Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 31/2000/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công do Bộ tài chính- Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2000/TTLT-BTC-BYT Hà N i , ngày 25 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B Y T S 31/2000/TTLT-BTC-BYT NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C THÀNH L P VÀ CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CƠ S KHÁM CH A B NH BÁN CÔNG Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao; liên B Tài chính - Y t hư ng d n vi c thành l p và ch qu n lý tài chính i v i các cơ s khám ch a b nh bán công như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Cơ s khám ch a b nh bán công g m hai lo i hình: - B nh vi n bán công và phòng khám a khoa bán công. - B nh vi n công l p có b ph n bán công và phòng khám a khoa công l p có b ph n bán công. 2. Nguyên t c thành l p cơ s khám ch a b nh bán công: - B nh vi n bán công, phòng khám a khoa bán công ư c thành l p trên cơ s liên k t gi a ơn v thu c t ch c Nhà nư c v i các t ch c không ph i là t ch c Nhà nư c, các cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c thành l p m i hay chuy n toàn b cơ s khám ch a b nh công l p cùng u tư xây d ng cơ s h t ng, trang thi t b b nh vi n và qu n lý, i u hành m i ho t ng c a cơ s khám ch a b nh theo quy nh c a pháp lu t. - B nh vi n công l p có b ph n bán công, phòng khám a khoa công l p có b ph n bán công: là s liên k t gi a cơ s khám ch a b nh công l p v i các t ch c không ph i là t ch c Nhà nư c, các cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c xây d ng, nâng c p cơ s v t ch t trang thi t b cho m t b ph n, m t khoa, m t s khoa c a b nh vi n và qu n lý, i u hành ho t ng c a b ph n bán công theo quy nh c a pháp lu t. - Vi c xem xét thành l p cơ s khám ch a bênh bán công ph i căn c vào nhu c u do B Y t xác nh d a trên quy ho ch t ch c m ng lư i khám ch a b nh và nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân trong toàn qu c.
  2. - Vi c xem xét thành l p b ph n khám ch a b nh bán công trong các cơ s khám ch a b nh công l p ph i căn c vào nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân trên a bàn. 3. Cơ s khám ch a b nh bán công th c hi n các quy ch chuyên môn k thu t y t như cơ s khám ch a b nh công l p và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 4. Cơ s khám ch a b nh bán công ph c v khám ch a b nh cho nh ng ngư i t nguy n chi tr các d ch v y t theo quy nh t i Thông tư này. 5. i tư ng áp d ng Thông tư này là các cơ s khám ch a b nh bán công. Riêng các cơ s khám ch a b nh dân l p và tư nhân th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân ngày 30/9/1993, các văn b n hư ng d n th c hi n Pháp l nh này và các văn b n khác có liên quan. 6. Các cơ s y t dân l p, tư nhân, bán công u ư c áp d ng chính sách khuy n khích xã h i hoá quy nh t i Thông tư s 18/2000/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2000 hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v ch tài chính khuy n khích i v i các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. II. NH NG QUY NNH C TH A. TIÊU CHU N VÀ I U KI N THÀNH L P CƠ S KHÁM CH A B NH BÁN CÔNG: 1. áp ng nhu c u khám ch a b nh t nguy n c a nhân dân. 2. Có i ngũ cán b y t trình chuyên môn theo quy nh c a B Y t . 3. m b o cơ s h t ng, trang thi t b y t hi n i; x lý ch t th i r n, l ng và khí theo úng quy nh; m b o v sinh môi trư ng trong s ch, không gây ô nhi m và có các bi n pháp b o v môi trư ng. 4. Có kh năng huy ng các ngu n l c trong nhân dân và các t ch c thu c m i thành ph n kinh t trong nư c phát tri n các ho t ng khám ch a b nh cho nhân dân. B. H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N CHO PHÉP THÀNH L P CƠ S KHÁM CH A B NH BÁN CÔNG: 1. H sơ thành l p cơ s khám ch a b nh bán công bao g m: 1.1. ơn xin thành l p 1.2. án thành l p ph i th thi n các n i dung sau: - S c n thi t thành l p cơ s khám ch a b nh bán công - Thành ph n các bên tham gia u tư
  3. - T ng v n u tư trong ó v n góp c a các bên - Cơ ch qu n lý tài chính. - Phương án xây d ng h t ng cơ s (c i t o ho c xây d ng m i b nh vi n bán công, các khoa, phòng khám bán công; quy mô cơ s khám ch a b nh bán công ho c cơ s công l p có b ph n bán công; các h ng m c h tr x lý ch t th i; t ng chi phí xây d ng, c i t o; ti n th c hi n...) - Trang thi t b chuyên môn: danh m c, giá tr c a t ng trang thi t b , t ng v n u tư cho trang thi t b - B máy qu n lý, nhân s (s lư ng, trình chuyên môn) - Cơ c u, danh sách H i ng qu n tr - Ph m vi hành ngh - Phân tích hi u qu kinh t tài chính. 2. Th t c thành l p: B Y t có văn b n hư ng d n riêng cho các cơ s khám ch a b nh bán công. 3. ThNm quy n cho phép thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th và ình ch ho t ng c a các cơ s khám ch a b nh bán công: 3.1. ThNm quy n thành l p: - B trư ng B Y t trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p b nh vi n bán công có quy mô l n, v n u tư tương ương công trình nhóm A mang tính ch t Qu c gia và Qu c t . - B trư ng B Y t quy t nh thành l p các cơ s khám ch a b nh bán công tr c thu c B Y t . B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy t nh thành l p các cơ s khám ch a b nh bán công thu c B , ngành ó. Riêng i v i vi c chuy n b nh vi n công l p thu c B , ngành ó thành cơ s khám ch a b nh bán công ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Y t . - Giám c S Y t trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p các cơ s khám ch a b nh bán công thu c a phương qu n lý. Riêng i v i chuy n cơ s ch a b nh công l p thu c a phương qu n lý thành cơ s khám ch a b nh bán công ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Y t . 3.2. ThNm quy n quy t nh sáp nh p, chia tách, gi i th và ình ch ho t ng c a các cơ s khám ch a b nh bán công: C p qu n lý nào có thNm quy n quy t nh thành l p cơ s khám ch a b nh bán công thì c p qu n lý ó có thNm quy n quy t
  4. nh sáp nh p, chia tách, gi i th và ình ch ho t ng c a các cơ s khám ch a b nh bán công sau khi có ý ki n tho thu n c a các cơ quan có ch c năng liên quan. 4. Các cơ s khám ch a b nh bán công sau khi có quy t nh thành l p c a cơ quan có thNm quy n ph i ăng ký v i cơ quan tài chính ng c p, ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan tài chính và cơ quan qu n lý chuyên ngành các c p. C. QU N LÝ, HO T NG CHUYÊN MÔN C A CƠ S KHÁM CH A B NH BÁN CÔNG: - Cơ s khám ch a b nh bán công ch u s qu n lý Nhà nư c c a ngành y t , có trách nhi m th c hi n các quy ch b nh vi n, các quy ch v chuyên môn, k thu t y t các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. - Giám c ơn v công l p có cơ s khám ch a b nh bán công ph i có trách nhi m ki m tra, giám sát và ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v toàn b ho t ng c a cơ s khám ch a b nh bán công thu c ơn v mình. - Cơ quan quy t nh cho phép thành l p cơ s khám ch a b nh bán công có quy n thu h i gi y phép i v i nh ng cơ s khám ch a b nh ho t ng trái pháp lu t. - Ngành y t có trách nhi m thanh tra, ki m tra các ho t ng chuyên môn c a cơ s khám ch a b nh bán công và x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. D. CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CƠ S KHÁM CH A B NH BÁN CÔNG: 1. Ngu n v n ho t ng: - Ngu n v n ngân sách Nhà nư c c p; - B sung t k t qu tài chính hàng năm; - Kh u hao tài s n c nh (thu c v n góp c a ngân sách Nhà nư c l i cho cơ s ); - Thu v thanh lý tài s n (thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c); - Ngu n tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; - V n óng góp c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng m i, c i t o, m r ng, nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b ; - Ngu n v n vay c a các ngân hàng, t ch c tín d ng; - Các kho n v n khác. 2. N i dung thu chi tài chính: 2.1. Thu:
  5. - Thu vi n phí; - Lãi ti n g i ngân hàng; - Kinh phí ư c c p th c hi n các chương trình, m c tiêu, tài, d án ư c c p có thNm quy n duy t; - Các kho n thu khác phát sinh trong ho t ng c a cơ s khám ch a b nh bán công. 2..2. Chi: - Chi lương, ti n công, các lo i ph c p (n u có). i v i cán b làm vi c 100% th i gian cho cơ s khám ch a b nh bán công thì ư c hư ng ch ti n lương theo các quy nh c a khu v c s n xu t kinh doanh; i v i cán b c a cơ s khám ch a b nh công l p làm kiêm nhi m cho b ph n bán công thì tr ti n công theo hình th c thù lao tuỳ theo m c tham gia công vi c c a t ng ngư i. - Chi các kho n óng góp theo ch quy nh (BHXH, BHYT, kinh phí công oàn cho ngư i lao ng). - Ti n thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, v t tư, d ng c y t tiêu hao tr c ti p s d ng cho ngư i b nh theo ch nh c a th y thu c (tính theo giá mua vào c a cơ s bán công). - Chi phí h u c n ph c v công tác khám ch a b nh (bao g m ti n i n, nư c, v sinh môi trư ng, nhiên li u, v t tư văn phòng, thông tin, tuyên truy n, liên l c, công tác phí, h i ngh phí...). - Chi nghiên c u khoa h c, ào t o ph c v tr c ti p cho vi c khám ch a b nh. - Chi phí duy tu, b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh ph c v chuyên môn và các công trình cơ s h t ng. - Chi tr ti n thuê cơ s v t ch t. - Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nư c (n u có). - Trích kh u hao tài s n c nh. S ti n kh u hao tài s n c nh thu c ngu n v n góp c a Nhà nư c ư c l i tái u tư cho cơ s khám ch a b nh bán công, thu c ngu n v n vay và huy ng ư c s d ng tr n g c v n vay và huy ng. Vi c qu n lý và s d ng qu kh u hao tài s n c nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Trư ng h p c bi t, Giám c cơ s khám ch a b nh bán công và Giám c cơ s khám ch a b nh công l p có b ph n bán công có th quy t nh vi c áp d ng t l kh u hao nhanh phù h p v i kh năng chi tr c a ngư i b nh. - Tr lãi v n vay, v n góp (n u có) c a các t ch c và cá nhân. - Các chi phí khác. - Các kho n thu ph i n p (n u có).
  6. 2.3. K t qu tài chính hàng năm c a các cơ s khám ch a b nh bán công ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a t ng s thu và t ng s chi vi n phí trong năm tài chính sau khi hoàn thành nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Kho n chênh l ch ư c x lý như sau: - Trích t i thi u 30% b sung ngu n v n ho t ng và tăng cư ng cơ s v t ch t cho cơ s khám ch a b nh bán công và ơn v công l p có b ph n bán công (t l b sung ngu n v n ho t ng cho ơn v công l p và b ph n bán công do H i ng qu n tr quy t nh). - S còn l i do H i ng qu n tr quy t nh t l chi cho các n i dung sau: + Chi khen thư ng và phúc l i cho nh ng ngư i lao ng trong cơ s khám ch a b nh bán công, ơn v công l p có b ph n bán công và các i tư ng tr c ti p h p tác v i ơn v . + L p qu d phòng khám ch a b nh chi mi n, gi m vi n phí cho các i tư ng chính sách, ngư i nghèo, ngư i có công v i cách m ng. + Phân ph i cho các thành viên theo t l v n góp c a Nhà nư c, t p th và các cá nhân tham gia cơ s khám ch a b nh bán công. S ti n thu nh p t ngu n v n góp c a ngân sách Nhà nư c ư c l i cho ơn v tăng cư ng u tư cơ s v t ch t và h ch toán tăng v n góp c a ngân sách Nhà nư c. 3. Ch qu n lý tài chính: 3.1. i v i ph n v n góp c a Nhà nư c bao g m: v n b ng ti n (s ti n chênh l ch thu l n hơn chi ư c l i t ph n v n góp c a Nhà nư c); v t tư hàng hoá, tài s n c nh (nhà, t, máy móc thi t b , phương ti n v n t i, tài s n khác) ư c ngân sách Nhà nư c trang b ban u và bàn giao sang trong quá trình ho t ng: - Các cơ s khám ch a b nh công l p ph i t ch c ki m kê, ánh giá l i toàn b ph n v n góp c a Nhà nư c chuy n sang cơ s bán công g i cơ quan ch qu n xét duy t g i cơ quan tài chính ng c p làm th t c chuy n giao tài s n, ti n v n c a Nhà nư c sang cơ s bán công. - Giám c cơ s khám ch a b nh bán công có trách nhi m b o toàn v n trong quá trình ho t ng. - Hàng năm các cơ s khám ch a b nh bán công ki m kê, ánh giá l i giá tr tài s n, v t tư, ti n v n g i cơ quan qu n lý c p trên và cơ quan tài chính ng c p theo quy nh hi n hành. 3.2. i v i ngu n v n t b sung t cơ s như: kh u hao tài s n c nh ư c l i, b sung t k t qu tài chính hàng năm ph i ư c s d ng và qu n lý theo quy nh hi n hành. 3.3. i v i ngu n kinh phí ngân sách Nhà nư c c p th c hi n các chương trình, m c tiêu, tài, d án ph i ư c qu n lý, s d ng úng m c ích ư c duy t và theo úng ch chi tiêu tài chính hi n hành c a Nhà nư c.
  7. 3.4. Các cơ s khám ch a b nh bán công m b o s d ng v n góp c a các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t ; v n vay c a ngân hàng và các t ch c tín d ng úng m c ích, có hi u qu và có phương án tr n (g c và lãi) theo úng cam k t khi huy ng v n. 3.5. Các cơ s khám ch a b nh bán công khi có nhu c u chuy n như ng, thanh lý tài s n thu c ngu n v n góp c a Nhà nư c ph i ư c cơ quan qu n lý c p trên quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính ng c p m b o th c hi n úng các ch quy nh v qu n lý tài s n công. Vi c như ng bán tài s n không c n dùng, l c h u v m t k thu t thu h i v n ph i thành l p h i ng nh giá, t ch c u giá theo quy nh c a pháp lu t. Ti n thu ư c do như ng bán tài s n sau khi tr i các chi phí h p lý ti n hành như ng bán ư c b sung ngu n v n ho t ng c a cơ s và phân chia theo t l v n góp ban u hình thành tài s n ó. 3.6. Tài s n em c m c , th ch p vay v n t i các t ch c tín d ng ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3.7. Cơ s khám ch a b nh bán công có trách nhi m m s k toán theo dõi toàn b tài s n và v n hi n có, tình hình bi n ng c a tài s n và v n c a ơn v theo úng ch k toán hi n hành. 3.8. Giá thu vi n phí do Giám c các cơ s khám ch a b nh bán công xây d ng cho t ng d ch v trình B , ngành ch qu n ( i v i các cơ s khám ch a b nh bán công thu c B , ngành TW) và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i cơ s khám ch a b nh bán công a phương) thNm nh và phê duy t. 3.9. Các cơ s khám ch a b nh bán công ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ti p nh n ngu n ngân sách Nhà nư c c p th c hi n các chương trình, m c tiêu, tài, d án; ngu n vi n tr và các kho n h tr khác và ư c m tài kho n t i Ngân hàng thu vi n phí và các kho n thu khác c a ơn v . 4. Công tác l p d toán: Cơ s khám ch a b nh bán công ph i l p d toán hàng năm, quý i v i toàn b ho t ng c a ơn v bao g m: - D toán thu, chi vi n phí, các d ch v và các ngu n thu khác (n u có); - K ho ch phân ph i chênh l ch thu, chi và trích l p các qu ; - D toán chi t ngu n kh u hao tài s n c nh, thu nh p t ngu n v n góp c a Nhà nư c l i cho cơ s khám ch a b nh bán công. D toán trên ư c g i cơ quan ch qu n t ng h p g i cơ quan tài chính ng c p. 5. Th trư ng các cơ s khám ch a b nh bán công là ch tài kho n cơ s và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p v toàn b công tác qu n lý tài chính, tài s n c a cơ s . 6. T ch c h ch toán, quy t toán:
  8. - Cơ s khám ch a b nh bán công t ch c công tác k toán, th ng kê, m s sách theo dõi riêng theo quy nh c a Pháp l nh k toán th ng kê và các văn b n có liên quan. - Hàng quý, năm cơ s khám ch a b nh bán công l p báo cáo quy t toán theo m u bi u quy nh. i v i b nh vi n và phòng khám a khoa bán công g i báo cáo quy t toán cho cơ quan qu n lý c p trên xét duy t t ng h p g i cơ quan tài chính ng c p; i v i b nh vi n công l p, phòng khám a khoa công l p có b ph n bán công ph i t ng h p quy t toán c a các b ph n bán công vào báo cáo quy t toán chung g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p xét duy t t ng h p g i cơ quan tài chính ng c p. 7. nh kỳ ho c t xu t, cơ quan tài chính ng c p ph i h p v i cơ quan ch qu n có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c ch p hành ch tài chính, ch p hành quy ch chuyên môn c a cơ s khám ch a b nh bán công. 8. Công khai báo cáo tài chính hàng năm: Căn c vào báo cáo quy t toán hàng năm ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, các cơ s khám ch a b nh bán công công b công khai báo cáo quy t toán trư c h i ngh viên ch c c a ơn v . III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v liên B Tài chính - Y t xem xét, s a i và b sung cho phù h p. Lê Ng c Tr ng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản