Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT-BGD&ĐT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT-BGD&ĐT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT-BGD&ĐT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc phổ thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT-BGD&ĐT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch B é  Gi¸o  ô c  v µ  § µ o  t¹o ­ B é  v¨n h o¸ ­ T h « n g  tin    d Sè 35/1999/TTLT­B G D & § T­B V H T T  n g µ y 15 th¸ng  n¨ m  1999  9  V Ò   Ö c xu Ê t b¶ n  v µ  p h¸t h µ n h  c¸c  vi s¸ch tha m   h¶ o   k c h o  h ä c sinh d ï ng ë  c¸c b Ë c   ä c p h æ   h th«ng § Ó   ùc  Ön  ÷ng  th hi nh quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu Gi¸o  ôc  µ  Ët  Êt  d v Lu Xu b¶n,  nh»m   õng bíclËp l¹trËttù,kû  ¬ng  t            ci trong viÖc  Êtb¶n  µ    µnh    ¹    xu   v ph¸th c¸clo i s¸ch tham    kh¶o cho  äc  h sinh dïng      Ëc  äc    ë c¸c b h phæ   th«ng,Bé     Gi¸o dôc  µ     v §µo  ¹ovµ  é       t   B v¨n ho¸ ­Th«ng    èng  Êt quy  nh    tinth nh   ®Þ nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. S¸ch    tham  kh¶o    î bæ tr s¸ch gi¸okhoa  ïng     d cho  äc  h sinh c¸c bËc     phæ   th«ng  µ tµiliÖu häc  Ëp  ùa  l      t d theo  ¬ng  ×nh s¸ch gi¸okhoa  é   tr tr      B Gi¸o dôc  µ    v §µo  ¹o qu¶n  ý ®¶m   t  l  b¶o  Êt l ng  ch  î khoa  äc, n©ng  h  cao  Ýnh    ¹m  t s ph nh»m   thùc hiÖn  ¬ng  ×nh theo danh  ôc  Ëc  äc  ∙  îcquy  nh.   ch tr     m b h ®®   ®Þ 2. S¸ch    tham kh¶o    îs¸ch    bæ tr  gi¸o khoa  µ tµiliÖu  ïng    l    d ®Ó gi¶ng  ¹y d  trongnhµ  êng    tr phæ   th«ng  õlíp1  n   íp12. t     ®Õ l   3. Nh÷ng  ¹ s¸ch cã    lo i     kinh doanh    ph¶i® a  µo    µ   Êt b¶n  chøc    v c¸cNh xu   tæ  xuÊtb¶n.   4. Nhµ   Êt b¶n    xu   Gi¸o dôc  Þu    ch tr¸chnhiÖ m   ícBé     tr   Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o   v § t  vÒ   Öc    Ëp,in vµ  vi biªn t     ph¸thµnh    s¸ch tham kh¶o    îs¸ch    bæ tr  gi¸okhoa    cho häc  sinhc¸cbËc  äc     h phæ   th«ng  trong toµn  èc.   qu II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1. S¸ch    tham kh¶o  ç  î h tr s¸ch gi¸okhoa     cho      µ  äc  gi¸oviªnv h sinh dïng      ë c¸cbËc    phæ   th«ng  bao  å m: g ­ S¸ch  Ò   íng  Én  äc  µ  íng  Én  µm  µi tËp    vh d h vh d l b  cho  õng  t m«n     õng  ët líp. ­S¸ch  Ò   íng dÉn  tËp    ètnghiÖp    vh   «n  thi  t cho  äc  h sinh ë    Ëc  äc      c¸cb h cho tõng m«n  bao  å m:  äng  ©m   thi  Ón  än  µ          ÷ng  g tr t «n  ,tuy ch v gi¶ic¸c ®Ò thinh n¨m  íc. tr Nh÷ng s¸ch tham kh¶o    îs¸ch    bæ tr  gi¸okhoa  ãi trªnchØ  ã  µ   Êt n    c Nh xu   b¶n  Gi¸odôc  Êtb¶n.   xu   2. C¸c  ô   Óu  äc, Trung  äc  V Ti h  h phæ   th«ng, ViÖn, Trung  ©m   ña  é       t cB Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,c¸c   ë     v § t     S Gi¸o dôc    µo  ¹on Õu  ã    ­§ t   c nhu  Çu    ¹n vµ  c biªnso   ph¸thµnh    µiliÖu phôc  ô  cÇu    c¸ct     v yªu  chØ  o  ®¹ riªngcña  Ëc  äc    b h hoÆc   a  ®Þ ph¬ng  ph¶i® îcL∙nh ®¹o  é       B Gi¸odôc  µ  µo  ¹ochÊp  Ën.   v § t  thu
  2. 2 3. C¸c  ¹    lo is¸ch tham    kh¶o kh¸c kh«ng  éc  iÓ m    ôc      thu ® im IInªu    × trªnth   c¸c Nhµ   Êt b¶n    xu   kh¸c vÉn  îctæ    ®   chøc  Êt b¶n  ng  xu   nh kh«ng  ph¶ithuéc c¸c      lo¹  is¸ch tham  kh¶o  îc ® a  µo  êng  ®   v tr phæ  th«ng theo  ù  s chØ   o  ña  é   ®¹ c B Gi¸odôc  µ  µo  ¹o.   v§ t 4. C¸c  Êp    c qu¶n  ýgi¸odôc, HiÖu  ëng  êng  l      tr tr phæ   th«ng ph¶icã    tr¸ch   nhiÖ m  qu¶n  ý híng  Én  äc  l  d h sinh mua   µ  ö  ông    vsd s¸ch tham kh¶o theo  ù  s chØ  o  ô  Ó  õng  ®¹ c th t n¨m  äc  ña  é   h c B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹okh«ng  ¾t  p  äc    v § t  b Ðh sinh ph¶imua        c¸c s¸ch tham    kh¶o  µ     äc  m ®Ó h sinh tù chän     theo nhu  Çu  äc  ch tËp  ña  ×nh. cm III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. C¸c  ô   Ëc  äc    V b h phæ   th«ng  é   B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹ophèihîp  íiNhµ     v § t    v  xuÊt b¶n    Gi¸o dôc  ã    c tr¸chnhiÖ m   chøc  Èm  nh  éidung,chØ  o  µ    tæ  th ®Þ n    ®¹ v híng dÉn  ö  ông    sd s¸ch tham    kh¶o    î bæ tr s¸ch gi¸okhoa     trongnhµ  êng.   tr 2. Hµng    n¨m, tr ckhivµo    í    n¨m  äc  íi,Bé   h m   Gi¸o dôc  µ  µo  ¹osÏcã      v § t     quy ®Þnh  µ  íng dÉn  ö  ông  vh   sd s¸ch gi¸otham     kh¶o    î bæ tr  s¸ch gi¸okhoa     cho  äc  h sinh vµ    s¸ch tham    kh¶o  ïng  d cho    Ön  êng. Toµn  é    th vi tr   b c¸c s¸ch tham    kh¶o  bæ   îs¸ch    tr  gi¸o khoa  Ó     Gi¸m  c  ë   k trªndo  ®è S GD­§T  íng  Én    n  Þ  h d c¸c ®¬ v thuéc m × nh    qu¶n  ýtæ  l   chøc  ùc hiÖn. th   3. Côc  Êt b¶n  é           xu   B v¨n ho¸ ­ Th«ng      vµo  ÷ng  éidung    tinc¨n cø  nh n  quy ®Þnh   ña  c th«ng   nµy    Êp  Êy  Êp  Ën  Õ   ¹ch    µicho  µ   t ®Ó c gi ch nh k ho ®Ò t   Nh xuÊtb¶n    Gi¸odôc  µ    µ   Êtb¶n    v c¸cNh xu   kh¸c. 4. C¬     quan  thanh    ña  é   trac B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹ovµ  é           v § t   B v¨n ho¸ ­ Th«ng  tintuú    theo  chøc n¨ng, quyÒn  ¹n  îc giao,cã    h®    tr¸ch nhiÖ m     thanh      tra,ph¸t hiÖn, ng¨n    chÆn   µ  ö  ý kÞp  êinh÷ng    ¹m    íinh÷ng  iÒu    v x l  th   sai ph tr¸ v   i ® quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn 5. Vô     c«ng    Ýnh  Þ Bé   t¸cCh tr   Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Côc  Êt    v§ t  Xu b¶n  é     B v¨n ho¸ ­ Th«ng    µhaic¬     tinl     quan  u   èi  óp Bé   ®Ç m gi   Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o­ Bé       v § t     v¨n ho¸ ­ Th«ng    chøc,chØ  o  µ  Óm    ùc hiÖn,®Ò   Êt nh÷ng  Ên     tintæ    ®¹ v ki trath     xu   v ®Ò   ã  ªnquan    Þp  êi®iÒu  c li   ®Ó k th   chØnh  µ    v bæ sung  cho  ïhîp. ph   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản