Thông tư liên tịch 52/2002/TTLT-BTC-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 52/2002/TTLT-BTC-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN về chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 52/2002/TTLT-BTC-BCN

 1. B CÔNG NGHI P-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2002/TTLT-BTC-BCN Hà N i , ngày 04 tháng 6 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B CÔNG NGHI P S 52/2002/TTLT-BTC-BCN NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ NGÀY 20/11/2001 C A LIÊN B TÀI CHÍNH - B CÔNG NGHI P T NG C C H I QUAN HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH ƯU ÃI THU I V I S N XU T XE HAI BÁNH G N MÁY VÀ NG CƠ XE HAI BÁNH G N MÁY Căn c Quy t nh s 38/2002/Q -TTg ngày 14/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý s n xu t l p ráp và nh p kh u linh ki n xe hai bánh g n máy; ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 2667/VPCP-KTTH ngày 21/5/2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c th c hi n Quy t nh s 38/2002/Q -TTg ngày 14/3/2002 c a Th tư ng Chính ph . Liên B Tài chính - B Công nghi p, sau khi th ng nh t v i T ng c c H i quan, hư ng d n s a i, b sung chính sách ưu ãi thu i v i s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy và ng cơ xe hai bánh g n máy quy nh t i Thông tư liên t ch s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 c a Liên B Tài chính - B Công nghi p - T ng c c H i quan như sau: 1. M c II c a Thông tư 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ư c s a i, b sung như sau: Thay th n i dung quy nh t i g ch u dòng th 6, M c II b ng n i dung m i dư i ây: " u tư s n xu t chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy là: doanh nghi p t b v n u tư và liên doanh s n xu t theo phương th c h p ng, góp v n, chia l i nhu n v i doanh nghi p khác (doanh nghi p trong nư c ho c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) s n xu t. Trư ng h p liên doanh v i doanh nghi p khác, ph i m b o các i u ki n: + Góp v n pháp nh t 30% tr lên n u liên doanh theo hình th c thành l p doanh nghi p m i; ho c góp v n th c hi n h p ng liên doanh liên k t v i ph n v n góp chi m t 30% v n th c hi n h p ng tr lên n u liên doanh trên cơ s h p ng. Trong trư ng h p góp v n theo h p ng, i tác ký h p ng v i doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy ph i là ơn v s n xu t ph tùng xe hai bánh g n máy. Ph n v n góp c a doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy ư c
 2. th c hi n dư i hình th c: góp v n b ng tài s n và/ho c góp v n b ng ti n. Góp v n b ng tài s n ph i là thi t b , công ngh liên quan tr c ti p n vi c s n xu t các chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy do doanh nghi p ăng ký; Góp v n b ng ti n ph i có ch ng t chuy n ti n qua ngân hàng. M i ho t ng góp v n ph i ư c th hi n rõ trên s sách k toán. + S n phNm t ho t ng liên doanh m b o cung c p cho s xe do doanh nghi p s n xu t, l p ráp." 2. M c III c a Thông tư 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ư c s a i, b sung như sau: 2.1. Thay th i m 1 thành i m 1 m i dư i ây: "1. Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy ph i u tư s n xu t chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy t t l n i a hoá t năm 2002 t i thi u là 20% tính trên toàn b s n phNm theo t l n i a hoá quy nh t i các Ph l c 2, 3, 4, 5 ban hành kèm theo Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001. Vi c u tư s n xu t các chi ti t, c m chi ti t, b ph n nêu trên ph i là các nh ng linh ki n thu c m t s trong các nhóm ph tùng ch y u như: ng cơ, khung, b ph n truy n ng. Chi ti t, c m chi ti t, b ph n thu c danh m c chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy thông d ng ã s n xu t trong nư c quy nh t i Ph l c s 08, ban hành kèm theo Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 không ư c ưa vào tính m c t l n i a hoá t i thi u nêu trên. i v i doanh nghi p s n xu t, l p ráp ng cơ và doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy có u tư s n xu t, l p ráp ng cơ ch ư c th c hi n chính sách ưu ãi thu theo t l n i a hoá i v i ng cơ trong trư ng h p u tư s n xu t (bao g m t s n xu t và liên doanh s n xu t) các chi ti t ng cơ t t l n i a hoá t i thi u là 20% tính trên toàn b ng cơ, trong ó ph n t s n xu t là t ch t o hoàn ch nh ư c ít nh t 1 chi ti t ho c c m chi ti t ch y u c a ng cơ theo quy nh c a B Công nghi p. T l 20% nêu trên ư c tính theo t l n i a hoá quy nh t i b n Ph l c s 06 ban hành kèm theo Thông tư này (thay th b n Ph l c s 6 ban hành kèm theo Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001). Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy có u tư s n xu t chi ti t, c m chi ti t, b ph n c a ng cơ l p ráp vào xe hai bánh g n máy do chính doanh nghi p s n xu t, l p ráp thì s chi ti t, c m chi ti t, b ph n c a ng cơ do doanh nghi p s n xu t ư c quy i tính vào t l n i a hoá c a xe hai bánh g n máy, k c trư ng h p t ng t l các chi ti t, c m chi ti t, b ph n ó không t t l 20% tính trên toàn b ng cơ. Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy mua ng cơ do các ơn v khác s n xu t, l p ráp, n u t l n i a hoá ng cơ do các ơn v này u tư s n xu t t t 20% tr lên thì doanh nghi p mua ng cơ m i ư c quy i tính vào t l n i a hoá c a s n phNm xe hai bánh g n máy do doanh nghi p s n xu t, l p ráp.
 3. Xe máy nguyên chi c, các chi ti t, c m chi ti t, b ph n c a xe máy ư c s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam ph i th c hi n: - Công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá; các chi ti t, c m chi ti t, b ph n thu c Danh m c hàng hoá thu c di n ph i áp d ng tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) ho c Tiêu chuNn Ngành (TCN) thì ph i công b ch t lư ng hàng hoá phù h p tiêu chuNn theo quy nh c a Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá. - Ghi nhãn hàng hoá theo hư ng d n t i Thông tư s 05/TT-BCN ngày 18/06/2001 c a B Công nghi p. 2.2. Thay th i m 5 b ng i m 5 m i dư i ây: "5. Tr c ti p nh p khNu chi ti t, c m chi ti t, b ph n; tr c ti p mua chi ti t, c m chi ti t, b ph n t các ơn v s n xu t trong nư c ho c i lý c a các ơn v s n xu t s n xu t, l p ráp; Th c hi n s n xu t, l p ráp s n phNm theo úng a di m ăng ký i lý c a ơn v s n xu t là i lý bán chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy theo giá do ơn v s n xu t n nh và hư ng hoa h ng do ơn v s n xu t tr . Hai bên giao và nh n i lý ph i ký k t h p ng i lý theo úng quy nh t i Lu t Thương m i. Trư ng h p doanh nghi p ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu u quy n ho c u thác nh p khNu qua doanh nghi p khác thì không ư c hư ng chính sách ưu ãi thu ." 2.3 - Thay th i m 6 b ng i m 6 m i dư i ây: "6. Th c hi n thanh toán 100% giá tr lô hàng nh p khNu qua Ngân hàng theo phương th c thanh toán b ng thư tín d ng (L/C) không hu ngang." 2.4 - B sung thêm m c 7 dư i ây: "7. Doanh nghi p ph i m b o Tiêu chuNn c a doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy theo xác nh n c a B Công nghi p." 3. M c IV c a Thông tư 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ư c s a i, b sung như sau: Thay th i m 4 thành i m 4 m i như sau: "4. i v i trư ng h p doanh nghi p u tư s n xu t ư c m t s chi ti t trong các c m chi ti t, ư c quy nh t l n i a hoá t i các b n ph l c 2, 3, 4, 5, 6, ban hành kèm theo Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001, thì doanh nghi p ư c t kê khai t l n i a hoá c a các chi ti t nhưng ph i m b o phù h p t l gi a giá tr chi ti t s n xu t ư c v i giá tr các c m chi ti t và t l n i a hoá c a các chi ti t không vư t quá m c t l n i a hoá quy nh cho c m chi ti t ó. Ví d : Theo b n ph l c t l n i a hoá ư c quy nh cho Gi m sóc sau là 1,8%. Nhưng doanh nghi p ã u tư s n xu t ư c b ph n lò xo. B ph n lò xo có giá tr b ng 20% giá tr c a giám sóc sau. Trư ng h p này, doanh nghi p ư c t kê khai t
 4. l n i a hoá chi ti t lò xo gi m sóc sau do doanh nghi p s n xu t là: 1,8% x 20% = 0,36%. Trư ng h p doanh nghi p s n xu t ư c toàn b gi m sóc sau, doanh nghi p tính t l n i a hoá 1,8%. 4. M c VII c a Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ư c s a i, b sung như sau: 4.1. Thay th i m 1 b ng i m 1 m i dư i ây: "1. Th t c và h sơ ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu : ư c áp d ng chính sách ưu ãi thu , doanh nghi p s n xu t l p ráp xe hai bánh g n máy ph i n p cho B Tài chính 04 b h sơ ăng ký th c hi n chính sách thu theo t l n i a hoá c a t ng lo i xe máy, ng cơ theo quy nh dư i ây: 1.1. B n kê khai, ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu c a t ng nhãn hi u xe hai bánh g n máy c th , theo hư ng d n t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001. Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy, ng cơ căn c t l (%) c a t ng chi ti t, c m chi ti t, b ph n... c a các lo i xe, ng cơ quy nh t i ph l c s 2, 3, 4, 5, 6 và hư ng d n t i M c IV, VI Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 và hư ng d n t i Thông tư này kê khai ăng ký. Trong quá trình th c hi n n u doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy, ng cơ không mua chi ti t, c m chi ti t, b ph n t các ơn v ã kê khai t i Ph l c 01 - M u 1B (ban hành kèm theo Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001) mà chuy n sang mua c a ơn v s n xu t khác thì trư c khi mua ho c không quá 15 ngày sau khi mua (tính t ngày ơn v bán hàng xu t hoá ơn bán hàng), doanh nghi p ph i có văn b n báo cáo v i B Tài chính gi i trình rõ lý do và năng l c s n xu t c a ơn v s n xu t m i. Vi c thay i ơn v cung c p ph tùng không ư c vư t quá 07 ơn v so v i s ơn v ã ăng ký. 1.2. B n ch p (có d u xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p) gi y ch ng nh n ăng ký thu c a doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy. i v i các i tác liên doanh ho c ơn v bán chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy, doanh nghi p ph i xu t trình b n xác nh n c a cơ quan qu n lý thu v danh m c các chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy ã s n xu t và tiêu th c a năm, quý trư c li n k v i th i gian ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu (theo Bi u s 1 ính kèm). 1.3. B n báo cáo tài chính doanh nghi p c a quý trư c li n k th i i m ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu . Trư ng h p, doanh nghi p ho t ng kinh doanh nhi u lĩnh v c thì doanh nghi p ph i n p b sung b ng kê chi ti t s dư các tài kho n: 211; 222; 230 trong ó ghi rõ ph n tài s n có liên quan n ho t ng s n xu t, l p ráp xe máy. 1.4. Các h sơ, ch ng t liên quan n u tư tr c ti p c a doanh nghi p s n xu t linh ki n, ph tùng g m: b n kê kèm theo b n sao (có xác nh n sao y b n chính c a doanh nghi p) các ch ng t mua máy móc, thi t b u tư s n xu t các chi ti t, c m
 5. chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy (hoá ơn mua c a các doanh nghi p trong nư c; h p ng nh p khNu, t khai nh p khNu, ch ng t thanh toán hàng nh p khNu); Kê khai rõ lo i máy móc thi t b ã u tư s n xu t lo i chi ti t, c m chi ti t, b ph n gì; năng l c s n xu t th c t . 1.5. H p ng liên doanh liên k t s n xu t chi ti t, c m chi ti t, b ph n và ch ng t chuy n ti n góp v n qua ngân hàng (n u góp v n b ng ti n) ho c các ch ng t liên quan n vi c góp v n b ng hi n v t. S lư ng và giá tr máy móc thi t b liên quan tr c ti p n vi c s n xu t chi ti t, c m chi ti t, b ph n xe hai bánh g n máy c a i tác liên doanh. 1.6. Văn b n xác nh n c a C c S h u Công nghi p thu c B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng liên quan n ki u dáng công nghi p, b n quy n, nhãn hi u hàng hoá i v i t ng s n phNm c th . nh hư ng ch p ki u dáng, nhãn hi u xe doanh nghi p ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu . 1.7. Văn b n xác nh n c a B Công nghi p v vi c doanh nghi p tiêu chuNn c a doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy (ch n p l n u khi ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu ). Sau 30 ngày, k t ngày nh n h sơ, B Tài chính sau khi tham kh o ý ki n tư v n c a t công tác liên ngành, có thông báo b ng văn b n vi c doanh nghi p ho c không i u ki n th c hi n chính sách ưu ãi thu . Trong trư ng h p i u ki n s thông báo rõ t l n i a hoá, m c thu nh p khNu t m áp d ng trong năm và s lư ng t i a b linh ki n xe hai bánh g n máy mà doanh nghi p ư c phép nh p khNu s n xu t, l p ráp trong m t năm tính theo năm dương l ch (dư i ây g i là công su t t ng h p). B Tài chính có văn b n hư ng d n c th v công su t t ng h p. Trư ng h p doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy xu t khNu thì không h n ch s lư ng b linh ki n xe hai bánh g n máy nh p khNu l p ráp s n phNm xu t khNu. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, n u không th c hi n y , úng trách nhi m và nghĩa v quy nh trong gi y phép u tư ho c t nguy n áp d ng quy nh v công su t t ng h p ch ư c nh p khNu b linh ki n s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy v i s lư ng theo công su t t ng h p. Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ng cơ và doanh nghi p s n xu t, l p xe hai bánh g n máy có u tư s n xu t, l p ráp ng cơ xu t khNu và tiêu th trong nư c (k c t cung c p cho ho t ng s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy c a chính doanh nghi p) không b h n ch v s lư ng b linh ki n ng cơ nh p khNu. B Tài chính óng d u xác nh n ã ăng ký vào 04 b h sơ và g i tr doanh nghi p 01 b doanh nghi p làm th t c nh p khNu, ng th i g i b h sơ ã óng d u xác nh n và b n Thông báo c a B Tài chính cho: - C c H i quan t nh, thành ph nơi doanh nghi p óng tr s chính ho c H i quan nơi g n nh t ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu . - B Công nghi p ph i h p qu n lý.
 6. Căn c t l n i a hoá và công su t t ng h p theo thông báo c a B Tài chính; thu su t thu nh p khNu theo t l n i a hoá quy nh cho s n phNm xe máy, ng cơ; Cơ quan H i quan th c hi n ki m tra vi c tính thu c a doanh nghi p và thu thu nh p khNu. Sau th i gian 30 ngày (ba mươi ngày) k t khi hoàn thành th t c H i quan, doanh nghi p có trách nhi m chuy n b h sơ lô hàng nh p khNu (b n sao có óng d u xác nh n c a cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu) cho cơ quan H i quan nơi ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu theo dõi và quy t toán thu theo t l n i a hoá th c t . Trư ng h p cơ quan H i quan phát hi n doanh nghi p nh p khNu không úng các danh m c m t hàng doanh nghi p ã kê khai ho c doanh nghi p nh p khNu nhưng không i u ki n quy nh t i m c III Thông tư s 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 và i m 2 Thông tư này thì không cho áp d ng thu su t thu nh p khNu theo t l n i a hoá và th c hi n truy thu thu nh p khNu theo quy nh c a Bi u thu nh p khNu hi n hành. Doanh nghi p có trách nhi m kê khai y s lư ng t ng lo i chi ti t, c m chi ti t, b ph n nh p khNu, tính thu và th c hi n m s theo dõi hàng nh p khNu theo quy nh c a cơ quan H i quan. T ng c c H i quan hư ng d n H i quan a phương theo dõi hàng nh p khNu v a m b o thu n l i cho doanh nghi p, v a ph i qu n lý ch t ch tránh l i d ng tr n thu nh p khNu ho c nh p vư t công su t t ng h p. Trư ng h p doanh nghi p nh p khNu chi ti t, b ph n c a s n phNm trong nhi u l n, m i l n ch có m t s lo i thì doanh nghi p ph i ăng ký và quy t toán v i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu. Trong th i h n 90 ngày (chín mươi ngày) k t ngày nh p khNu lô hàng u tiên, doanh nghi p ph i th c hi n quy t toán v i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu và chuy n b h sơ v cơ quan h i quan nơi ăng ký th c hi n chính sách ưu ãi thu . N u trong th i h n quy nh, doanh nghi p không th c hi n quy t toán ho c quy t toán nhưng hàng nh p khNu không phù h p v i b n ăng ký thì cơ quan H i quan nơi nh p khNu không th c hi n tính và thu thu nh p khNu theo t l n i a hoá cho nh ng lô hàng nh p khNu ti p theo và th c hi n truy thu thu nh p khNu theo quy nh c a Bi u thu nh p khNu i v i các lô hàng ã nh p khNu nhưng chưa quy t toán. Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n doanh nghi p có vi ph m, C c H i quan a phương các t nh, thành ph có trách nhi m báo cáo ngay nh ng sai ph m c a các doanh nghi p n B Tài chính, B Công nghi p, T ng c c H i quan." 4.2. Thay th n i dung quy nh t i g ch u dòng th 3, i m 2.2, m c 2 b ng n i dung m i dư i ây: "Danh m c v s lư ng và t l (%) các ph tùng, chi ti t c a t ng lo i (nhãn hi u) xe hai bánh g n máy c th doanh nghi p th c t ã nh p khNu; i chi u v i s lư ng, ch ng lo i nh p khNu trên s theo dõi nh p khNu theo quy nh c a T ng c c H i quan; Các ch ng t thanh toán hàng nh p khNu; i chi u v i công su t t ng h p B Tài chính thông báo, xác nh s b linh ki n nh p khNu vư t công su t." 4.3. B sung vào cu i g ch u dòng th 4, i m 2.2, m c 2 n i dung sau: "Khi th c hi n quy t toán, không tính vào t l n i a hoá s n phNm i v i các chi ti t, c m chi ti t, b ph n dư i ây:
 7. + Chi ti t, c m chi ti t, b ph n mua t các ơn v buôn bán ph tùng (tr các i lý c a các ơn v s n xu t). + Chi ti t, c m chi ti t, b ph n mua t các ơn v v a tr c ti p s n xu t v a mua ngoài v bán nhưng không ch ng minh ư c s ph tùng, linh ki n doanh nghi p ã mua là do ơn v ó t s n xu t. + Chi ti t, c m chi ti t, b ph n mua t các ơn v có s thay i so v i ăng ký nhưng không báo cáo v i B Tài chính ho c ngoài 07 ơn v ư c phép thay i so v i ăng ký. + Mua ph tùng, linh ki n không m b o quy nh v tiêu chuNn ch t lư ng và ghi nhãn hàng hoá theo quy nh t i i m 1, m c III Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN- TCHQ ngày 20/11/2001, ã ư c thay th t i i m 2.1, m c 2 Thông tư này. 5. Thay th toàn b M c VIII c a Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ thành n i dung m i như sau: "VIII. X lý vi ph m: 1. Doanh nghi p s b truy thu thu nh p khNu theo m c thu su t thu nh p khNu c a xe hai bánh g n máy nguyên chi c ( ng cơ nguyên chi c) và x ph t theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu n u vi ph m m t trong các trư ng h p dư i ây: 1.1. u tư s n xu t linh ki n không t t l n i a hoá t i thi u là 20% t năm 2002 i v i xe hai bánh g n máy ho c ng cơ xe hai bánh g n máy theo quy nh i m 1, m c III Thông tư s 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001, ã ư c thay th t i i m 2.1, m c 2 Thông tư này. 1.2. ăng ký là chi ti t, c m chi ti t, b ph n s n xu t trong nư c nhưng th c t là nh p khNu ho c mua ph tùng, linh ki n nh p khNu, mua không có hoá ơn ch ng t h p pháp; mua hoá ơn bán hàng h p th c hoá ph tùng mua không h p pháp. 1.3. Các hành vi vi ph m, gian l n khác trong kê khai và quy t toán thu nh p khNu theo t l n i a hoá. 2. Ph n nh p khNu vư t công su t t ng h p do B Tài chính thông báo i v i b linh ki n xe hai bánh g n máy thì ngoài vi c x lý truy thu và ph t theo quy nh t i i m 1, doanh nghi p s b tr s lư ng b linh ki n nh p vư t vào công su t t ng h p c a năm ti p theo. 3. ăng ký nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy xu t khNu nhưng th c t không xu t khNu thì ngoài vi c x lý truy thu theo i m 1, doanh nghi p còn b ph t 5 l n s thu truy thu. 4. Trư ng h p bán b linh ki n nh p khNu ho c chuy n cho doanh nghi p khác l p ráp b linh ki n nh p khNu; T ch c l p ráp xe máy ngoài a i m ăng ký thì ngoài vi c truy thu và ph t theo quy nh t i i m 1, doanh nghi p không ư c ti p t c ư c hư ng chính sách ưu ãi thu theo quy nh t i Thông tư này.
 8. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 29/03/2002 là ngày Quy t nh s 38/2002/Q -TTg ngày 14/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý s n xu t, l p ráp và nh p khNu linh ki n xe hai bánh g n máy có hi u l c thi hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i Liên B Tài chính - B Công nghi p và T ng c c H i quan x lý k p th i. DANH M C T L PH N TRĂM LINH KI N, CHI TI T NG CƠ XĂNG 4 KỲ XE HAI BÁNH G N MÁY T 50 CC N 125 CC Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 04/06/2002 c a liên B Tài chính- B Công nghi p (Ph l c 6) TT Tên ph tùng, chi ti t ơn S T l v lư ng (%) 1 2 3 4 5 I C mn p y u xy lanh 2.29 1 N p u 4 l (n p ch th p) Chi c 1 0.51 2 N p ph i u xy lanh Chi c 1 0.34 3 N p trái u xy lanh Chi c 1 0.34 4 N p l ch nh xupáp Chi c 2 0.20 5 Bulông, ai c, gioăng, m và các chi ti t khác 0.90 II C m u xy lanh 11.40 6 u xy lanh Chi c 1 5.51 7 ng d n hư ng xupáp n p Chi c 1 0.05 8 ng d n hư ng xupáp x Chi c 1 0.05 9 Gioăng quy lát Chi c 1 0.72 10 Xi lanh Chi c 1 3.50 11 Bulông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 1.57 III C m thân máy 10.34 12 L c máy ph i Chi c 1 4.03 13 Gioăng l c máy Chi c 1 0.35
 9. 14 L c máy trái Chi c 1 5.43 15 Bulông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.53 IV N p y thân máy ph i 5.26 16 N p y máy ph i Chi c 1 3.00 17 Gioăng n p máy ph i Chi c 1 0.50 18 B thư c ô nh t Chi c 1 0.12 19 C n Ny ly h p Chi c 1 0.10 20 C t bán nguy t Chi c 1 0.87 21 S t Ny Chi c 1 0.10 22 Kh p ly h p Chi c 1 0.01 23 Bulông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.56 V N p y thân máy trái (che vô lăng i n) 4.40 24 N p máy trái Chi c 1 2.90 25 Mang cá (che BR ch ng) Chi c 1 0.80 26 C m công t c báo èn s C m 1 0.20 27 Bulông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.50 VI C m tr c khu u/Pit tông 12.76 28 B tr c khu u C m 1 7.02 29 B séc măng (vòng găng) B 1 2.18 30 Pit tông Chi c 1 2.56 31 Ch t pít tông Chi c 1 0.50 32 Bulông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.50 VII B ly h p B 14.74 33 N p ly h p Chi c 1 1.03 34 ĩa lái côn Chi c 1 1.50 35 Lõi ly h p Chi c 1 1.11 36 T m ma sát Chi c 3 1.08 37 V ngoài ly h p m t chi u Chi c 1 1.75 38 Bánh răng chuy n ng 17T Chi c 1 1.16 39 Máng ng d u Chi c 1 1.00
 10. 40 V ly h p Chi c 1 1.10 41 ĩa thép Chi c 3 1.15 42 ĩa ma sát Chi c 4 1.05 43 ĩa nén Chi c 1 1.15 44 T m Chi c 1 1.16 45 Bulông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác Chi c 3 0.50 VIII Tr c cam/Xupap 5.89 46 C m tr c cam Chi c 1 3.85 47 C n ch n cam gi m áp Chi c 1 0.03 48 Cò m Chi c 2 0.23 49 B c tr c cò m Chi c 2 0.22 50 Xupap hút Chi c 1 0.46 51 Xupap th i Chi c 1 0.46 52 Lò xo ngoài xupap Chi c 2 0.02 53 Lò xo ngoài xupap Chi c 2 0.02 54 Bu lông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.60 IX Xích cam/Cơ c u i u ch nh xích cam 2.49 55 Bánh răng cam Chi c 1 0.05 56 C n i u ch nh xích cam Chi c 1 0.10 57 Lò xo i u ch nh Chi c 1 0.10 58 Bánh hư ng d n xích cam Chi c 1 0.15 59 Tr c bánh xe d n hư ng xích cam Chi c 1 0.20 60 Xích cam Chi c 1 1.34 61 Bu lông ch n lò xo i u ch nh xích Chi c 1 0.05 62 Bu lông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.50 X B phát i n 2.49 63 Vô lăng i n Chi c 1 0.98 64 Cu n l a Chi c 1 0.23 65 Mâm l a Chi c 1 0.78 66 Bu lông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.50
 11. XI Ly h p kh i ng 2.66 67 Mâm y b tăng cam Chi c 1 0.27 68 Xích Chi c 1 1.00 69 ĩa Chi c 1 0.54 70 B kh p chuy n ng m t chi u Chi c 1 0.65 71 Bu lông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.20 XII C m kh i ng/Cơ c u kh i ng b ng 4.68 chân 72 Ch i than quét Chi c 1 0.10 73 Bánh răng kéo xích Chi c 1 0.15 74 C m mô tơ Chi c 1 1.53 75 B gi m t c Chi c 1 0.20 76 Bánh răng gi m t c Chi c 1 0.20 77 Bánh răng kh i ng Chi c 1 0.23 78 Bánh răng trung gian Chi c 1 0.21 79 C t kh i ng Chi c 1 1.36 80 Lò xo hoàn l c Chi c 1 0.10 81 Chén gi lò xo Chi c 1 0.10 82 Bu lông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.50 XIII B bơm d u 1.25 83 m Chi c 1 0.05 84 Thân bơm d u Chi c 1 0.50 85 V bơm d u Chi c 1 0.10 86 Rô to trong Chi c 1 0.05 87 Rô to ngoài Chi c 1 0.05 88 Bu lông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.50 XIV Cơ c u b is 89 G p sang s Chi c 2 0.10 90 Ch t d n hư ng g p sang s Chi c 2 0.05 91 K p ch t d n hư ng g p sang s Chi c 2 0.05 92 Tr ng s Chi c 1 0.20
 12. 93 Công t c is Chi c 1 0.01 94 Công t c èn mo Chi c 1 0.01 95 Ch t tr ng s Chi c 4 0.10 96 C n ch n ch t s Chi c 1 0.01 97 C t is Chi c 1 1.10 98 C n móc s Chi c 1 0.21 99 Bu lông, ai c, gioăng m và các chi ti t khác 0.50 XV C m truy n h p s 11.01 100 C t sơ c p và BR trên s 1 Chi c 1 0.63 101 C t th c p Chi c 1 0.64 102 BR s 1 bên trên Chi c 1 0.90 103 BR s 1 bên dư i Chi c 1 0.80 104 BR s 2 bên trên Chi c 1 0.81 105 BR s 2 bên dư i Chi c 1 0.81 106 BR s 3 bên trên Chi c 1 0.88 107 BR s 3 bên dư i Chi c 1 0.80 108 BR s 4 bên trên Chi c 1 0.81 109 BR s 4 bên dư i Chi c 1 0.81 110 BR ch ng Chi c 1 0.81 111 Lò xo ĩa khoá tr ng s Chi c 1 0.21 112 ĩa khoá tr ng s Chi c 1 0.10 113 Vòng m, gioăng ph t, vòng bi và các chi ti t 2.00 khác XVI. Ch hoà khí (Carbuarator) B 1 6.00 T ng c ng 100.00 B N XÁC NH N NĂNG L C S N XU T PH TÙNG XE G N MÁY (M u s 1 ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 4/6/2002 c a liên B Tài chính - B Công nghi p) Tên ơn v : - Gi y phép ăng ký kinh doanh s :
 13. - a i m s n xu t, kinh doanh (ghi rõ tên ư ng, ph , s nhà,...) - ăng ký n p thu t i cơ quan thu : - Mã s thu c a ơn v : - Th c hi n ch k toán: - S d ng hoá ơn c a B Tài chính; hay t in. - Liên doanh s n xu t ph tùng, linh ki n xe g n máy v i các ơn v : + Doanh nghi p....... H p ng liên doanh ký ngày..... tháng...... năm....... + ................ 1. Tình hình u tư s n xu t ph tùng xe g n máy ( n th i i m ki m tra): - T ng s v n u tư s n xu t ph tùng xe g n máy: - Trong ó: Giá tr máy móc, thi t b : Nhà xư ng: Tài s n khác: 2. Máy móc, thi t b tham gia s n xu t ph tùng xe g n máy: S Tên mã hi u, ơn S Nguyên giá T ng Ghi chú TT v tính lư ng máy móc, nguyên giá tính năng k thu t thi t b máy móc, ch y u c a thi t b máy móc, thi t b 1 2 3 4 5 6=4x5 7 C ng: 3. Các lo i ph tùng xe g n máy do ơn v s n xu t:
 14. S Tên ph tùng ơn S lư ng s n xu t Ghi chú (ghi rõ m c , TT v nguyên li u u vào dùng tính cho s n xu t) Năm Quý li n k trư c v i th i i m ki m tra 1 2 3 4 5 6 Ví d : 1 Vành xe máy Chi c 8000 3000 S n xu t t nguyên li u thép t m, m , c l hoàn ch nh t i ơn v 2 Ch hoà khí B 1000 200 Mua các linh ki n, ph tùng v l p ráp t i ơn v 3 Gi m sóc ôi 1000 250 S n xu t v nh a, v trư c thép. Các linh ki n, ph tùng khác mua v l p ráp t i ơn v Ngày..... tháng..... năm 2002 Cán b cơ quan thu ki m tra Ngư i l p bi u (ghi rõ ngày ki m tra, ch c v , h tên) (ghi rõ ch c v , h tên) Xác nh n c a Th trư ng Xác nh n c a Giám c cơ quan thu doanh nghi p (ký tên, óng d u) (ký tên, óng d u) -------------------------------- Gi i thích cách l p b n xác nh n: - Khi ơn v có yêu c u xác nh n năng l c s n xu t ph tùng xe máy, ơn v ch ng l p biên b n xác nh n kèm theo công văn g i cơ quan thu nơi ơn v ăng ký n p thu ti n hành ki m tra. - T ng v n u tư s n xu t ph tùng xe g n máy: Ch ghi v n u tư s n xu t ph tùng xe máy. Trư ng h p ơn v ngoài s n xu t ph tùng xe máy còn s n xu t các s n phNm khác thì ph i th ng kê tách riêng v n u tư s n xu t ph tùng xe máy. N u không phân chia tách riêng ư c thì l y ch tiêu doanh thu bán hàng phân chia. Ví d : T ng v n u tư c a ơn v là 10 t ; doanh thu bán chi ti t ph tùng xe máy trong
 15. kỳ là 50 t và doanh thu bán các s n phNm khác 50 t , như v y v n u tư s n xu t ph tùng xe máy là 5 t . Các ch tiêu giá tr máy móc thi t b , nhà xư ng: Ghi nguyên giá tài s n c nh theo s cu i kỳ trên b ng t ng k t tài s n c a ơn v . Nguy n Xuân Chu n Vũ Văn Ninh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản