Thông tư liên tịch 40/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
75
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 40/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 40/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước đầu tư cho ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 40/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  liªn é  B é  T µ i ch Ý n h  ­    Õ  s è  40/TTL B    b Yt n g µ y  24 th¸ng 5 n¨ m  1993 H í ng d É n   Ö c q u ¶ n  lý  vi v µ  ® i Ò u   µ n h  n g © n   h s¸ch n h µ  n íc ® Ç u  t c h o  n g µ n h  Y  t Õ C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh   è  CP   µy  3­ ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé. C¨n  vµo  cø  Quy Õt  Þnh  è  d s 168­H§BT   µy  5­ ng 16­ 1992  ña  éi  ng   c H ®å Bé   ëng  Ò   Öc  öa  æi  ét  è  iÓ m   tr v vi s ® m s® trong NghÞ  quyÕt 186­H§BT   Ò   v ph©n  Êp  ©n   c Ng s¸ch  a   ¬ng  µ  ®Þ ph v th«ng   sè  t 15a­TC/NSNN   µy  5­ ng 28­ 1992  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  Õt ®Þnh  c BT  h  quy   trªn. § Ó   ¹o ®iÒu  Ön  t  ki cho  µnh    Õ  ¾p   Õp  ¹ m¹ng íiy  Õ  ¬  ë  µ  ng Yt s x li   l  t c s v thùc hiÖn  ã  Öu    c hi qu¶    ån  èn  u    c¸c ngu v ®Ç t cho  ù  s nghiÖp  tÕ,Liªnbé  µi  y      T chÝnh    tÕ  íng dÉn  ét  è  iÓ m   ô  Ó  Ò   ­ Y  h   m s® c th v qu¶n  ýNg ©n   l  s¸ch Ngµnh      Y tÕ    nh sau: I­ g u yªn t ¾ c c h u n g:  N 1. Tõ     n¨m  1993, Bé   tÕ  èi hîp  íiBé   µi chÝnh, Uû     Y  ph   v  T     ban  Õ   ¹ch  K ho Nhµ   ícx©y  ùng  Õ   ¹ch tµichÝnh  µn  µnh  tÕ    ×nh Ch Ýnh  ñ. n  d k ho     to ng Y  ®Ó tr   ph   K Õ   ¹ch  µichÝnh  µnh  ho t  ng ph¶i ph¶n    ¸nh  µn  é   to b c¸c  ån  ngu thu, chi cña     ngµnh  tÕ,kÓ   thu,chib»ng  ån  Ön  î thu,chiviÖn  Ý, b¶o  Ó m   Y    c¶      ngu vi tr      , ph   hi y  Õ  µ    ån  t v c¸cngu kh¸c. 2. Bé  µichÝnh  µ  ë  µichÝnh    Ët    ã    T  vST  ­ V gi¸c tr¸chnhiÖ m   Êp    y     c ph¸t®Ç ®ñ   µ  Þp  êikinh phÝ   v k th     cho  é  T Õ,    é,  b Y  c¸c B Tæng   ôc,Uû   c   ban  µ   íc ­ Nh n     gäit¾tlµc¸c Bé, c¬            quan    Çn  ng©n  TW (ph do  s¸ch Trung  ng    µ    ¬ chi)v cho  ë S Y  Õ    t c¸c tØnh  µnh  è  Çn  ng©n  th ph (ph do  s¸ch ®Þa   ¬ng      ph chi)theo chØ    tiªu kÕ   ¹ch ng©n  ho   s¸ch Nhµ   ícgiao hµng    n    n¨m. Riªng  i  íic¸c  ¬ng  ×nh  ôc     ña  µnh    Õ  trung  ng  ®è v   ch tr m tiªuc ng Y t do  ¬ qu¶n  ý:Sau    Ën  îckÕ   ¹ch  chÝnh  ñ  l  khinh ®   ho do  ph giao,bé  tÕ  èng  Êt   Y  th nh   víiBé   µi chÝnh  ©n  èi cho  õng  é,  a   ¬ng. C¨n  kÕ   ¹ch  ∙    T  ph ph   t B ®Þ ph   cø  ho ® thèng  Êt ph©n    é   µi chÝnh  Êp  ùctiÕp  nh   bæ B T   c tr   cho  é   tÕ  ®èivíic¬  ë  B Y  (     s Trung  ng  éc  é   tÕ  ¬ thu B Y  qu¶n  ý)vµ  Êp  û  Òn  l   c u quy cho  ë   µi chÝnh    Ët ST  ­v   gi¸®Þa  ¬ng  ®èivíi Çn  ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn).   ph (    ph do  ph th   3. Ngµnh  tÕ  ã    y  c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,®iÒu  µnh  µ  ö  ông  ã  Öu  l  h vsd c hi qu¶    ån  c¸c ngu kinh phÝ   u      ®Ç tcho  ù s nghiÖp  tÕ,vµ  Y    b¸o    ×nh  ×nh  ö  c¸o t h s dông  kinh  Ý   ph cho  ¬  c quan  µichÝnh  ng  Êp    t  ®å c ®Ó theo  âi cÊp  d  ph¸tvµ    kiÓm    äi  tra.M kho¶n      ña  ù  thu chic s nghiÖp  tÕ Y  ph¶i® îcqu¶n  ýghivµo  Ö      l    h thèng  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc,bao  å m:   n  g ­Ng ©n    s¸ch nhµ  íccÊp    n  ph¸t. ­ C¸c  ån  Ön  î ñng  é, quyªn    ngu vi tr   , h  tÆng  ña    íc,c¸c tæ  c c¸c n     chøc  èc  qu tÕ,c¸nh©n    ícngoµicho  µnh  tÕ.    ën     ng y 
  2. 2 ­C¸c    kho¶n    Ön  Ý, b¶o  Ó m  tÕ. thu vi ph   hi y  ­C¸c  ån    ngu kh¸c II­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  N ViÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch,ph©n  xd k ho   bæ,  Êp  c ph¸t,  qu¶n  ývµ  ö  ông  ©n   l  s d Ng s¸ch ®Ç u      tcho  µnh  tÕ  îcquy  nh  ô  Ó    ng Y  ®   ®Þ c th nh sau: 1.LËp  Õ   ¹ch vµ    k ho   giao kÕ   ¹ch ng©n    ho   s¸ch: C¨n  vµo      cø  c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  Ëp  Õ   ¹ch  h  l k ho kinh tÕ    éihµng      x∙ h   n¨m cña  û   U ban  Õ   ¹ch  µ   íc vµ  íng  Én  Ëp  Õ   ¹ch      ©n   k ho Nh n   h d l k ho thu,chiNg s¸ch   hµng n¨m  ña  é  µichÝnh,viÖc  Ëp vµ  öikÕ   ¹ch tµichÝnh  c bT    l   g   ho     theo tr×nh tù      nh sau: §èi víic¸c ®¬n  Þ       v s¶n  Êt kinh doanh  µ  µnh  Ýnh  ù  xu     vh ch s nghiÖp  ùc tr   thuéc Bé  tÕ    Y  qu¶n  ý: Ëp kÕ   ¹ch thu,chitµichÝnh  l     ho         l n¨m  öivÒ   é  tÕ  µ  g   B Y  v Bé  µichÝnh. T  ­ §èi víic¸c Bé,  µnh         ng Trung  ng: lËp  Õ   ¹ch  chivÒ   tÕ  éc ¬  k ho thu    Y  thu   ph¹m    ×nh  vim qu¶n  ýgöivÒ   é  tÕ  µ  é  µichÝnh. l     B Y  v B T   ­  èi víic¸c  n   Þ   §   ®¬ v s¶n  Êt xu kinh  doanh  µ  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp  thuéc ngµnh  tÕ  a   ¬ng    Y  ®Þ ph qu¶n  ý(bao  å m     n  Þ  ùcthuéc  ë     l  g c¸c ®¬ v tr   SY tÕ  µ    v c¸c phßng  tÕ  Ën, huyÖn,  Þ    Ëp  µ  öi kÕ   ¹ch      µi y  qu   th x∙):l v g   ho thu,chit   chÝnh  n¨m  cho  ë   tÕ  µ  ë   µi chÝnh. Së   tÕ  S Y  v S T     Y  sau    èng  Êt víiSë  khith nh     TµichÝnh    Ët    ã    ­ V gi¸c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp kÕ   ¹ch thu ­ chitµichÝnh  ña  h   ho           c ®Þa  ¬ng  ×nh  öicho  é  tÕ  µ  é  µichÝnh. ph m g  b Y  v B T   ­ Bé   tÕ  ã    y  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  Õ   ¹ch  ­ chitoµn  µnh  tÕ  h k ho thu      ng Y  göiBé   µi chÝnh  µ  û     T  v U ban  Õ   ¹ch  µ   íc theo  ng  Õn    êigian K ho Nh n   ®ó ti ®é th     quy  nh   µ  èi hîp  íiBé   µi chÝnh, Uû   ®Þ v ph   v  T     ban  Õ   ¹ch  µ   íc tr×nh K ho Nh n     ChÝnh  ñ  µ  ×nh Quèc  éiphª duyÖt. ph v tr   h    Sau    Õ   ¹ch chingµnh  tÕ  îcQuèc  éiphª  Èn  khik ho     Y  ®   h   chu th«ng    é  b¸o,b Y   Õ  ïng  é   µichÝnh  µ  û   tc B t  v U ban  Õ   ¹ch  µ   íc thèng  Êt  ©n    K ho Nh n   nh ph bæ Ng ©n s¸ch sù    nghiÖp  tÕ  y  cho  õng  é, ®Þa  ¬ng  t B  ph theo  Õ   ¹ch ®∙  îcphª k ho   ®     duyÖt    ×nh chÝnh  ñ  ®Ó tr   ph hoÆc   ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy th«ng b¸o  Ýnh  ch thøc cho    é,  ¬  c¸c B c quan  trung  ng  µ    a   ¬ng. Riªng  Õ   ¹ch    ¬ v c¸c ®Þ ph   k ho thu ®èi  íingµnh    Õ  Ï do  é   µi chÝnh, Uû   v  Y t s  B T     ban  Õ   ¹ch  µ   íc xem   Ðt K ho Nh n   x  trªnc¬  ë    Þ  ña  é  tÕ    ×nh ChÝnh  ñ    s ®Ò ngh c B y  ®Ó tr   ph giao nhiÖ m   ô        v thu cho Bé  tÕ  µ    a  ¬ng. Y  v c¸c®Þ ph 2.§iÒu  µnh  µ  Êp    ©n    h v c ph¸tng s¸ch sù    nghiÖp  tÕ: Y  a) §èivíiTrung  ng: C¨n  vµo       ¬  cø  chØ    Õ   ¹ch tµichÝnh  Ch Ýnh  tiªuk ho     do  phñ  (hoÆc   é   µi chÝnh  îc uû  Òn)  BT  ®   quy th«ng b¸o  é     Õ  µ    é,  ¬  B Y t v c¸c B c quan  Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m   ©n  èi vµ    ph ph   qu¶n  ýNg ©n   l  s¸ch  i  íi ®è v   c¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc.Trong  êng  îp  Çn  Õtcã  Òn  iÒu    v tr     tr hc thi   quy ® chØnh    chi tiÕt®Ó   ùc hiÖn  Öm   ô  îc giao  ng    th   nhi v®  nh kh«ng  îc vîtqu¸  ®   tæng  møc   Õ   k ho¹ch  µichÝnh  îc th«ng  t  ®  b¸o  µ  ã  v c tr¸ch nhiÖm     th«ng  b¸o  ¹  li cho  é   µi BT  chÝnh  µ  û   v U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc. K ho   n
  3. 3 §èi víic¸c ch¬ng  ×nh  ôc      Õ  éc  ©n        tr m tiªuY t thu Ng s¸ch Trung  ng  ¬ giao   cho  é     Õ  ùc tiÕp  B Y t tr   qu¶n  ý:Bé   tÕ  ã  l   y  c tr¸chnhiÖm   ©n    ph bæ,  ¶m     ® b¶o ®óng  éidung      n  chitiªutheo c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ò   ¬ng  ×nh m ôc          h  v ch tr   tiªucho c¸c®Þa  ¬ng;   ph ­Phßng  èng  ètrÐt   ch s  ­Phßng  èng  íucæ   µ  n   n   ch b   v ®Ç ®é ­Tiªm  ñng  ë   éng   ch mr ­Ch ¬ng  ×nh phßng  èng    tr   ch SIDA. ­Chèng  èng  Êp.   xu c C¨n  vµo  Õ   ¹ch ph©n    µng  ý,hµng  cø  k ho   bæ h qu   n¨m  ña  é  tÕ,Bé  µi c B Y    T   chÝnh  Ï thùc  Ön  Öc  Êp  s  hi vi c ph¸tkinh  Ý     ph b»ng  ×nh  h thøc "Kinh  Ý   û  ph u quyÒn"  qua  Ö   èng  h th kho  ¹c Nhµ   ícvµo  µikho¶n  b  n  t  936  Òn  öikinh phÝ  "Ti g     uû  Òn  éc Ng ©n   quy thu   s¸ch Trung  ng" cña  ë   µi chÝnh    Ët    ë   ¹      ¬  ST  ­ V gi¸m t i chi côc kho  ¹c  µ   íc ®Þa   ¬ng  éc  ¬ng  lo¹  kho¶n  h¹ng    b Nh n   ph thu ch 99  i13  01  1 "PhÇn  trung  ng  ç  îcho  ¬ng  ×nh  ôc     tÕ  bé    Õ  ¬ h tr  ch tr m tiªuy  do  Y t duyÖt".   Riªng  Çn  ©n   ph Ng s¸ch  ña  c c¸c  ôc       Æt   ¹  m tiªutrªn ® t ic¸c  ¬  ë  c s trung  ng, ¬  thuéc  é     Õ  B Y t qu¶n  ý,Bé   µi chÝnh  Ï cÊp  ¼ng  Ò   é     Õ  l  T   s  th v B Y t qu¶n  ý vµ  l  ®iÒu  µnh  h theo m ôc  ôcNg ©n    l  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh.   n  h C¨n  vµo  cø  kinh phÝ   û  Òn  îc trung  ng  Êp, Së   µi chÝnh    Ët    u quy ®  ¬ c   T  ­V gi¸c¸c ®Þa  ¬ng  èng  Êt víi ë   tÕ  µ  Êp  ¹ cho  ë   tÕ    ë   tÕ     ph th nh     Y  v c l   S i S Y  ®Ó S Y  cÊp cho    ¬  ë  tÕ  ùcthuéc. c¸cc s y  tr   b)  èi víi®Þa   ¬ng: § Ó   ¶m   §   ph  ® b¶o  Öc  vi qu¶n  ýkinh phÝ   ¾n   Òn víi l    g li     c«ng    t¸cqu¶n  ýsù  l   nghiÖp  tÕ, t¹o®iÒu  Ön  y      ki cho  Öc  ¾p  Õp  µng íi vi s x m l  kh¸m  ÷a  Önh  ï hîp  íitõng  a   ¬ng, hµng  ch b ph   v   ®Þ ph   n¨m  cø  Õ   ¹ch  ∙  c¨n  k ho ® thèng  Êt ph©n    µ  nh   bæ v giao chØ    Ýnh    tiªuch thøc,Së  tÕ  èihîp víi ë  µi   Y  ph       T   S chÝnh  Ët    èng  Êt dù  Õn  ©n    ©n  V gi¸th nh   ki ph bæ ng s¸ch cho  õng  ¬  ë  µ      t c s v ®Ò xuÊtph¬ng    thøc cÊp    îp lý®Ó   ×nh Uû     ph¸th     tr   ban  ©n  ©n Nh d tØnh,thµnh  è    ph xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ giao  Õ   ¹ch  ©n  k ho ng s¸ch  µ   íc cho    ¬  ë  ù  Nh n   c¸c c s s nghiÖp  tÕ  ña  y  c tØnh,thµnh  è  µ    ph v giao cho  ë  tÕ    S Y  qu¶n  ý, iÒu  µnh  ö  l  ® h s dông. 3. Hµng  ý,hµng    qu   n¨m    n  Þ, ®Þa   ¬ng  ã  c¸c ®¬ v   ph c tr¸chnhiÖ m     b¸o    c¸o quyÕt to¸n chisù      nghiÖp  tÕ  y  cho  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  t  ®ång  Êp  c theo   ng  Õ         Õ     Ön  µnh.  ®ó ch ®é b¸o c¸o k to¸nhi h 4. bé  µi chÝnh, Së   µi ChÝnh    Ët        T    T  ­ V gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   èihîp cïng víi é  tÕ    é,Tæng  ôc,c¸c Uû     ph         Y  c¸c b   b c   ban  µ   íc,c¸cSë  tÕ    Óm    Öc  Nh n     Y  ®Ó ki travi qu¶n  ývµ  ö  ông  ©n  l  s d Ng s¸ch chi    cho  ù  s nghiÖp    Õ  Y t Trung  ng, Sù   ¬   nghiÖp  tÕ  µnh  µ  ù  y  ng v s nghiÖp  tÕ  y  ®Þa   ¬ng; thÈm     Õt  ph   traquy to¸n cña  é   tÕ, Së   tÕ  µ  tÕ  µnh    B Y    Y  v Y  ng theo  chÕ     µ   ícquy  nh. ®é Nh n   ®Þ
  4. 4 III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.Trong    ×nh thùc hiÖn, tn c hi l     t  k  qu¸ tr       n Õu  ã  ã  c kh kh¨n víng m ¾ c     Þ    n  Þ, c¸c ®Þa  ¬ng  c¸o ®Ó       ®Ò ngh c¸c ®¬ v     ph b¸o    LiªnBé    nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản