Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
148
lượt xem
12
download

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ

  1. T h«ng t   liªn tÞch sè 38/2004/TTLT­ BTNMT­ BNV  ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 híng dÉn vÒ chøc n¨ng,  n h i Ö m   v ô ,   q u y Ò n   h ¹ n   v µ   t æ   c h ø c   c ñ a   V ¨ n   p h ß n g   ® ¨ n g   k ý   q u y Ò n  sö dông ®Êt vµ Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt C¨n cø LuËt §Êt ®ai n¨m 2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 91/2002/N§­CP ngµy 11/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  45/2003/N§­CP ngµy 09/5/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Néi vô; Liªn Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng ­ Néi vô  híng dÉn vÒ   chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña V¨n   phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt vµ Tæ chøc ph¸t triÓn quü   ®Êt nh sau: I. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt 1. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng 1.1.   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   ®îc   thµnh  lËp  ë  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng (sau  ®©y gäi  chung lµ cÊp tØnh) vµ huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè trùc   thuéc  tØnh  (sau  ®©y gäi chung  lµ  cÊp huyÖn)  lµ  c¬  quan  dÞch vô  c«ng cã  chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn  ®¨ng ký  sö  dông ®Êt vµ chØnh lý thèng nhÊt biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt,  qu¶n lý  hå  s¬   ®Þa chÝnh; gióp c¬  quan tµi nguyªn vµ  m«i  trêng cïng cÊp trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh vÒ   qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2.   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cÊp   tØnh  thuéc   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng,   do   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp  theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng vµ  Gi¸m  ®èc Së  Néi vô; chÞu sù  qu¶n lý  vÒ  tæ chøc, biªn chÕ   vµ c«ng t¸c cña Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng. 1.3.   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cÊp   huyÖn  thuéc Phßng Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, do Uû  ban nh©n d©n  cÊp   huyÖn   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   theo   ®Ò   nghÞ   cña   Trëng  Phßng Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, Trëng Phßng Néi vô  ­ Lao 
  2. 2 ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi; chÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý cña   Phßng Tµi nguyªn vµ  M«i trêng theo ph©n cÊp qu¶n lý  cña  Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. §èi víi c¸c huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh   cha cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn vÒ  c¬  së  vËt chÊt, trang thiÕt bÞ,  ®éi ngò  thùc thi nhiÖm vô   ®Ó  thµnh lËp V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc do nhu cÇu  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt kh«ng lín mµ  kh«ng thµnh lËp V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn  sö  dông  ®Êt th×  chøc n¨ng cña V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt cÊp huyÖn do Phßng Tµi nguyªn vµ  M«i trêng trùc  tiÕp thùc  hiÖn  (trõ  nh÷ng  viÖc  mµ  bé  phËn  tiÕp  nhËn vµ  tr¶ kÕt qu¶ theo c¬  chÕ  “Mét cöa”  ®ang lµm theo quy  ®Þnh  t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   181/2003/Q§­TTg   ngµy   04   th¸ng   9   n¨m  2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn c¬  chÕ  “Mét cöa” t¹i c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc  ë   ®Þa ph­ ¬ng). 1.4.   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   ho¹t   ®éng  theo lo¹i h×nh sù nghiÖp cã thu, cã con dÊu riªng, ®îc më  tµi kho¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n 2.1. §èi víi V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt cÊp  tØnh 2.1.1. Gióp Gi¸m  ®èc Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng lµm  ®Çu   mèi   thùc   hiÖn   c¸c   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   vÒ   cÊp   giÊy  chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh ®èi víi tæ  chøc, c¬  së  t«n gi¸o, ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi  (trõ trêng hîp mua nhµ ë g¾n víi quyÒn sö dông ®Êt ë), tæ   chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi; 2.1.2. §¨ng ký  sö  dông  ®Êt vµ  chØnh lý  biÕn  ®éng vÒ  sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi thùc hiÖn c¸c  quyÒn cña ngêi sö  dông  ®Êt lµ  tæ chøc, c¬  së  t«n gi¸o,  ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi (trõ trêng hîp mua nhµ ë  g¾n víi quyÒn sö  dông  ®Êt  ë), tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n  níc ngoµi; 2.1.3. LËp vµ qu¶n lý toµn bé hå s¬ ®Þa chÝnh gèc ®èi  víi tÊt c¶ c¸c thöa ®Êt thuéc ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh  cÊp tØnh; cÊp b¶n sao hå  s¬   ®Þa chÝnh tõ  hå  s¬   ®Þa chÝnh   gèc cho V¨n phßng ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt cÊp huyÖn vµ  Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn; 2.1.4. ChØnh lý  hå  s¬   ®Þa chÝnh gèc khi cã  biÕn  ®éng  vÒ  sö  dông  ®Êt theo th«ng b¸o cña c¬  quan tµi nguyªn vµ  m«i trêng, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp huyÖn;   chuyÓn trÝch sao hå  s¬   ®Þa chÝnh gèc  ®∙ chØnh lý  cho V¨n  phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt cÊp huyÖn vµ  Uû  ban nh©n  d©n   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   ®Ó   chØnh   lý   b¶n   sao   hå   s¬   ®Þa  chÝnh;
  3. 3 2.1.5. Cung cÊp sè liÖu ®Þa chÝnh cho c¬ quan cã chøc   n¨ng x¸c  ®Þnh  møc  thu  tiÒn  sö  dông   ®Êt, tiÒn thuª   ®Êt,  c¸c lo¹i thuÕ  cã  liªn quan  ®Õn  ®Êt  ®ai  ®èi víi ngêi sö  dông  ®Êt lµ  tæ chøc, c¬  së  t«n gi¸o, ngêi ViÖt Nam  ®Þnh  c  ë  níc ngoµi (trõ  trêng hîp  ®îc mua nhµ   ë  g¾n liÒn víi  ®Êt ë), tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi. 2.1.6. Lu tr÷, qu¶n lý  b¶n sao GiÊy chøng nhËn quyÒn  sö   dông   ®Êt   vµ   c¸c   giÊy   tê   kh¸c   h×nh   thµnh   trong   qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2.1.1 kho¶n 2.1 nµy; 2.1.7.   Thùc   hiÖn   viÖc   thèng   kª,   kiÓm   kª   ®Êt   ®ai   vµ  lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cÊp tØnh; 2.1.8. X©y dùng, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng   tin  ®Êt  ®ai; cung cÊp b¶n  ®å   ®Þa chÝnh, trÝch lôc b¶n  ®å  ®Þa chÝnh, trÝch sao hå  s¬   ®Þa chÝnh, c¸c th«ng tin kh¸c  vÒ ®Êt ®ai phôc vô yªu cÇu qu¶n lý nhµ níc vµ nhu cÇu cña  céng ®ång; 2.1.9.   Theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   thùc   hiÖn   viÖc   thu phÝ, lÖ  phÝ  trong qu¶n lý  sö  dông  ®Êt  ®ai; thùc hiÖn  c¸c dÞch vô cã thu vÒ cung cÊp th«ng tin ®Êt ®ai; 2.1.10. Thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o theo quy  ®Þnh hiÖn   hµnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng  t¸c ®îc giao cho Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng; 2.1.11.   Qu¶n   lý   viªn   chøc,   ngêi   lao   ®éng   vµ   tµi  chÝnh,   tµi   s¶n   thuéc   V¨n   phßng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 2.2. §èi víi V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt cÊp  huyÖn. 2.2.1. Gióp Trëng phßng Tµi nguyªn vµ  M«i trêng lµm  ®Çu   mèi   thùc   hiÖn   c¸c   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   vÒ   cÊp   giÊy  chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt trªn  ®Þa bµn huyÖn  ®èi víi  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n, ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi  mua nhµ ë g¾n víi quyÒn sö dông ®Êt ë, céng ®ång d©n c; 2.2.2. §¨ng ký  sö  dông  ®Êt vµ  chØnh lý  biÕn  ®éng vÒ  sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi thùc hiÖn c¸c  quyÒn cña ngêi sö  dông  ®Êt lµ  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n, ngêi  ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi mua nhµ   ë  g¾n víi quyÒn sö  dông ®Êt ë, céng ®ång d©n c; 2.2.3. Lu tr÷, qu¶n lý vµ chØnh lý toµn bé b¶n sao hå  s¬   ®Þa chÝnh  ®èi víi tÊt c¶ c¸c thöa  ®Êt thuéc ph¹m vi  ®Þa giíi hµnh  chÝnh  cÊp huyÖn  theo  trÝch sao hå  s¬   ®Þa  chÝnh gèc  ®∙ chØnh lý  do V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt cÊp tØnh göi tíi; híng dÉn vµ  kiÓm tra viÖc lu tr÷,  qu¶n lý  vµ  chØnh lý  toµn bé  b¶n sao hå  s¬   ®Þa chÝnh cña  Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn;
  4. 4 2.2.4. Cung cÊp sè liÖu ®Þa chÝnh cho c¬ quan cã chøc   n¨ng x¸c  ®Þnh  møc  thu  tiÒn  sö  dông   ®Êt, tiÒn thuª   ®Êt,  c¸c lo¹i thuÕ  cã  liªn quan  ®Õn  ®Êt  ®ai  ®èi víi ngêi sö  dông  ®Êt lµ  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n, ng êi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc   ngoµi   mua   nhµ   ë   g¾n   víi   quyÒn   sö   dông   ®Êt   ë,   céng  ®ång d©n c; 2.2.5. Lu tr÷, qu¶n lý  b¶n sao GiÊy chøng nhËn quyÒn  sö   dông   ®Êt   vµ   c¸c   giÊy   tê   kh¸c   h×nh   thµnh   trong   qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2.2.1 kho¶n 2.2 nµy; 2.2.6. Thùc hiÖn trÝch  ®o  ®Þa chÝnh thöa  ®Êt; thèng   kª, kiÓm kª  ®Êt  ®ai vµ  lËp b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt   cÊp huyÖn vµ cÊp x∙; 2.2.7.   Cung   cÊp   b¶n   ®å   ®Þa   chÝnh,   trÝch   lôc   b¶n   ®å  ®Þa   chÝnh,   trÝch   sao   hå   s¬   ®Þa   chÝnh   vµ   c¸c   th«ng   tin  kh¸c vÒ   ®Êt  ®ai phôc vô  yªu cÇu qu¶n lý  nhµ  níc vµ  nhu  cÇu cña céng ®ång; 2.2.8. Thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ  phÝ  trong qu¶n lý  sö  dông  ®Êt  ®ai theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt; thùc  hiÖn  c¸c dÞch vô  cã  thu vÒ  cung cÊp th«ng tin  ®Êt  ®ai, trÝch  lôc b¶n ®å ®Þa chÝnh, trÝch sao hå s¬ ®Þa chÝnh; 2.2.9.   Thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng  t¸c ®îc giao cho Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng; 2.2.10.   Qu¶n   lý   viªn   chøc,   ngêi   lao   ®éng   vµ   tµi  chÝnh,   tµi   s¶n   thuéc   V¨n   phßng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 3. Tæ chøc vµ biªn chÕ 3.1. Tæ chøc 3.1.1.   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cã   Gi¸m  ®èc vµ  tõ  mét  ®Õn hai Phã  gi¸m  ®èc. ViÖc bæ nhiÖm, miÔn  nhiÖm  Gi¸m   ®èc vµ  Phã  Gi¸m   ®èc thùc hiÖn theo  ph©n  cÊp  qu¶n lý  c¸n bé  cña tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  vµ  phï  hîp víi tiªu chuÈn chøc danh do Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng ban hµnh. 3.1.2. Gi¸m  ®èc Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng quy  ®Þnh  cô   thÓ   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   V¨n   phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp tØnh theo ®Ò nghÞ cña  Gi¸m ®èc V¨n phßng. 3.1.3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quy ®Þnh cô   thÓ  nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tæ chøc cña V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt cÊp huyÖn theo  ®Ò  nghÞ  cña Tr ëng phßng  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, Trêng phßng Néi vô  – Lao  ®éng,  Th¬ng binh vµ x∙ héi. 3.2. Biªn chÕ
  5. 5 ViÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông biªn chÕ  cña V¨n phßng  ®¨ng  ký quyÒn sö dông ®Êt do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh   theo NghÞ ®Þnh sè 112/2004/N§­CP ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh c¬  chÕ  qu¶n lý  biªn chÕ   ®èi víi  ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. II. Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt 1. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng Tæ chøc ph¸t triÓn quü   ®Êt cã  chøc n¨ng tæ chøc thùc  hiÖn viÖc båi thêng hç  trî, t¸i  ®Þnh c  ®èi víi trêng hîp  Nhµ  níc thu håi  ®Êt sau khi quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt ®îc xÐt duyÖt vµ qu¶n lý quü ®Êt thuéc khu vùc ®« thÞ   vµ  khu vùc  ®∙ cã  quy ho¹ch ph¸t triÓn  ®« thÞ  mµ  Nhµ  níc  ®∙ thu håi nhng cha giao, cha cho thuª. Tæ   chøc   ph¸t   triÓn   quü   ®Êt   do   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp  tØnh   quyÕt   ®Þnh   thµnh  lËp  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt.   Nh÷ng n¬i xÐt thÊy cÇn thiÕt vµ  cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt th×  thµnh lËp doanh nghiÖp ph¸t triÓn  quü   ®Êt (tªn gäi cô  thÓ  cña doanh nghiÖp do Uû  ban nh©n  d©n   cÊp   tØnh   quyÕt   ®Þnh)   lµ   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   thùc  hiÖn nhiÖm vô  c«ng  Ých. Nh÷ng n¬i kh«ng thµnh lËp doanh   nghiÖp nhµ níc th× thµnh lËp Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt   lµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu (Trung t©m cã  con dÊu riªng,  ®îc më tµi kho¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh). 2. NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc, biªn chÕ cña Trung   t©m ph¸t triÓn quü ®Êt. 2.1. NhiÖm vô, quyÒn h¹n 2.1.1. Thùc hiÖn viÖc båi thêng, hç  trî, t¸i  ®Þnh c  ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng theo quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn  ®èi víi trêng hîp thu håi  ®Êt sau khi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®îc xÐt duyÖt  mµ cha cã c«ng tr×nh, dù ¸n cô thÓ; 2.1.2. Qu¶n lý quü ®Êt Nhµ níc ®∙ thu håi ®èi víi c¸c  trêng hîp sau: a. Quü ®Êt ®îc thu håi sau khi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö  dông ®Êt ®îc xÐt duyÖt mµ cha cã c«ng tr×nh, dù ¸n cô thÓ  do Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn viÖc båi th êng,  hç  trî, t¸i  ®Þnh c  ®Ó  gi¶i phãng mÆt b»ng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2.1.1 kho¶n 2.1. nµy. b.   Quü   ®Êt   do   Nhµ   níc   thu   håi   trong   trêng   hîp   quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vµ  12  §iÒu   38   cña   LuËt   §Êt   ®ai   ®èi   víi   ®Êt   thuéc   khu   vùc   ®«  thÞ, khu vùc ®∙ cã quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ.
  6. 6 2.1.3. NhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt trong khu  vùc cã  quy ho¹ch ph¶i thu håi  ®Êt mµ  ng êi sö  dông  ®Êt cã  nhu cÇu chuyÓn ®i n¬i kh¸c tríc khi Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh  thu håi; 2.1.4. Giíi thiÖu  ®Þa  ®iÓm  ®Çu t, vËn  ®éng  ®Çu t vµo  quü   ®Êt  ®îc giao qu¶n lý; lËp kÕ  ho¹ch sö  dông  ®èi víi  ®Êt  ®îc giao  ®Ó  qu¶n lý  tr×nh Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  xÐt duyÖt; 2.1.5.   Bµn   giao   ®Êt   ®ang   qu¶n   lý   cho   ng êi   ®îc   giao  ®Êt, cho thuª ®Êt theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n cÊp  tØnh; 2.1.6. Tæ chøc  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt theo quyÕt   ®Þnh cña c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  ®èi víi  ®Êt  ®îc  giao ®Ó qu¶n lý; 2.1.7. Sö  dông quü   ®Êt  ®îc giao qu¶n lý  lµm quü   ®Êt  dù   tr÷   ®Ó   ®iÒu   tiÕt   c¸c   nhu   cÇu   vÒ   ®Êt   ®ai   theo   quyÕt  ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, phï hîp víi quy ho¹ch,  kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®∙ ®îc xÐt duyÖt. 2.1.8.   Thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao cho c¬ quan  chñ qu¶n; 2.1.9. Qu¶n lý viªn chøc, ngêi lao ®éng vµ tµi chÝnh,  tµi s¶n thuéc Trung t©m ph¸t triÓn quü   ®Êt theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; 2.1.10.   Thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   kh¸c   do   Uû   ban   nh©n  d©n cÊp tØnh giao. 2.2. Tæ chøc vµ biªn chÕ 2.2.1. Trung t©m ph¸t triÓn quü ®Êt cã Gi¸m ®èc vµ tõ   mét  ®Õn ba Phã  Gi¸m  ®èc. Gi¸m  ®èc vµ  Phã  Gi¸m  ®èc do Chñ   tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm 2.2.2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ nhiÖm   vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Trung t©m ph¸t triÓn  quü ®Êt. 2.2.3. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông biªn chÕ cña Trung t©m   ph¸t triÓn quü   ®Êt do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quy  ®Þnh  theo NghÞ ®Þnh sè 112/2004/N§­CP ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh c¬  chÕ  qu¶n lý  biªn chÕ   ®èi víi  ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 3.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   doanh   nghiÖp   ph¸t   triÓn   quü ®Êt Doanh nghiÖp ph¸t triÓn quü   ®Êt thùc hiÖn c¸c nhiÖm   vô  c«ng  Ých vÒ  ph¸t triÓn quü   ®Êt (nh  ®èi víi Trung t©m  ph¸t triÓn quü   ®Êt quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2.1 môc 2 PhÇn II  Th«ng   t  nµy)   do   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc 
  7. 7 thuéc Trung  ¬ng giao (ngoµi c¸c ngµnh nghÒ   ®¨ng ký  kinh  doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt). III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. 2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng   c¨n   cø   vµo   Th«ng   t  nµy   chØ   ®¹o   viÖc   thµnh   lËp   V¨n  phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt vµ tæ chøc ph¸t triÓn quü  ®Êt; chØ  ®¹o viÖc s¾p xÕp tæ chøc,  ®iÒu chØnh nhiÖm vô,  quyÒn h¹n vµ bµn giao tµi liÖu, tµi s¶n phôc vô viÖc thùc  hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n quy dÞnh t¹i môc 2 PhÇn I  Th«ng t  nµy  ®ang do c¸c  ®¬n vÞ  kh¸c thuéc Së  Tµi nguyªn  vµ  M«i trêng, Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn thùc hiÖn vÒ  V¨n  phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt. Khi ®∙ thµnh lËp V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt,   c¸c thñ  tôc tiÕp nhËn yªu cÇu, hå  s¬  vµ  tr¶ kÕt qu¶ vÒ  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt  ®ang lµm theo c¬  chÕ  “Mét cöa”  quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   181/2003/Q§­TTg   ®îc   chuyÓn  giao cho V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thùc hiÖn. 3.   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng,   Së   Néi   vô   cã   tr¸ch  nhiÖm   gióp   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. 4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  khã  kh¨n, víng  m¾c, Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng, Së Tµi nguyªn vµ m«i trêng, Së Néi vô ph¶n ¸nh vÒ Bé  Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Bé Néi vô ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản