Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
68
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH ­ Bé X¢Y DùNG  Sè 38/2004/TTLT­BTC­BXD Ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2004  Híng dÉn viÖc th«ng b¸o vµ kiÓm so¸t gi¸ vËt liÖu  x©y dùng trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y   dùng;   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP,   ngµy   05/5/2000   cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy   chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh   sè  52/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ; NghÞ   ®Þnh   sè  07/2003/N§­CP, ngµy 30/1/2003 vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu cña Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng ban hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP   ngµy   08/7/1999   cña   ChÝnh   phñ   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP   ngµy   05/5/2000   cña ChÝnh phñ; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2003/N§­CP   ngµy   25/12/2003   cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc Quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Gi¸; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§­CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m   2003  cña  ChÝnh  phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,  nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña  Bé X©y dùng; §Ó thùc hiÖn qu¶n lý chi phÝ trong ®Çu t x©y dùng, Bé   Tµi chÝnh vµ  Bé  X©y dùng híng dÉn viÖc Th«ng b¸o vµ  kiÓm   so¸t gi¸ vËt liÖu x©y dùng trong lÜnh vùc  ®Çu t x©y dùng   ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng  nh sau: I. §èI T¦îNG Vµ PH¹M VI §IÒU CHØNH
 2. 2 Th«ng t nµy híng dÉn viÖc th«ng b¸o vµ  kiÓm so¸t gi¸   vËt liÖu x©y dùng trong lÜnh vùc  ®Çu t  x©y dùng  ®èi víi  c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch  Nhµ  níc, vèn tÝn dông do Nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc,   vèn   tÝn   dông   ®Çu   t  ph¸t  triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ  níc vµ  c¸c nguån vèn kh¸c do  doanh nghiÖp Nhµ  níc tù  vay, tù  tr¶ kh«ng cã  sù  b¶o l∙nh  cña Nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 10, 11 vµ  12 NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP,   ngµy   08/7/1999   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc  ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, kho¶n 4, 5 vµ  6 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  12/2000/N§­CP, ngµy 05/5/2000 cña  ChÝnh   phñ   vµ   kho¶n   4,   5   vµ   6   §iÒu1   NghÞ   ®Þnh   sè  07/2003/N§ ­ CP, ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ. Ngoµi ra,  khuyÕn khÝch c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö  dông  c¸c nguån vèn kh¸c víi c¸c nguån vèn nãi trªn ¸p dông c¸c  quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng do Trung  ¬ng qu¶n  lý   ®îc x©y dùng trªn  ®Þa bµn  ®Þa ph¬ng nµo th×  ph¶i ¸p  dông theo gi¸ th«ng b¸o cña ®Þa ph¬ng ®ã. Møc   gi¸   trong   th«ng   b¸o   gi¸   vËt   liÖu   x©y   dùng   ®Õn  hiÖn trêng x©y l¾p la møc gi¸ tèi  ®a  ® îc sö  dông  ®Ó  tÝnh  ®¬n gi¸, tÝnh bï trõ chi phÝ vËt liÖu hoÆc ®iÒu chØnh gi¸  trÞ dù to¸n. §èi víi gi¸ thiÕt bÞ  trong  ®Çu t  x©y dùng ph¶i thùc  hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. II. TH¤NG B¸O GI¸ VËT  LIÖU  X¢Y DùNG  §ÕN  HIÖN TR¦êNG X¢Y L¾P 1.  Hµng quý  trong n¨m Së   Tµi chÝnh phèi hîp víi Së  X©y dùng (Liªn Së) th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu x©y dùng  ®Õn  hiÖn trêng x©y l¾p phï  hîp víi mÆt b»ng gi¸ t¹i  ®Þa ph­ ¬ng.  Trêng hîp cÇn thiÕt hµng th¸ng Liªn Së  cã  thÓ  th«ng  b¸o gi¸ bæ sung vµ   ®iÒu chØnh gi¸ mét sè  lo¹i vËt liÖu  míi vµ lo¹i vËt liÖu cã gi¸ biÕn ®éng lín. 2.   Danh   môc   c¸c   lo¹i   vËt   liÖu   chñ   yÕu   vµ   phæ   biÕn  trong th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu  ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p nh  Phô lôc sè 1 kÌm theo Th«ng t nµy (ph¶i ghi ®Çy ®ñ ký, m∙  hiÖu, tiªu chuÈn kü thuËt). 3. C¨n cø mÆt b»ng gi¸ vµ   ®iÒu kiÖn cô  thÓ  cña tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng: Së  Tµi chÝnh vµ  Së  X©y  dùng x¸c ®Þnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng phæ biÕn trªn thÞ tr­ êng t¹i  ®Þa ph¬ng  ®Ó  th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu x©y dùng  ®Õn  hiÖn trêng x©y l¾p trªn ®Þa bµn.
 3. 3 Trêng hîp  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ vËt liÖu  ®Õn  hiÖn trêng x©y l¾p theo phô  lôc sè  2 th×  Së  Tµi chÝnh vµ   Së   X©y   dùng   x¸c   ®Þnh   nguån   cung   cÊp,   cù   ly   vËn   chuyÓn  b×nh qu©n, cÊp ®êng vµ bËc hµng cña c¸c lo¹i vËt liÖu x©y  dùng   chñ   yÕu   vµ   phæ   biÕn   ®Ó   x¸c   ®Þnh   gi¸   vËt   liÖu   ®Õn  hiÖn trêng x©y l¾p.  4. VËt liÖu sö  dông vµo c«ng tr×nh ph¶i  ®óng c¸c yªu  cÇu kü  thuËt theo thiÕt kÕ   ®îc duyÖt. Nh÷ng vËt liÖu x©y  dùng kh«ng cã trong th«ng b¸o gi¸ th× chñ ®Çu t  vµ ®¬n vÞ  nhËn thÇu x©y l¾p c¨n cø vµo c¸c chøng tõ, ho¸  ®¬n theo  quy  ®Þnh cña Bé  Tµi chÝnh, phï  hîp víi gi¸ thÞ  trêng t¹i  thêi  ®iÓm mua b¸n  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ vËt liÖu gi¸ vËt liÖu  cho c«ng tr×nh vµ ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh   trung thùc, chÝnh x¸c cña viÖc nµy. 5. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ®îc phÐp lËp ®¬n  gi¸ x©y dùng   riªng th×  c¨n cø ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt  liÖu x©y dùng  ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p t¹i Phô  lôc sè  2  ®Ó  x¸c ®Þnh b¶ng gi¸ vËt liÖu x©y dùng lµm c¬ së lËp ®¬n gi¸   x©y dùng c«ng tr×nh. 6. Trêng hîp c«ng tr×nh  ë  vïng s©u, vïng xa, c¸ch xa   trung t©m huyÖn lþ  thuéc c¸c tØnh miÒn nói, h¶i  ®¶o, c¸c  c«ng tr×nh theo tuyÕn...ViÖc vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng  ®Õn   c«ng   tr×nh   cã   nhiÒu   ®iÒu   kh¸c   biÖt     th×   chñ   ®Çu   t  cïng c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan c¨n cø vµo ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸  vËt liÖu x©y dùng  ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p (Phô  lôc 2)  ®Ó  x¸c ®Þnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p cho  c«ng tr×nh, b¸o c¸o Liªn Së kiÓm tra ra th«ng b¸o. 7. §èi víi ®Þa bµn gi¸p ranh gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè   trùc thuéc trung ¬ng th× Liªn Së c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc trung ¬ng cÇn trao  ®æi th«ng tin víi nhau trãc khi  ra Th«ng b¸o gi¸ ®Ó tr¸nh sù kh¸c biÖt qu¸ lín vÒ gi¸ vËt   liÖu x©y dùng. 
 4. 4 I I I .   T æ   C H ø C   T H ù C   H I Ö N    1 Bé  Tµi chÝnh, Bé  X©y dùng kiÓm tra, gi¸m s¸t  ®Þnh  kú  hoÆc  ®ét xuÊt viÖc thùc hiÖn th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu  x©y dùng cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 2.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  trung  ¬ng   chØ   ®¹o   Së   Tµi   chÝnh,   Së   X©y   dùng   thùc   hiÖn  nghiªm tóc viÖc th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu x©y dùng  ®Õn hiÖn  trêng x©y l¾p cña  ®Þa ph¬ng. C¸c th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu  x©y dùng ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p cña ®Þa ph¬ng ph¶i göi vÒ  Bé Tµi chÝnh vµ Bé X©y dùng. 3. Së Tµi chÝnh, Së X©y dùng vµ c¸c c¬ quan liªn quan  kiÓm tra, kiÓm so¸t thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn th«ng b¸o  gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p quy ®Þnh t¹i  ®Þa ph¬ng. Qua viÖc kiÓm tra ¸p dông th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu x©y  dùng nªu trªn nÕu ph¸t hiÖn sai tr¸i, th× toµn bé sè tiÒn  chªnh lÖch thanh to¸n kh«ng phï  hîp sÏ  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt.  4. C¸c chñ   ®Çu t vµ  c¸c nhµ  thÇu x©y l¾p ph¶i c¨n cø  vµo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  chÊt lîng  c«ng tr×nh x©y dùng vµ  c¸c quy  ®Þnh cña Th«ng t  nµy  ®Ó  lùa chän ph¬ng ¸n mua vµ  sö  dông vËt liÖu x©y dùng cho  c«ng tr×nh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Th«ng   t  nµy   thay   thÕ   Th«ng   t    Liªn   bé   sè   03/TT­LB  ngµy 27/7/1996 cña Liªn bé Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ ­ Bé Tµi  chÝnh   ­   Bé   X©y   dùng   vÒ   viÖc   Huíng   dÉn   viÖc   thùc   hiÖn  th«ng b¸o vµ  kiÓm so¸t gi¸ vËt liÖu x©y dùng, gi¸ thiÕt  bÞ  trong lÜnh vùc  ®Çu t  vµ  x©y dùng vµ  cã  hiÖu lùc thi  hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ  Uû  ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  X©y dùng  ®Ó  kÞp thêi xö  lý.
 5. 5 PHô LôC 1 DANH MôC NHãM C¸C LO¹I VËT LIÖU CHñ YÕU QUI §ÞNH  THEO TH¤NG B¸O Vµ KIÓM SO¸T GI¸ VËT LIÖU X¢Y DùNG (KÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 38 /2004/ TTLT­ BTC ­ BXD  ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh­Bé X©y dùng)
 6. 6 Sè  DANH MôC NHãM C¸C LO¹I  §¥N VÞ  TI£U  Ký HIÖU,  GI¸  GHI  THø  VËT LIÖU CHñ YÕU  QUI  TÝNH CHUÈN  M∙ HIÖU TH¤NG  CHó Tù §ÞNH TRONG TH¤NG B¸O Vµ  Kü  B¸O T¹I  KIÓM SO¸T GI¸ VËT LIÖU.  THUËT ... X¢Y DùNG  (QUY C¸CH VËT  (§åNG) LIÖU) 1 Xi m¨ng c¸c lo¹i kg 2 C¸t c¸c lo¹i m3 3 §¸ c¸c lo¹i m3 4 V«i  tÊn 5 §Êt cÊp phèi m3 6 G¹ch x©y c¸c lo¹i viªn 7 G¹ch l¸t c¸c lo¹i m2 8 G¹ch èp c¸c lo¹i m2 9 Gç c¸c lo¹i m3 10 ThÐp h×nh c¸c lo¹i kg 11 ThÐp t¸m c¸c lo¹i kg 12 ThÐp trßn c¸c lo¹i kg 13 ThÐp   èng   trßn   c¸c  kg lo¹i 14 ThÐp   èng   vu«ng   c¸c  kg lo¹i 15 ThÐp   èng   ch÷   nhËt  kg c¸c lo¹i 16 C¸c lo¹i cöa gç, cöa  m2 kÝnh khung nh«m 17 Nhùa ®êng c¸c lo¹i Kg 18 KÝnh c¸c lo¹i m2 19 S¬n c¸c lo¹i Kg 20 Cäc   BTCT   c¸c   lo¹i  m (vu«ng,   trßn,   ch÷  nhËt­kÌm   theo   tiÕt  diÖn). 21 Cét ®iÖn c¸c lo¹i m 22 Cäc cõ c¸c lo¹i m 23 V÷a   bª   t«ng   th¬ng  m3 phÈm c¸c ®é sôt, m¸c  bª t«ng... 24 T¸m   lîp     c¸c   lo¹i  m2 (t«n mói, ngãi..... 25 VËt   liÖu   ®iÖn   trong (m,c¸i (D©y  vµ   ngoµi   nhµ   c¸c  ) ®iÖn   lo¹i (D©y ®iÖn, c«ng  :m;  t¾c   ®iÖn,   ¸p   t«  C«ng  m¸t....). t¾c,  ¸p   t«  m¸t.. D©y   buéc   c¸c   lo¹i  .   ... (   thÐp,   ni   l«ng,  :  ®ay....).
 7. 7 26 VËt   liÖu   níc   trong  (m,  C¸i). vµ   ngoµi   nhµ   c¸c  C¸i) (§êng  lo¹i ( èng thÐp, èng  èng   :  gang,èng   cèng   bª  m;  t«ng   cèt   thÐp,   vµ  phô  c¸c   phô   kiÖn  kiÖn   kh¸c.... :   c¸i  ). 27 Cèp   pha   thÐp     c¸c  m2 lo¹i. 28 C¸c   lo¹i   vËt   liÖu  (m,  (Phµo trang   trÝ   néi   ngo¹i  m2) :   m;  thÊt.   (   c¸c   lo¹i  giÊy  phµo th¹ch cao, phµo  d¸n:  gç,   giÊy   d¸n   têng,  m2) gi¸y d¸n nÒn...). 29 Keo d¸n c¸c lo¹i.... kg 30 Phô   kiÖn   khu   vÖ  sinh, bÕp…
 8. 8 PHô LôC 2 PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH GI¸VËT LIÖU X¢Y DùNG  §ÕN HIÖN TR¦êNG X¢Y L¾P (KÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 38/2004/ TTLT­BTC­BXD  ngµy 26  th¸ng 4 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh ­ Bé X©y dùng) I ­ C¡N Cø X¸C §ÞNH GI¸ VËT LIÖU X¢Y DùNG  §ÕN HIÖN TR¦êNG X¢Y L¾P          Gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn hiÖn tr êng x©y l¾p: lµ  gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn ch©n c«ng tr×nh bao gåm c¸c chi  phÝ: Gi¸ gèc vËt liÖu (lµ  gi¸ b¸n t¹i n¬I s¶n xuÊt hoÆc  ®¹i lý  chÝnh thøc theo quy  ®Þnh cña nhµ  s¶n xuÊt); chi  phÝ  vËn chuyÓn, chi phÝ  bèc xÕp, chi phÝ  t¹i hiÖn trêng  x©y l¾p ®îc x¸c ®Þnh trªn c¸c c¨n cø sau : + S¬   ®å  nguån s¶n xuÊt vµ  cung cÊp vËt t, vËt liÖu  x©y dùng trong ph¹m vi tØnh , thµnh phè  hoÆc s¬   ®å  nguån  s¶n   xuÊt,   cung   cÊp   vËt   t,   vËt   liÖu   x©y   dùng   cña   c«ng  tr×nh (do Ban ®¬n gi¸ c«ng tr×nh x¸c lËp). + Gi¸ b¸n t¹i nguån hoÆc ®Þa ®iÓm cung cÊp tËp trung;   b¶ng gi¸ cíc vËn t¶i, bèc xÕp vËt liÖu x©y dùng  ë  thêi  ®iÓm lËp ®¬n gi¸. + Cù ly vËn chuyÓn, cÊp lo¹i ®êng, bËc hµng, lo¹i ph­ ¬ng tiÖn vËn chuyÓn. + Mét sè kho¶n môc chi phÝ (chi phÝ trung chuyÓn (nÕu   cã), vËn chuyÓn trong néi bé c«ng tr×nh...). II–PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH GI¸ VËT LIÖU  X¢Y DùNG §ÕN HIÖN TR¦êNG X¢Y L¾P Gi¸ vËt liÖu x©y dùng  ®Õn hiÖn tr êng x©y l¾p  ®îc x¸c  ®Þnh theo c«ng thøc gVL = gg + Cvc + Cht (1) Trong ®ã: GVL : Gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p gg :  Gi¸ gèc vËt liÖu. Cvc: Chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp. Cht : Chi phÝ t¹i hiÖn trêng x©y l¾p. 1 . Gi¸ gèc vËt liÖu (gg) :
 9. 9   Gi¸ gèc vËt liÖu (gg) lµ  gi¸ mua 1  ®¬n vÞ  tÝnh (m3,  tÊn, 1000 viªn ...) cña tõng lo¹i vËt liÖu cã  cïng tiªu  chuÈn   kü   thuËt,   quy   c¸ch   t¹i   nguån   s¶n   xuÊt,   cung   cÊp  hoÆc t¹i c¸c cöa  hµng (hoÆc ®¹i lý chÝnh) kinh doanh vËt  liÖu x©y dùng,  ®îc x¸c  ®Þnh theo møc gi¸ thÊp nhÊt sau  khi ®∙ trõ ®i c¸c chi phÝ cho phÐp. ­ Khi vËt liÖu chØ mua  ë  mét nguån th×  gi¸ gèc b×nh  qu©n chÝnh b»ng gi¸ gèc mua t¹i nguån ®ã: gg = gi (2) ­ NÕu vËt liÖu mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau th× gg ®îc  x¸c ®Þnh nh sau: + Trêng hîp x¸c  ®Þnh  ®îc sè  lîng vËt liÖu mua  ë  tõng  nguån, gg x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3) :  n  ∑ gi . qi           i=1      gg = (3)  n  ∑ qi          i=1 Trong ®ã : gi : Gi¸ gèc cña 1 ®¬n vÞ vËt liÖu mua t¹i nguån i (®/ ) §VT qi : Sè lîng vËt liÖu mua t¹i nguån i (m3, 1000 viªn,  tÊn ...) n : Sè nguån cung cÊp vËt liÖu. + Khi chØ íc lîng ®îc tû träng (%) khèi lîng vËt liÖu  qua sè liÖu thèng kª mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc sè lîng mua cô  thÓ, gg x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (4) :   n                gg =    ∑ gi . fi (4)           i=1  Trong ®ã :  fi : Tû träng khèi lîng vËt liÖu mua ë nguån i (%) + Khi kh«ng cã   ®ñ  d÷  liÖu nh 2 trêng hîp trªn th×  gg  tÝnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n sè häc theo c«ng thøc (5).              n
 10. 10 ∑ gi            i=1      gg = (5) n 2. Chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp (Cvc): Chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Cvc  = Cvc + CBX + CTC Trong   ®ã: Cvc    lµ  chi phÝ  vËn chuyÓn; Cbx  lµ  chi phÝ  bèc xÕp lªn ph¬ng tiÖn bªn mua (nÕu cã); Ctc    lµ  chi phÝ  trung chuyÓn (nÕu cã). Tõng thµnh phÇn chi phÝ  x¸c  ®Þnh  nh sau: 2.1. Chi phÝ vËn chuyÓn: (Cvc) Kho¶n chi phÝ  nµy  ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo cù  ly vËn  chuyÓn. Gi¸ cíc theo ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, cÊp ®êng, bËc  hµng cña tõng nhãm lo¹i vËt liÖu do cÊp cã thÈm quyÒn quy  ®Þnh. C¸ch tÝnh chi phÝ vËn chuyÓn: + Khi vËn chuyÓn ®îc mua t¹i 1 nguån cung cÊp, Cvc x¸c  ®Þnh theo c«ng thøc (6):
 11. 11 n CVC =    ∑ T . 1i .  Ci   (6) i=1 Trong ®ã: T : Träng lîng ®¬n vÞ tÝnh b»ng tÊn.  1i : §é  dµi qu∙ng  ®êng vËn chuyÓn (Km) cña cÊp  ®êng  lo¹i i Ci : lµ  møc gi¸ cíc cña lo¹i ph¬ng tiÖn t¬ng øng víi  bËc hµng tÝnh theo tæng  ®é  dµi qu∙ng  ®êng cña tuyÕn vËn  chuyÓn víi cÊp ®êng lo¹i i (®/TKm) (Møc gi¸ cíc cña lo¹i ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, cÊp  ®­ êng,   bËc   hµng   vËn   chuyÓn   ...   theo   c¸c   quy   ®Þnh   cña   c¬  quan cã thÈm quyÒn) + Khi vËt liÖu ®îc mua tõ nhiÒu nguån cung cÊp CVC x¸c  ®Þnh theo c«ng thøc (7) : CVC = T . 1bq . Cbq (7) Trong ®ã: 1bq : Lµ cù ly vËn chuyÓn b×nh qu©n tõ c¸c nguån (Km),   x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8) : m            ∑ qi . 1i i=1 1bq = (8)  m            ∑ qi i=1 Cbq : Lµ  gi¸ cíc vËn chuyÓn b×nh qu©n cña c¸c lo¹i  ®­ êng (®/TKm), x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (9) :                                                         n ∑ 1i . ci           i=1  Cbq = (9) m ∑ 1i           i=1 Trong ®ã: qi : Nh chó gi¶i trong c«ng thøc (3) n: Sè nguån cung cÊp vËt liÖu m : Sè qu∙ng ®êng cã gi¸ cíc kh¸c nhau
 12. 12 2.2   ­   Chi   phÝ   bèc   xÕp   lªn   ph¬ng   tiÖn   bªn   mua  (nÕu  cã) : (CBX) Th«ng   thêng   th×   chi   phÝ   bèc   xÕp   vËt   liÖu   lªn   ph ¬ng  tiÖn bªn mua  ®îc tÝnh gép vµo gi¸ mua vËt liÖu t¹i  ®iÓm  cung   cÊp   (hay   cßn   gäi   lµ   gi¸   giao   trªn   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn bªn mua). Trêng hîp  ®Æc biÖt th×  míi tÝnh chi phÝ   bèc xÕp t¹i n¬i mua vËt liÖu. Nhng kh«ng  ®îc vît qu¸ møc  gi¸ cíc do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 2.3 ­ Chi phÝ  trung chuyÓn mét  ®¬n vÞ  vËt liÖu  (Ctc)  (nÕu cã) Trêng   hîp   ®Æc   biÖt   b¾t   buéc   ph¶i   thùc   hiÖn   trung   chuyÓn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt liÖu (do  thay  ®æi ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn khi tuyÕn  ®êng vËn chuyÓn  kh«ng   cho   phÐp   sö   dông   ®îc   mét   lo¹i   ph¬ng   tiÖn   chuyªn  chë, hoÆc thay  ®æi vËn chuyÓn tõ  c¬  giíi sang vËn chuyÓn  b»ng thñ c«ng (g¸nh bé, xe c¶i tiÕn…) Chi phÝ trung chuyÓn bao gåm: Ctc = Cbx + Chh (10) Trong ®ã : Cbx  : Chi phÝ  xÕp dì  vËt liÖu khi trung chuyÓn tÝnh  theo gi¸ cíc do  ®Þa ph¬ng hoÆc c¬  quan cã  thÈm quyÒn ban  hµnh   hoÆc   c¨n   cø   vµo   ®Þnh   møc   lao   ®éng   vµ   c¸c   chÕ   ®é   chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng c«ng nh©n XDCB ®Ó tÝnh to¸n  Chh  : Chi phÝ  hao hôt trung chuyÓn, chi phÝ  nµy tÝnh  b»ng ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m trªn gi¸ mua (theo quy ®Þnh  cña Bé X©y dùng) + chi phÝ vËn chuyÓn + bèc dì.  3. Chi phÝ t¹i hiÖn trêng x©y l¾p. Lµ   chi   phÝ   ®Ó   ®a   vËt   liÖu   tõ   trªn   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn t¹i hiÖn trêng vµo khu vùc x©y l¾p bao gåm : Cht = Cbd + Cvcnb (11) Trong ®ã :  (Cbd)   Chi   phÝ   bèc   dì   vËt   liÖu   tõ   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn xuèng vµ  xÕp vµo vÞ  trÝ  theo yªu cÇu (®èi víi c¸c  vËt liÖu kh«ng sö  dông ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn tù   ®æ, tù  n©ng).  Chi phÝ nµy ®îc tÝnh theo gi¸ cíc xÕp dì do ®Þa ph¬ng  hoÆc c¬  quan cã  thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc tÝnh theo  ®Þnh  møc lao  ®éng trong x©y dùng c¬  b¶n (theo quy  ®Þnh cña Bé  X©y dùng) vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®èi víi c«ng  nh©n x©y dùng c¬ b¶n.
 13. 13 Chi   phÝ   vËn   chuyÓn   néi   bé   c«ng   trêng   (Cvcnb)   trong  ph¹m vi cù  ly b×nh qu©n theo quy  ®Þnh lµ  300m cho tÊt c¶   c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c¸c lo¹i c«ng tr×nh. Chi phÝ nµy ®îc  tÝnh theo  ®Þnh møc lao  ®éng vËn chuyÓn trong x©y dùng vµ  c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng nh ®∙ nãi ë trªn. §èi víi c¸c c«ng  tr×nh  x©y dùng cã  quy  m« lín,  mÆt  b»ng x©y dùng réng,  ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vËt liÖu trong  néi bé  c«ng trêng cã  nhiÒu kh¸c biÖt th×  Chñ   ®Çu t  hoÆc  Ban  ®¬n gi¸ (®èi víi  ®¬n gi¸ khu vùc c¸c tØnh, thµnh phè  hoÆc c«ng tr×nh) vµ   ®¬n vÞ  nhËn thÇu x©y dùng thèng nhÊt  c¸ch tÝnh to¸n chi phÝ nµy vµ b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý ®¬n   gi¸ xem xÐt. * Chi phÝ vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng x©y l¾p ®èi víi c¸c  c«ng tr×nh quan träng cña Nhµ  níc  ®îc phÐp lËp  ®¬n gi¸  riªng, c¸c c«ng tr×nh  ë  vïng s©u, vïng xa, vïng nói cao,  h¶i ®¶o, c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y t¶i ®iÖn, hÖ thèng th«ng  tin bu  ®iÖn, kªnh m¬ng  ®îc bæ sung thªm hao hôt vËt liÖu  trong  vËn  chuyÓn   ngoµi   c«ng   tr×nh  vµ   b¶o   qu¶n  t¹i  kho.   (§Þnh møc hao hôt vËt liÖu trong vËn chuyÓn, b¶o qu¶n quy   ®Þnh trong ®Þnh møc vËt t Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  22/2001/Q§   ­   BXD   ngµy   24/8/2001   cña   Bé   trëng   Bé   X©y  dùng).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản