Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

Chia sẻ: mychau

Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 74/2008/TTLT/BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

(Các ph ng pháp xác nh ti n l ng cán b qu n lý HTX - Ph l c 1 kèm theo).

- Chi b o hi m xã h i: Xã viên, ng i lao ng làm vi c th ng xuyên cho HTX
có h ng ti n l ng c a HTX th c hi n óng b o hi m xã h i b t bu c theo quy
nh c a B lu t Lao ng. M c óng b o hi m xã h i th c hi n theo Ngh nh
s 152/2006/N -CP ngày 22/12/2006 c a Chính ph h ng d n m t s i u c a
Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c và Thông t s 03/2007/TT-
BL TBXH ngày 30/01/2007 c a B Lao ng - Th ng binh vµ xã h i.

Kho n chi b o hi m xã h i (ph n HTX óng cho cán b qu n lý) c tính nh
sau: N p 21% theo m c l ng c b n cho c quan b o hi m xã h i, trong ó:
ng i lao ng b ra 5 %, ph n còn l i 16% c tính vào chi phí s n xu t kinh
doanh trong k và h ch toán vào kho n chi phí qu n lý chung c a HTX (m c
l ng c b n cho t ng cá nhân do i h i xã viên quy t nh).

- Chi B o hi m y t : Xã viên, ng i lao ng làm vi c th ng xuyên cho HTX có
h ng ti n l ng c a HTX th c hi n óng b o hi m y t theo quy nh c a B
lu t Lao ng. M c óng c tính nh sau: n p 2% theo m c l ng c b n cho
c quan b o hi m y t , trong ó ng i lao ng óng góp 1%, ph n còn l i 1%
c tính vào chi phí qu n lý chung c a HTX.

- Chi phí d ch v mua ngoài: i n th p sáng, i n tho i.

- Các kho n chi phí b ng ti n khác nh : Chi tr lãi vay v n t các t ch c, cá nhân
(tr lãi vay u t xây d ng, mua s m TSC ); chi phí bán hàng, các lo i thu và
ngh a v tài chính khác ph i n p Nhà n c.

- Chi phí công tác phí cho cán b , xã viên HTX, chi phí ti p tân, khách ti t, chi phí
giao d ch ph c v s n xu t kinh doanh c a HTX, chi phí h i ngh ph i có m c tiêu
rõ ràng, hi u qu , ti t ki m; tu theo i u ki n c a t ng HTX quy nh m c chi
trình i h i xã viên quy t nh. Khi xác nh chi phí s n xu t kinh doanh tính
thu thu nh p doanh nghi p thì c n c m c quy nh t i Thông t s 23/2007/TT-
BTC ngày 21 tháng 3 n m 2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí,
ch chi t ch c h i ngh i v i các c quan nhà n c và n v s nghi p
công l p; Thông t s 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 n m 2007 c a B Tài
chính quy nh ch chi tiêu ón ti p khách n c ngoài vào làm vi c t i Vi t
Nam, chi tiêu t ch c h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và chi tiêu ti p
khách trong n c.
10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản