Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
135
lượt xem
25
download

Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC do liên bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 1. B LAO Đ NG THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TH C HI N M T S N I DUNG QUY T Đ NH S 71/2009/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V PHÊ DUY T Đ ÁN “H TR CÁC HUY N NGHÈO Đ Y M NH XU T KH U LAO Đ NG GÓP PH N GI M NGHÈO B N V NG GIAI ĐO N 2009-2020” Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Lu t ngư i lao đ ng Vi t Nam đi làm vi c nư c ngoài theo h p đ ng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Đ án H tr các huy n nghèo đ y m nh xu t kh u lao đ ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai đo n 2009-2020; Liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s n i dung Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Đ án “H tr các huy n nghèo đ y m nh xu t kh u lao đ ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai đo n 2009-2020” (sau đây g i t t là Đ án) như sau: M C I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi: Thông tư này hư ng d n ngu n kinh phí th c hi n Đ án; l p, phân b , quy t đ nh giao d toán; qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí, n i dung, m c chi, quy trình, th t c h tr đ i v i chính sách và các ho t đ ng c a Đ án. 2. Đ i tư ng áp d ng: a) Ngư i lao đ ng sinh s ng t i huy n nghèo có h kh u thư ng trú ho c t m trú đ 12 tháng tr lên k t ngày đư c cơ quan có th m quy n xác nh n cư trú h p pháp. b) T ch c, doanh nghi p ho t đ ng theo Lu t Ngư i lao đ ng Vi t Nam đi làm vi c nư c ngoài theo h p đ ng (sau đây g i t t là doanh nghi p) tham gia Đ án. c) Cơ quan, đơn v , t ch c đư c giao nhi m v th c hi n các chính sách và ho t đ ng c a Đ án. Đi u 2. Ngu n kinh phí th c hi n Đ án 1. Ngu n kinh phí th c hi n chính sách h tr ngư i lao đ ng nâng cao trình đ văn hóa đ tham gia xu t kh u lao đ ng; các ho t đ ng truy n thông và nâng cao năng l c, nh n th c v xu t kh u lao đ ng; tư v n, gi i thi u vi c làm sau khi ngư i lao đ ng v nư c; giám sát, đánh giá c a cơ quan đ a phương đư c b trí t ngu n ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách đ a phương các t nh có huy n nghèo. 2. Ngu n kinh phí th c hi n chính sách h tr ngư i lao đ ng h c ngh , ngo i ng , b i dư ng ki n th c c n thi t; h tr chi phí khám s c kho , làm h chi u, viza, lý l ch tư pháp và các ho t đ ng truy n thông, nâng cao năng l c, nh n th c v xu t kh u lao đ ng; xây d ng chương trình, tài li u b i dư ng ngh cho lao đ ng xu t kh u; tư v n, gi i thi u vi c làm sau khi ngư i lao đ ng v nư c; giám sát, đánh giá t i trung ương đư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. 3. Ngu n kinh phí xây d ng chương trình, tài li u b túc ki n th c văn hoá phù h p v i đ c thù c a ngư i nghèo, ngư i dân t c thi u s b trí trong d toán chi hàng năm c a s nghi p giáo d c đào t o c a B Giáo d c và Đào t o. 4. Ngu n kinh phí th c hi n chính sách h tr r i ro đ i v i ngư i lao đ ng thu c đ i tư ng c a Đ án t Qu H tr vi c làm ngoài nư c. 5. Ngu n v n th c hi n chính sách tín d ng ưu đãi 1
 2. a) Ngân sách trung ương chuy n v n cho Ngân hàng Chính sách Xã h i cho đ i tư ng đi xu t kh u lao đ ng vay theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 m c III Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg. Ngân sách nhà nư c c p bù phí qu n lý theo quy đ nh. b) Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam huy đ ng v n đ cho các cơ s d y ngh cho xu t kh u lao đ ng vay theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 m c III Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg. Ngân sách nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý theo quy đ nh. 6. Ngu n kinh phí đóng góp c a ngư i lao đ ng và các ngu n tài chính h p pháp khác. Đi u 3. Công tác l p, phân b , giao d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí Vi c l p, phân b , giao d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí Đ án th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. Ngoài ra, Thông tư này hư ng d n b sung m t s đi m c th như sau: 1. L p d toán a) Hàng năm, căn c Ch th l p k ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n c a các B , văn b n hư ng d n c a U ban nhân dân t nh (sau đây g i t t là UBND t nh); trên cơ s k ho ch, m c tiêu c a Đ án t i đ a phương đã đư c c p th m quy n phê duy t và ch đ quy đ nh t i Thông tư này, U ban nhân dân huy n nghèo có trách nhi m l p d toán kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg (cùng v i kinh phí th c hi n Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph ) đ i v i các nhi m v do đ a phương th c hi n quy đ nh t i kho n 1, Đi u 2 Thông tư này, theo t ng ch đ , chính sách h tr và cùng v i d toán ngân sách huy n g i S Tài chính, S K ho ch và Đ u tư, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan có liên quan t ng h p cùng d toán ngân sách t nh, trình UBND t nh g i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư. b) B Giáo d c và Đào t o t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm c a B đ i v i kinh phí th c hi n xây d ng chương trình, tài li u b túc ki n th c văn hoá theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 2 Thông tư này. c) B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm c a B đ i v i kinh phí th c hi n các nhi m v do B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i tr c ti p th c hi n và t ng h p kinh phí th c hi n c a các đ a phương g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư t ng h p. d) Ngân hàng Chính sách xã h i, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ph i h p v i B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i l p d toán chi ngân sách nhà nư c cho các nhi m v do Ngân hàng th c hi n g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư t ng h p. 2. Phân b và giao d toán a) Hàng năm, căn c t ng m c kinh phí c a Đ án đư c c p có th m quy n thông báo, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan phân b kinh phí cho các t nh có huy n nghèo phù h p v i m c tiêu và nhi m v th c hi n trong năm. K t qu phân b g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư đ t ng h p chung vào d toán ngân sách c a các đ a phương trình Th tư ng Chính ph đ trình Qu c h i theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. b) Đ i v i B Lao đ ng – Thương binh và xã h i: căn c d toán đã đư c c p có th m quy n giao, th c hi n phân b d toán cho các đơn v tr c thu c th c hi n chính sách, ho t đ ng c a Đ án. c) Đ i v i các t nh có huy n nghèo: Trên cơ s d toán ngân sách đư c Th tư ng Chính ph giao, ngu n ngân sách đ a phương, v n l ng ghép các Chương trình, d án, m c tiêu, nhi m v và ngu n huy đ ng h p pháp đ th c hi n các ch đ , chính sách theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 71/2009/QĐ- TTg đ a phương, S Tài chính ch trì, ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư và S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan phân b kinh phí th c hi n Đ án cho t ng huy n nghèo, báo cáo UBND t nh trình H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh trong d toán ngân sách đ a phương hàng năm. Căn c Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân t nh, UBND c p t nh giao d toán ngân sách cho các huy n, U ban nhân dân huy n (trình H i đ ng nhân dân huy n n u chưa th c hi n thí đi m b H i đ ng nhân dân huy n) quy t đ nh trong d toán ngân sách huy n và phương án phân b ngân sách cho t ng cơ quan, đơn v th c hi n. d) Sau khi nh n đư c quy t đ nh giao d toán, đơn v s d ng ngân sách ti n hành phân b d toán đư c giao chi ti t đ n lo i, kho n c a m c l c ngân sách nhà nư c g i cơ quan Tài chính cùng c p đ ng g i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch đ ph i h p th c hi n và rút d toán. 3. Ch p hành d toán 2
 3. a) Căn c vào d toán chi ngân sách nhà nư c c a đơn v đư c c p có th m quy n giao, các đơn v th c hi n rút d toán t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. b) Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát, c p phát, thanh toán theo quy đ nh hi n hành c a B Tài chính v hư ng d n ch đ qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c; các ch đ chi tiêu và các quy đ nh t i Thông tư này. c) Các đơn v tr c ti p s d ng ngân sách c a Đ án có trách nhi m qu n lý, s d ng kinh phí đúng m c đích, đúng đ i tư ng và hi u qu . 4. Công tác h ch toán, quy t toán a) Các đơn v s d ng ngân sách c a Đ án có trách nhi m h ch toán và quy t toán kinh phí th c hi n các chính sách, ho t đ ng c a Đ án theo t ng lo i, kho n, m c và ti u m c tương ng c a M c l c Ngân sách Nhà nư c, Lu t K toán và các văn b n hư ng d n hi n hành. b) Đ i v i nh ng chính sách, ho t đ ng c a Đ án do cơ quan, đơn v , t ch c, doanh nghi p tr c ti p th c hi n thông qua hình th c h p đ ng v i cơ quan ch trì Đ án thì ch ng t làm căn c thanh, quy t toán đư c lưu t i cơ quan ch trì Đ án g m: H p đ ng th c hi n nhi m v (kèm theo d toán chi ti t đư c cơ quan ch trì Đ án phê duy t), biên b n nghi m thu công vi c, biên b n thanh lý h p đ ng, u nhi m chi ho c phi u chi và các tài li u có liên quan khác. Các ch ng t chi tiêu c th do cơ quan, đơn v , t ch c, doanh nghi p tr c ti p th c hi n Đ án lưu gi theo quy đ nh hi n hành. 5. Ch đ báo cáo và ki m tra, giám sát a) Ch đ báo cáo - Hàng năm, sau khi hoàn thành vi c phân b , giao d toán ngân sách cho các c p ngân sách t i đ a phương, S Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ng h p k t qu phân b , giao d toán kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg t i đ a phương báo cáo UBND t nh, g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i theo quy đ nh. - Đ nh kỳ, 6 tháng (trư c ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trư c ngày 15 tháng 01 năm sau), UBND các t nh, các B , ngành tham gia Đ án ch u trách nhi m báo cáo tình hình và k t qu th c hi n Đ án g i B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, B K ho ch và Đ u tư. - B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m t ng h p đánh giá và báo cáo Chính ph tình hình th c hi n m c tiêu, n i dung và k t qu s d ng kinh phí c a Đ án. b) Ki m tra, giám sát - B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư ki m tra, t ng h p đánh giá tình hình s d ng kinh phí c a Đ án đ m b o đúng m c đích, ti t ki m, hi u qu . - Trư ng h p cơ quan, đơn v , t ch c, doanh nghi p phân b và s d ng kinh phí không đúng m c tiêu, đ i tư ng; không th c hi n đúng quy đ nh v ch đ báo cáo thì cơ quan ch trì Đ án có văn b n g i cơ quan tài chính, Kho b c nhà nư c nơi đơn v m tài kho n giao d ch đ ngh d ng thanh toán, đ ng th i tuỳ theo m c đ vi ph m trình c p có th m quy n xem xét, quy t đ nh x lý theo quy đ nh và xem xét, quy t đ nh đưa ra ngoài danh sách đ i tư ng th c hi n Đ án. M C II. QUY Đ NH C TH Đi u 4. H tr ngư i lao đ ng nâng cao trình đ văn hoá đ tham gia xu t kh u lao đ ng (theo đi m a, kho n 1, m c III, Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg) 1. Đ i tư ng Ngư i lao đ ng thu c h nghèo, ngư i dân t c thi u s theo quy đ nh t i đi m a, kho n 2, Đi u 1 Thông tư này đã t t nghi p t b c ti u h c tr lên đư c l a ch n tham gia xu t kh u lao đ ng nhưng trình đ văn hoá chưa đáp ng yêu c u, c n b túc thêm v văn hoá. 2. Hình th c và th i gian h c: Do Ch t ch U ban nhân dân huy n xem xét, quy t đ nh phù h p v i nhu c u, trình đ c a đ i tư ng và th i gian h c t i đa không quá 12 tháng. 3. N i dung, m c chi h tr a) H tr toàn b ti n h c phí, tài li u h c t p, sách giáo khoa, v vi t và d ng c h c t p. M c h tr theo d toán chi phí t ch c l p h c văn hoá đư c U ban nhân dân huy n phê duy t. b) H tr ti n ăn, sinh ho t phí trong th i gian h c, ti n tàu xe và trang c p ban đ u như h c sinh trong các trư ng ph thông dân t c n i trú, c th : 3
 4. - Ti n ăn và sinh ho t phí: m c h tr theo ch đ h c b ng chính sách b ng 80% m c lương t i thi u chung c a Nhà nư c theo s tháng h c th c t c a ngư i h c. - Trang c p ban đ u: Ngư i lao đ ng khi nh p trư ng h c văn hóa đư c h tr đ mua s m m t s đ dùng cá nhân như: Chăn bông, màn, áo bông, chi u, nilon đi mưa và qu n áo (đ ng ph c). UBND c p t nh quy đ nh m c h tr trang c p ban đ u theo th i gian ngư i lao đ ng tham gia đào t o t i đa 400.000 đ ng/h c sinh cho c khoá h c có th i gian đào t o t 03 tháng đ n 12 tháng. - Ti n tàu xe: Ngư i lao đ ng đư c c p ti n tàu xe 1 l n (cho c lư t đi và v ) n u đ a đi m h c cách nhà trên 15 km theo giá vé thông thư ng c a phương ti n v n t i công c ng t i th i đi m thanh toán. 4. Quy trình th t c, hình th c h tr a) y ban nhân dân xã, th tr n l p danh sách ngư i lao đ ng đư c l a ch n tham gia xu t kh u lao đ ng nhưng trình đ văn hoá chưa đáp ng yêu c u, c n b túc v văn hoá kèm theo đơn xin h c văn hoá c a ngư i lao đ ng (theo m u s 1 và s 2 đính kèm Thông tư này) g i Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i xem xét, t ng h p trình Ch t ch U ban nhân dân huy n đ trình U ban nhân dân t nh phê duy t s lư ng và danh sách lao đ ng đư c h tr h c văn hóa. b) Phòng Giáo d c và Đào t o căn c k ho ch đào t o, chương trình đào t o, tài li u b túc ki n th c văn hoá cho ngư i lao đ ng và d toán đư c c p có th m quy n phê duy t, danh sách h c văn hoá c a ngư i lao đ ng đư c phê duy t và n i dung, m c chi quy đ nh t i kho n 3, Đi u 4 Thông tư này, l p d toán chi ti t kèm theo danh sách ngư i lao đ ng h c văn hoá trình Ch t ch U ban nhân dân huy n phê duy t và giao cho cơ s giáo d c t ch c l p h c văn hoá theo quy đ nh. Phòng Giáo d c và Đào t o căn c k ho ch đào t o, chương trình đào t o, tài li u b túc ki n th c văn hoá cho ngư i lao đ ng và d toán đư c c p có th m quy n phê duy t, danh sách h c văn hoá c a ngư i lao đ ng đư c phê duy t và n i dung, m c chi quy đ nh t i kho n 3, Đi u 4 Thông tư này, l p d toán chi ti t kèm theo danh sách ngư i lao đ ng h c văn hoá trình Ch t ch U ban nhân dân huy n phê duy t. Sau khi đư c UBND huy n phê duy t d toán chi ti t, phòng Giáo d c và đào t o ký h p đ ng v i các cơ s giáo d c đ th c hi n vi c t ch c l p h c văn hoá cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh. c) Cơ s giáo d c t ch c l p h c, mua và phát tài li u h c t p, sách giáo khoa, v vi t và d ng c h c t p; c p ti n ăn và sinh ho t phí, ti n trang c p ban đ u và ti n t u xe cho ngư i lao đ ng theo m c và danh sách đư c phê duy t. 5. Chi xây d ng chương trình, tài li u b túc ki n th c văn hóa: N i dung và m c chi th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 22/12/2008 c a B Tài chính - B Giáo d c và Đào t o hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia giáo d c và đào t o đ n năm 2010. Đi u 5. H tr ngư i lao đ ng h c ngh , ngo i ng , b i dư ng ki n th c c n thi t; h tr chi phí khám s c kho , làm h chi u, visa và lý l ch tư pháp (theo đi m b, kho n 1, m c III, Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg). 1. Đ i tư ng h tr Ngư i lao đ ng theo quy đ nh t i đi m a, kho n 2, Đi u 1 Thông tư này đư c l a ch n tham gia h c ngh , h c ngo i ng , b i dư ng ki n th c đ xu t kh u lao đ ng. 2. Th i gian h c: căn c vào ngh đào t o và yêu c u c a th trư ng xu t kh u lao đ ng, B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i xem xét, quy đ nh c th th i gian h c, nhưng t i đa không quá 12 tháng. Sau khóa h c, ngư i lao đ ng đư c c p ch ng ch sơ c p ngh và ch ng ch v b i dư ng ki n th c c n thi t theo quy đ nh. 3. N i dung, m c h tr a) Đ i v i ngư i lao đ ng thu c h nghèo, ngư i dân t c thi u s : - H tr 100% h c phí h c ngh , ngo i ng , b i dư ng ki n th c c n thi t theo m c h c phí đư c B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i duy t trên cơ s H p đ ng đ t hàng đào t o quy đ nh t i đi m a, kho n 4 Đi u này; - Ti n ăn, sinh ho t phí trong th i gian h c: m c 40.000 đ ng/ngư i/ngày; - Ti n : m c 200.000 đ ng/ngư i tháng; - Ti n trang c p đ dùng cá nhân (qu n áo đ ng ph c, chăn, màn, giày dép...) m c 400.000 đ ng/ngư i; 4
 5. - Ti n tàu xe (c lư t đi và v ) m t l n t nơi cư trú đ n nơi đào t o, m c h tr theo giá cư c c a phương ti n v n t i công c ng thông thư ng t i th i đi m thanh toán; - Chi phí làm th t c trư c khi đi làm vi c nư c ngoài theo các m c quy đ nh hi n hành v phí làm h chi u, phí visa (n u có), phí khám s c kho (sơ tuy n và trư c khi đi xu t kh u lao đ ng), l phí làm lý l ch tư pháp. b) Đ i v i ngư i lao đ ng khác: H tr 50% h c phí h c ngh , h c ngo i ng và b i dư ng ki n th c c n thi t theo m c h c phí đư c B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i duy t trên cơ s H p đ ng đ t hàng đào t o quy đ nh t i đi m a, kho n 4, Đi u này. 4. Hình th c h tr : a) H tr h c phí h c ngh , ngo i ng , b i dư ng ki n th c c n thi t thông qua h p đ ng đ t hàng v i cơ s d y ngh ho c doanh nghi p xu t kh u lao đ ng theo cơ ch đ t hàng đào t o theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch đ u th u, đ t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. Đơn giá đ t hàng đào t o do B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy đ nh sau khi có ý ki n c a B Tài chính và ph i đư c xác đ nh trên cơ s các đ nh m c kinh t - k thu t; đ nh m c chi phí hi n hành do cơ quan có th m quy n ban hành; th i gian và đ a đi m tri n khai, hoàn thành; kh i lư ng, ch t lư ng d y ngh . H p đ ng đ t hàng đào t o ph i th hi n rõ các căn c đ c thù c a k t qu đ t hàng đào t o đư c ký k t và các ch tiêu v s lư ng, ch t lư ng h c sinh đ t hàng đào t o, đ nh m c đơn giá/h c sinh; đ a đi m đào t o, th i gian hoàn thành, trách nhi m, nghĩa v gi a cơ quan đ t hàng, nhà cung c p và m t s n i dung khác phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. b) H tr ti n ăn, ti n sinh ho t phí, ti n , ti n trang c p đ dùng cá nhân, ti n tàu xe cho ngư i lao đ ng thông qua doanh nghi p ho c cơ s d y ngh tham gia Đ án; c) H tr ti n khám s c kh e, làm h chi u, viza (n u có) và lý l ch tư pháp cho ngư i lao đ ng thông qua doanh nghi p tham gia Đ án. 5. Quy trình, th t c h tr a) Đ i v i h tr h c phí h c ngh , ngo i ng , b i dư ng ki n th c c n thi t: - Trên cơ s danh sách ngư i lao đ ng đã đư c U ban nhân dân huy n l a ch n, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i gi i thi u doanh nghi p, cơ s d y ngh tham gia Đ án đ sơ tuy n. - Doanh nghi p, cơ s d y ngh có văn b n (kèm theo danh sách ngư i lao đ ng đã qua sơ tuy n và đơn đ ngh h tr c a ngư i lao đ ng theo m u s 3 và s 4 đính kèm Thông tư này), g i B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i xem xét đ ký h p đ ng đ t hàng theo quy đ nh t i đi m a, kho n 4, Đi u này. b) Đ i v i các kho n h tr tr c ti p cho ngư i lao đ ng: - B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i căn c h p đ ng đ t hàng đào t o đã ký và danh sách ngư i lao đ ng tham gia đào t o chuy n kinh phí h tr cho cơ s d y ngh ho c doanh nghi p đ chi tr cho ngư i lao đ ng; - Cơ s d y ngh ho c doanh nghi p có trách nhi m thanh toán ti n ăn, sinh ho t phí; ti n , ti n trang c p đ dùng cá nhân, ti n tàu xe cho ngư i lao đ ng theo m c quy đ nh t i kho n 3, Đi u này; - Doanh nghi p có trách nhi m thanh toán ti n khám s c kh e, h chi u, viza và lý l ch tư pháp cho ngư i lao đ ng theo m c quy đ nh t i đi m a, kho n 3, Đi u này. 6. H sơ, ch ng t quy t toán lưu t i cơ s d y ngh ho c doanh nghi p tham gia Đ án, g m: a) H p đ ng gi a cơ s d y ngh , doanh nghi p v i cơ quan th c hi n Đ án thu c B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, biên b n nghi m thu và thanh lý h p đ ng v vi c d y ngh , h c ngo i ng và b i dư ng ki n th c c n thi t; các ch ng t thanh toán tr c ti p cho ngư i lao đ ng và các hoá đơn ch ng t liên quan khác... v h chi u, viza (n u có) và lý l ch tư pháp theo quy đ nh hi n hành; b) H p đ ng khám s c kho cho ngư i lao đ ng gi a doanh nghi p v i cơ s y t có th m quy n, biên b n nghi m thu và thanh lý h p đ ng, danh sách lao đ ng đư c khám s c kho đ sơ tuy n lao đ ng, khám s c kho trư c khi đi làm vi c nư c ngoài và hoá đơn thu ti n; đ i v i nh ng trư ng h p khám đơn l ph i có biên lai thu phí c a cơ s y t có th m quy n (chi phí theo quy đ nh hi n hành). 7. Chi xây d ng chương trình, tài li u b i dư ng ngh cho lao đ ng xu t kh u: 5
 6. N i dung và m c chi th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư Liên t ch s 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 c a B Tài chính - B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n D án tăng cư ng năng l c d y ngh thu c Chương trình m c tiêu qu c gia giáo d c và đào t o đ n năm 2010. Đi u 6. H tr r i ro cho ngư i lao đ ng (theo đi m c, kho n 1, m c III, Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg) 1. Đ i tư ng h tr : Ngư i lao đ ng thu c đ i tư ng c a Đ án khi tham gia xu t kh u lao đ ng g p r i ro. 2. N i dung h tr : - H tr r i ro cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh t i Kho n 3, M c II Thông tư Liên t ch s 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng Qu h tr vi c làm ngoài nư c theo Quy t đ nh s 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 c a Th tư ng Chính ph . - H tr đ i v i ngư i lao đ ng có th i gian làm vi c th c t dư i 12 tháng ph i v nư c khi g p m t trong các lý do: + Vì s c kh e không phù h p v i yêu c u công vi c; + Vì ch s d ng lao đ ng g p khó khăn trong s n xu t, kinh doanh nên ngư i lao đ ng b m t vi c làm; + Vì ch s d ng lao đ ng đơn phương ch m d t h p đ ng lao đ ng. - M c h tr : B ng 01 lư t vé máy bay h ng gh thư ng t nư c đ n làm vi c v Vi t Nam. 3. Quy trình, th t c chi h tr a) Ngư i lao đ ng ho c ngư i đư c ngư i lao đ ng u quy n làm đơn đ ngh h tr r i ro có xác nh n c a U ban nhân dân xã/th tr n (theo m u t i ph l c s 6b, Thông tư s 11/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC) g i Qu H tr vi c làm ngoài nư c thông qua doanh nghi p đưa đi. Kèm theo đơn ph i có gi y t c a cơ quan y t nư c s t i ho c xác nh n c a cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài ho c xác nh n c a doanh nghi p đưa đi. b) Doanh nghi p đưa đi l p danh sách ngư i lao đ ng thu c đ i tư ng nêu trên (theo m u t i ph l c s 8, Thông tư s 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC) kèm theo đơn và các gi y t quy đ nh t i đi m a Kho n 3 Đi u 6 g i Qu H tr vi c làm ngoài nư c đ ngh h tr cho ngư i lao đ ng. Đi u 7. Chi ho t đ ng truy n thông và nâng cao năng l c, nh n th c v xu t kh u lao đ ng (đi m a, kho n 3, m c III, Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg) 1. Chi ho t đ ng truy n thông a) Tuyên truy n, thông tin đ y đ v chính sách, ch đ h tr cho ngư i lao đ ng tham gia xu t kh u lao đ ng theo Đ án, đi u ki n tham gia Đ án, đi u ki n tuy n ch n, đi u ki n làm vi c, sinh ho t và thu nh p c a ngư i lao đ ng các th trư ng, phong t c t p quán c a nư c ti p nh n lao đ ng, hi u qu c a vi c tham gia xu t kh u lao đ ng... trên các phương ti n thông tin đ i chúng Trung ương và đ a phương (phát thanh truy n hình, báo chí). M c chi th c hi n theo hình th c h p đ ng gi a đơn v truy n thông/ thông tin đ i chúng v i cơ quan th c hi n Đ án. b) Chi xây d ng, s n xu t, nhân b n và phát hành các lo i n ph m truy n thông đ cung c p cho đ a phương. M c chi th c hi n theo hình th c h p đ ng. c) Chi t ch c các cu c thi tuyên truy n v xu t kh u lao đ ng do c p th m quy n phê duy t. N i dung và m c chi như sau: - Biên so n đ thi và đáp án (bao g m c bi u đi m): t i đa không quá 500.000 đ ng/đ thi; - B i dư ng ch m thi, Ban giám kh o cu c thi, xét công b k t qu thi: t i đa không quá 200.000 đ ng/ngư i/ngày; - B i dư ng thành viên Ban t ch c: t i đa không quá 150.000 đ ng/ngư i/ngày; - Thuê đ a đi m, h i trư ng, phương ti n, máy móc thi t b (n u có); - Gi i thư ng: T p th : t 200.000 đ ng/gi i thư ng đ n 2.000.000 đ ng/gi i thư ng; cá nhân: t 100.000 đ ng/gi i thư ng đ n 1.000.000 đ ng/gi i thư ng. 6
 7. Tuỳ theo quy mô t ch c cu c thi (c p Trung ương, c p t nh, c p cơ s ), Th trư ng cơ quan, đơn v ch trì t ch c cu c thi quy t đ nh m c chi gi i thư ng c th trong khung m c chi nêu trên trong ph m vi d toán ngân sách đã đư c c p có th m quy n giao; - T ng h p, báo cáo k t qu cu c thi: 500.000 đ ng/báo cáo. d) Chi ho t đ ng đi u tra v nhu c u tham gia xu t kh u lao đ ng và nhu c u vi c làm sau xu t kh u lao đ ng: n i dung chi và m c chi th c hi n theo Thông tư 120/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí th c hi n các cu c đi u tra t ngu n v n s nghi p c a Ngân sách Nhà nư c. đ) Ngoài các n i dung chi trên, t i c p huy n, xã đư c chi m t s n i dung tuyên truy n v xu t kh u lao đ ng theo m c sau: - Chi h tr xây d ng chuyên m c, chương trình đ truy n thông trên phương ti n thông tin đ i chúng v xu t kh u lao đ ng: 20.000.000 đ ng/huy n/năm. - Chi xây d ng và phát b n tin: 4.000.000 đ ng/xã/năm (m i tháng ph i th c hi n phát ít nh t 10 lư t b n tin v công tác xu t kh u lao đ ng trên h th ng đài truy n thanh xã, th tr n). - Chi h tr cho ngư i làm công tác tr c ti p v n đ ng, tư v n cho ngư i đi xu t kh u lao đ ng v i m c 20.000 đ ng/ngư i/bu i v n đ ng, tư v n, nhưng t i đa không quá 300.000 đ ng/ngư i/tháng. e) Chi t ch c các bu i tuyên truy n chính sách xu t kh u lao đ ng g m: ti n tài li u, b i dư ng báo cáo viên, thuê h i trư ng, thi t b loa đài (n u có), nư c u ng... N i dung và m c chi theo quy đ nh hi n hành v ph bi n tuyên truy n pháp lu t. 2. Chi nâng cao năng l c cho cán b làm công tác xu t kh u lao đ ng và tuy n truy n viên cơ s a) Đ i tư ng nâng cao năng l c: Cán b làm công tác xu t kh u lao đ ng và tuyên truy n viên cơ s t i các t nh có huy n nghèo các c p (t nh, huy n, xã, thôn, b n). b) Hình th c t ch c và tài li u ph c v cho công tác đào t o, nâng cao năng l c do cơ quan qu n lý Đ án hư ng d n, th c hi n đ m b o phù h p v i trình đ c a cán b t ng c p và t ng khu v c (đ c bi t đ i v i cán b là ngư i dân t c). c) N i dung và m c chi: - Chi tr thù lao cho gi ng viên, báo cáo viên, h tr ti n ăn, ng , đi l i cho h c viên trong th i gian đào t o theo m c quy đ nh t i Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 c a B Tài chính hư ng d n, qu n lý và s d ng kinh phí đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. Riêng đ i v i cán b chuyên trách, công ch c c p xã và cán b không chuyên trách xã, thôn/b n thu c các huy n nghèo đư c c p toàn b chi phí h c t p, ăn , đi l i theo Đi u 8 Ngh đ nh s 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch đ chính sách đ i v i cán b công ch c xã, phư ng, th tr n. - Chi t ch c l p h c g m: thuê h i trư ng, phòng h c; thi t b ph c v h c t p; văn phòng ph m, tài li u, giáo trình gi ng d y; chi t ch c cho h c viên đi kh o sát th c t ; chi phí ăn, , đi l i cho gi ng viên và cán b qu n lý l p c a cơ s đào t o trong trư ng h p ph i t ch c l p xa cơ s đào t o. - Chi in n tài li u, biên so n bài gi ng ph c v l p h c, m c chi theo quy đ nh hi n hành v hư ng d n n i dung chi, m c chi biên so n chương trình khung, giáo trình môn h c. - Chi cho công tác qu n lý l p h c không quá 5% t ng kinh phí cho l p đào t o. Đi u 8. Chi ho t đ ng tư v n, gi i thi u vi c làm sau khi ngư i lao đ ng v nư c (đi m b, kho n 3, m c III, Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg) 1. Đ i tư ng tư v n, gi i thi u vi c làm: Ngư i lao đ ng và gia đình ngư i lao đ ng đã hoàn thành h p đ ng lao đ ng v nư c theo Đ án. 2. N i dung và m c chi: a) Xây d ng cơ s d li u v ngư i lao đ ng thu c các huy n nghèo đi làm vi c nư c ngoài đ qu n lý và tr giúp: N i dung chi và m c chi áp d ng theo Thông tư 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p thông tin đi n t . b) Tư v n và gi i thi u vi c làm cho ngư i lao đ ng phù h p v i ngành ngh , kinh nghi m h c h i trong th i gian làm vi c nư c ngoài; hư ng d n ngư i lao đ ng và gia đình h s d ng ngu n thu t xu t kh u lao đ ng đ u tư phát tri n kinh t h , kinh t trang tr i. M c chi h tr tư v n, gi i thi u vi c làm th c hi n theo m c chi quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 7
 8. 07/8/2007 c a B Tài chính - B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n v phí gi i thi u vi c làm. Căn c h p đ ng v tư v n, gi i thi u vi c làm c a cơ quan Lao đ ng – Thương binh và Xã h i và Trung tâm Gi i thi u vi c làm, cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i th c hi n thanh toán chi phí tư v n, gi i thi u vi c làm cho Trung tâm Gi i thi u vi c làm. c) T ch c các khóa đào t o v kh i s doanh nghi p: Chi tr thù lao cho gi ng viên, báo cáo viên, h tr ti n ăn, ng , đi l i cho h c viên trong th i gian đào t o theo m c quy đ nh t i Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 c a B Tài chính hư ng d n, qu n lý và s d ng kinh phí đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. Đi u 9. Chi ho t đ ng giám sát, đánh giá (đi m c, kho n 3, m c III, Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg) 1. Đ i v i B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i: căn c vào k ho ch giám sát, đánh giá đư c B trư ng phê duy t đ b trí kinh phí chi ho t đ ng giám sát, đánh giá. 2. Đ i v i các t nh: m c h tr chi ho t đ ng giám sát, đánh giá t i đa 5 % t ng ngu n v n ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách đ a phương th c hi n Đ án. 3. N i dung chi ho t đ ng giám sát, đánh giá bao g m: a) Xây d ng h th ng ch tiêu giám sát, đánh giá Đ án cho các huy n nghèo theo b n c p (t c p Trung ương đ n xã); b) Thi t l p phương pháp thu th p và x lý thông tin các c p; c) Xây d ng ph n m m qu n lý đ i tư ng tham gia Đ án c p huy n, c p t nh và c p trung ương; d) T ch c t giám sát, đánh giá theo đ nh kỳ hàng năm, gi a kỳ và cu i kỳ; e) Ki m tra, giám sát, đánh giá tình hình th c hi n các chính sách, ho t đ ng c a Đ án; g) Báo cáo t ng h p, phân tích, đánh giá tình hình th c hi n Đ án các c p; h) H tr huy n làm công tác giám sát Đ án, m c h tr do UBND t nh quy t đ nh; i) T ng k t, sơ k t tình hình th c hi n Đ án các c p; N i dung, m c chi cho các ho t đ ng giám sát, đánh giá th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Đi u 10. Chính sách tín d ng ưu đãi (kho n 2, m c III, Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg) 1. Tín d ng ưu đãi đ i v i ngư i lao đ ng: a) Đ i tư ng, m c vay, lãi su t, cơ ch th c hi n: Th c hi n theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 m c III Đi u 1 Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg. b) V th t c, h sơ vay v n: Th c hi n theo quy đ nh, hư ng d n c a Ngân hàng Chính sách xã h i. 2. Tín d ng ưu đãi đ i v i cơ s d y ngh cho lao đ ng xu t kh u a) Đ i tư ng: cơ s d y ngh , doanh nghi p xu t kh u lao đ ng tham gia Đ án do B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i l a ch n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch đ u th u, đ t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. b) Đi u ki n đ đư c vay v n tín d ng ưu đãi đ i v i các cơ s d y ngh cho lao đ ng xu t kh u là cơ s ph i thu c danh m c các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chu n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá đ i v i các ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hoá, th thao, môi trư ng và Quy t đ nh s 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 c a Th tư ng Chính ph v danh m c chi ti t các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chu n c a các cơ s th c hi n xã h i hoá trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hoá, th thao, môi trư ng. c) N i dung: vay v n đ đ u tư tăng quy mô phòng h c, ký túc xá, trang thi t b d y ngh , phương ti n d y h c ph c v đào t o lao đ ng xu t kh u. d) M c vay, lãi su t vay, đi u ki n, th t c, h sơ vay th c hi n theo cơ ch cho vay ưu đãi c a Nhà nư c theo quy đ nh hi n hành và hư ng d n c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. M C III. T CH C TH C HI N Đi u 11. Trách nhi m c a các cơ quan 8
 9. 1. S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i các t nh có huy n nghèo a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan tuyên truy n, ph bi n các chính sách, ch đ đ i v i ngư i lao đ ng và th c hi n nhi m v theo các quy đ nh t i Thông tư này; b) Ch đ o các Phòng Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, Trung tâm Gi i thi u vi c làm ph i h p th c hi n t t vi c tư v n và gi i thi u vi c làm cho ngư i lao đ ng tham gia xu t kh u lao đ ng; c) T ng h p k ho ch ho t đ ng c a Đ án và k ho ch lao đ ng các huy n nghèo tham gia xu t kh u lao đ ng và l p d toán ngân sách th c hi n chính sách và các ho t đ ng quy đ nh t i Thông tư này trình UBND t nh g i B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i; d) Ki m tra, giám sát tình hình th c hi n Đ án t i các huy n nghèo; t ng h p báo cáo k t qu đ nh kỳ 6 tháng v i UBND t nh. 2. S Giáo d c và Đào t o các t nh có huy n nghèo a) Căn c tình hình th c t v trình đ văn hoá c a ngư i lao đ ng t i đ a phương và hư ng d n c a B Giáo d c và Đào t o ch đ o Phòng Giáo d c và đào t o các huy n nghèo t ch c b túc ki n th c văn hoá cho ngư i lao đ ng; b) Hư ng d n các Phòng Giáo d c và Đào t o và cơ s giáo d c tham gia Đ án l p d toán kinh phí h tr ngư i lao đ ng h c b túc ki n th c văn hoá đ tham gia xu t kh u lao đ ng trình c p có th m quy n phê duy t. 3. Trách nhi m c a Ngân hàng Chính sách Xã h i a) Hư ng d n v th t c vay, t ch c th c hi n cho vay theo quy đ nh. b) Đ nh kỳ, 6 tháng (trư c ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trư c ngày 15 tháng 01 năm sau), báo cáo B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư v tình hình th c hi n cho vay (theo m u s 5 đính kèm Thông tư này). 4. Trách nhi m c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam Hư ng d n các doanh nghi p, cơ s d y ngh v th t c vay; huy đ ng và t ch c th c hi n cho vay, thu n và x lý n theo quy đ nh t i Thông tư này và quy ch cho vay c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Đ nh kỳ, 6 tháng (trư c ngày 15 tháng 7) và hàng năm (trư c ngày 15 tháng 01 năm sau), báo cáo B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư v tình hình th c hi n cho vay. Đi u 12. Đi u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành; các quy đ nh t i Thông tư này đư c th c hi n k t ngày Quy t đ nh s 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c. 2. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có vư ng m c phát sinh, đ ngh các đơn v ph n ánh k p th i đ Liên B nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m S Danh Nguy n Thanh Hoà Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c, VP Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng BCĐTW v phòng ch ng tham nhũng; - S LĐTBXH, S Tài chính, Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t-B Tư pháp; 9
 10. - Công báo, Website Chính ph ; Website B LĐTBXH, B Tài chính; - Các đơn v thu c B LĐTBXH, B Tài chính; - Lưu VT: B LĐTBXH, B Tài chính. M U S : 01 (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2009) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc --------- ĐƠN XIN H C B TÚC văn hóa Đ THAM GIA XU T KH U LAO Đ NG Kính g i: ................................................................. H và tên: ………………………………………………………………………. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………. Trình đ văn hóa: ………………………………………………………………. Nguyên quán: …………………………………………………………………… Nơi đăng ký h kh u thư ng trú : ……………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Ch hi n t i: …………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. Theo yêu c u v trình đ văn hoá đ tham gia h c ngh ……………….. đ đi xu t kh u lao đ ng t i nư c …………………, tôi làm đơn này xin đư c h c b túc văn hóa: ………………………………….………………………………………...... Đ ngh các cơ quan có th m quy n xem xét và gi i quy t cho tôi đư c h c h c b túc văn hóa đ tham gia xu t kh u lao đ ng. Tôi xin cam k t ch p hành nghiêm ch nh m i quy đ nh c a khoá h c. ..........., ngày......tháng...... năm....... Ngư i làm đơn (Ký và ghi rõ h tên) Xác nh n c a UBND c p xã Xác nh n ông (bà).........................................có h kh u thư ng trú t i xã, thu c đ i tư ng: ................................... (h nghèo, dân t c thi u s hay đ i tư ng khác) trong danh sách do xã qu n lý, c n đư c h c b túc văn hóa đ tham gia xu t kh u lao đ ng./. Ch t ch UBND xã/ th tr n (Ký tên và đóng d u) M U S : 02 (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2009) UBND xã/phư ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc --------- …………, ngày tháng năm……. DANH SÁCH NGƯ I LAO Đ NG THAM GIA H C B TÚC VĂN HÓA 10
 11. Nguy n v ng đi Thu c đ i Trình đ STT H và tên Ngh mu n h c làm vi c t i th tư ng văn hóa trư ng Ngư i l p bi u Ch t ch UBND xã/th tr n (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) M U S : 03 (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2009) (Tên doanh nghi p d ch v ) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc --------- …………, ngày tháng năm……. ĐƠN Đ NGH H TR H C PHÍ H C NGH , NGO I NG , KI N TH C C N THI T Kính g i: B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i H và tên: ………………………………………………………………………. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………. Nguyên quán: …………………………………………………………………… Nơi đăng ký h kh u thư ng trú : ……………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Ch hi n t i: …………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. Đ i tư ng: H nghèo Dân t c thi u s Đ i tư ng khác Tôi làm đơn này kính đ ngh Quý B h tr h c phí h c ngh …………….., ngo i ng và ki n th c c n thi t đ tham gia xu t kh u lao đ ng t i nư c …………… Tôi xin cam k t ch p hành nghiêm ch nh m i quy đ nh c a khoá h c. ..........., ngày......tháng...... năm....... Ngư i làm đơn (Ký và ghi rõ h tên) Xác nh n c a UBND c p xã 11
 12. Xác nh n ông (bà)..................................có h kh u thư ng trú t i xã, thu c đ i tư ng: ...................... (h nghèo, dân t c thi u s hay đ i tư ng khác) trong danh sách do xã qu n lý, c n đư c h c ngh đ tham gia xu t kh u lao đ ng./. Ch t ch UBND xã/ th tr n (Ký tên và đóng d u) M U S : 04 (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 31 /2009/TTLT-BTC –BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2009) (Tên Doanh nghi p XKLĐ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ho c cơ s d y ngh ) Đ c l p - T do - H nh phúc --------- …………, ngày tháng năm……. DANH SÁCH NGƯ I LAO Đ NG Đ NGH H TR H C PHÍ (Theo chương trình thí đi m) M c h c phí theo đ án đư c duy t H tên ngư i Đ i Trình M c h tr cho Stt Ngh h c Phí h c Phí b i lao đ ng tư ng đ Phí h c ngư i lao đ ng ngo i dư ng ngh ng ki n th c C ng Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau 05 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản