   thuéc   diÖn   chÞu   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp hoÆc thuéc diÖn ®îc miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp tõ ho¹t ®éng CQSD§ cung cÊp c¸c giÊy tê theo   quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  128/2003/TT­BTC ngµy 22/12/2003  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/ N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi   hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN), NghÞ ®Þnh sè  152/2004/N§­CP ngµy 06/8/2004 cña ChÝnh  phñ  söa  ®æi, bæ  sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP vµ Th«ng   t  sè  88/2004/TT­BTC ngµy 01/09/2004 cña Bé  Tµi chÝnh söa  ®æi, bæ sung Th«ng t sè 128/2003/TT­BTC nªu trªn.
 3. 3 2.5. §èi tîng thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép LPTB cung cÊp  c¸c giÊy tê theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh h­ íng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   176/1999/N§­CP   ngµy   21/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹. 3. Nh÷ng giÊy tê liªn quan ®Õn viÖc båi th êng ®Êt, hç  trî   ®Êt   cho   ngêi   cã   ®Êt   bÞ   thu   håi   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng   t  sè   116/2004/TT­BTC   ngµy   07/12/2004   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§­CP ngµy  03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh  c khi Nhµ níc thu håi ®Êt, gåm cã: 3.1. QuyÕt  ®Þnh cña c¬  quan nhµ  n íc cã  thÈm quyÒn vÒ  båi thêng, hç trî vÒ ®Êt (b¶n sao); 3.2. Chøng tõ  hîp ph¸p vÒ  thanh to¸n tiÒn båi thêng,  hç   trî   vÒ   ®Êt  cho  ngêi   cã   ®Êt   bÞ   thu   håi   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP   ngµy   03/12/2004   cña  ChÝnh phñ  vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c khi Nhµ  níc  thu håi  ®Êt (nép b¶n sao cã   ®ãng dÊu x¸c nhËn cña  ®¬n vÞ   vµ xuÊt tr×nh b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu víi b¶n sao). 4. Nh÷ng giÊy tê liªn quan kh¸c (nÕu cã), gåm cã: 4.1.   C¸c   chøng   tõ   ®∙   nép   tiÒn   thuª   ®Êt   nay   chuyÓn   sang h×nh thøc giao  ®Êt cã  thu tiÒn SD§ hoÆc chøng tõ   ®∙  nép tiÒn sö  dông  ®Êt nay chuyÓn sang h×nh thøc thuª  ®Êt  (nép   b¶n   sao   cã   ®ãng   dÊu   x¸c   nhËn   cña   ®¬n   vÞ   vµ   xuÊt   tr×nh b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu víi b¶n sao); 4.2. C¸c giÊy chøng nhËn thuéc diÖn h ëng u  ®∙i  ®Çu t  theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t  (b¶n sao).v.v. C¸c lo¹i giÊy tê  ph¶i nép b¶n chÝnh nªu t¹i môc nµy,  nÕu   kh«ng   cã   b¶n   chÝnh   mµ   nép   b¶n   sao   th×   ph¶i   cã   x¸c  nhËn cña c«ng chøng nhµ níc. II­ TR¸CH NHIÖM CñA C¸C C¥ QUAN LI£N QUAN VÒ VIÖC  TIÕP NHËN Vµ LU¢N CHUYÓN Hå S¥ THùC HIÖN  NGHÜA Vô TµI CHÝNH 1. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt hoÆc phßng Tµi   nguyªn vµ m«i trêng quËn, huyÖn, hoÆc Uû ban nh©n d©n x∙,   thÞ   trÊn   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   c¬   quan   nhËn   hå   s¬   vÒ   nghÜa vô tµi chÝnh) cã tr¸ch nhiÖm: 1.1. CÊp ph¸t  ®Çy  ®ñ  tê  khai c¸c kho¶n thu liªn quan  ®Õn nhµ,  ®Êt theo yªu cÇu cña ngêi sö  dông  ®Êt (lo¹i tê  khai t¬ng øng víi kho¶n thu ngêi sö dông ®Êt ph¶i nép) vµ  híng dÉn ngêi sö  dông  ®Êt kª khai theo  ®óng mÉu tê  khai  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc I Th«ng t nµy.  Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng chØ ®Þnh c¬ quan lµm nhiÖm vô in vµ cung cÊp tê  
 4. 4 khai cho c¸c c¬ quan nhËn hå s¬ vÒ nghÜa vô tµi chÝnh t¹i   ®Þa ph¬ng  ®Ó  cÊp ph¸t cho ngêi sö  dông  ®Êt theo mÉu quy  ®Þnh thèng nhÊt. 1.2. KiÓm tra tÝnh  ®Çy  ®ñ, hîp lÖ  cña bé  hå  s¬  cña  ngêi sö dông ®Êt nép, x¸c nhËn vµ ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu   vµo "PhiÕu chuyÓn th«ng tin  ®Þa chÝnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh nghÜa   vô   tµi   chÝnh"   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy,   sau   ®ã  chuyÓn giao cho c¬  quan ThuÕ  mét (01) bé  hå  s¬  cña ngêi  sö dông ®Êt thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh, gåm c¸c giÊy tê  sau: a)   Mét   (01)   b¶n   chÝnh   PhiÕu   chuyÓn   th«ng   tin   ®Þa   chÝnh   ®Ó   x¸c   ®Þnh   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   theo   mÉu   sè   02­ 05/VP§K ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.  b) Mét (01) b¶n chÝnh tê khai c¸c kho¶n thu liªn quan   ®Õn nhµ,  ®Êt nªu t¹i  ®iÓm 1, môc I Th«ng t  nµy (t¬ng øng  víi tõng kho¶n thu, mçi kho¶n thu ph¶i 01 b¶n tê khai). c) Nh÷ng giÊy tê  cã  liªn quan chøng minh thuéc diÖn   kh«ng ph¶i nép hoÆc  ®îc miÔn, gi¶m nghÜa vô  tµi chÝnh  ®∙  ®îc quy  ®Þnh t¹i  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã  liªn quan nªu   t¹i ®iÓm 2, môc I Th«ng t nµy (b¶n chÝnh).  d) Nh÷ng giÊy tê liªn quan ®Õn viÖc båi th êng ®Êt, hç  trî   ®Êt cho ngêi cã   ®Êt bÞ  thu håi nªu t¹i  ®iÓm 3, môc I  Th«ng t nµy.  e) Nh÷ng giÊy tê  hoÆc chøng tõ  cã  liªn quan  ®Õn viÖc  ®∙   nép   tiÒn   thuª   ®Êt,   hoÆc   thuéc   diÖn   ®îc   hëng  u   ®∙i,  khuyÕn khÝch ®Çu t. f) B¶n sao c¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c  ®Þnh nghÜa  vô  tµi  chÝnh  gåm QuyÕt   ®Þnh  giao  ®Êt cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn hoÆc giÊy tê  mua, b¸n, tÆng,  cho, thõa kÕ nhµ, ®Êt; GiÊy phÐp x©y dùng nhµ; QuyÕt to¸n   vµ biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh (nÕu cã).  Trêng   hîp   c¸c   giÊy   tê   chuyÓn   giao   cho   c¬   quan   ThuÕ  yªu cÇu b¶n chÝnh (nªu trªn), nÕu kh«ng cã  b¶n chÝnh mµ  sö dông b¶n sao th× ph¶i cã chøng nhËn cña c«ng chøng nhµ  níc. 1.3. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba (03) ngµy lµm viÖc   kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc th«ng b¸o nép c¸c kho¶n nghÜa vô  tµi  chÝnh do c¬ quan ThuÕ chuyÓn ®Õn, c¬ quan nhËn hå s¬ trao  "Th«ng b¸o nép tiÒn" cho ngêi sö dông ®Êt ®Ó ngêi sö dông  ®Êt thùc hiÖn nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc.  Khi trao "Th«ng b¸o nép tiÒn" cho ngêi sö  dông  ®Êt,  c¬  quan nhËn hå  s¬  ph¶i yªu cÇu ng êi sö  dông  ®Êt ký  tªn,  ghi   râ   vµo   "Th«ng   b¸o   nép   tiÒn":   hä,   tªn,   ngµy,   th¸ng  nhËn ®îc "Th«ng b¸o nép tiÒn" vµ ký tªn theo ®óng mÉu quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
 5. 5 2. C¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm: 2.1. Phèi hîp víi V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt   trong  viÖc  in tê  khai  c¸c  kho¶n  thu liªn quan   ®Õn  nhµ,  ®Êt theo ®óng mÉu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2.2.   TiÕp   nhËn   bé   hå   s¬   cña   ngêi   sö   dông   ®Êt   thùc  hiÖn   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   do   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö  dông ®Êt chuyÓn ®Õn.  Khi tiÕp nhËn hå s¬, c¬ quan ThuÕ ph¶i c¨n cø c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt cã  liªn quan  ®Ó  kiÓm tra tÝnh  ®Çy  ®ñ  vµ  hîp ph¸p cña tõng lo¹i giÊy tê  cã  trong hå  s¬. NÕu hå   s¬   ®Çy  ®ñ  vµ  hîp ph¸p th×  tiÕp nhËn vµ  ghi vµo "Sæ giao  nhËn hå s¬ vÒ nghÜa vô tµi chÝnh" theo mÉu 04­05/GNHS ban   hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. Trêng hîp hå  s¬  cha  ®Çy  ®ñ  vµ  cha hîp ph¸p th×  tr¶ l¹i cho V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông ®Êt bæ sung tiÕp.  2.3. Trong thêi h¹n ba (3) ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®ñ  bé  hå  s¬  cña ngêi sö  dông  ®Êt thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh do V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt chuyÓn  ®Õn, c¬ quan ThuÕ thùc hiÖn:  a)   X¸c   ®Þnh   vµ   ghi   ®Çy   ®ñ   c¸c   kho¶n   nghÜa   vô   tµi  chÝnh  mµ  ngêi sö  dông   ®Êt ph¶i thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt hiÖn hµnh; thñ  trëng c¬  quan ThuÕ  ký, ghi  râ   hä   tªn   vµ   ®ãng   dÊu   vµo   tê   "Th«ng   b¸o   nép   tiÒn"   ban  hµnh kÌm theo Th«ng t nµy, gåm cã:  ­ Th«ng b¸o nép tiÒn sö dông ®Êt (mÉu sè 03­05/TSD§); ­ Th«ng b¸o nép tiÒn thuª ®Êt (mÉu sè 03­05/TT§); ­ Th«ng b¸o nép lÖ phÝ tríc b¹ (mÉu sè 03­05/LPTB); ­   Th«ng   b¸o   nép   thuÕ   chuyÓn   quyÒn   SD§   (mÉu   sè   03­ 05/CQSD§);  ­ Th«ng b¸o nép thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông   ®Êt (®èi víi tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô) theo  mÉu sè 02C/TNDN (Tê khai thuÕ thu nhËp) ban hµnh kÌm theo   Th«ng   t  sè   128/2003/TT­BTC   ngµy   22/12/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  164/2003/N§­CP nªu  trªn. Mçi lo¹i th«ng b¸o nép tiÒn ph¶i lËp thµnh hai (02)   b¶n   chÝnh:   Mét   (01)   b¶n   chuyÓn   cho   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn sö  dông  ®Êt  ®Ó  trao cho ngêi sö  dông  ®Êt, mét (01)  b¶n   lu   vµo   bé   hå  s¬   cña   ngêi   sö  dông   ®Êt   do  V¨n  phßng  ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   chuyÓn   ®Õn   cho   c¬   quan   ThuÕ  theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 (1.2) môc II cña Th«ng t  nµy  ®Ó  theo dâi, kiÓm tra vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (nÕu cã). b) Më  sæ theo dâi vµ  b¸o c¸o  ®Þnh kú  hµng th¸ng vÒ  tiÕn  ®é  thùc hiÖn nép c¸c kho¶n nghÜa vô  tµi chÝnh theo 
 6. 6 th«ng b¸o nép tiÒn  ®Ó  x¸c  ®Þnh sè  tiÒn  ®∙ nép ng©n s¸ch  nhµ níc vµ sè tiÒn ngêi sö dông ®Êt cßn nî trong kú.  c) Thùc hiÖn lu tr÷  hå  s¬  cña ngêi sö  dông  ®Êt thùc  hiÖn   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   do   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö  dông   ®Êt   chuyÓn   ®Õn   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1   (1.2),   môc   II  Th«ng t  nµy  ®Ó  lµm c¨n cø kiÓm tra vµ  gi¶i quyÕt khiÕu  n¹i (nÕu cã). 3. C¬  quan thu tiÒn vÒ  thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh  liªn quan ®Õn nhµ, ®Êt (Kho b¹c nhµ níc hoÆc c¬ quan ThuÕ  ®èi   víi   nh÷ng   n¬i   Kho   b¹c   nhµ   níc   cha   bè   trÝ   ®iÓm   thu  tiÒn thuËn tiÖn) cã tr¸ch nhiÖm: Ngêi   sö   dông   ®Êt   sau   khi   nhËn   ®îc   "Th«ng   b¸o   nép  tiÒn" cã  nghÜa vô      mang "Th«ng b¸o nép tiÒn"  ®ã   ®Õn c¬  quan thu tiÒn theo  ®Þa chØ, thêi h¹n nép tiÒn ghi trong  "Th«ng b¸o nép tiÒn"  ®Ó  nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ  níc.  C¬ quan thu tiÒn cã tr¸ch nhiÖm: 3.1. Thùc hiÖn thu tiÒn theo "Th«ng b¸o nép tiÒn" cña   c¬  quan ThuÕ  do ngêi sö  dông  ®Êt hoÆc ngêi  ®îc ngêi sö  dông   ®Êt   uû   quyÒn   mang   ®Õn.   Khi   thu   tiÒn,   c¬   quan   thu  tiÒn ph¶i lËp chøng tõ  thu tiÒn: "GiÊy nép tiÒn" nÕu c¬  quan Kho b¹c nhµ níc thu, "Biªn lai thu tiÒn" nÕu c¬ quan  ThuÕ  thu vµ  thùc hiÖn lu©n chuyÓn chøng tõ  thu tiÒn theo  ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.   3.2.   Trêng   hîp   qu¸   ngµy   ph¶i   nép   tiÒn   ghi   trªn  "Th«ng  b¸o nép tiÒn" cña c¬  quan ThuÕ,  mµ  ngêi sö  dông  ®Êt vÉn cha thùc hiÖn nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ  níc th×  c¬  quan thu tiÒn thùc  hiÖn  ph¹t chËm nép theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Khi thu tiÒn ph¹t, c¬  quan thu  ph¶i   lËp   chøng   tõ  thu  tiÒn   ph¹t,   thùc  hiÖn   lu©n   chuyÓn   chøng tõ  vµ  qu¶n lý  sè  tiÒn ph¹t chËm nép thu  ®îc theo  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ vµ c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch nhµ níc. Sau khi nép ®ñ tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ n íc theo "Th«ng  b¸o nép tiÒn" cña c¬ quan ThuÕ vµ tiÒn ph¹t (nÕu cã), ng­ êi sö dông ®Êt mang chøng tõ ®∙ nép tiÒn ®Õn c¬ quan nhËn   hå s¬ ®Ó nhËn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 4. Thñ  tôc bµn giao vµ  tiÕp nhËn hå  s¬  vÒ  nghÜa vô  tµi chÝnh gi÷a V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  c¬  quan ThuÕ: Thñ  tôc bµn giao vµ  tiÕp nhËn hå  s¬  vÒ  nghÜa vô  tµi  chÝnh (gåm c¸c lo¹i giÊy tê  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1(1.2) môc  II Th«ng t nµy vµ Th«ng b¸o nép tiÒn) gi÷a V¨n phßng ®¨ng  ký quyÒn sö dông ®Êt vµ c¬ quan ThuÕ ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu   sau ®©y:
 7. 7 4.1. Thùc hiÖn bµn giao hå  s¬  thêng xuyªn, hµng ngµy  theo ngµy  lµm  viÖc,  tuyÖt   ®èi  kh«ng   ®Ó  dån nhiÒu hå  s¬  míi bµn giao mét lÇn.    Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng vµ  Côc ThuÕ  tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Þa  ph¬ng ®Ó quy ®Þnh ®Þa ®iÓm bµn giao hå s¬ vÒ nghÜa vô tµi   chÝnh gi÷a V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt (cÊp tØnh,   cÊp huyÖn) víi c¬  quan ThuÕ  (Côc thuÕ, Chi côc ThuÕ) cho  phï hîp. 4.2. Khi bµn giao hå  s¬  vÒ  nghÜa vô  tµi chÝnh, ngêi  nhËn hå s¬ ph¶i  vµo sæ giao nhËn hå s¬ vµ  ngêi bµn giao  hå s¬ ph¶i ký x¸c nhËn, cô thÓ: a) §èi víi c¬  quan ThuÕ: Mçi lÇn tiÕp nhËn hå  s¬  vÒ  nghÜa vô tµi chÝnh do V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt  chuyÓn  ®Õn, ngêi nhËn hå  s¬  ph¶i kiÓm tra tÝnh  ®Çy  ®ñ  vµ  hîp   ph¸p   cña   tõng   lo¹i   giÊy   tê   cã   trong   hå   s¬,   vµo   sæ  giao nhËn hå  s¬  vÒ  nghÜa vô  tµi chÝnh vµ  ghi râ: Hä  tªn  ngêi sö  dông  ®Êt, chi tiÕt tõng lo¹i giÊy tê  cña tõng hå  s¬, ngµy th¸ng nhËn bµn giao hå s¬ vµ ký x¸c nhËn cña ng ­ êi bµn giao hå s¬ vÒ nghÜa vô tµi chÝnh.  b) §èi víi V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt: Mçi  lÇn tiÕp nhËn "Th«ng b¸o nép tiÒn" do c¬ quan ThuÕ chuyÓn   ®Õn, ngêi nhËn th«ng b¸o ph¶i kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ phï  hîp cña c¸c néi dung ghi trong "Th«ng b¸o nép tiÒn", vµo  sæ giao nhËn hå  s¬  vÒ  nghÜa vô  tµi chÝnh vµ   ghi râ: Sè,   ngµy ra “Th«ng  b¸o nép tiÒn”,  hä  tªn ngêi sö  dông  ®Êt,  ngµy th¸ng nhËn bµn giao “Th«ng b¸o nép tiÒn” vµ  ký  x¸c  nhËn cña ngêi bµn giao “Th«ng b¸o nép tiÒn”. Trêng   hîp   sau   khi   giao   nhËn   hå   s¬   vÒ   nghÜa   vô   tµi  chÝnh, c¬ quan tiÕp nhËn ph¸t hiÖn hå s¬ cha ®ñ c¨n cø ®Ó  x¸c  ®Þnh nghÜa vô  tµi chÝnh hoÆc néi dung "Th«ng b¸o nép  tiÒn" cha phï  hîp th×  c¬  quan nhËn hå  s¬  vÒ  nghÜa vô  tµi   chÝnh ph¶i cã  v¨n b¶n th«ng b¸o cho c¬  quan giao hå  s¬  hoÆc giao "Th«ng b¸o nép tiÒn" ®Ó bæ sung cho ®Çy ®ñ.  4.3. §Þnh kú (Ýt nhÊt mçi th¸ng mét lÇn) c¬ quan giao   hå  s¬  vµ  c¬  quan nhËn hå  s¬  ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra,  ®èi   chiÕu   sè   hå   s¬   vÒ   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   ®∙   giao   víi   sè   "Th«ng b¸o nép tiÒn"  ®∙ nhËn  ®Ó  ph¸t hiÖn c¸c trêng hîp  cßn tån  ®äng. Mçi lÇn kiÓm tra,  ®èi chiÕu ph¶i lËp biªn  b¶n   vµ   ghi   râ:   sè  lîng  hå   s¬   vÒ   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   ®∙  giao, sè  lîng "Th«ng b¸o nép tiÒn"  ®∙ nhËn, sè  hå  s¬  cßn  tån ®äng cha gi¶i quyÕt vµ nguyªn nh©n tån ®äng, chËm trÔ   cña tõng hå s¬. 4.4.   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   c¬   quan  ThuÕ   vµ   c¬   quan   liªn   quan   (nÕu   cã)   ph¶i   bè   trÝ   c¸n   bé  c«ng chøc cã n¨ng lùc, th«ng th¹o c¸c chÝnh s¸ch, c¸c thñ   tôc thu, nép vµ  miÔn,  gi¶m  c¸c kho¶n thu liªn  quan   ®Õn 
 8. 8 nhµ,  ®Êt  ®Ó    thùc hiÖn viÖc tiÕp nhËn vµ  bµn giao hå  s¬  cña ngêi sö  dông  ®Êt thùc  hiÖn  nghÜa vô  tµi chÝnh,  b¶o  ®¶m   tÝnh   chuyªn   nghiÖp   cao   vµ   cã   sù   phèi   hîp   chÆt   chÏ  gi÷a   c¸c   c¬   quan   ®Ó   phôc   vô   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   thùc  hiÖn tèt nghÜa vô tµi chÝnh víi ng©n s¸ch nhµ níc. III­ Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm  chØ  ®¹o Së  Tµi  nguyªn  vµ  M«i trêng,  Côc ThuÕ, Kho b¹c nhµ  níc vµ  c¸c c¬  quan liªn quan  ë   ®Þa   ph¬ng  thùc  hiÖn tèt nhiÖm  vô  cña m×nh  vµ  phèi  hîp  chÆt  chÏ gi÷a c¸c c¬ quan ®Ó phôc vô c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc   hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh. 2.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng   C«ng   b¸o.   C¸c   quy   ®Þnh   vÒ   tê   khai,   th«ng   b¸o   nép  tiÒn c¸c kho¶n  thu liªn quan  ®Õn nhµ,   ®Êt  quy   ®Þnh  t¹i  c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p   luËt   vÒ   thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt,   thuÕ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   hoÆc   thuÕ   thu   nhËp   tõ   chuyÓn  quyÒn  sö  dông   ®Êt,  thu tiÒn thuª  ®Êt,  thuª  mÆt níc, lÖ  phÝ  tríc b¹  vµ  PhiÕu chuyÓn  th«ng  tin   ®Þa  chÝnh   ®Ó  x¸c  ®Þnh   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  29/2004/TT­BTNMT ngµy 01/11/2004 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i  trêng vÒ  viÖc híng dÉn lËp, chØnh lý, qu¶n lý  hå  s¬   ®Þa  chÝnh tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b∙i bá. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, nÕu cã v íng m¾c ®Ò  nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng, c¸c c¬ quan vµ tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ   Bé Tµi chÝnh vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ®Ó nghiªn cøu,  híng dÉn bæ sung.           
 9. 9 MÉu sè 01­05/TSD§ CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tê KHAI TIÒN Sö DôNG §ÊT 1.   Tªn   tæ   chøc,   c¸   nh©n   sö   dông   ®Êt   (SD§):................................................... ..... 1.1. §Þa chØ göi th«ng b¸o nép tiÒn SD§: ..................................................... ......................................................... ............... 1.2. §iÖn tho¹i liªn hÖ (nÕu cã): 2. GiÊy tê  vÒ  quyÒn SD§ (quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2  vµ 5 §iÒu 50 LuËt §Êt ®ai), gåm:   ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. 3. §Æc ®iÓm thöa ®Êt: 3.1.§Þa   ®iÓm   (®Þa  chØ):   ................................................... ....................................... ..................................................... ......................................................... .................. 3.2.   VÞ   trÝ   thöa   ®Êt   (mÆt   tiÒn   ®êng   phè   hay   ngâ,  hÎm):....................................... 3.3.   Lo¹i   ®Êt   tríc   khi   chuyÓn   môc   ®Ých   sö  dông:................................................
 10. 10 3.4.   Lo¹i   ®Êt   sau   khi   chuyÓn   môc   ®Ých   sö  dông:.................................................... 3.5. Thêi ®iÓm ®îc quyÒn sö dông ®Êt:  ngµy..........  th¸ng........... n¨m........ 3.6.   Nguån   gèc   sö   dông  ®Êt:..................................................... .............................. 4. DiÖn tÝch nép tiÒn sö dông ®Êt (m2):........ 4.1.§Êt   ë   t¹i   n«ng  th«n:.................................................... .................................... a)   Trong   h¹n   møc   c«ng   nhËn   ®Êt  ë:....................................................... ............... b)   Trªn   h¹n   møc   c«ng   nhËn   ®Êt  ë:....................................................... ................. 4.2.   §Êt   ë   t¹i   ®«  thÞ:..................................................... ......................................... a)   DiÖn   tÝch   sö   dông  riªng:................................................... ................................. b)   DiÖn   tÝch   sö   dông  chung:................................................... ............................... 4.3.   DiÖn   tÝch   ®Êt   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh,   dÞch  vô:.................................................. 4.4. DiÖn tÝch  ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp,   nu«i   trång   thuû   s¶n,   lµm  muèi:.................................................... ......................................................... ........ 5. C¸c kho¶n  ®îc gi¶m trõ  tiÒn SD§ hoÆc thuéc  ®èi t ­ îng ®îc miÔn, gi¶m tiÒn SD§ (nÕu cã): 5.1. Sè  tiÒn thùc tÕ  båi thêng thiÖt h¹i, hç  trî  vÒ  ®Êt:........................................... 5.2. Sè  tiÒn sö  dông  ®Êt, thuª  ®Êt  ®∙ nép tríc (nÕu  cã):...................................... 5.3. MiÔn, gi¶m tiÒn SD§ (ghi râ  thuéc trêng hîp nµo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 vµ §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§­ CP   cña   ChÝnh  phñ): .............................................
 11. 11 ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. 6. GiÊy tê  chøng minh thuéc  ®èi tîng  ®îc miÔn, gi¶m  (hoÆc gi¶m trõ) tiÒn sö dông ®Êt (nÕu b¶n sao th× ph¶i cã  c«ng chøng) vµ  c¸c chøng tõ  vÒ  chi phÝ  båi thêng  ®Êt, hç  trî   ®Êt,  chøng tõ  vÒ  tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn thuª  ®Êt  ®∙   nép tríc... ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. T«i   cam   ®oan   néi   dung   kª   khai   trªn   ®©y   lµ   ®óng   sù  thËt.   Ngµy.........   th¸ng.......... n¨m 200........ NG¦êI K£ KHAI       Ký  tªn, ghi râ  hä  tªn,  ®ãng   dÊu (nÕu lµ tæ chøc)
 12. 12 MÉu sè 01­05/TT§ CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tê KHAI TIÒN THU£ §ÊT 1.   Tªn   tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   thuª  ®Êt:..................................................... 1.1.   §Þa   chØ   göi   th«ng   b¸o   nép   tiÒn   thuª  ®Êt:..................................................... . ..................................................... ......................................................... ............... 1.2.     §iÖn   tho¹i   liªn   hÖ   (nÕu  cã):..................................................... .................... 1.3.   Ngµnh   nghÒ   kinh  doanh:................................................... ............................ 2. V¨n b¶n cho thuª  ®Êt, chuyÓn tõ  giao  ®Êt sang cho  thuª ®Êt, gia h¹n cho thuª ®Êt:    2.1.   QuyÕt   ®Þnh   sè............   ngµy.....   th¸ng....  n¨m.... cña 2.2.     Hîp   ®ång   thuª   ®Êt   sè:                 ngµy........  th¸ng...... n¨m......  3. §Æc ®iÓm thöa ®Êt thuª: 3.1.   §Þa   ®iÓm   (®Þa  chØ):.................................................... ...................................... 3.2.VÞ   trÝ   thöa   ®Êt   (mÆt   tiÒn   ®êng   phè   hay   ngâ,  hÎm):......................................... 3.3.   Môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt  thuª:.................................................... ......................... 3.4.   DiÖn  tÝch:.................................................... ....................................................
 13. 13 3.5.   Thêi   ®iÓm   thuª   ®Êt   (bµn   giao   sö  dông):   .................................................. ........   4.   DiÖn   tÝch   nép   tiÒn   thuª   ®Êt  (m2):.................................................... .................. 4.1.   §Êt   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   phi   n«ng  nghiÖp:.................................................. .... 4.2.   §Êt   x©y   dùng   nhµ   ë,   c¬   së   h¹   tÇng   ®Ó   cho   thuª: ..........................................  4.3. §Êt x©y dùng khu c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp,   lµng nghÒ:..................... 4.4.   §Êt   sö   dông   vµo   môc   ®Ých   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp:.......................................... 5.   Thêi   gian   thuª  ®Êt:   .................................................... ........................................   6. C¸c  kho¶n  tiÒn  ®îc  gi¶m trõ  tiÒn  thuª  ®Êt  (nÕu  cã):...................................... 6.1.   Sè   tiÒn   thùc   tÕ   båi   thêng,   hç   trî   vÒ  ®Êt:..................................................... ... 6.2.   Sè   tiÒn   sö   dông   ®Êt   ®∙   nép   tríc   (nÕu  cã):..................................................... .. 6.3. §èi tîng ®îc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt (lý do ®îc  miÔn, gi¶m): .............. ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... ..................        7. H×nh thøc nép tiÒn thuª ®Êt:               7.1. Nép mét lÇn cho c¶ thêi gian thuª:    7.2. Nép hµng n¨m:  8. Hå s¬, chøng tõ kÌm theo chøng minh thuéc ®èi t îng  ®îc trõ  hoÆc miÔn, gi¶m tiÒn thuª   ®Êt  (nÕu b¶n sao th×   ph¶i cã c«ng chøng nhµ níc):
 14. 14 ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. T«i cam ®oan viÖc kª khai trªn lµ ®óng sù thËt                                                       Ngµy ......... th¸ng .......... n¨m 200........ NG¦êI K£ KHAI Ký tªn, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu   (nÕu lµ tæ chøc)
 15. 15 MÉu sè 01­05/CQSD§ CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tê KHAI THUÕ CHUYÓN QUYÒN Sö DôNG  §ÊT (¸p dông ®èi víi tæ chøc kh«ng kinh doanh; hé gia ®×nh,  c¸ nh©n) 1.   Tªn   tæ   chøc,   c¸   nh©n   chuyÓn   quyÒn   sö   dông  ®Êt:.............................................. ..................................................... ......................................................... .................. §Þa  chØ : ................................................... ......................................................... ..... ..................................................... ......................................................... .................. 2.   Tªn   tæ   chøc,   c¸   nh©n   nhËn   quyÒn   sö   dông  ®Êt: ................................................ ..................................................... ......................................................... .................. §Þa  chØ:   .................................................... ......................................................... .... ..................................................... ......................................................... .................. 3. Hä, tªn ngêi kª khai nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông   ®Êt: ............................ ..................................................... ......................................................... .................. 3.1.   §Þa   chØ   göi   th«ng   b¸o   nép  tiÒn:   ................................................... ................
 16. 16 ..................................................... ......................................................... .................. 3.2.   §iÖn   tho¹i   liªn   hÖ   (nÕu  cã):..................................................... ...................... ..................................................... ......................................................... .................. 4.   Hîp   ®ång   chuyÓn   nhîng   quyÒn   sö   dông   ®Êt:   lµm  t¹i:.........   ngµy...   th¸ng...   n¨m....   vµ   ®∙   ®îc   C«ng  chøng   chøng   nhËn   hoÆc   UBND   x∙   (phêng,   thÞ   trÊn)   chøng  thùc ngµy.... th¸ng.... n¨m.....  5. C¸c giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt (quy ®Þnh t¹i c¸c  kho¶n   1,   2   vµ   5   §iÒu   50   LuËt   §Êt  ®ai):.................................................... ......................................................... .... ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. 6. §Æc ®iÓm thöa ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông:  6.1.   §Þa   chØ   thöa  ®Êt:..................................................... ......................................... 6.2.VÞ  trÝ thöa ®Êt (mÆt tiÒn ®êng phè hay ngâ, hÎm):  ...................................... 6.3.   Lo¹i  ®Êt:..................................................... ....................................................   6.4.   DiÖn   tÝch  (m2):.................................................... ............................................. 6.5.   Gi¸   trÞ   ®Êt   chuyÓn   quyÒn   sö   dông  (®ång):.................................................. ... 7. C¸c giÊy tê  chøng minh quyÒn sö  dông  ®Êt hîp ph¸p  hoÆc thuéc ®èi tîng miÔn, gi¶m thuÕ CQSD§ kÌm theo, gåm:  ..................................................... ......................................................... ..................
 17. 17 ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... ..................         T«i   cam   ®oan   néi   dung   kª   khai   trªn   ®©y   lµ   ®óng   sù  thËt.   Ngµy ......... th¸ng ..........  n¨m 200........ NG¦êI K£ KHAI Ký tªn, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu   (nÕu lµ tæ chøc)
 18. 18 MÉu sè 01­05/LPTB CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tê KHAI LÖ PHÝ TR¦íC B¹ NHµ §ÊT I­ T£N CHñ Së H÷U, Sö DôNG NHµ §ÊT: 1.   §Þa   chØ   göi   th«ng   b¸o   nép   tiÒn  LPTB:.................................................... .......... ..................................................... ......................................................... .................. 1. §iÖn tho¹i liªn hÖ (nÕu cã): II­ §ÆC §IÓM NHµ §ÊT: 1.  §Êt:  .................................................... ......................................................... ... 1.1.     §Þa   chØ   thöa  ®Êt:   .................................................... ..................................... ..................................................... ......................................................... .................. 1.2.   VÞ   trÝ   (mÆt   tiÒn   ®êng   phè   hay   ngâ,  hÎm):.................................................... . 1.3.   Môc   ®Ých   sö   dông  ®Êt:..................................................... ................................. 1.4.   DiÖn   tÝch  (m2):.................................................... ............................................ 1.5. Nguån gèc  ®Êt: (®Êt  ®îc Nhµ  níc giao, cho thuª;  ®Êt   nhËn   chuyÓn   nhîng;   nhËn   thõa   kÕ,   nhËn   tÆng  cho):.................................................... .......................
 19. 19 a)   Tªn   tæ   chøc,   c¸   nh©n   chuyÓn   giao  QSD§:.................................................... .... §Þa   chØ   ngêi   giao  QSD§:.................................................... ................................ b)     Thêi   ®iÓm   lµm   giÊy   tê   chuyÓn   giao   QSD§  ngµy ..........th¸ng .......n¨m ........ 1.6.   Gi¸   trÞ     ®Êt   thùc   tÕ   chuyÓn   giao   (nÕu  cã):..................................................... .. ..................................................... ......................................................... .................. 2. Nhµ: 2.1.   CÊp  nhµ:..................................................... Lo¹i nhµ:................................... 2.2.   DiÖn   tÝch   nhµ     (m2sµn   x©y  dùng):................................................... .............. 2.3.   Nguån   gèc  nhµ:   .................................................... .......................................... a)   Tù   x©y  dùng:.................................................... ................................................. N¨m   hoµn   c«ng   (hoÆc   n¨m   b¾t   ®Çu   sö   dông  nhµ):.............................................. b)   Mua,   thõa   kÕ,   cho,  tÆng:.................................................... ................................. Thêi   ®iÓm   lµm   giÊy   tê   chuyÓn   giao   nhµ  ngµy   .....................   th¸ng   .....................  n¨m ..................... 2.4.  Gi¸ trÞ nhµ (®ång): ..................................................... ......................................................... .................. 3. Tæng gi¸ trÞ  nhµ,  ®Êt  thùc tÕ  nhËn chuyÓn nhîng,  nhËn   thõa   kÕ,   nhËn   tÆng   cho  (®ång):..................................................
 20. 20 ......................................................... ......... ..................................................... ......................................................... .................. 4. Tµi s¶n thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép lÖ  phÝ  tríc b¹  (lý do):.............................. ..................................................... ......................................................... .................. 5.   GiÊy   tê   cã   liªn   quan,  gåm:   .................................................... ........................... ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. ..................................................... ......................................................... .................. T«i   cam   ®oan   néi   dung   kª   khai   trªn   ®©y   lµ   ®óng   sù  thËt.   Ngµy......... th¸ng..........  n¨m 200........ chñ tµi s¶n Ký tªn, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu   (nÕu lµ tæ chøc)      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản