Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
45
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN về việc hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN

 1. B TÀI CHÍNH-B THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA S N-NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/2003/TTLT-BTC-BTS- Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2003 NHNN THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B THU S N - NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN NGÀY 28/07/2003 HƯ NG D N X LÝ N VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N ÓNG M I, C I HOÁN TÀU ÁNH B T VÀ TÀU DNCH V ÁNH B T H I S N XA B THEO QUY T NNH S 89/2003/Q -TTG NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Tri n khai th c hi n Quy t nh s 89/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp x lý n vay v n u tư phát tri n óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b ; Liên b B Tài Chính - B Th y s n - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n Quy t nh s 89/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph như sau: A. NH NG QUI NNH CHUNG I. NGUYÊN T C CHUNG: Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; B trư ng các B ang qu n lý các ch u tư óng tàu t ngu n v n tín d ng u tư ưu ãi c a Nhà nư c ch trì, ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Thu s n, Qu H tr Phát tri n và các Ngân hàng thương m i Nhà nư c t ch c ch o vi c phân lo i n , chuy n i ch u tư và x lý n vay; quy t nh thành l p H i ng phân lo i ch u tư, nh giá bán u giá tài s n (sau ây g i t t là H i ng) th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph . II. PH M VI X LÝ: Thông tư liên t ch này hư ng d n phân lo i, x lý n vay v n tín d ng u tư phát tri n t i Qu H tr phát tri n và các Ngân hàng thương m i Nhà nư c (sau ây g i chung là t ch c cho vay) óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b theo Quy t nh s 393/TTg ngày 09 tháng 6 năm 1997, Quy t nh s 159/1998/Q -TTg ngày 03 tháng 9 năm 1998 và Quy t nh s 64/2000/Q -TTg ngày 07 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . III. I TƯ NG ÁP D NG:
 2. 1- Các doanh nghi p Nhà nư c; 2- Các h p tác xã, t h p tác; 3- Doanh nghi p tư nhân, Công ty c ph n, Công ty trách nhi n h u h n; 4- H ngư dân; Sau ây ư c g i chung là ch u tư. B. NH NG QUI NNH C TH I. I U CH NH M C LÃI SU T VAY VÀ TH I H N CHO VAY: 1. i u ch nh m c lãi su t cho vay: - Áp d ng m c lãi su t cho vay 5,4%/năm cho t t c các d án có s dư n trong h n n 31 tháng 12 năm 2002. i v i dư n ã quá h n n ngày 31 tháng 12 năm 2002 áp d ng m c lãi su t quá h n b ng 130% lãi su t dư n trong h n. Các m c lãi su t này ư c tính t 01/01/2003. - S lãi phát sinh trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 chưa tr , ch u tư v n ph i tr cho t ch c cho vay theo lãi su t quy nh ghi trong h p ng tín d ng. - S lãi ã thu theo m c lãi su t cũ k t 01 tháng 01 năm 2003 n th i i m x lý, các t ch c cho vay tính l i theo m c lãi su t m i. S ti n chênh l ch lãi su t ư c tr vào kho n lãi ph i thu c a các tháng ti p theo. - Vi c c p bù chênh l ch lãi su t cho các t ch c cho vay th c hi n theo các qui nh hi n hành. 2. i u ch nh th i h n vay: Các t ch c cho vay qui nh c th th i h n cho vay, kỳ h n tr n i v i t ng d án nhưng không ư c vư t quá 12 năm, k t ngày rút v n vay u tiên. II. THÀNH L P H I NG PHÂN LO I CH U TƯ, NNH GIÁ BÁN U GIÁ TÀI S N 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( i v i d án do a phương qu n lý), B trư ng ( i v i d án do B qu n lý) ch n thành viên và ra quy t nh thành l p H i ng phân lo i ch u tư, nh giá, bán u giá tài s n thu h i n cho Nhà nư c (sau ây ư c g i chung là H i ng). H i ng do Phó ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( i v i d án do a phương qu n lý) ho c lãnh o c p B ( i v i d án do B qu n lý) làm Ch t ch H i ng, hai Phó ch t ch là i di n lãnh o c a t ch c cho vay (Phó ch t ch thư ng tr c) và S Tài chính - V t giá. Thành viên c a H i ng ph i có i di n c a S Tư pháp, S Thu s n ho c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Chi c c b o v ngu n l i th y s n.
 3. H i ng ho t ng theo qui ch do Ch t ch H i ng ban hành và t ch m d t ho t ng sau khi k t thúc x lý n . 2. Khi ti n hành nh giá, bán u giá con tàu, H i ng có th u quy n cho Trung tâm bán u giá t ch c th c hi n ho c tr c ti p th c hi n trong trư ng h p a phương chưa có Trung tâm bán u giá. 3. T ch c cho vay b trí nơi làm vi c, phương ti n làm vi c cho H i ng. Trong quá trình ho t ng H i ng ư c s d ng con d u c a U ban nhân dân t nh ( i v i H i ng do t nh thành l p) và B ( i v i H i ng do B thành l p). III. PHÂN LO I CH U TƯ VÀ X LÝ N VAY: H i ng phân lo i ch u tư, nh giá bán u giá tài s n th c hi n phân lo i ch u tư x lý n vay theo nguyên t c: 1. Ch u tư s n xu t kinh doanh có hi u qu là các ch u tư ang tr ư cn (g c và lãi) theo úng h p ng tín d ng. Trư ng h p này, n u có nhu c u ch u tư ư c mua l i con tàu ang s d ng và ph i tr ngay m t l n s n g c còn l i cho t ch c cho vay; ho c n u có nhu c u vay thêm v n thì các Ngân hàng thương m i Nhà nư c xem xét cho vay ti p theo qui nh hi n hành v cho vay thương m i. 2. Ch u tư có kh năng tr n nhưng chây ỳ, không ch u tr n , bao g m: ch u tư có ngu n thu, ch u tư có các tài s n khác tr n và t ch c cho vay ã nhi u l n ki m tra, yêu c u tr n nhưng không ch u tr n . Trư ng h p này t ch c cho vay không cho gia h n n , giãn n . H i ng ti n hành ki m tra, l p biên b n yêu c u ch u tư tr ngay toàn b s n n h n theo h p ng tín d ng ã ký. Trong th i h n 06 tháng, k t ngày l p biên b n ki m tra ch u tư v n không tr n vay thì t ch c cho vay có văn b n báo cáo H i ng yêu c u l p biên b n thu h i con tàu, bán u giá thu h i n vay theo qui nh. 3. Ch u tư s d ng v n sai m c ích, bao g m: ch u tư s d ng v n vay vào m c ích khác n m ngoài d án ư c duy t; ch u tư s d ng tàu thuy n vào m c ích khác không ph c v cho vi c ánh b t xa b như v n chuy n hàng hoá, cho thuê tàu thu ti n. H i ng ki m tra, l p biên b n kê biên tài s n hình thành t ngu n v n vay; chuy n tài s n kê biên thành tài s n th ch p thu h i n và chuy n s dư n còn l i sang kho n vay thương m i i v i trư ng h p ch u tư vay v n t i Ngân hàng thương m i Nhà nư c. Trư ng h p ch u tư vay v n t i Qu H tr phát tri n thì toàn b s dư n còn l i ph i chuy n sang áp d ng lãi su t vay thương m i (m c lãi su t do Qu H tr phát tri n qui nh trên cơ s lãi su t cho vay bình quân c a các ngân hàng thương m i trên cùng a bàn t i th i i m chuy n n ). Trong th i h n 03 tháng k t ngày l p biên b n, n u ch u tư v n không tr h t n , H i ng ti n hành bán u giá con tàu và các tài s n th ch p khác thu h i n .
 4. 4. Ch u tư s n xu t kinh doanh thua l , i s ng g p khó khăn ho c tàu n m b không i s n xu t ho c s n xu t c m ch ng: 4.1. Các ch u tư có tay ngh , có kh năng t ch c s n xu t kinh doanh chưa tr ư c n úng h n do thi u v n ho c do nguyên nhân khách quan, bao g m: do thay i cơ ch , chính sách c a Nhà nư c. T ch c cho vay xem xét cho gia h n n , giãn n , nh l i kỳ h n tr n thích h p trên cơ s tình hình s n xu t kinh doanh và kh năng tài chính c a t ng ch u tư nhưng th i h n cho vay t i a là 12 năm, k t ngày rút v n vay u tiên ho c n u ch u tư có phương án s n xu t kinh doanh có hi u qu thì các Ngân hàng thương m i Nhà nư c xem xét cho vay ti p theo quy ch cho vay thương m i hi n hành, m b o thu h i n g c và lãi khi n h n. Sau khi ã x lý ng b các bi n pháp nêu trên mà ch u tư v n không tr ư c n vay theo h p ng tín d ng thì t ch c cho vay có văn b n ngh Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( i v i d án do a phương qu n lý) ho c B trư ng ( i v i d án do B qu n lý), th c hi n chuy n i ch u tư. 4.2. Các ch u tư g p r i ro b t kh kháng: tàu b m, b m t tích do thiên tai; tàu b tàu nư c ngoài âm chìm, b t gi không tr ; ch tàu b ch t ho c b Toà án tuyên b ã ch t theo qui nh c a pháp lu t, m t tích, m au lâu ngày không có ngư i thay th t ch c s n xu t kinh doanh, không có ngư i th a k và tài s n tr n ; doanh nghi p b phá s n, gi i th không có kh năng tr n . T ch c cho vay hư ng d n ch u tư l p h sơ ho c l p h sơ cho ch u tư ( i v i các kho n vay không còn ch u tư) theo qui nh t i Thông tư này g i t ch c cho vay t ng h p h sơ, báo cáo B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph quy t nh x lý. 4.3. Các ch u tư tàu n m b không i s n xu t, ch tàu c tình tàu n m b không b o qu n làm hư h ng th t thoát tài s n ho c s n xu t c m ch ng mà không có phương án x lý có hi u qu thì H i ng xem xét t ng trư ng h p c th l p biên b n, th c hi n chuy n i ch u tư. IV. V BÁN U GIÁ, X LÝ SAU BÁN U GIÁ Sau khi phân lo i n vay, vi c bán con tàu thu h i n và chuy n i ch u tư ư c th c hi n thông qua bán u giá con tàu. 1. V bán u giá con tàu: - H i ng u quy n cho Trung tâm bán u giá nh giá con tàu và bán u giá công khai không h n ch , không phân bi t i tư ng mua tàu. H p ng u quy n bán u giá ư c ký k t gi a H i ng v i Trung tâm bán u giá, t ch c cho vay và ch u tư. Trong ó, giá kh i i m ư c xác nh khi nh giá con tàu do Trung tâm bán u giá th c hi n v i s tham gia c a t ch c cho vay. Trư ng h p t i a phương không có Trung tâm bán u giá, H i ng tr c ti p th c hi n vi c nh giá, bán u giá và có s tham gia c a ch u tư.
 5. - N i dung, trình t , th t c liên quan n nh giá và bán u giá con tàu ph i phù h p v i Quy ch bán u giá tài s n ban hành kèm theo Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph . - Ngư i mua con tàu ư c mi n l phí trư c b khi ngư i mua ăng ký quy n s h u, quy n s d ng con tàu. 2. X lý sau bán u giá: 2.1. Trư ng h p ngư i mua tr ti n ngay m t l n giá tr con tàu khi bán u giá, thì không ph i th c hi n các i u ki n do t ch c cho vay qui nh. Các cơ quan có liên quan t o m i i u ki n cho ngư i mua tàu làm các th t c ăng ký, chuy n s h u con tàu. Toàn b ti n bán u giá thu ư c sau khi ã tr các chi phí cho vi c bán u giá ư c chuy n tr cho t ch c cho vay; n u th a chuy n tr cho ch u tư cũ, n u còn thi u ch u tư cũ ph i nh n n v i t ch c cho vay v i lãi su t 5,4%/năm và tr d n trong 2 năm k t khi bán u giá xong con tàu. Trư ng h p ch u tư cũ không tr ph n n này thì t ch c cho vay ph i h p v i chính quy n a phương xem xét t ng trư ng h p ti n hành phát m i tài s n khác c a ch u tư cũ theo qui nh c a pháp lu t thu h i n g c và lãi. N u ch u tư ó không có tài s n ho c giá tr tài s n thu ư c sau khi phát m i không tr n thì ch u tư l p h sơ theo qui nh t i Thông tư này g i t ch c cho vay báo cáo B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph quy t nh x lý. 2.2. Trư ng h p ngư i mua không có kh năng tr ngay m t l n giá tr con tàu theo k t qu u giá thì v n ph i tr ngay s ti n l n u t i thi u b ng 50% giá tr ã trúng th u và nh n n v i t ch c cho vay s ti n còn l i, v i i u ki n là: Có năng l c, trình qu n lý, khai thác tàu có hi u qu ư c cơ quan qu n lý thu s n (S Th y S n ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) xác nh n; ph i có các i u ki n vay do t ch c cho vay qui nh, áp d ng m c lãi su t 5,4%/năm cho các d án ti p t c dùng tàu ánh b t cá xa b . Trư ng h p ch u tư s d ng tàu vào m c ích khác áp d ng m c lãi su t như qui nh t i i m 3 m c III ph n B. Th i gian cho vay i v i kho n n vay còn l i c ng c th i h n vay c a ch u tư cũ không vư t quá 12 năm, k t ngày rút ti n vay. Trình t x lý kho n chênh l ch gi a s n ph i tr c a ch u tư cũ v i s ti n bán u giá con tàu sau khi ã tr các chi phí cho vi c bán u giá th c hi n theo như qui nh t i i m 2.1 nêu trên. V. H SƠ PHÁP LÝ TRÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH BI N PHÁP X LÝ N : 1. i v i kho n n khó òi do nguyên nhân b t kh kháng theo qui nh t i ti t 4.2 i m 4 m c III: Căn c vào t ng i tư ng t ch c cho vay hư ng d n ch u tư l p h sơ ho c l p h sơ x lý cho ch u tư, g m có: - ơn ngh x lý n c a ch u tư (bên vay v n).
 6. - Biên b n xác nh n thi t h i tàu b m, b m t tích do thiên tai; tàu b tàu nư c ngoài âm chìm, b t gi không tr ; ch n ch t, m t tích, m au lâu ngày ghi rõ m c và s v n b thi t h i và xác nh n c a các cơ quan có thNm quy n t i a phương vào th i i m x y ra thi t h i, c th như sau: + Doanh nghi p Nhà nư c: xác nh n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; xác nh n c a S Tài chính V t giá; xác nh n c a chính quy n a phương nơi ch u tư b thi t h i và t ch c cho vay. + Doanh nghi p tư nhân, Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, H p tác xã, T h p tác: Xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, phư ng; U ban nhân dân huy n, qu n; Phòng tài chính huy n, qu n và t ch c cho vay. + H ngư dân: Xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, phư ng và t ch c cho vay. + i v i con n ch t ph i có gi y ch ng t c a chính quy n a phương, n u ch t do toà án tuyên b là ã ch t theo qui nh c a pháp lu t thì ph i có thông báo c a toà án. i v i ch u tư b m t tích ph i có gi y xác nh n c a Chính quy n và công an a phương nơi ch u tư cư trú ho c tuyên b c a toà án. + i v i con n m au lâu ngày không có ngư i thay th t ch c s n xu t kinh doanh ph i có gi y t xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, phư ng và ch ng nh n c a cơ quan y t c p huy n. - B n sao quy t nh tuyên b phá s n c a toà án ho c quy t nh gi i th (có công ch ng) i v i các doanh nghi p, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, các h p tác xã và t h p tác. - Phương án phân chia tài s n, báo cáo quy t toán quá trình gi i th doanh nghi p ho c báo cáo thanh lý tài s n doanh nghi p, công ty phá s n. - Biên b n i chi u n (g c và lãi) có ch ký và óng d u c a T ch c cho vay, ch u tư; Trư ng h p cơ quan c p trên c a doanh nghi p b o lãnh cho doanh nghi p vay thì c n có ch ký, óng d u c a cơ quan qu n lý c p trên c a doanh nghi p. - Biên b n th c hi n b i thư ng cho các con tàu b r i ro c a các cơ quan b o hi m. - Kh ư c vay v n (do Giám c t ch c tr c ti p cho vay ký sao y). 2. i v i trư ng h p sau khi bán u giá con tàu và phát m i các tài s n khác c a ch u tư cũ mà s ti n thu ư c v n chưa thanh toán s n ph i tr , ch u tư cũ l p h sơ ngh x lý n g m: - ơn ngh x lý n c a ch u tư (bên vay v n); - Biên b n và các b n sao h sơ (sao kê tính lãi, gi y thông báo tr n , tr lãi, biên b n ki m tra) ch ng minh ư c là ã th c hi n t t c các bi n pháp thu n qui nh t i i m 2 m c IV. - Kh ư c vay v n (do Giám c t ch c tr c ti p cho vay ký sao y).
 7. 3. Toàn b h sơ ngh x lý n do ch u tư l p ư c g i cho t ch c cho vay, t ch c cho vay t p h p h sơ g i H i ng ký xác nh n trư c khi báo cáo B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph x lý. C. T CH C TH C HI N 1. B Th y s n ch o các S Thu s n các t nh có d án ti p t c ki m tra các ch u tư s d ng v n vay úng m c ích. T ch c i u tra ngu n l i th y s n, có d báo và hư ng d n a phương v ngư trư ng ng n h n và dài h n, quy ho ch c th s lư ng tàu ánh cá c n thi t m i vùng bi n m b o s n xu t có hi u qu và hư ng d n a phương xây d ng mô hình g n s n xu t v i tiêu th s n phNm theo h p ng. T ch c các l p ào t o thuy n trư ng, máy trư ng, các l p t p hu n ào t o, b i dư ng tay ngh cho ngư dân. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh ( i v i d án do a phương qu n lý), B trư ng ( i v i d án do B qu n lý) khNn trương thành l p H i ng ti n hành vi c phân lo i ch u tư và x lý n . Trong th i h n 3 tháng k t ngày Thông tư liên t ch có hi u l c thi hành H i ng ph i hoàn thành vi c phân lo i ch u tư, ch o s m th c hi n vi c x lý n cho các trư ng h p qui nh t i Thông tư liên t ch này, ng th i l p và báo cáo k t qu phân lo i ch u tư theo bi u m u s 1 ính kèm g i cho B Tài chính, B Th y s n i v i các d án c a Qu H tr Phát tri n cho vay và g i cho B Tài chính, B Thu s n và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam i v i d án c a các Ngân hàng thương m i Nhà nư c cho vay. 3. Các t ch c cho vay ch o các ơn v tr c thu c th c hi n theo qui nh t i Thông tư liên t ch này. Ngày 15 tháng u hàng quí, các t ch c cho vay t ng h p theo h th ng và a bàn theo bi u m u s 2, 3, 4 và 5 ính kèm g i cho B Tài chính, B Th y s n i v i các d án c a Qu H tr Phát tri n cho vay và g i cho B Tài chính, B Thu s n và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam i v i d án c a các Ngân hàng thương m i Nhà nư c cho vay 4. B Tài chính ch trì ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thNm nh h sơ ngh x lý n c a t ch c cho vay trình Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý theo qui nh t i Thông tư liên t ch này. 5. Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng trên công báo. 6. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (nơi có d án), B ch qu n, S Tài chính - V t Giá, S Thu S n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư liên t ch này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v , a phương ph n ánh v liên B nghiên c u, s a i cho phù h p. Lê Th Băng Tâm Nguy n Ng c H ng Tr n Minh Tu n ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
 8. Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng - Vi n Ki m sát NDTC, - Toà án NDTC, - Th tư ng, các PTT CP - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch Nư c - Văn Phòng Chính ph , U Ban Nhân dân các T nh có d án, Các ơn v nêu t i m c II ph n A - Công Báo - Lưu: NHNN, BTS, VP, TCNH.
 9. M US 01 H I NG….. BÁO CÁO PHÂN LO I N VAY CÁC D ÁN ÓNG M I, C I HOÁN TÀU ÁNH B T VÀ TÀU DNCH V ÁNH B T H I S N XA B THEO QUY T NNH S 393/TTG (Theo Thông tư liên t ch s 70/2003/TTLT-BTC-BTS -NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Ch T ng dư Trong ó Ghi tiêu n n chú ngày Dư Dư N vay N vay N vay N vay c a các ch n n c a các c a các c a các u tư kinh doanh trong quá ch u ch ch u u thua l , khó khăn h n h n tư ang tư chây tư s tr ư c d ng ỳ n v n sai m c ích TH QH TH QH TH QH Không Không tr úng tr úng h n do h n do nguyên nguyên nhân nhân b t khách kh quan kháng TH QH TH QH I T ch c cho vay 1 DNNN Tên DN 2 DN ngoài QD Tên DN
 10. 3 H Ngư dân Tên h …… T ng c ng Ghi chú: TH: Trong h n; QH: Quá h n L p bi u ....., ngày... tháng.... năm..... Ch t ch H i ng M US 02 TÊN T CH C CHO VAY BÁO CÁO PHÂN LO I N VAY CÁC D ÁN ÓNG M I, C I HOÁN TÀU ÁNH B T VÀ TÀU DNCH V ÁNH B T H I S N XA B THEO QUY T NNH S 393/TTG (Theo Thông tư liên t ch s 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Chi T ng dư Trong ó, dư n vay theo phân lo i các d án óng Ghi nhánh n n m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i chú ngày s n xa b Dư Dư N vay N vay N vay N vay c a các ch n n c a các c a các c a các u tư kinh doanh trong quá ch u ch u ch u thua l , khó khăn h n h n tư ang tư chây tư s tr ư c ỳ d ng n v n sai m c ích TH QH TH QH TH QH Không Không tr úng tr úng h n do h n do nguyên nguyên nhân nhân b t khách kh quan kháng TH QH TH QH 1 T nh
 11. A 2 T nh B 3 T nh C ... ... T ng c ng Ghi chú: TH: Trong h n; QH: Quá h n L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... T ng giám c M US 03 TÊN T CH C CHO VAY BÁO CÁO K T QU BÁN U GIÁ CON TÀU (Theo Thông tư liên t ch s 70 /2003/TTLT-BTC-BTS -NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Tên ch S n ph i Thu th c Chênh l ch Bi n pháp x lý h tr n t do bán ch cũ ghi, ngày x lý u giá nh n n X lý tài s n Bi n pháp khác S N còn ti n l i 1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 1 T nh A ... 2 T nh B ... T ng c ng Ghi chú: N ph i tr g m c n g c và lãi. Thu th c t do bán u giá b ng giá trúng th u tr các chi phí bán u giá. L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... T ng giám c
 12. M US 04 TÊN T CH C CHO VAY. DANH SÁCH CH U TƯ VAY V N G P R I RO B T KH KHÁNG (Theo Thông tư liên t ch s 70 /2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003) ơn v : tri u ng STT Tên ch h Dư n n Nguyên S S ti n ã Bi n Ghi 31/12/2002 nhân ti n b ư c BH pháp chú r i ro b i ngh thư ng x lý 1 2 3 4 5 6 7 8 1 T nh A H Nguy n Văn A .... 2 T nh B ..... 3 T nh C ...... 4 T nh D ........ T ng c ng L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... T ng giám c M US 05 TÊN T CH C CHO VAY BÁO CÁO T NG H P BI N PHÁP X LÝ N VAY CÁC D ÁN ÓNG M I, C I HOÁN TÀU ÁNH B T VÀ TÀU DNCH V ÁNH B T H I S N XA B THEO QUY T NNH S 393/TTG (Theo Thông tư liên t ch s 70 /2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003)
 13. ơn v : ng T ng s n Trong ó ngh x lý STT Chi G c Lãi Ch n Ch n s Ch u tư kinh doanh nhánh chây ỳ d ng v n thua l , khó khăn sai m c ích T ng G c Lãi G c Lãi Do Do nguyên s nguyên nhân ch nhân quan khách quan G c Lãi G c Lãi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Chi nhánh A 1 DNNN 2 DN ngoài QD 3 H ngư dân ... … T ng s L p bi u Ki m soát ....., ngày... tháng.... năm..... T ng giám c
Đồng bộ tài khoản