Thông tư liên tịch 34/TT-LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 34/TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 34/TT-LB về việc hướng dẫn việc xác định tỷ lệ mất sức lao động của người tàn tật tham gia lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật do Bô Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 34/TT-LB

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/TT-LB Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Y T S 34/TT-LB NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1993 HƯ NG D N VI C XÁC NNH T L M T S C LAO NG C A NGƯ I TÀN T TTHAM GIA LAO NG TRONG CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH C A THƯƠNG B NH BINH VÀ NGƯ I TÀN T T Thi hành Quy t nh s 15/TTg ngày 20/10/1992 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i cơ s s n xu t kinh doanh c a thương b nh binh và ngư i tàn t t, liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Y t hư ng d n vi c xác nh t l m t s c lao ng c a ngư i tàn t t như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. i tư ng M i cá nhân không phân bi t ngu n g c sinh ra khuy t t t, tu i lao ng (nam t 15 n 60, n t 15 n 55 tu i) ư c H i ng Giám nh y khoa c p có thNm quy n xác nh m t t 41% s c lao ng tr lên. (Riêng i v i thương b nh binh ã ư c c p gi y ch ng nh n thương binh, gi y ch ng nh n b nh binh, không ph i qua H i ng giám nh y khoa). 2. Ph m vi áp d ng Ch áp d ng i v i các cơ s s n xu t kinh doanh c a thương b nh binh và ngư i tàn t t ư c quy nh t i m c 1 c a Thông tư s 09/TT-LB ngày 17/5/1993 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - U ban K ho ch nhà nư c. II. H SƠ VÀ TH T C XÁC NNH T L M T S CLAO NG C A NGƯ I TÀN T T 1. H sơ th t c xin xác nh t l m t s c lao ng c a ngư i tàn t t g m - ơn ngh c a b n thân ngư i tàn t t, n u chưa làm vi c thì ph i có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng cư trú (m u s 1). - Gi y gi i thi u c a Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n, huy n, th xã ho c cơ s s n xu t kinh doanh nơi ngư i tàn t t ang làm vi c.
  2. 2. Gi y xác nh n ngư i tàn t t do y t qu n, huy n c p (m u s 2). 3. Vi c phân lo i tàn t t, t m th i d a theo tiêu chuNn quy nh t l thương t t và m t s c lao ng c a B Y t ã ban hành. 4. Ngư i tàn t t ư c mi n phí ho c gi m phí khám xác nh t l m t s c lao ng, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, Phòng Y t ho c Trung tâm Y t qu n, huy n xem xét, quy t nh i v i t ng trư ng h p c th . III. T CH C TH C HI N 1. H i ng Giám nh Y khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi ư c phân c p, t ch c khám xác nh tình tr ng kh năng lao ng cho ngư i tàn t t làm vi c t i cơ s s n xu t kinh doanh theo quy nh t i m c 1-2 ph n I c a Thông tư này. 2. H i ng Giám nh Y khoa Trương ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o S Y t , S Lao ng - Thương binh và Xã h i và U ban nhân dân các qu n, huy n thi hành Thông tư này. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v Liên B nghiên c u và gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Tr nh T Tâm ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản