Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV về hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của Cơ sở bảo trợ xã hội công lập do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I – B N I NAM V c l p – T do – H nh phúc ------------- ------------------- S : 32/2009/TTLT-BL TBXH- Hà N i, ngày 21 tháng 09 năm 2009 BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C VÀ NNH M C CÁN B , NHÂN VIÊN C A CƠ S B O TR XÃ H I CÔNG L P Căn c Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c, ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i (sau ây g i t t là Ngh nh s 68/2008/N -CP); Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B N i v hư ng d n nhi m v , quy n h n cơ c u t ch c và nh m c cán b , nhân viên c a cơ s b o tr xã h i công l p như sau: i u 1. i tư ng áp d ng Thông tư liên t ch này áp d ng i v i cơ s b o tr xã h i công l p, do c p có thNm quy n thành l p theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v c a cơ s b o tr xã h i công l p 1. Ti p nh n, qu n lý các i tư ng theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 68/2008/N -CP bao g m: a) Tr em m côi c cha và m , tr em b b rơi, m t ngu n nuôi dư ng; tr em m côi cha ho c m nhưng ngư i còn l i là m ho c cha m t tích theo quy nh t i i u 78 B lu t Dân s ho c không năng l c, kh năng nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t; tr em có cha và m , ho c cha ho c m ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù t i tr i giam, không còn ngư i nuôi dư ng; tr em nhi m HIV/AIDS thu c h gia ình nghèo, thu c di n c bi t khó khăn không t lo ư c cu c s ng. Ngư i chưa thành niên t 16 n dư i 18 tu i nhưng ang i h c văn hóa, h c ngh , có hoàn c nh như tr em nêu trên thu c di n c bi t khó khăn không t lo ư c cu c s ng. b) Ngư i cao tu i cô ơn, thu c h gia ình nghèo; ngư i cao tu i còn v ho c ch ng nhưng già y u, không có con, cháu, ngư i thân thích nương t a, thu c h gia ình
  2. nghèo (theo chuNn nghèo ư c Chính ph quy nh cho t ng th i kỳ) thu c di n c bi t khó khăn không t lo ư c cu c s ng. c) Ngư i tàn t t n ng không có kh năng lao ng ho c không có kh năng t ph c v thu c h gia ình nghèo, thu c di n c bi t khó khăn không t lo ư c cu c s ng. d) Ngư i m c b nh tâm th n thu c các lo i tâm th n phân li t, r i lo n tâm th n ã ư c cơ quan y t chuyên khoa tâm th n ch a tr nhi u l n nhưng chưa thuyên gi m và có k t lu n b nh mãn tính, s ng c thân không nơi nương t a ho c gia ình thu c di n h nghèo, thu c di n c bi t khó khăn không t lo ư c cu c s ng. ) Ngư i nhi m HIV/AIDS không còn kh năng lao ng, thu c h gia ình nghèo, thu c di n c bi t khó khăn không t lo ư c cu c s ng. e) Các i tư ng xã h i c n s b o v khNn c p: Tr em b b rơi; n n nhân c a b o l c gia ình; n n nhân b xâm h i tình d c; n n nhân b buôn bán; n n nhân b cư ng b c lao ng. g) Nh ng ngư i không thu c i tư ng b o tr xã h i nêu t i i m a, b, c, d, , e kho n 1 i u này nhưng không có i u ki n s ng gia ình và có nhu c u vào s ng cơ s b o tr xã h i, t nguy n óng góp kinh phí ho c có ngư i thân, ngư i nh n b o tr óng góp kinh phí. h) Các i tư ng xã h i khác do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 2. T ch c ho t ng ph c h i ch c năng ( i v i cơ s b o tr xã h i công l p có nhi m v ph c h i ch c năng): ph i có cán b y t , trang thi t b d ng c y t , thu c i u tr và ph c h i ch c năng phù h p. 3. T ch c h c văn hóa, h c ngh . Cơ s b o tr xã h i b o m cho tr em ang nuôi dư ng ư c h c văn hóa trong các trư ng ph thông công l p, dân l p ho c các trung tâm giáo d c thư ng xuyên ho c t i cơ s b o tr xã h i; vi c h c ngh th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i (sau ây g i t t là Ngh nh s 67/2007/N -CP). 4. T ch c các ho t ng vui chơi, gi i trí Cơ s trang b t sách, phòng c; cung c p sách, báo, t p chí, ài, ti vi áp ng nhu c u v gi i trí và thông tin cho các i tư ng; hàng tu n t ch c ho t ng d y hát, d y nh c ho c sinh ho t văn ngh , th thao, vui chơi gi i trí phù h p v i s c kh e cho t ng i tư ng. 5. Nuôi dư ng Cơ s b o tr xã h i b o m ch t lư ng các b a ăn hàng ngày cho i tư ng nuôi dư ng. Ngoài ch tr c p nuôi dư ng hàng tháng theo quy nh t i Ngh nh s
  3. 67/2007/N -CP, cơ s b o tr xã h i huy ng s giúp c a các t ch c, cá nhân, c ng ng và t ch c lao ng tăng gia s n xu t c i thi n i s ng cho i tư ng. 6. Cung c p d ch v v công tác xã h i theo quy nh t i kho n 5 i u 4 Ngh nh s 68/2008/N -CP bao g m: a) Tư v n, tham v n gi i quy t s căng th ng v quan h , tình c m và tr giúp ti p c n các d ch v xã h i; t ch c các cu c ti p xúc, trao i tìm ra khó khăn và cách th c gi i quy t khó khăn; tr giúp v th c ăn, ch t m th i; h tr khám, ch a b nh và h c t p; tr giúp h c ngh , tìm vi c làm, nâng cao thu nh p và vui chơi gi i trí, sinh ho t văn hóa tinh th n; b) Nâng cao năng l c cho cán b liên quan c ng ng, thành viên các gia ình h t gi i quy t các v n phát sinh, vư t qua hoàn c nh khó khăn; c) T ch c các ho t ng tr giúp c ng ng, nâng cao năng l c phát hi n v n , xây d ng k ho ch huy ng ngu n l c thông qua các chương trình, d án; t ch c th c hi n k ho ch có s tham gia c a ngư i dân, ngư i cao tu i, ngư i tàn t t và tr em, thúc Ny c ng ng phát tri n. i u 3. Quy n h n c a các cơ s b o tr xã h i công l p 1. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, m i quan h công tác c a các t ch c chuyên môn, nghi p v thu c cơ s b o tr xã h i; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và b o hi m xã h i, chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , nhân viên thu c thNm quy n qu n lý c a cơ s b o tr xã h i theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. 2. Th c hi n t ch v biên ch cán b , nhân viên và kinh phí ho t ng theo quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. i u 4. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o cơ s b o tr xã h i công l p g m có Giám c và các Phó giám c. 2. Cơ c u t ch c a) Phòng T ch c – Hành chính; b) Phòng Nghi p v ; c) Các phòng, khoa ho c b ph n có tên g i khác do c p có thNm quy n quy t nh. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý cơ s b o tr xã h i công l p, căn c vào nhi m v , quy mô, s lư ng i tư ng nuôi dư ng và s lư ng cán b , nhân viên, quy nh cơ c u t ch c thành các phòng, khoa ho c b ph n cho phù h p.
  4. i u 5. nh m c cán b , nhân viên 1. Lãnh o cơ s b o tr xã h i công l p g m Giám c và không quá 03 Phó Giám c. 2. M i phòng nghi p v g m Trư ng phòng, không quá 02 Phó Trư ng phòng và các nhân viên. S lư ng nhân viên c a m i phòng nghi p v ư c xác nh theo v trí công tác và kh i lư ng công vi c th c t ph i m nhi m. 3. S lư ng cán b , nhân viên tr c ti p làm các nhi m v : chăm sóc các i tư ng, làm công tác dinh dư ng, làm công tác ph c h i ch c năng, d y văn hóa, d y ngh ư c tính theo nh m c quy nh t i i u 13 Ngh nh s 68/2008/N -CP và phù h p v i nhi m v , s lư ng i tư ng ang chăm sóc t i cơ s b o tr xã h i và kh năng ngân sách c a a phương. 4. Biên ch cán b , nhân viên còn l i, ngoài quy nh t i kho n 3 i u này c a cơ s b o tr xã h i công l p ư c xác nh v trí công tác c a các ch c danh nhưng ph i phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch này. i u 6. Trách nhi m thi hành 1. B , ngành có cơ s b o tr xã h i công l p và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch này. 2. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch oS Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i S N i v : a) Rà soát l i nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và nh m c cán b , nhân viên c a các cơ s b o tr xã h i công l p xây d ng phương án ki n toàn trình c p có thNm quy n phê duy t. b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tuy n d ng qu n lý cán b , nhân viên; xây d ng i ngũ cán b , nhân viên có chuyên môn, nghi p v phù h p v i yêu c u công vi c, b o m cơ s b o tr xã h i ho t ng có hi u qu . i u 7. Hi u l c thi hành Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 11 năm 2009. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, ngh y ban nhân dân c p t nh, các cơ quan ơn v có liên quan ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B N i v xem xét, gi i quy t theo thNm quy n./. B TRƯ NG B TRƯ NG B N IV B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I
  5. Tr n Văn Tu n Nguy n Th Kim Ngân Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , các cơ quan thu c CP; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - S L TBXH, S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; C ng thông tin i n t Chính ph ; - Các ơn v , Website thu c B L TBXH và B N i v ; - Lưu: BL TBXH (VT, c c BTXH), B N i v (VT, V TCBC).
Đồng bộ tài khoản