Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD về việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD

 1. B TÀI CHÍNH-B XÂY C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/2004/TTLT-BTC-BXD Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH B TÀI CHÍNH - B XÂY D NG S 38/2004/TTLT-BTC-BXD NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C THÔNG BÁO VÀ KI M SOÁT GIÁ V T LI U XÂY D NG TRONG LĨNH V C U TƯ XÂY D NG Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP, ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Ngh nh s 07/2003/N -CP, ngày 30/1/2003 v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây sd ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; th c hi n qu n lý chi phí trong u tư xây d ng, B Tài chính và B Xây d ng hư ng d n vi c Thông báo và ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng i v i các công trình xây d ng như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI I U CH NH Thông tư này hư ng d n vi c thông báo và ki m soát giá v t li u xây d ng trong lĩnh v c u tư xây d ng i v i các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c và các
 2. ngu n v n khác do doanh nghi p Nhà nư c t vay, t tr không có s b o lãnh c a Nhà nư c quy nh t i các i u 10, 11 và 12 Ngh nh s 52/1999/N -CP, ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, kho n 4, 5 và 6 i u 1 Ngh nh s 12/2000/N -CP, ngày 05/5/2000 c a Chính ph và kho n 4, 5 và 6 i u1 Ngh nh s 07/2003/N - CP, ngày 30/01/2003 c a Chính ph . Ngoài ra, khuy n khích các d i v i nh ng công trình xây d ng do Trung ương qu n lý ư c xây d ng trên a bàn a phương nào thì ph i áp d ng M c giá trong thông báo giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p la m c giá t i a ư c s d ng tính ơn giá, tính bù tr chi phí v t li u ho c i u ch nh giá tr d toán. i v i giá thi t b trong u tư xây d ng ph i th c hi n II. THÔNG BÁO GIÁ V T XÂY D NG N HI N TRƯ NG XÂY L P 1. Hàng quý trong năm S Tài chính ph i h p v i S Xây d ng (Liên S ) thông báo giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p phù h p v i m t b ng giá t i a phương. Trư ng h p c n thi t hàng tháng Liên S có th thông báo giá b sung và i u ch nh giá m t s lo i v t li u m i và lo i v t li u có giá bi n ng l n. 2. Danh m c các lo i v t li u ch y u và ph bi n trong thông báo giá v t li u n hi n trư ng xây l p như Ph l c s 1 kèm 3. Căn c m t b ng giá và i u ki n c th c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: S Tài chính và S Xây d ng xác nh giá v t li u xây d ng ph bi n trên th trư ng t i a phương thông báo giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p trên a bàn. Trư ng h p i u ki n xác nh giá v t li u n hi n trư ng xây l p theo ph l c s 2 thì S Tài chính và S Xây d ng xác nh ngu n cung c p, c ly v n chuy n bình quân, c p ư ng và b c hàng c a các lo i v t li u xây d ng ch y u và ph bi n xác nh giá v t li u n hi n trư ng xây l p. 4. V t li u s d ng vào công trình ph i úng các yêu c u k thu t 5. i v i nh ng công trình xây d ng ư c phép l p ơn giá xây d ng thì căn c phương pháp tính giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p t i Ph l c s 2 xác nh b ng giá v t li u xây d ng làm cơ s l p ơn giá xây d ng công trình. 6. Trư ng h p công trình vùng sâu, vùng xa, cách xa trung tâm huy n l thu c các t nh mi n núi, h i o, các công trình theo tuy n...Vi c v n chuy n v t li u xây d ng
 3. n công trình có nhi u i u khác bi t thì ch u tư cùng các ơn v liên quan căn c vào phương pháp tính giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p (Ph l c 2) xác nh giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p cho công trình, báo cáo Liên S ki m tra ra thông báo. 7. i v i a bàn giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương thì Liên S các t nh, thành ph tr c thu c trung ương c n trao i thông tin v i nhau trưóc khi ra Thông báo giá tránh s khác bi t quá l n v giá v t li u xây d ng. III. T CH C TH C HI N 1 B Tài chính, B Xây d ng ki m tra, giám sát nh kỳ ho c t xu t vi c th c hi n thông báo giá v t li u xây d ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o S Tài chính, S Xây d ng th c hi n nghiêm túc vi c thông báo giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p c a a phương. 3. S Tài chính, S Xây d ng và các cơ quan liên quan ki m tra, ki m soát thư ng xuyên vi c th c hi n thông báo giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p quy nh t i a phương. Qua vi c ki m tra áp d ng thông báo giá v t li u xây d ng nêu trên n u phát hi n sai trái, thì toàn b s ti n chênh l ch thanh toán không phù h p s b x lý 4. Các ch u tư và các nhà th u xây l p ph i căn c vào yêu c u c a thi t k , quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và các quy nh c a Thông tư này l a ch n phương án mua và s d ng v t li u xây d ng cho công trình t hi u qu kinh t cao nh t. Thông tư này thay th Thông tư b s 03/TT-LB ngày 27/7/1996 c a Liên b Ban V t giá Chính ph - B Tài chính - B Xây d ng v vi c Hu ng d n vi c th c hi n thông báo và ki m soát giá v t li u xây d ng, giá thi t b trong lĩnh v c u tư và xây d ng và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph n ánh v B Tài chính và B Xây d ng k p th i x lý.
 4. PH L C 1 DANH M C NHÓM CÁC LO I V T LI U CH Y U QUI NNH THEO THÔNG BÁO VÀ KI M SOÁT GIÁ V T LI U XÂY D NG (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 38 /2004/ TTLT- BTC - BXD ngày 26 tháng 4 năm 2004 c a B Tài chính-B Xây d ng) S DANH M C NHÓM ƠN VN TIÊU KÝ GIÁ GHI TH CÁC LO I V T LI U TÍNH CHU N HI U, THÔNG CHÚ T CH Y U NNH K MÃ BÁO T I TRONG THÔNG BÁO THU T HI U ...( NG) VÀ KI M SOÁT GIÁ V T LI U. XÂY D NG (QUY CÁCH V T LI U) 1 Xi măng các lo i kg 2 Cát các lo i m3 3 á các lo i m3 4 Vôi t n 5 t c p ph i m3 6 G ch xây các lo i viên 7 G ch lát các lo i m2 8 G ch p các lo i m2 9 G các lo i m3 10 Thép hình các lo i kg 11 Thép tám các lo i kg 12 Thép tròn các lo i kg 13 Thép ng tròn các lo i kg 14 Thép ng vuông các lo i kg 15 Thép ng ch nh t các lo i kg 16 Các lo i c a g , c a kính m2 khung nhôm 17 Nh a ư ng các lo i Kg 18 Kính các lo i m2 19 Sơn các lo i Kg 20 C c BTCT các lo i (vuông, m tròn, ch nh t-kèm theo ti t di n). 21 C t i n các lo i m 22 C c c các lo i m 23 V a bê tông thương phNm m3 các s t, mác bê tông... 24 Tám l p lo i (tôn múi, m2 ngói..... 25 V t li u i n trong và ngoài (m,cái) (Dây ; nhà các lo i (Dây i n, Công công t c i n, áp tô mát....). t c, áp tô mát...
 5. Dây bu c các lo i , ni lông, ...: Cái). ay....). 26 V t li u nư c trong và (m, Cái) ( ư ng ngoài nhà các lo i thép, ng m; ph gang, ng c ng bê tông c t ki n : thép, và các ph ki n cái ). khác.... 27 C p pha thép lo i. m2 28 Các lo i v t li u trang trí (m, m2) (Phào: n i ngo i th t. lo i phào m; gi y th ch cao, phào g , gi y dán: dán tư ng, giáy dán n n...). m2) 29 Keo dán các lo i.... kg 30 Ph ki n khu v sinh, b p…
 6. PH L C 2 PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁV T LI U XÂY D NG N HI N TRƯ NG XÂY L P (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 38/2004/ TTLT-BTC-BXD ngày 26 tháng 4 năm 2004 c a B Tài chính - B Xây d ng) I - CĂN C XÁC NNH GIÁ V T LI U XÂY D NG N HI N TRƯ NG XÂY L P Giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p: là giá v t li u xây d ng n chân công trình bao g m các chi phí: Giá g c v t li u (là giá bán t i nơI s n xu t ho c i lý chính th c theo quy nh c a nhà s n xu t); chi phí v n chuy n, chi phí b c x p, chi phí t i hi n trư ng xây l p ư c xác nh trên các căn c + Sơ ngu n s n xu t và cung c p v t tư, v t li u xây d ng trong ph m vi thành ph ho c sơ ngu n s n xu t, cung c p v t tư, v t li u xây d ng c a công trình (do Ban ơn giá công trình xác l p). + Giá bán t i ngu n ho c a i m cung c p t p trung; b ng giá cư c v n t i, b c x p v t li u xây d ng th i i m l p ơn giá. + C ly v n chuy n, c p lo i ư ng, b c hàng, lo i phương ti n v n chuy n. + M t s kho n m c chi phí (chi phí trung chuy n (n u có), v n chuy n trong n i b công trình...). II–PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ V T LI U XÂY D NG N HI N TRƯ NG XÂY L P Giá v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p ư c xác nh theo công th c: gvl = gg + Cvc + Cht Trong ó: gvl : Giá v t li u n hi n trư ng xây l p gg : Giá g c v t li u. Cvc: Chi phí v n chuy n b c x p. Cht: Chi phí t i hi n trư ng xây l p. 1. Giá g c v t li u gg
 7. Giá g c v t li u (gg) là giá mua 1 ơn v tính (m3, t n, 1000 viên ...) c a t ng lo i v t li u có cùng tiêu chuNn k thu t, quy cách t i ngu n s n xu t, cung c p ho c t i các c a (ho c i lý chính) kinh doanh v t li u xây d ng, ư c xác nh theo m c giá th p nh t sau khi ã tr i các chi phí cho phép. - Khi v t li u ch mua m t ngu n thì giá g c bình quân chính b ng giá g c mua t i ngu n ó: gg = gi (2) - N u v t li u mua t nhi u ngu n khác nhau thì gg ư c xác nh như sau: + Trư ng h p xác nh ư c s lư ng v t li u mua t ng ngu n, gg xác nh theo công th c (3) n Σ gi . qi i=1 gg = __________ (3) n Σ qi i=1 Trong ó: gi: Giá g c c a 1 ơn v v t li u mua t i ngu n i ( / VT) qi: S lư ng v t li u mua t i ngu n i (m3, 1000 viên, t n ...) n: S ngu n cung c p v t li u. + Khi ch ư c lư ng ư c t tr ng (%) kh i lư ng v t li u qua s li u th ng kê mà không xác nh ư c s lư ng mua c th , gg xác nh theo công th c (4) Trong T tr ng kh i lư ng v t li u mua ngu n i (%) + Khi không có d li u như 2 trư ng h p trên thì gg tính n g g Σ gi . fi = i=1 (4)
 8. Trong ó: fi: t tr ng kh i lư ng v t li u mua ngu n i (%). Khi không có d li u như hai trư ng h p trên thì gg tính theo phương pháp bình quân s h c theo công th c (5) n Σ gi i=1 gg = _______ n (5) 2. Chi phí v n chuy n b c x p (Cvc): Chi phí v n chuy n b c x p xác nh Cvc = Cvc + CBX + CTC Trong ó: Cvc là chi phí v n chuy n; CBX là chi phí b c x p lên phương ti n bên mua (n u có); CTC là chi phí trung chuy n (n u có). T ng thành ph n chi phí xác nh như sau: 2.1. Chi phí v n chuy n: (Cvc) Kho n chi phí này ư c xác nh căn c vào c ly v n chuy n. Giá cư c theo phương ti n v n chuy n, c p ư ng, b c hàng c a t ng nhóm lo i v t li u do c p có thNm quy n quy nh Cách tính chi phí v n chuy n: + Khi v n chuy n ư c mua t i 1 ngu n cung c p, Cvc xác nh theo công th c (6) n Σ T.li . Ci CVC = i=1 (6) Trong ó: T: Tr ng lư ng ơn v tính b ng t n. li : dài quãng ư ng v n chuy n (Km) c a c p ư ng lo i i
 9. Ci: là m c giá cư c c a lo i phương ti n tương ng v i b c hàng tính theo t ng dài quãng ư ng c a tuy n v n chuy n v i c p ư ng lo i i ( /TKm) (M c giá cư c c a lo i phương ti n v n chuy n, c p ư ng, b c hàng v n chuy n theo quy nhc a các cơ quan có thNm quy n). + Khi v t li u ư c mua t nhi u ngu n cung c p CVC xác nh theo công th c (7) CVC = T. Lbq. Cbq (7) Trong ó: Lbq: Là c ly v n chuy n bình quân t các ngu n (Km), xác nh theo công th c (8) : m Σ qi . l i i=1 lbq = _______ (8) m Σ qi i=1 Cbq: Là giá cư c v n chuy n bình quân c a các lo i ư ng ( /TKm), xác nh theo công th c (9) : n Σ li . ci i=1 Cbq _______ (9) = m Σ li i=1 Trong ó: qi: Như chú gi i trong công th c (3) n: S ngu n cung c p v t li u. m: S quãng ư ng có giá cư c khác nhau. 2.2 - Chi phí b c x p lên phương ti n bên mua (n u có (CBX)
 10. Thông thư ng thì chi phí b c x p v t li u lên phương ti n bên mua ư c tính g p vào giá mua v t li u t i th i i m cung c p( hay còn g i là giá giao trên phương ti n v n chuy n bên mua). Trư ng h p c bi t thì m i tình chi phì b c x p t i nơi mua v t li u. Nhưng không ư c vư t quá m c giá cư c do cơ quan có thNm quy n quy nh. 2.3 - Chi phí trung chuy n m t ơn v v t li u (Ctc) (n u có) Trư ng h p c bi t b t bu c ph i th c hi n trung chuy n v t li u trong quá trình v n chuy n v t li u (do thay i phương ti n v n chuy n khi tuy n ư ng v n chuy n không cho phép s d ng ư c m t lo i phương ti n chuyên ch , ho c thay i v n chuy n t cơ gi i sang v n chuy n b ng th công (gánh b , xe c i ti n…) Chi phí trung chuy n bao g m: Ctc = Cbx + Chh (10) Trong ó: Cbx : Chi phí x p d v t li u khi trung chuy n tính theo giá cư c do a phương ho c cơ quan có thNm quy n ban hành ho c căn c vào nh m c lao ng và các ch chính sách ti n lương công nhân XDCB tính toán Chh : Chi phí hao h t trung chuy n, chi phí này tính b ng nh m c t l ph n trăm trên giá mua (theo quy nh c a B Xây d ng) + chi phí v n chuy n + b c d . 3. Chi phí t i hi n trư ng xây l p. Là chi phí ưa v t li u t trên phương ti n v n chuy n t i hi n trư ng vào khu v c xây l p bao Cht = Cbd + Cvcnb (11) Trong ó: (Cbd) Chi phí b c d v t li u t phương ti n v n chuy n xu ng và x p vào v trí theo yêu c u( i v i v t li u không s d ng phương ti n v n chuy n t , t nâng). Chi phí này ư c tính theo giá cư c x p d do a phương ho c cơ quan có thNm quy n ban hành ho c tính theo nh m c lao ng trong xây d ng cơ b n (theo quy nh c a B xây d ng) và các ch chính sách ti n lương i v i công nhân xây d ng cơ b n. Chi phí v n chuy n n i b công trư ng (Cvcnb) trong ph m vi c ly bình quân theo quy nh là 300 cho t t c các lo i v t li u và các lo i công trình. Chi phí này ư c tính theo m c lao ng v n chuy n trong xây d ng và các ch , chính sách ti n lương như ã nói trên. i v i các công trình xây d ng có quy mô l n, m t b ng xây d ng r ng, i u ki n v n chuy n v t li u trong n i b công trư ng có nhi u khác bi t thì Ch u tư ho c Ban ơn giá ( i v i ơn giá khu v c các t nh, thành ph ho c công trình) và ơn v
 11. nh n th u xây d ng th ng nh t cách tính toán chi phí này và báo cáo cơ quan qu n lý ơn giá xem xét. * Chi phí v t li u n hi n trư ng xây l p i v i các công trình quan tr ng c a Nhà nư c ư c phép l p ơn giá riêng, các công trình vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, h i o, các công trình ư ng dây t i i n, h th ng thông tin bưu i n, kênh mương ư c b sung thêm hao h t v t li u trong v n chuy n ngoài công trình và b o qu n t i kho. ( nh m c hao h t v t li u trong v n chuy n, b o qu n quy nh trong nh m c v t tư Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2001/Q -BXD ngày 24/8/2001 c a B Xây d ng./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản