Thông tư liên tịch 62/1998/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 62/1998/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 62/1998/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về việc quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu các dự án BOT nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 62/1998/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé C«ng nghiÖp sè 62/1998/TTLT- BTC-BCN ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông tiÒn b¸n hå s¬ mêi thÇu c¸c dù ¸n BOT níc ngoµi - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 23/11/1993 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ ®Çu t theo h×nh thøc Hîp ®ång X©y dùng - Kinh doanh - ChuyÓn giao. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16/7/1996 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu vµ Th«ng t liªn Bé sè 02/TTLB ngµy 25/2/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - Bé X©y dùng - Bé Th ¬ng m¹i híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu. - C¨n cø c¸c QuyÕt ®Þnh cña Thñ t íng ChÝnh phñ giao nhiÖm vô cho Bé C«ng nghiÖp lµ c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn triÓn khai c¸c dù ¸n BOT ngµnh ®iÖn. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn vµ triÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n BOT ngµnh ®iÖn, Bé Tµi chÝnh vµ Bé C«ng nghiÖp thèng nhÊt quy ®Þnh c¸c néi dung chñ yÕu trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông tiÒn b¸n hå s¬ mêi thÇu c¸c dù ¸n BOT ngµnh ®iÖn nh sau: I. C¸c quy ®Þnh chung: 1. C¸c ho¹t ®éng phôc vô cho c«ng t¸c mêi thÇu, xÐt thÇu c¸c dù ¸n BOT cña níc ngoµi do Bé C«ng nghiÖp qu¶n lý ® îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tù c©n ®èi chi phÝ. Bé Tµi chÝnh kh«ng cÊp ph¸t tõ ng©n s¸ch ®Ó phôc vô cho nhu cÇu chi cña c¸c ho¹t ®éng nµy. 2. Tuú theo tÝnh chÊt, quy m« cña tõng gãi thÇu, bªn mêi thÇu (Bé C«ng nghiÖp) ®îc ®Þnh ra møc thu cña tõng Hå s¬ mêi thÇu. Møc gi¸ nµy ® - îc x©y dùng trªn c¸c kho¶n chi hîp lý ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc II cña Th«ng t nµy. TiÒn thu ®îc do b¸n hå s¬, Bé C«ng nghiÖp ®îc gi÷ l¹i ®Ó trang tr¶i cho c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c mêi thÇu vµ xÐt thÇu. 3. C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c mêi thÇu, xÐt thÇu ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. II. C¸c quy ®Þnh cô thÓ: 1. Kho¶n thu tõ tiÒn b¸n hå s¬ mêi thÇu: Bé C«ng nghiÖp ph¶i göi vµo tµi kho¶n cña Bé më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. 2. C¸c kho¶n chi ®îc quy ®Þnh nh sau:
  2. 2 - Chi phÝ cho c«ng t¸c kiÓm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n bao gåm c¶ tiÒn ¨n, ë, ®i l¹i; - Chi phÝ phôc vô cho c«ng t¸c triÓn khai dù ¸n: thuª, mua c¸c ph ¬ng tiÖn lµm viÖc, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, mua tµi liÖu. TËp huÊn, híng dÉn nghiÖp vô, in Ên, dÞch thuËt tµi liÖu, v¨n phßng phÈm... - Thuª t vÊn tham gia nghiªn cøu ®¸nh gi¸ dù ¸n. - Thuª luËt s t vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý. - Båi dìng cho c¸c thµnh viªn Héi ®ång xÐt thÇu. III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. C¨n cø vµo tõng giai ®o¹n cô thÓ, khèi lîng c«ng viÖc vµ tuú theo tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång BOT ®· ® îc ký kÕt, mçi quý Bé C«ng nghiÖp lËp nhu cÇu chi tiªu göi Kho b¹c Nhµ níc cÊp ph¸t theo tiÕn ®é dù ¸n. 2. Hµng n¨m Bé C«ng nghiÖp ph¶i quyÕt to¸n c¸c kho¶n thu chi tµi chÝnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mêi thÇu, xÐt thÇu vµ cã b¸o c¸o göi Bé Tµi chÝnh. Khi kÕt thóc dù ¸n, sè tiÒn thu ®îc do b¸n tµi liÖu mêi thÇu nÕu lín h¬n chi phÝ ®· ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm II phÇn 2, Bé C«ng nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nép hÕt vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01/01/1998. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c hai Bé sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu, söa ®æi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản