Thông tư liên tịch 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 80/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch ban tæ chøc - c¸n bé chÝnh phñ - bé tµi chÝnh - bé y tÕ sè 80/2001/TTLT- BTCCBCP-BTC-BYT ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2001 híng dÉn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 97/2001/Q§-TTg ngµy 26/6/2001 cña thñ tíng chÝnh phñ vÒ bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh y tÕ Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 97/2001/Q§-TTg ngµy 26/6/2001 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi t¹i C«ng v¨n sè 2949/L§TBXH-TL ngµy 01/10/2001; Liªn tÞch Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, Bé Y tÕ híng dÉn thùc hiÖn bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ nh sau: I. §èi tîng, ®iÒu kiÖn vµ møc phô cÊp: 1. Phô cÊp chèng dÞch: 1.1. ¸p dông ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n y tÕ trùc tiÕp tham gia dËp dÞch t¹i c¸c æ dÞch cã tÝnh chÊt tèi nguy hiÓm, gåm: dÞch t¶, dÞch h¹ch, sèt rÐt. 1.2. Møc phô cÊp 24.000 ®ång ®îc ¸p dông cho mét ngµy lµm viÖc thùc tÕ tham gia dËp æ dÞch vµ tr¶ ngay sau khi dËp dÞch. 1.3. C«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n y tÕ ®îc hëng møc phô cÊp chèng dÞch nãi trªn th× kh«ng ®îc hëng møc phô cÊp chèng dÞch quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 794/TTg ngµy 5/12/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Phô cÊp ®Æc thï nghÒ ®Æc biÖt: 2.1. ¸p dông ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n y tÕ (xÕp l¬ng ë B¶ng l¬ng 16 - y tÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ) lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh vµ phôc vô ng - êi nhiÔm HIV/AIDS vµ c«ng chøc, viªn chøc (xÕp l¬ng ë B¶ng l¬ng 13 - Khoa häc kü thuËt ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ) lµm viÖc t¹i c¸c phßng xÐt nghiÖm HIV thuéc ngµnh y tÕ, cô thÓ lµm c¸c c«ng viÖc sau: - Thêng xuyªn trùc tiÕp kh¸m bÖnh, ®iÒu trÞ ngêi bÖnh HIV/AIDS; - Thêng xuyªn trùc tiÕp phôc vô ngêi bÖnh HIV/AIDS (tr«ng coi ngêi bÖnh, vËn chuyÓn ngêi bÖnh, cho ngêi bÖnh ¨n, cho ngêi bÖnh uèng thuèc...); - Thêng xuyªn trùc tiÕp xÐt nghiÖm HIV t¹i c¸c phßng xÐt nghiÖm HIV thuéc c¬ së Nhµ níc qu¶n lý.
  2. 2 2.2. Møc phô cÊp ®Æc thï nghÒ ®Æc biÖt b»ng 40% trªn møc l¬ng ng¹ch bËc (kh«ng bao gåm c¸c lo¹i phô cÊp kh¸c) vµ tr¶ theo kú l¬ng hµng th¸ng. II. Nguån chi tr¶: 1. Nguån kinh phÝ chi tr¶ phô cÊp nªu trªn do ng©n s¸ch ngµnh y tÕ ®¶m b¶o theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh. 2. Phô cÊp chèng dÞch, phô cÊp ®Æc thï nghÒ ®Æc biÖt kh«ng ®îc dïng ®Ó tÝnh hëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. III. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ 01/7/2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản