Thông tư liên tịch 36/1999/TTLT-BTC-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 36/1999/TTLT-BTC-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 36/1999/TTLT-BTC-BCN về việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản do Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 36/1999/TTLT-BTC-BCN

  1. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 36/1999/TTLT-BTC-BCN Hà N i , ngày 02 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - CÔNG NGHI P S 36/1999/TTLT-BTC-BCNNGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N L P D TOÁN, C P PHÁT, QU N LÝ, QUY T TOÁN KINH PHÍ S NGHI P KINH T I V I CÁC HO T NG I U TRA CƠ B N NA CH T V TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N Căn c Ngh nh s 87/CP ngày19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP. Căn c Quy t nh s 204/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ngChính ph ban hành quy ch t m th i v c p phát, qu n lý, thanh toán, quy t toán kinh phí s nghi p kinh t i v i các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. Liên t ch B Tài chính - B Công nghi p hư ng d n l p d toán, c p phát, qu n lý, thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t i v i các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n như sau: I/ NH NG QUY NNH CHUNG 1/ Các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n c a các ơn v s nghi p, theo quy ho ch, k ho ch hàng năm c a Nhà nư c do ngân sách nhà nư c b o m b ng ngu n kinh phí s nghi p kinh t . Kinh phí i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n bao g m: - Kinh phí th c hi n án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. - Kinh phí mua s m thi t b , công ngh ph c v công tác i u tra. 3/ Các ơn v a ch t ph i m y s sách theo dõi kinh phí t ng án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n, theo ch k toán c thù trên cơ s ch k toán ơn v hành chính s nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s : 999- TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính. Các ơn v s d ng kinh phí c a ngân sách nhà nư c ph i m tài kho n h n m c t i kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. II/ NH NG QUY NNH C TH 1/ L p d toán.
  2. 1.1. N i dung d toán chi i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n, bao g m: - Chi i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ; - Chi mua s m thi t b , công ngh ph c v công tác i u tra. D toán các án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ư c xây d ng trên cơ s nhi m v , kh i lư ng c a các d ng công trình và công tác a ch t theo án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ư c c p có thNm quy n phê duy t; trong ó: a/ Chi phí tr c ti p và gián ti p c a các d ng công tác a ch t ã có ơn giá quy nh, l p d toán theo kh i lư ng nhân (x) ơn giá. b/ Chi phí tr c ti p và gián ti p c a các d ng công tác a ch t chưa có ơn giá, l p d toán căn c vào nhi m v , kh i lư ng công vi c và ch chi tiêu tài chính hi n hành; ư c c p phê duy t d toán ch p nh n. c/ Chi phí khác c a d ng công trình và công tác a ch t theo t ng án c th ư c c p phê duy t d toán ch p nh n, g m: - Chi phí b i thư ng thi t h i và b o v môi trư ng: tính trên cơ s ơn giá n bù theo quy nh c a chính quy n a phương và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c có liên quan n kho n chi phí này. - Chi phí di chuy n ngoài vùng; chi phòng ch ng s t rét; chi chuyên gia, h p tác khoa h c; chi thuê thi t b , phương ti n; chi phí cho các công trình ph c v thi công án... (n u có). - Các kho n chi phí c n thi t khác, m c t i a không quá 10% giá tr d toán c a án; trong ó: + Chi phí làm nhà t m, tr ti n thuê nhà (ch th c hi n i v i trư ng h p án i u tra ph i làm lán tr i, thuê nhà cho cán b CNV) t i a tính b ng 2% giá tr d toán c a án. + Chi phí ki m tra, nghi m thu, thNm nh và xét duy t báo cáo án i u tra cơ b n a ch t, t i a b ng 1,5% giá tr d toán c a án. + Trích l p qu khen thư ng, qu phúc l i, qu phát tri n công ngh a ch t và các chi phí h p pháp khác... t i a b ng 6,5% giá tr d toán c a án. D toán án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ph i m b o úng nh m c, ơn giá, ch chi tiêu tài chính hi n hành. D toán các án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n không bao g m kh u hao tài s n c nh; l i nhu n nh m c. Vi c mua s m tài s n c nh cho các ơn v ư c m b o b ng ngu n kinh phí mua s m quy nh t i i m 1.1 ph n II nói trên. 1.2. Trình t l p d toán.
  3. Vi c l p d toán kinh phí i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n hàng năm th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính "Hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c"; c th như sau: Căn c vào s ki m tra v kinh phí i v i các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n do B Tài chính thông báo; B Công nghi p thông báo s ki m tra cho các ơn v tr c thu c. Trên cơ s s ki m tra ư c thông báo; quy ho ch, k ho ch i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ư c c p có thNm quy n phê duy t; tình hình và k t qu th c hi n các án i u tra cơ b n a ch t năm trư c; nhi m v v i u tra, kh o sát, l p b n a ch t, mua s m trang thi t b ... c a năm k ho ch; quy trình, quy ph m; nh m c kinh t k thu t, ơn giá ư c c p có thNm quy n quy nh và ch chi tiêu tài chính hi n hành; các ơn v l p d toán chi ti t theo các án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ( i v i án có kh i lư ng l n, ph c t p ho c ph i thi công trong th i gian dài, thì chia theo bư c án th c hi n) theo m c chi c a m c l c ngân sách Nhà nư c, báo cáo B Công nghi p xem xét và t ng h p vào d toán chi c a B Công nghi p g i B Tài chính t ng h p vào d toán ngân sách Nhà nư c trình c p có thNm quy n phê duy t. Do c thù c a công tác i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n, nên vi c l p d toán ư c l p chi ti t theo các m c chi c a m c l c NSNN như sau: - M c 119: Ph n ánh chi phí các án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. - M c 145: Ph n ánh chi phí mua s m TSC . - M c 134: ph n ánh chi phí khác: chi phí di chuy n ngoài vùng d án, chi b i thư ng thi t h i, chi chuyên gia, thuê thi t b ... D toán c a các án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ư c t ng h p tương ng theo ph l c kèm theo Thông tư này. 2/ Ch p hành d toán 2.1. Phân b d toán ngân sách ư c giao: Căn c vào d toán ngân sách Nhà nư c giao, B Công nghi p giao nhi m v và d toán chi kinh phí i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n cho C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, Vi n Nghiên c u a ch t và Khoáng s n; C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam giao cho các ơn v tr c thu c, chi ti t theo các án i u tra cơ b n a ch t..., theo m c chi c a M c l c ngân sách nhà nư c. Vi c giao nhi m v và phân b d toán cho các ơn v th c hi n ph i m b o kh p úng gi a chi ti t và t ng s , g i B Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c theo dõi, qu n lý ki m soát chi, c p phát t m ng và thanh toán. 2.2. C p phát kinh phí:
  4. Trên cơ s nhi m v và d toán ngân sách ư c giao, các ơn v s nghi p a ch t l p d toán chi kinh phí i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n theo quý (có chia ra tháng) theo m c chi c a m c l c ngân sách nhà nư c g i C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam t ng h p báo cáo B Công nghi p, g i B Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Hàng quý căn c vào kh năng c a ngân sách, ti n th c hi n nhi m v ư c giao, B Tài chính c p phát b ng h n m c kinh phí cho các ơn v qua Kho b c Nhà nư c. Trong khi chưa th c hi n vi c c p phát tr c ti p cho ơn v s d ng ngân sách, B Tài chính c p phát kinh phí qua C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, phân ph i kinh phí cho các ơn v tr c thu c. Riêng ph n kinh phí do Vi n Nghiên c u a ch t và khoáng s n th c hi n, B Tài chính c p qua B Công nghi p B Công nghi p phân ph i cho Vi n; B Công nghi p và C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam có trách nhi m g i B Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch b n phân ph i h n m c cho các ơn v s d ng kinh phí làm cơ s ki m soát, thanh toán, chi tr . Quý I hàng năm căn c vào d toán năm và d toán quý ư c duy t B Tài chính th c hi n c p phát t m ng kinh phí cho các nhi m v ư c giao trong k ho ch. T quý sau tr i các ơn v s d ng ngân sách ph i có báo cáo tài chính năm trư c, báo cáo ti n th c hi n nhi m v k ho ch và tình hình s d ng kinh phí quý trư c g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p g i B Tài chính làm căn c ti p t c c p phát. H n m c kinh phí i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ư c thông báo theo các m c chi c a M c l c ngân sách nhà nư c quy nh t i i m 1.2 m c II trên ây. Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch căn c vào thông báo h n m c chi ư c cơ quan ch qu n c p trên phân ph i cho ơn v , ki m tra tính h p pháp h p l c a h sơ thanh toán, l nh chuNn chi c a Th trư ng ơn v c p phát t m ng ho c thanh toán cho ơn v và th c hi n ki m soát chi ch t ch theo quy nh t i Thông tư s 40/1998/TT- BTC ngày 31/3/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c và các quy nh t i Thông tư này. a/ C p phát t m ng. Các ơn v a ch t ư c t m ng kinh phí ti n hành t ch c thi công theo án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và s hoàn t m ng khi thanh toán, m c t m ng không vư t quá 70% h n m c quý ã ư c thông báo. Căn c c p phát t m ng g m: - Văn b n giao k ho ch c a c p có thNm quy n; - Quy t nh phê duy t án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n (có chia theo bư c) c a c p có thNm quy n; - D toán án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n (có chia theo bư c) ư c c p có thNm quy n phê duy t, trong d toán năm ư c giao;
  5. - K ho ch, ti n thi công án, bư c án ư c duy t; - Trong h n m c kinh phí hi n có c a ơn v t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch; - L nh chuNn chi c a Th trư ng ơn v . b/ C p phát kinh phí thanh toán kh i lư ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ph i m b o căn c sau: b.1. i v i t ng d ng công tác a ch t: - M c tiêu, nhi m v , kh i lư ng công tác a ch t ph i n m trong d toán bư c c a án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - nh m c kinh t k thu t, ơn giá i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ư c c p có thNm quy n ban hành; - Biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành theo úng quy ch nghi m thu; - Ch ng t h p pháp, h p l theo quy nh pháp lu t c a kh i lư ng ã hoàn thành. b.2. i v i toàn b bư c án: - D toán bư c án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ã ghi trong d toán c a năm k ho ch; - ã k t thúc thi công ng b theo úng yêu c u, m c tiêu nhi m v a ch t c a bư c án a ch t và ã ư c t ch c nghi m thu theo úng quy ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành; - Báo cáo quy t toán chi phí kh i lư ng ã hoàn thành c a bư c án; - Các ch ng t h p pháp h p l theo quy nh c a pháp lu t. b.3. Trư ng h p các án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ã ư c duy t ph i ình ch thi công theo quy t nh c a c p có thNm quy n ho c thi t h i do các nguyên nhân khách quan, thì ư c thanh toán kh i lư ng ã th c hi n. Căn c ư c thanh toán là: - Quy t nh ình ch thi công c a c p có thNm quy n. Các căn c pháp lý ch ng minh nguyên nhân khách quan ph i ình ch thi công; - Báo cáo quy t toán chi phí kh i lư ng c a án ã th c hi n, ư c c p có thNm quy n xét duy t; - Ch ng t h p pháp, h p l c a kh i lư ng ã th c hi n; - Biên b n ki m tra xác nh n kh i lư ng ã thi công ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  6. b.4. K t thúc năm ngân sách, n u án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n chưa hoàn thành, kinh phí ã c p phát cho án chưa th c hi n h t, thì ư c chuy n sang năm sau th c hi n ti p, theo nguyên t c sau: * i v i h n m c còn dư Kho b c Nhà nư c: - Cu i năm ơn v có báo cáo tình hình th c hi n kinh phí trong năm và có xác nh n s dư h n m c c a Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ngày 31/12; g i C c a ch t và khoáng s n Vi t Nam t ng h p báo cáo B Công nghi p. - B Công nghi p có trách nhi m t ng h p s kinh phí chuy n năm sau c a các ơn v tr c thu c theo úng m c chi c a h n m c ã h y b , g i B Tài chính c p phát vào quý I năm sau và ư c quy t toán vào niên ngân sách năm sau. * i v i kinh phí ã rút v qu c a ơn v th hư ng ngân sách: Cu i năm t n qu ti n m t c a ơn v chưa s d ng h t năm trư c, ơn v ư c chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n nhi m v ư c giao. 2.3/ i u ch nh d toán ngân sách. Trư ng h p Chính ph có quy t nh i u ch nh d toán ngân sách ho c B Công nghi p (C c a ch t khoáng s n Vi t Nam) c n i u ch nh d toán ngân sách gi a các ơn v tr c thu c, thì B Công nghi p ph i có văn b n thuy t minh lý do c n i u ch nh s kinh phí g i B Tài Chính. Vi c phân b l i d toán ngân sách ư c th c hi n sau khi có văn b n tho thu n c a B Tài chính. Trư ng h p i u ch nh d toán c a các án và bư c án ư c th c hi n khi có các i u ki n sau: Do bi n ng khách quan ho c y u t r i ro v i u ki n a ch t d n n ph i i u ch nh m c tiêu, nhi m v , phương pháp, kh i lư ng, ti n c a án; ơn giá ho c cơ ch chính sách nhà nư c thay i; thì vi c phê duy t d toán i u ch nh do c p thNm quy n phê duy t d toán án và bư c án th c hi n, n u vi c i u ch nh d toán không làm thay i m c l c d toán ngân sách và t ng m c ngân sách c a ơn v th hư ng. Trư ng h p i u ch nh d toán làm thay i m c l c d toán NSNN và t ng m c ngân sách c a ơn v th hư ng thì ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. Vi c i u ch nh gi a các m c chi trong ơn v a ch t m b o hoàn thành nhi m v ư c giao, th c hi n theo quy nh hi n hành. 3/ Quy t toán kinh phí. a/ Căn c quy t toán án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n hoàn thành: Khi án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n hoàn thành, ơn v th hư ng kinh phí ph i l p h sơ quy t toán án bao g m: - Báo cáo t ng k t án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n hoàn thành m c tiêu, nhi m v , kh i lư ng công tác và các d ng công trình a ch t;
  7. - Biên b n thNm nh báo cáo t ng k t án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n hoàn thành c a H i ng xét duy t; - Quy t nh phê duy t báo cáo t ng k t án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n hoàn thành c a c p có thNm quy n; - Báo cáo quy t toán chi phí c a án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n hoàn thành ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Phi u xác nh n ã giao n p báo cáo t ng k t án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n hoàn thành và lưu tr a ch t nhà nư c. B Công nghi p ch trì ph i h p v i B Tài chính xét duy t quy t toán kinh phí án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên kháng s n hoàn thành. b/ Quy t toán kinh phí i u tra cơ b n a ch t và tài nguyên khoáng s n quý, năm: Cu i quý, năm ơn v a ch t ph i l p báo cáo quy t toán kinh phí ã s d ng theo m u bi u, th i h n n p và g i báo cáo quy t toán theo úng quy nh hi n hành. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam có trách nhi m duy t quy t toán cho các ơn v tr c thu c C c. B Công nghi p có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính xét duy t quy t toán c a các ơn v tr c thu c B và t ng h p báo cáo quy t toán v i B Tài chính. B Tài chính cơ trách nhi m thNm tra và thông báo xét duy t quy t toán t ng h p cho B Công nghi p B Công nghi p thông báo duy t quy t toán chính th c cho các ơn v tr c thu c theo quy nh hi n hành. 4/ Trích l p và s d ng qu khen thư ng, qu phúc l i, qu nghiên c u phát tri n công ngh a ch t. Ngu n trích l p qu bao g m: - Chênh l ch gi a giá d toán và chi phí th c t c a các d ng công trình và công tác án i u tra cơ b n a ch t và tài nguyên khoáng s n trên cơ s b o m hoàn thành kh i lư ng công vi c ư c giao. - K t qu c a ho t ng s n xu t d ch v , sau khi ã tr các kho n chi phí h p pháp, tr các kho n ph i n p ngân sách theo lu t nh, tr ph n ph i b sung kinh phí c a ơn v theo quy nh t i Thông tư s 01 TC/HCVX ngày 4/1/1994 và Thông tư s 25 TC/TCT ngày 28/3/1994 c a B Tài chính hư ng d n ch tài chính i v i các ho t ng s n xu t - kinh doanh - d ch v có thu. Vi c trích l p các qu , ư c th c hi n như sau: - Hai qu khen thư ng và phúc l i ư c trích t i a b ng hai tháng lương th c hi n. Vi c s d ng do Th trư ng ơn v và Ch t ch công oàn quy t nh.
  8. - Ph n còn l i trích l p qu nghiên c u phát tri n công ngh a ch t. Qu này ư c s d ng cho vi c nghiên c u khoa h c a ch t bao g m: tài nghiên c u và mua thi t b ph c v i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. Vi c s d ng và quy t toán qu này s có hư ng d n riêng. 5. Công tác ki m tra. b o m kinh phí i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n s d ng úng m c ích, có hi u qu , B Công nghi p, cơ quan Tài chính có trách nhi m ki m tra nh kỳ ho c t xu t tình hình qu n lý, s d ng, thanh quy t toán kinh phí i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n t i các ơn v . Các kho n chi vư t nh m c chi không có k ho ch, không có d toán ư c duy t và chi sai ch u ph i xu t toán thu h i n p Ngân sách nhà nư c. Ngư i nào ra l nh chi sai ngư i ó ph i b i hoàn cho công qu và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. IV/ I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/1999 và thay th thông tư s : 501/LB ngày 31/12/1983 c a Liên b Tài chính-T ng c c a ch t hư ng d n ch c p phát tài chính. qu n lý v n và quy t toán i v i công tác thăm dò a ch t. Các quy nh c a các Thông tư khác ã ban hành trư c ây không phù h p v i quy nh t i Thông tư này thì h y b . Các quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng i v i ơn v s nghi p tr c thu c B Công nghi p ư c giao nhi m v và d toán kinh phí i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v Liên B nghiên c u s a i cho phù h p. Giã T n Dĩnh Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký) Ph l c 1: D TOÁN ÁN I U TRA CƠ B N NA CH T V TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N S TT N i dung chi phí K t qu Ghi chú I Chi phí TCB a ch t 1 Các d ng công tác a ch t có ơn gia a 2 Các d ng công tác a ch t chưa có ơn giá b 3 Giá d toán án c= a + b II Chi phí khác
  9. Chi phí làm nhà t m, thuê nhà 2% x C Chi phí thNm inh, nghi m thu 1,5% x C Trích qu + chi phí khác 6,5% x C Chi phí di chuy n Phòng ch ng s t rét Chuyên gia, h p tác khoa h c Thuê thi t b , phương ti n Chi phí các công trình ph c v án C ng chi phí khác D T ng d toán án E=C+D Ph l c 2: K T C U ƠN GIÁ D TOÁN CÁC D NG I U TRA CƠ B N NA CH T V TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N STT N i dung chi phí K t qu Ghi chú I Chi phí tr c ti p 1 Ti n lương, ph c p a 2 BHXH, C , Y t b 3 V t li u, nhiên li u c 4 Chi phí ph c v d C ng chi phí tr c ti p A=a+b+c+d II Chi phí gián ti p B= % A III Giá d toán C=A+B
Đồng bộ tài khoản