Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
309
lượt xem
27
download

Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành Thuỷ lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

 1. T h«ng t   l i ª n   t Þ c h   B é   n é i   v ô   ­   B é   T µ i   c h Ý n h   S è   8 1 / 2 0 0 5 / T T L T ­ B N V ­ B T C  n g µ y   1 0   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5   H í n g   d É n     t h ù c   h i Ö n     c h u y Ó n   x Õ p  l ¬ n g   c ò   s a n g   l ¬ n g   m í i   ® è i   v í i   m é t   s è   n g ¹ c h     c « n g   c h ø c ,  v i ª n   c h ø c   m í i   ® î c   b æ   s u n g   h o Æ c   c ã   t h a y   ® æ i   v Ò   p h © n   l o ¹ i  c « n g   c h ø c ,   v i ª n   c h ø c   t h u é c   n g µ n h   T h ñ y   l î i ,   G i ¸ o   d ô c   v µ   ® µ o  t¹o, V¨n hãa ­ Th«ng tin, Y tÕ vµ Qu¶n lý thÞ trêng C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é    tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸n   bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc lîng vò  trang (sau  ®©y   viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP ); Theo   ®Ò  nghÞ   cña   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n, Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  V¨n Hãa ­ Th«ng tin, Bé   Y tÕ vµ Bé Th¬ng m¹i, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé,   ngµnh   liªn   quan,   Bé   Néi   vô   vµ   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   chuyÓn   xÕp   l¬ng   cò   sang   l¬ng   míi   ®èi   víi   mét   sè   ng¹ch   c«ng chøc, viªn chøc míi  ®îc bæ sung hoÆc cã  thay  ®æi vÒ   ph©n lo¹i c«ng chøc, viªn chøc thuéc ngµnh Thñy lîi, Gi¸o   dôc vµ   ®µo t¹o, V¨n Hãa ­ Th«ng tin, Y tÕ  vµ  Qu¶n lý  thÞ   trêng     theo  c¸c  QuyÕt   ®Þnh    cña  Bé   trëng  Bé  Néi  vô  sè   77/2004/Q§­BNV ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh   m∙ sè  c¸c ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh qu¶n lý  thÞ  tr êng   vµ   mét   sè   ng¹ch   viªn   chøc   ngµnh   V¨n   hãa   ­   th«ng   tin;   QuyÕt ®Þnh sè 78/2004/Q§­BNV ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ   viÖc ban hµnh danh môc c¸c ng¹ch c«ng chøc vµ  c¸c ng¹ch   viªn chøc; QuyÕt  ®Þnh sè  28/2005/Q§­BNV ngµy 25 th¸ng 02   n¨m 2005 vÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn  nghiÖp vô c¸c ng¹ch   viªn chøc y tÕ  c«ng céng; QuyÕt  ®Þnh sè  41/2005/ Q§­BNV   ngµy   22   th¸ng   4   n¨m   2005   vÒ   viÖc   ban   hµnh   tiªu   chuÈn   nghiÖp vô  c¸c ng¹ch viªn chøc y tÕ   ®iÒu d ìng; QuyÕt  ®Þnh   sè   61/2005/Q§­BNV   ngµy   15/6/2005   vÒ   viÖc   ban   hµnh   t¹m   thêi   chøc   danh   vµ   m∙   sè   ng¹ch   mét   sè   ng¹ch   viªn   chøc   ngµnh Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, V¨n hãa ­ Th«ng tin vµ  QuyÕt   ®Þnh sè  64/2005/ Q§­BNV ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ  viÖc   ban hµnh bæ sung chøc danh vµ  m∙ sè  ng¹ch nh©n viªn kiÓm   so¸t thÞ  trêng (c¸c QuyÕt  ®Þnh nªu trªn sau  ®©y viÕt t¾t   lµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   77/2004/Q§­BNV;   QuyÕt   ®Þnh   sè   78/2004/Q§­BNV; QuyÕt ®Þnh sè 28/2005/Q§­BNV; QuyÕt  ®Þnh   sè 41/2005/Q§­BNV; QuyÕt  ®Þnh sè 61/2005/Q§­BNV vµ QuyÕt   ®Þnh sè 64/2005/Q§­BNV) nh sau: I­ §èi víi ngµnh thñy lîi
 2. 2 C¸c   ng¹ch   c«ng   chøc   ngµnh   Thñy   lîi   (kiÓm   so¸t   ®ª   ®iÒu)  ®∙ cã  thay  ®æi vÒ  chøc danh vµ  ph©n lo¹i c«ng chøc  theo QuyÕt    ®Þnh sè  78/2004/Q§­BNV, nay híng dÉn chuyÓn  xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: 1­ Ng¹ch kiÓm so¸t viªn chÝnh ®ª ®iÒu cò ban hµnh kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   25/CP   ngµy   23   th¸ng   5   n¨m   1993   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng  chøc,   viªn   chøc   hµnh   chÝnh,   sù   nghiÖp   vµ   lùc   lîng   vò  trang (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 25/CP). a) Tõ bËc 6 cò (hÖ sè l¬ng cò 3,31) ®Õn bËc 10 cò (hÖ  sè  l¬ng cò  4,25) cña ng¹ch kiÓm so¸t viªn chÝnh  ®ª  ®iÒu  cò   ®îc chuyÓn xÕp sang l¬ng míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m 2004 vµo ng¹ch kiÓm so¸t viªn chÝnh  ®ª  ®iÒu  míi (m∙  sè   11.081)   thuéc   c«ng  chøc   lo¹i   A2,   nhãm   2   (A2.2)  theo   b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc  BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 4 HÖ   sè   l¬ng 4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38 míi HÖ   sè   l¬ng  3,31 3,54 3,77 4,01 4,25 cò b) Tõ  bËc 1 cò  (hÖ  sè  l¬ng cò  2,16)  ®Õn bËc 5 cò  (hÖ  sè  l¬ng cò  3,08) cña ng¹ch kiÓm so¸t viªn chÝnh  ®ª  ®iÒu  cò   ®îc chuyÓn xÕp sang  l¬ng  míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m   2004   vµo   ng¹ch   kiÓm   so¸t   viªn   ®ª   ®iÒu   míi   (m∙   sè  11.082) thuéc c«ng chøc lo¹i A1 theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc 1 BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  2 3 4 5 6 7 8 9 HÖ   sè   l¬ng  2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98 míi HÖ   sè   l¬ng  2,16 2,39 2,62 2,85 3,08 cò 2­ Ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu cò  ban hµnh kÌm theo  NghÞ ®Þnh sè 25/CP. a) C¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng cò  cña ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª   ®iÒu   cò   ®∙   ®îc   xÕp   theo   NghÞ   ®Þnh  sè   25/CP   ë   m∙   sè  ng¹ch   11.082,   th×   ng¹ch   kiÓm   so¸t   viªn   ®ª   ®iÒu   cò   ®îc  chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi  kÓ  tõ ngµy 01 th¸ng 10  n¨m 2004 vµo c«ng chøc lo¹i B theo b¶ng sau: BËc   l¬ng  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc 8 BËc 
 3. 3 míi 1 2 3 4 5 6 7 9 HÖ   sè   l¬ng 1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 míi HÖ   sè   l¬ng  1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,54 cò BËc l¬ng  BËc  BËc  BËc  VK VK VK VK VK míi 10 11 12 HÖ   sè   l¬ng  3,66 3,86 4,06 VK5% VK7% VK9% VK11% VK13% míi HÖ   sè   l¬ng  2,66 2,79 2,92 3.05 3,18 3,31 3,44 3,57 cò b) Tõ  b¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi vµo c«ng  chøc lo¹i B  ®èi víi ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu cò  nªu  trªn; c¨n cø vµo ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng sè 2 ban hµnh  kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP vµ  c¨n cø vµo ph©n  lo¹i, chøc danh vµ m∙ sè cña ng¹ch kiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu  ban hµnh t¹i QuyÕt   ®Þnh sè  78/2004/Q§­BNV  ®Ó  chuyÓn xÕp  l¬ng cò  sang   l¬ng   míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  ®èi víi kiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu ®¹t ®ñ tiªu chuÈn theo quy  ®Þnh cña ng¹ch nh sau: C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò ®ang hëng  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng míi  ë  ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu cò  theo b¶ng chuyÓn xÕp t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 nµy, sau  ®ã   c¨n   cø  vµo  hÖ   sè   l¬ng   míi   vµ   phô   cÊp   th©m   niªn   vît  khung (nÕu cã)  ®îc chuyÓn xÕp  ë  ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu cò  (c«ng chøc lo¹i B)  ®Ó  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng  míi   ë   ng¹ch   kiÓm   so¸t   viªn   ®ª   ®iÒu   míi   (m∙   sè   11.082)  thuéc c«ng chøc lo¹i A1. Trêng hîp hÖ sè l¬ng cò ®ang hëng chuyÓn xÕp sang  l­ ¬ng   míi vµo c«ng chøc lo¹i B theo b¶ng chuyÓn xÕp nªu  trªn mµ  cha hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung, th×  c¨n cø  vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   ®îc   chuyÓn   xÕp   ë   c«ng   chøc   lo¹i   B  chuyÓn vµo hÖ  sè  l¬ng míi b»ng hoÆc cao h¬n gÇn nhÊt  ë  c«ng chøc lo¹i A1. Thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau  ë  c«ng chøc lo¹i A1 ®îc tÝnh nh sau: NÕu chªnh lÖch gi÷a hÖ  sè  l¬ng míi  ®îc chuyÓn xÕp vµo c«ng chøc lo¹i A1 so víi  hÖ  sè  l¬ng míi  ®îc chuyÓn xÕp vµo c«ng chøc lo¹i B b»ng  hoÆc lín h¬n 0,20 (chªnh lÖch gi÷a 2 bËc l¬ng liÒn kÒ   ë  c«ng chøc lo¹i B) th×   ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy  ®îc hëng l¬ng  míi  ë  lo¹i A1 (®èi víi ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu míi  ®∙  ®îc quy  ®Þnh t¹i  ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng sè  2 ban  hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP nªn ®îc hëng l­ ¬ng míi  ë  lo¹i A1 kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004); nÕu  nhá  h¬n 0,20 th×   ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy xÕp hÖ  sè  l¬ng cò  theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP.
 4. 4 Trêng hîp hÖ  sè  l¬ng cò   ®ang hëng chuyÓn xÕp sang l­ ¬ng   míi   vµo   c«ng   chøc   lo¹i   B   theo   b¶ng   chuyÓn   xÕp   nªu  trªn mµ   ®îc hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung, th×  c¨n cø  vµo hÖ  sè  l¬ng míi 4,06 bËc 12 (bËc cuèi cïng)  ë    c«ng  chøc lo¹i B chuyÓn vµo hÖ sè l¬ng míi cao h¬n gÇn nhÊt lµ  4,32 bËc 7 ë c«ng chøc lo¹i A1; thêi gian xÐt n©ng bËc l ­ ¬ng lÇn sau  ë  c«ng chøc lo¹i A1  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy  ®îc  hëng l¬ng míi  ë  lo¹i A1 (®èi víi ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu míi  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004). §ång  thêi  ®îc hëng thªm hÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu (nÕu cã) cho  b»ng hÖ  sè  l¬ng míi céng víi phô  cÊp th©m niªn vît khung  tÝnh   theo   kÕt   qu¶   xÕp   l¬ng   míi   ë   c«ng   chøc   lo¹i   B   nªu  trªn; hÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu nµy (®îc tÝnh trßn sè  sau  dÊu phÈy 2 sè) gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé, c«ng chøc  ®îc  n©ng   bËc   l¬ng   hoÆc   hëng   phô   cÊp   th©m   niªn   vît   khung   ë  lo¹i A1 hoÆc ®îc n©ng ng¹ch. VÝ   dô:   T¹i   thêi   ®iÓm   ngµy   01   th¸ng   10   n¨m   2004   bµ  TrÇn ThÞ  Y  ®∙ cã  tr×nh  ®é   ®¹i häc thñy lîi theo quy  ®Þnh   cña   ng¹ch,   ®∙   xÕp   hÖ   sè   l¬ng   cò   2,30   bËc   6   ng¹ch   kiÓm  so¸t viªn ®ª ®iÒu cò tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2003. Bµ Y ®­ îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m   2004   vµo   ng¹ch   kiÓm   so¸t   viªn   ®ª   ®iÒu   míi   (m∙   sè  11.082) thuéc c«ng chøc lo¹i A1 nh sau: Theo b¶ng chuyÓn xÕp t¹i ®iÓm a kho¶n 2 nµy th× hÖ sè  l¬ng cò 2,30 bËc 6 ng¹ch kiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu cò cña bµ   Y  ®îc chuyÓn vµo hÖ  sè  l¬ng míi 3,06 bËc 7  ë  c«ng chøc  lo¹i B. Tõ  hÖ  sè  l¬ng míi 3,06 bËc 7  ë  c«ng chøc lo¹i B  nµy chuyÓn vµo hÖ  sè  l¬ng míi cao h¬n gÇn nhÊt lµ  3,33  bËc   4   ng¹ch   kiÓm   so¸t   viªn   ®ª   ®iÒu   míi   (m∙   sè   11.082)  thuéc  c«ng  chøc lo¹i A1. Do chªnh  lÖch  gi÷a hÖ  sè  l¬ng  míi 3,33  ®îc chuyÓn xÕp  ë  c«ng chøc lo¹i A1 so víi hÖ  sè   l¬ng míi 3,06  ®îc chuyÓn xÕp  ë  c«ng chøc lo¹i B lµ  0,27  (3,33 ­ 3,06) lín h¬n 0,20 nªn thêi gian xÐt n©ng bËc l­ ¬ng lÇn sau  ë  ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu míi cña bµ  Y  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Nh   vËy, kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 bµ Y ®îc chuyÓn xÕp tõ hÖ sè l­ ¬ng cò  2,30 bËc 6 ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu cò  vµo hÖ   sè  l¬ng míi 3,33 bËc 4 ng¹ch kiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu míi  (m∙   sè   11.082)   thuéc   c«ng   chøc   lo¹i   A1,   thêi   gian   xÐt  n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m  2004. c) KiÓm so¸t viªn  ®ª  ®iÒu cha  ®¹t  ®ñ  tiªu chuÈn theo  quy  ®Þnh cña ng¹ch th×   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng  míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo ng¹ch kiÓm so¸t  viªn   trung   cÊp   ®ª   ®iÒu   (m∙   sè   11.083)   thuéc   c«ng   chøc  lo¹i B theo ®óng b¶ng chuyÓn xÕp t¹i ®iÓm a kho¶n 2 nµy.
 5. 5 II­ §èi víi ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o C¸c ng¹ch viªn chøc ngµnh gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o (gi¸o   viªn trung häc, gi¸o viªn trung häc c¬ së, gi¸o viªn tiÓu   häc vµ gi¸o viªn mÇm non) ®∙ cã thay ®æi, bæ sung vÒ chøc   danh, m∙ sè ng¹ch vµ ph©n lo¹i viªn chøc theo QuyÕt  ®Þnh  sè  78/2004/Q§­BNV vµ  QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV, nay  híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: 1­ Ng¹ch gi¸o viªn trung häc cao cÊp (m∙ sè  15.112)   ¸p   dông   chung   ®èi   víi   c¸c   ng¹ch   gi¸o   viªn   cao   cÊp   d¹y  nghÒ,   gi¸o   viªn   cao   cÊp   trung   häc   chuyªn   nghiÖp,   gi¸o  viªn   cao   cÊp   trung   häc   phæ   th«ng   vµ   gi¸o   viªn   cao   cÊp  trung häc c¬ së. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kÓ  tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®èi víi c¸c ng¹ch nµy (thuéc  viªn chøc lo¹i A2, nhãm 2) thùc hiÖn theo b¶ng chuyÓn xÕp   sè 5 ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT­ BNV­BTC   ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé  Néi vô  vµ  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l­ ¬ng   míi  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (sau  ®©y  viÕt t¾t lµ Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT). 2­ C¸c ng¹ch gi¸o viªn trung häc  Ng¹ch gi¸o viªn trung häc ¸p dông chung  ®èi víi c¸c   ng¹ch gi¸o viªn trung häc phæ th«ng, gi¸o viªn trung häc  chuyªn nghiÖp vµ gi¸o viªn d¹y nghÒ. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng  cò   sang     l¬ng     míi   ®èi   víi   c¸c   ng¹ch   nµy   thùc  hiÖn   nh  sau: a)   Gi¸o   viªn   trung   häc   ®¹t   chuÈn   theo   quy   ®Þnh   cña  ng¹ch  (tr×nh   ®é   ®¹i   häc   phï   hîp   víi   chuyªn   ngµnh   gi¶ng   d¹y) ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang  l¬ng  míi kÓ tõ ngµy 01  th¸ng  10 n¨m 2004  vµo  ng¹ch  gi¸o viªn  trung  häc (m∙ sè  15.113) thuéc viªn chøc lo¹i A1. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng  míi ®îc c¨n cø vµo bËc l¬ng cò ®∙ ®îc xÕp khi  bæ nhiÖm vµo ng¹ch gi¸o viªn trung häc (trong kho¶ng thêi   gian tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1993 ®Õn nay) nh sau: NÕu khi bæ nhiÖm vµo ng¹ch  ®îc xÕp l¬ng cò  bËc 1 (hÖ  sè  l¬ng cò  1,78) th×   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang   l¬ng  míi theo  ®óng híng dÉn t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè  5 ban hµnh  kÌm theo th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. NÕu khi bæ nhiÖm vµo ng¹ch  ®îc xÕp l¬ng cò  bËc 2 (hÖ  sè  l¬ng cò  1,86) th×   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang   l¬ng  míi theo b¶ng sau: BËc l¬ng  BËc BËc 2 BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  míi 1 3 4 5 6 7 8 9 HÖ   sè   l¬ng  2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98
 6. 6 míi HÖ   sè   l¬ng  1,86 2,14 2,42 2,70 2,98 3,26 3,54 3,83 4,12 cò b) Trêng hîp khi tuyÓn dông vµo ng¹ch gi¸o viªn trung  häc (m∙ sè  15.113) cha cã  tr×nh  ®é   ®¹i häc phï  hîp víi  chuyªn ngµnh gi¶ng d¹y (cha  ®¹t chuÈn), sau  ®ã  b¶n th©n  tù   ®i häc hoÆc  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cö   ®i häc vµ  cã   b»ng tèt nghiÖp  ®¹i häc theo quy  ®Þnh cña ng¹ch, th×  do  thêi gian häc  ®¹i häc  ®∙  ®îc tÝnh vµo thêi gian xÐt n©ng  bËc l¬ng thêng xuyªn nªn c¸c trêng hîp nµy ®îc chuyÓn xÕp  l¬ng cò  sang   l¬ng   míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  theo  ®óng híng dÉn t¹i b¶ng chuyÓn xÕp sè  5 ban hµnh kÌm  theo th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT. c) Gi¸o viªn trung häc cha  ®¹t chuÈn (cha  ®¹t tr×nh  ®é ®¹i häc theo quy ®Þnh cña ng¹ch) nhng ®∙ chuyÓn xÕp l­ ¬ng cò sang  l¬ng  míi vµo ng¹ch gi¸o viªn trung häc  (m∙  sè  15.113) thuéc viªn chøc lo¹i A1, th×  kÓ  tõ  ngµy QuyÕt  ®Þnh   sè   61/2005/Q§­BNV   cã  hiÖu   lùc   thi   hµnh   ®îc   c¨n   cø  vµo hÖ  sè  l¬ng míi vµ  phô  cÊp th©m niªn vît khung (nÕu  cã) ®ang hëng ë viªn chøc lo¹i A1 ®Ó chuyÓn xÕp vµo hÖ sè   l¬ng míi ë ng¹ch gi¸o viªn trung häc cha ®¹t chuÈn (m∙ sè  15c.207) thuéc viªn chøc lo¹i A0. C¸ch chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng míi cña ng¹ch gi¸o viªn trung häc cha  ®¹t chuÈn  (viªn chøc lo¹i A0) tõ hÖ sè l¬ng míi cña ng¹ch gi¸o viªn  trung häc ®¹t chuÈn (viªn chøc lo¹i A1) thùc hiÖn theo h ­ íng dÉn t¹i Th«ng t sè 80/2005/TT­BNV ngµy 10 th¸ng 8 n¨m  2005 cña Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng ®èi  víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã  tr×nh  ®é   ®µo t¹o cao  ®¼ng phï hîp víi chuyªn m«n ®ang lµm (sau ®©y viÕt t¾t lµ  Th«ng t sè 80/2005/TT). d)   Trêng   hîp   võa   gi¶ng   d¹y   trung   häc   phæ   th«ng   võa   gi¶ng d¹y cÊp häc thÊp h¬n th×   ®îc xÕp l¬ng míi theo c¸c  ng¹ch gi¸o viªn trung häc phæ th«ng theo híng dÉn Th«ng  t nµy. ®)  Gi¸o viªn  d¹y  nghÒ  kh«ng  xÕp  l¬ng cò   theo m∙  sè  ng¹ch  15.113   th×   hiÖn   ®ang   xÕp   l¬ng  cò   theo  ng¹ch   hoÆc  chøc danh nµo  ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi  ®Ó  tõ  ngµy 01/10/2004 theo ng¹ch hoÆc chøc danh ®ã. 3­ C¸c ng¹ch gi¸o viªn trung häc c¬ së: a)   C¨n   cø   vµo   ®èi   tîng   ¸p   dông   b¶ng   l¬ng   sè   3   ban  hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP th×  ng¹ch gi¸o  viªn trung  häc c¬  së   ®¹t chuÈn  theo quy  ®Þnh cña ng¹ch  (tr×nh   ®é  cao   ®¼ng   phï   hîp   víi   chuyªn  ngµnh   gi¶ng  d¹y)   ®ang xÕp l¬ng cò  theo NghÞ   ®Þnh sè  25/CP  ë  m∙ sè  ng¹ch  15.113 ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kÓ tõ ngµy 01  th¸ng 10 n¨m 2004  vµo viªn chøc lo¹i A0 theo b¶ng sau:
 7. 7 B¶ng l¬ng  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc7 BËc  BËc  BËc  míi 1 2 3 4 5 6 8 9 10 HÖ   sè   l¬ng  2,1 2,41 2,7 3,03 3,3 3,65 3,96 4,27 4,58 4,89 míi  0 2 4 HÖ   sè   l¬ng  1,7 1,86 2,1 2,42 2,7 2,98 3,26 3,54 3,83 4,12 cò  8 4 0 KÓ  tõ  ngµy QuyÕt   ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc  thi hµnh th× ghi m∙ sè ng¹ch gi¸o viªn trung häc c¬ së lµ   15a.202   (m∙   sè   15.113   ¸p   dông   ®èi   víi   ng¹ch   gi¸o   viªn  trung häc ®¹t chuÈn). b)   Tõ   b¶ng   chuyÓn   xÕp   l¬ng   cò   sang     l¬ng     míi   vµo  viªn chøc lo¹i A0 ®èi víi ng¹ch gi¸o viªn trung häc c¬ së  ®¹t chuÈn nªu trªn vµ  c¨n cø vµo ph©n lo¹i, chøc danh vµ  m∙ sè  cña c¸c ng¹ch gi¸o viªn trung häc c¬  së  ban hµnh  t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV  ®Ó  chuyÓn xÕp l¬ng  ®èi  víi gi¸o viªn trung häc c¬ së cã tr×nh ®é ®¹i häc phï hîp   víi chuyªn ngµnh gi¶ng d¹y  ®∙ xÕp l¬ng cò  theo NghÞ   ®Þnh  sè   25/CP   ë   m∙   sè   ng¹ch   15.113   nh  sau:   KÓ     tõ   ngµy   01  th¸ng   10   n¨m   2004   ®Õn   tríc   ngµy   QuyÕt     ®Þnh   sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh  ®îc chuyÓn xÕp l¬ng  cò  sang  l¬ng  míi theo b¶ng chuyÓn xÕp t¹i  ®iÓm a kho¶n   3 nµy. KÓ  tõ  ngµy QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu  lùc   thi   hµnh   ®îc   c¨n   cø   vµo   hÖ   sè  l¬ng  míi  vµ   phô   cÊp  th©m niªn  vît khung (nÕu  cã)   ®∙  ®îc chuyÓn  xÕp  ë  ng¹ch  gi¸o viªn trung häc c¬  së   ®¹t chuÈn (viªn chøc lo¹i A0)  ®Ó  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng míi b»ng hoÆc cao h¬n gÇn  nhÊt   ë   ng¹ch   gi¸o   viªn   trung   häc   c¬   së   chÝnh   (m∙   sè  15a.201) thuéc viªn chøc lo¹i A1. Thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ë ng¹ch gi¸o viªn  trung   häc   c¬   së   chÝnh   (viªn   chøc   lo¹i   A1)   ®îc   tÝnh   nh  sau: NÕu chªnh  lÖch gi÷a hÖ  sè  l¬ng  míi   ®îc chuyÓn  xÕp  vµo ng¹ch gi¸o viªn trung häc c¬ së chÝnh so víi hÖ sè l ­ ¬ng míi  ®îc chuyÓn xÕp  ë  ng¹ch gi¸o viªn trung häc c¬  së  ®¹t chuÈn b»ng hoÆc lín h¬n 0,31 (chªnh lÖch gi÷a 2 bËc  l¬ng liÒn kÒ ë viªn chøc lo¹i A0) th× ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy  QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh; nÕu  nhá  h¬n 0,31 th×   ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy xÕp hÖ  sè  l¬ng cò  theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP (hÖ sè l¬ng cò dïng ®Ó chuyÓn xÕp  vµo l¬ng míi cña viªn chøc lo¹i A0 ë b¶ng nªu trªn). c) Gi¸o viªn trung häc c¬  së  cha  ®¹t chuÈn (cha  ®¹t  tr×nh ®é cao ®¼ng) theo quy ®Þnh cña ng¹ch th× ® îc chuyÓn  xÕp l¬ng cò sang  l¬ng  míi theo híng dÉn t¹i kho¶n 6 môc  II Th«ng t nµy.
 8. 8 ®) Trêng hîp võa gi¶ng d¹y trung häc c¬  së  võa gi¶ng   d¹y cÊp häc thÊp h¬n th×   ®îc xÕp l¬ng míi theo c¸c ng¹ch  gi¸o viªn trung häc c¬ së theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 4­ C¸c ng¹ch gi¸o viªn tiÓu häc. a)   Gi¸o   viªn   tiÓu   häc   ®¹t   chuÈn   theo   quy   ®Þnh   cña  ng¹ch (tr×nh  ®é  trung häc phï  hîp víi chuyªn ngµnh gi¶ng  d¹y) ®∙ ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang  l¬ng  míi kÓ tõ ngµy  01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo ng¹ch gi¸o viªn tiÓu häc (m∙ sè  15.114) thuéc viªn chøc lo¹i B theo b¶ng chuyÓn xÕp sè  5  ban hµnh kÌm theo Th«ng t  liªn tÞch sè  01/2005/TTLT, cô  thÓ ®∙ ®îc chuyÓn xÕp theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  1 2 3 4 5 6 7 8 9 HÖ   sè   l¬ng  1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 míi HÖ sè l¬ng cò 1,57 1,74 1,91 2,08 2,25 2,42 2,59 2,76 2,93 BËc l¬ng míi BËc  BËc  BËc  VK VK VK VK 10 11 12 HÖ   sè   l¬ng 3,66 3,86 4,06 VK5% VK7% VK9% VK11% míi HÖ   sè   l¬ng 3,10 3,27 3,44 3,61 3,78 3,95 4,12 cò b) Tõ b¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi  vµo viªn  chøc lo¹i B ®èi víi gi¸o viªn tiÓu häc ®¹t chuÈn nªu trªn  vµ c¨n cø vµo ph©n lo¹i, chøc danh vµ m∙ sè cña c¸c ng¹ch   gi¸o   viªn   tiÓu   häc   ban   hµnh   t¹i   QuyÕt     ®Þnh   sè  61/2005/Q§­BNV  ®Ó  chuyÓn xÕp l¬ng  ®èi víi gi¸o viªn tiÓu  häc cã  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng hoÆc tr×nh  ®é   ®¹i häc phï  hîp  víi chuyªn ngµnh gi¶ng d¹y ®∙ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang  l­ ¬ng     míi   vµo   ng¹ch   gi¸o   viªn   tiÓu   häc   (m∙   sè   15.114)   thuéc viªn chøc lo¹i   B nh  sau: KÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m 2004   ®Õn tríc ngµy QuyÕt   ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang  l¬ng  míi theo b¶ng chuyÓn xÕp t¹i  ®iÓm a, kho¶n 4 nµy. KÓ  tõ  ngµy QuyÕt   ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV  cã  hiÖu lùc thi hµnh  ®îc c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng míi vµ  phô  cÊp th©m niªn vît  khung (nÕu cã)  ®ang hëng  ë  ng¹ch gi¸o viªn tiÓu häc  ®¹t  chuÈn (viªn chøc lo¹i B) ®Ó chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi  ë  ng¹ch   gi¸o   viªn  tiÓu   häc   chÝnh   (m∙   sè   15a.204)   thuéc   viªn chøc lo¹i A0 (nÕu cã tr×nh ®é ®¹i häc). C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña   ng¹ch   gi¸o  viªn   tiÓu   häc   cao   cÊp   (m∙   sè   15a.203)   thuéc   lo¹i   viªn  chøc lo¹i A1 (nÕu cã tr×nh ®é ®¹i häc).
 9. 9 C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña   ng¹ch   gi¸o  viªn tiÓu häc chÝnh (viªn chøc lo¹i A0)   tõ  hÖ  sè  l¬ng  míi   cña   ng¹ch   gi¸o   viªn   tiÓu   häc   ®¹t   chuÈn   (viªn   chøc  lo¹i B) thùc hiÖn theo híng dÉn Th«ng t sè 80/2005/TT. C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña   ng¹ch   gi¸o  viªn tiÓu häc cao cÊp (viªn chøc lo¹i A1) tõ  hÖ  sè  l¬ng  míi   cña   ng¹ch   gi¸o   viªn   tiÓu   häc   ®¹t   chuÈn   (viªn   chøc  lo¹i B) thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i  ®iÓm b, kho¶n 2, môc  I  Th«ng t  nµy. c) Gi¸o viªn tiÓu häc cha ®¹t chuÈn (cha ®¹t tr×nh ®é  trung häc) theo quy  ®Þnh cña ng¹ch th×   ®îc chuyÓn xÕp l­ ¬ng cò  sang   l¬ng   míi theo híng dÉn t¹i kho¶n 6 môc II  Th«ng t nµy. d) Trêng hîp võa gi¶ng d¹y tiÓu häc võa gi¶ng d¹y mÇm   non th×   ®îc xÕp l¬ng  míi  theo  c¸c ng¹ch gi¸o  viªn  tiÓu  häc theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 5­ C¸c ng¹ch gi¸o viªn mÇm non: a) C¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng cò  cña ng¹ch gi¸o viªn mÇm  non  ®∙  ®îc xÕp theo NghÞ   ®Þnh sè  25/CP  ë  m∙ ng¹ch 15.115  vµ  c¨n cø vµo  ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng sè  3 ban hµnh  kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP th×  ng¹ch gi¸o viªn  mÇm non ®¹t chuÈn theo quy ®Þnh cña ng¹ch (tr×nh ®é trung   häc phï hîp víi chuyªn ngµnh gi¶ng d¹y) ®îc chuyÓn xÕp l­ ¬ng cò  sang   l¬ng   míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  vµo viªn chøc lo¹i B.ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang   l¬ng  míi  ®îc c¨n cø vµo bËc l¬ng cò   ®∙  ®îc xÕp khi bæ nhiÖm  vµo ng¹ch gi¸o viªn mÇm non (trong kho¶ng thêi gian kÓ tõ   ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1993 ®Õn nay) nh sau: NÕu khi bæ nhiÖm vµo ng¹ch  ®îc xÕp l¬ng cò  bËc 1 (hÖ  sè  l¬ng cò  1,40) th×   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang   l¬ng  míi theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  1 2 3 4 5 6 7 8 9 HÖ   sè   l¬ng  1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 míi HÖ sè l¬ng cò 1,40 1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12 2,24 2,36 BËc l¬ng míi BËc  BËc 11 BËc  VK VK VK VK 10 12 HÖ   sè   l¬ng 3,66 3,86 4,06 VK5% VK7% VK9% VK11% míi HÖ sè l¬ng cò 2,49 2,62 2,75 2,88 3,01 3,14 3,27
 10. 10 NÕu khi bæ nhiÖm vµo ng¹ch  ®îc xÕp l¬ng cò  bËc 2 (hÖ  sè  l¬ng cò  1,52) th×   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang   l¬ng  míi theo b¶ng sau: BËc l¬ng  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc 5 BËc  BËc  BËc  BËc 9 míi 1 2 3 4 6 7 8 HÖ   sè   l¬ng  1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 míi HÖ   sè   l¬ng  1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12 2,24 2,36 2,49 cò BËc l¬ng míi BËc 10 BËc 11 BËc 12 VK VK VK HÖ sè l¬ng míi 3,66 3,86 4,06 VK5% VK7% VK9% HÖ sè l¬ng cò 2,62 2,75 2,88 3,01 3,14 3,27 b)   Tõ   b¶ng   chuyÓn   xÕp   l¬ng   cò   sang     l¬ng     míi   vµo  viªn chøc lo¹i B  ®èi víi gi¸o viªn mÇm non  ®¹t chuÈn nªu  trªn vµ  c¨n cø vµo ph©n lo¹i, chøc danh vµ  m∙ sè  cña c¸c   ng¹ch   gi¸o   viªn   mÇm   non   ban   hµnh   t¹i   QuyÕt     ®Þnh   sè  61/2005/Q§­BNV  ®Ó  chuyÓn xÕp l¬ng  ®èi víi gi¸o viªn mÇm  non cã  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng hoÆc tr×nh  ®é   ®¹i häc phï  hîp  víi chuyªn ngµnh gi¶ng d¹y  ®∙ xÕp l¬ng cò  theo NghÞ   ®Þnh  sè 25/CP ë m∙ sè ng¹ch 15.115 nh sau: kÓ tõ ngµy 01 th¸ng  10 n¨m 2004  ®Õn tríc ngµy QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV  cã  hiÖu lùc thi hµnh thùc  hiÖn  chuyÓn  xÕp  l¬ng  cò  sang  l¬ng   míi theo b¶ng chuyÓn xÕp t¹i  ®iÓm a, kho¶n 5 nµy.  KÓ  tõ  ngµy QuyÕt   ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi  hµnh  ®îc c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng míi vµ  phô  cÊp th©m niªn  vît khung  (nÕu cã)  ®∙  ®îc chuyÓn  xÕp   ë  ng¹ch  gi¸o  viªn  mÇm non ®¹t chuÈn (viªn chøc lo¹i B) ®Ó chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè   l¬ng   míi   ë   ng¹ch   gi¸o   viªn   mÇm   non   chÝnh   (m∙   sè   15a.206)   thuéc   viªn   chøc   lo¹i   A0   (nÕu   cã   tr×nh   ®é   cao  ®¼ng)   hoÆc   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   ë   ng¹ch   gi¸o  viªn mÇm non cao cÊp (m∙ sè 15a.205) thuéc viªn chøc lo¹i   A1 (nÕu cã tr×nh ®é ®¹i häc). C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña   ng¹ch   gi¸o  viªn mÇm non chÝnh (viªn chøc lo¹i A0) tõ  hÖ  sè  l¬ng míi  cña ng¹ch gi¸o viªn mÇm non ®¹t chuÈn (viªn chøc lo¹i B )  thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 80/2005/TT.  C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña   ng¹ch   gi¸o  viªn mÇm non cao cÊp (viªn chøc lo¹i A1) tõ  hÖ  sè  l¬ng  míi cña ng¹ch gi¸o viªn mÇm non ®¹t chuÈn (viªn chøc lo¹i   B) thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i ®iÓm b kho¶n 2 môc I Th«ng   t nµy. c) Gi¸o viªn mÇm non cha  ®¹t chuÈn (cha  ®¹t tr×nh  ®é  trung häc) theo quy ®Þnh cña ng¹ch, th× theo quy ®Þnh t¹i  
 11. 11 ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng sè  3 ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh sè  204/2004/N§­CP  ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng  míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo viªn chøc lo¹i C,   nhãm 1 (C1) theo b¶ng sau: BËc l¬ng  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc 6 BËc  BËc  BËc 9 míi 1 2 3 4 5 7 8 HÖ   sè   l¬ng  1,65 1,83 2,01 2,19 2,37 2,55 2,73 2,91 3,09 míi HÖ   sè   l¬ng  1,40 1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12 2,24 2,36 cò BËc l¬ng  BËc 10 BËc  BËc  VK VK VK VK míi 11 12 HÖ   sè   l¬ng  3,27 3,45 3,63 VK5% VK7% VK9% VK11% míi HÖ   sè   l¬ng  2,49 2,62 2,75 2,88 3,01 3,14 3,27 cò KÓ  tõ  ngµy QuyÕt   ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc  thi hµnh th×  ghi m∙ sè  ng¹ch gi¸o viªn mÇm non cha  ®¹t  chuÈn lµ 15c.210. 6­   ChuyÓn   xÕp   l¬ng   cò   sang   l¬ng   míi   kÓ   tõ   ngµy   01  th¸ng 10 n¨m 2004  ®èi víi gi¸o viªn trung häc c¬  së   ®¹t  chuÈn vµ gi¸o viªn tiÓu häc cha ®¹t chuÈn. Do gi¸o viªn trung häc c¬ së cha ®¹t chuÈn ®∙ ®îc xÕp  l¬ng   cò   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   25/CP   ë   m∙   sè   ng¹ch   15.113  thuéc viªn chøc lo¹i A (lo¹i A gåm A0 vµ  A1) vµ  do gi¸o  viªn tiÓu häc cha  ®¹t chuÈn  ®∙  ®îc xÕp l¬ng cò  theo NghÞ  ®Þnh sè  25/CP  ë  m∙ sè  ng¹ch 15.114 thuéc viªn chøc lo¹i  B. V×  vËy,  ®Ó  gi÷  t¬ng quan khi chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng   míi vµ   ®Ó  gi¸o viªn ch a  ®¹t chuÈn cã   ®ñ  thêi gian  ®i   häc   ®¸p   øng   tiªu   chuÈn   nghiÖp   vô   cña   ng¹ch,   viÖc  chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m 2004  ®èi víi gi¸o viªn trung häc c¬  së  cha  ®¹t chuÈn  vµ   gi¸o   viªn   tiÓu   häc   cha   ®¹t   chuÈn   ®îc   gi¶i   quyÕt   nh  sau: a) VÒ  chuyÓn xÕp l¬ng: TÝnh  ®Õn ngµy Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh  nh÷ng ngêi (nam ®ñ 55 tuæi vµ n÷ ®ñ 50  tuæi trë  lªn)  ®îc vËn dông chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng  míi   theo   b¶ng   chuyÓn   xÕp   l¬ng   cña   ng¹ch   gi¸o   viªn   ®¹t  chuÈn. Trêng hîp cßn l¹i (nam díi 55 tuæi vµ  n÷  díi 50  tuæi) t¹m thêi chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang   l¬ng   míi theo  b¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cña ng¹ch gi¸o viªn  ®¹t chuÈn trong   thêi h¹n 5 n¨m (tÝnh tõ  ngµy Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi  hµnh); trong thêi h¹n 5 n¨m nµy, gi¸o viªn ch a  ®¹t chuÈn 
 12. 12 ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, viªn chøc cö ®i   ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña ng¹ch,  nÕu sau 5 n¨m kh«ng  ®¸p øng  ®ñ  tiªu chuÈn theo quy  ®Þnh  cña ng¹ch th× ph¶i bè trÝ c«ng viÖc kh¸c cho phï hîp. b) VÒ m∙ sè ng¹ch: KÓ tõ ngµy QuyÕt  ®Þnh sè 61/2005/ Q§­BNV cã hiÖu lùc thi hµnh th× ghi m∙ sè ng¹ch gi¸o viªn  trung häc c¬  së  cha  ®¹t chuÈn lµ  15c.208 vµ  m∙ sè  ng¹ch  gi¸o viªn tiÓu häc cha ®¹t chuÈn lµ 15c.209. III­ §èi víi ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin C¸c ng¹ch viªn chøc ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin (ph¸t   thanh, quay phim, ph¬ng ph¸p,  ©m thanh vµ  th  môc)  ®∙ cã  thay  ®æi, bæ sung vÒ  chøc danh, m∙ sè  ng¹ch vµ  ph©n lo¹i  viªn chøc theo QuyÕt  ®Þnh sè  77/2004/Q§­BNV. QuyÕt  ®Þnh  sè  78/2004/Q§­BNV vµ  QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV, nay  híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: 1­   Ng¹ch   ph¸t   thanh   viªn   cò   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ  ®Þnh sè 25/CP. a) C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò cña ng¹ch ph¸t thanh viªn  cò   ®∙   ®îc   xÕp   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   25/CP   ë   m∙   sè   ng¹ch   17.147, th×  ng¹ch ph¸t thanh viªn cò   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng  cò sang l¬ng míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo viªn   chøc lo¹i B theo b¶ng sau: BËc l¬ng  BËc 1 BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc 7 BËc  BËc 9 míi 2 3 4 5 6 8 HÖ   sè  l¬ng  1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 míi HÖ   sè  l¬ng  1,70 1,83 1,96 2,09 2,22 2,35 2,48 2,61 cò BËc l¬ng  BËc 10 BËc  BËc  VK VK VK VK míi 11 12 HÖ   sè   l¬ng  3,66 3,86 4,06 VK5% VK7% VK9% VK11% míi HÖ   sè   l¬ng  2,74 2,87 3,01 3,15 3,29 3,43 3,57 cò b)   Tõ   b¶ng   chuyÓn   xÕp   l¬ng   cò   sang     l¬ng     míi   vµo  viªn   chøc   lo¹i   B   ®èi   víi   ng¹ch   ph¸t   thanh   viªn   cò   nªu  trªn; c¨n cø vµo ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng sè 3 ban hµnh  kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP vµ  c¨n cø vµo ph©n  lo¹i,  chøc  danh vµ  m∙ sè  cña c¸c ng¹ch  ph¸t thanh  viªn  ban hµnh t¹i QuyÕt   ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV  ®Ó  chuyÓn xÕp 
 13. 13 l¬ng   ®èi  víi  ph¸t  thanh viªn  cã  tr×nh   ®é  cao   ®¼ng  hoÆc  tr×nh ®é ®¹i häc nh sau: Ph¸t   thanh   viªn   cã   tr×nh   ®é   cao   ®¼ng   phï   hîp   víi   chuyªn m«n  ®ang lµm (viªn chøc lo¹i A0 thuéc  ®èi tîng ¸p  dông   b¶ng   l¬ng   sè   3   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  204/2004/N§­CP, th×  kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  ®îc  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng cò   ®ang hëng chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng míi  ë  ng¹ch ph¸t thanh viªn cò  theo b¶ng chuyÓn xÕp   t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 nµy, sau  ®ã  c¨n cø vµo hÖ  sè  l ¬ng míi  vµ   phô   cÊp   th©m   niªn   vît   khung   (nÕu   cã)   ë   ng¹ch   ph¸t  thanh viªn cò  (viªn chøc lo¹i B)  ®Ó  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng míi ë ng¹ch ph¸t thanh viªn cao ®¼ng thuéc viªn chøc   lo¹i   A0.   C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña   ng¹ch  ph¸t thanh viªn cao  ®¼ng (viªn chøc lo¹i A0) tõ  hÖ  sè  l­ ¬ng míi cña ph¸t thanh  viªn cò  (viªn chøc  lo¹i  B) thùc  hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè  80/2005/TT. KÓ  tõ  ngµy  QuyÕt     ®Þnh   sè   61/2005/Q§­BNV  cã   hiÖu  lùc  thi  hµnh   th×   ghi m∙ sè  ng¹ch ph¸t thanh viªn cao  ®¼ng lµ  17a.211 (m∙  sè  17.147 ¸p dông  ®èi víi ng¹ch ph¸t thanh viªn cã  tr×nh  ®é ®¹i häc). Ph¸t   thanh   viªn   cã   tr×nh   ®é   ®¹i   häc   phï   hîp   víi  chuyªn   m«n   ®ang   lµm   ®∙   xÕp   l¬ng   cò   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  25/CP  ë  m∙ sè  ng¹ch 17.147, th×  kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m 2004  ®Õn tríc ngµy QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang  l¬ng  míi nh  ®èi víi ph¸t thanh viªn cao  ®¼ng (viªn chøc lo¹i  A0) nªu trªn. KÓ tõ ngµy QuyÕt  ®Þnh sè 61/2005/Q§­BNV cã   hiÖu lùc thi hµnh  ®îc c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng míi vµ  phô  cÊp   th©m   niªn   vît   khung   (nÕu   cã)   ®∙   ®îc   chuyÓn   xÕp   ë  ng¹ch   ph¸t   thanh   viªn   cao   ®¼ng   (viªn   chøc   lo¹i   A0)   ®Ó  chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi ë ng¹ch ph¸t thanh viªn (m∙  sè  17.147) thuéc viªn chøc lo¹i A1. C¸ch chuyÓn xÕp vµo  hÖ  sè  l¬ng míi cña ng¹ch ph¸t thanh viªn (viªn chøc lo¹i   A1) tõ  hÖ  sè  l¬ng míi cña ng¹ch ph¸t thanh viªn cao  ®¼ng  (viªn chøc lo¹i A0) thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i  ®iÓm b,  kho¶n 3 môc II Th«ng t nµy (thùc hiÖn nh c¸ch chuyÓn xÕp  l¬ng ®èi víi gi¸o viªn trung häc c¬ së chÝnh). c)   Ph¸t   thanh   viªn   cha   ®¹t   chuÈn   (cha   ®¹t   tr×nh   ®é  cao ®¼ng) theo quy ®Þnh cña ng¹ch th× ®îc chuyÓn xÕp l¬ng  cò  sang   l¬ng   míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo  viªn chøc lo¹i B theo  ®óng b¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng  míi t¹i ®iÓm a, kho¶n 1 nµy. KÓ tõ ngµy QuyÕt  ®Þnh  sè   61/2005/Q§­BNV   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   th×   ghi   m∙   sè   ng¹ch ph¸t thanh viªn cha ®¹t chuÈn lµ 17c.214. 2­ C¸c ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh quay phim: a) Ng¹ch quay phim viªn cao cÊp cò  ban hµnh kÌm theo  NghÞ ®Þnh sè 25/CP.
 14. 14 Tõ  bËc 5 cò  (hÖ  sè  l¬ng cò  4,57)  ®Õn bËc 9 cò  (hÖ  sè  l¬ng   cò   5,70)   cña   ng¹ch   quay   phim   viªn   cao   cÊp   cò   ®îc  chuyÓn   xÕp   sang     l¬ng     míi   kÓ  tõ   ngµy  01   th¸ng   10  n¨m  2004 vµo ng¹ch quay phim viªn cao cÊp míi (m∙ sè  17.148)  thuéc viªn chøc lo¹i A3, nhãm 2 (A3.2) theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 HÖ sè l¬ng míi 5,75 6,11 6,47 6,83 7,19 7,55 HÖ sè l¬ng cò 4,57 4,85 5,13 5,41 5,70 Tõ  bËc 1 cò  (hÖ  sè  l¬ng cò  3,45)  ®Õn bËc 4 cò  (hÖ  sè  l¬ng   cò   4,29)   cña   ng¹ch   quay   phim   viªn   cao   cÊp   cò   ®îc  chuyÓn xÕp sang l¬ng míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  vµo ng¹ch quay phim viªn chÝnh míi (m∙ sè  17.149) thuéc   viªn chøc lo¹i A2, nhãm 2 (A2.2) theo b¶ng sau: BËc l¬ng  BËc 1 BËc 2 BËc  BËc  BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 míi 3 4 HÖ   sè   l¬ng 4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38 míi HÖ   sè   l¬ng  3,45 3,73 4,01 4,29 cò b)   Ng¹ch   quay   phim   viªn   chÝnh   cò   ban   hµnh   kÌm   theo  NghÞ ®Þnh sè 25/CP . Tõ bËc 5 cò (hÖ sè l¬ng cò 3,12) ®Õn bËc 10 cò (hÖ sè  l¬ng   cò   4,36)   cña   ng¹ch   quay   phim   viªn   chÝnh   cò   ®îc  chuyÓn   xÕp   sang     l¬ng     míi   kÓ  tõ   ngµy  01   th¸ng   10  n¨m  2004   vµo   ng¹ch   quay   phim   viªn  chÝnh   míi   (m∙   sè   17.149)   thuéc viªn chøc lo¹i A2, nhãm 2 (A2.2) theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc 1 BËc  BËc  BËc  BËc  BËc 6 BËc  BËc 8 2 3 4 5 7 HÖ sè l¬ng míi 4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38 HÖ sè l¬ng cò 3,12 3,36 3,61 3,86 4,11 4,36 Tõ  bËc 1 cò  (hÖ  sè  l¬ng cò  2,16)  ®Õn bËc 4 cò  (hÖ  sè  l¬ng   cò   2,88)   cña   ng¹ch   quay   phim   viªn   chÝnh   cò   ®îc  chuyÓn   xÕp   sang     l¬ng     míi   kÓ  tõ   ngµy  01   th¸ng   10  n¨m  2004   vµo   ng¹ch   quay   phim   viªn  míi  (m∙  sè   17.150)   thuéc   viªn chøc lo¹i A1 theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc 9 1 2 3 4 5 6 7 8
 15. 15 HÖ   sè   l¬ng  2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98 míi HÖ   sè   l¬ng  2,16 2,40 2,64 2,88 cò c)   Ng¹ch   quay   phim   viªn   cò   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ  ®Þnh sè 25/CP. C¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng cò  cïa ng¹ch quay phim viªn cò  ®∙  ®îc xÕp theo NghÞ   ®Þnh sè  25/CP  ë  m∙ sè  ng¹ch 17.150,  th×  ng¹ch quay phim viªn cò   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng  míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  vµo viªn chøc   lo¹i B theo b¶ng sau: BËc l¬ng  BËc 1 BËc  BËc 3 BËc  BËc 5 BËc  BËc  BËc 8 BËc  míi 2 4 6 7 9 HÖ   sè  l¬ng  1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 míi HÖ   sè  l¬ng  1,57 1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 2,29 2,41 2,53 cò BËc l¬ng míi BËc 10 BËc  BËc  VK VK VK VK 11 12 HÖ   sè   l¬ng  3,66 3,86 4,06 VK5% VK7% VK9% VK11% míi HÖ   sè   l¬ng  2,66 2,79 2,92 3,05 3,18 3,31 3,44 cò Tõ  b¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang   l¬ng   míi vµo viªn  chøc lo¹i B  ®èi víi quay phim viªn cò  nªu trªn; c¨n cø  vµo   ®èi   tîng   ¸p   dông   b¶ng   l¬ng   sè   3   ban   hµnh   kÌm   theo  NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP vµ c¨n cø vµo ph©n lo¹i, chøc   danh vµ  m∙ sè  cña c¸c ng¹ch quay phim viªn ban hµnh t¹i  QuyÕt   ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV  ®Ó  chuyÓn xÕp l ¬ng  ®èi víi  quay phim viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc hoÆc tr×nh ®é cao ®¼ng  nh sau: Quay phim viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc phï hîp víi chuyªn   m«n  ®ang lµm (viªn  chøc lo¹i A1 thuéc   ®èi  tîng  ¸p dông  b¶ng   l¬ng   sè   3   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP), th×  kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  ®îc  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng cò   ®ang hëng chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng míi  ë  ng¹ch quay phim viªn cò  theo b¶ng  chuyÓn xÕp  t¹i  ®iÓm c kho¶n 2 nµy, sau  ®ã  c¨n cø vµo hÖ  sè  l ¬ng míi  vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ë ng¹ch quay phim  viªn cò  (viªn chøc lo¹i B)  ®Ó  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng  míi ë ng¹ch quay phim viªn (m∙ sè 17.150) thuéc viªn chøc   lo¹i   A1.   C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña   ng¹ch 
 16. 16 quay phim viªn (viªn chøc lo¹i A1) tõ  hÖ  sè  l¬ng míi cña  ng¹ch quay phim viªn cò (viªn chøc lo¹i B) thùc hiÖn theo   híng dÉn t¹i ®iÓm b, kho¶n 2  môc I Th«ng t nµy. Quay   phim   viªn   cã   tr×nh   ®é   cao   ®¼ng   phï   hîp   víi  chuyªn   m«n   ®ang   lµm   ®∙   xÕp   l¬ng   cò   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  25/CP  ë  m∙ sè  ng¹ch 17.150, th×  kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m 2004  ®Õn tríc ngµy QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang  l¬ng  míi theo b¶ng chuyÓn xÕp t¹i  ®iÓm c, kho¶n 2 nµy. KÓ  tõ  ngµy QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh  ®îc c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng míi vµ  phô  cÊp th©m niªn vît  khung (nÕu cã)  ®∙  ®îc chuyÓn xÕp  ë  ng¹ch quay phim viªn  cò  (viªn chøc lo¹i B)  ®Ó  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l ¬ng míi  ë  ng¹ch quay phim viªn cao  ®¼ng (m∙ sè  17a.212) thuéc viªn  chøc   lo¹i   A0.   C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña  ng¹ch quay phim viªn cao  ®¼ng (viªn chøc lo¹i A0) tõ  hÖ  sè  l¬ng míi cña ng¹ch quay phim viªn cò  (viªn chøc lo¹i  B) thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 80/2005/TT. d) Quay phim viªn cha ®¹t chuÈn (cha ®¹t tr×nh ®é cao  ®¼ng) theo quy  ®Þnh cña ng¹ch th×   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng  míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo viªn   chøc lo¹i B theo  ®óng b¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng  míi t¹i  ®iÓm c, kho¶n 2 nµy. KÓ  tõ  ngµy QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh th×  ghi m∙ sè  ng¹ch   quay phim viªn cha ®¹t chuÈn lµ 17c.215. 3­ C¸c ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh ph¬ng ph¸p. a) Ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cao cÊp cò ban hµnh kÌm theo   NghÞ ®Þnh sè 25/CP . Tõ  bËc 7 cò  (hÖ  sè  l¬ng cò  4,41)  ®Õn bËc 9 cò  (hÖ  sè  l¬ng  cò  4,87)  cña ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn  cao  cÊp  cò   ®îc  chuyÓn xÕp sang l¬ng míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  vµo   ng¹ch   ph¬ng   ph¸p   viªn   cao   cÊp   míi   (m∙   sè   17.172)   thuéc viªn chøc lo¹i A3, nhãm 2 (A3.2) theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 HÖ sè l¬ng míi 5,75 6,11 6,47 6,83 7,19 7,55 HÖ sè l¬ng cò 4,41 4,64 4,87 Tõ  bËc 1 cò  (hÖ  sè  l¬ng cò  3,07)  ®Õn bËc 6 cò  (hÖ  sè  l¬ng  cò  4,18)  cña ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn  cao  cÊp  cò   ®îc  chuyÓn   xÕp   sang     l¬ng     míi   kÓ  tõ   ngµy  01   th¸ng   10  n¨m  2004 vµo ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn chÝnh míi (m∙ sè  17.173)  thuéc viªn chøc lo¹i A2, nhãm 2 (A2.2) theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc  BËc 2 BËc  BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 1 3 HÖ   sè   l¬ng  4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38
 17. 17 míi HÖ   sè   l¬ng  3,07 3,29 3,51 3,73 3,95 4,18 cò b) Ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn chÝnh cò  ban hµnh kÌm theo  NghÞ ®Þnh sè 25/CP. Tõ bËc 7 cò (hÖ sè l¬ng cò 3,23) ®Õn bËc 10 cò (hÖ sè  l¬ng   cò   3,98)   cña   ng¹ch   ph¬ng   ph¸p   viªn   chÝnh   cò   ®îc  chuyÓn   xÕp   sang     l¬ng     míi   kÓ  tõ   ngµy  01   th¸ng   10  n¨m  2004 vµo ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn chÝnh míi (m∙ sè  17.173)  thuéc viªn chøc lo¹i A2, nhãm 2 (A2.2) theo b¶ng sau: BËc l¬ng  BËc 1 BËc  BËc  BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 míi 2 3 HÖ   sè   l¬ng 4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38 míi HÖ   sè   l¬ng  3,23 3,48 3,73 3,98 cò Tõ  bËc 1 cò  (hÖ  sè  l¬ng cò  1,78)  ®Õn bËc 6 cò  (hÖ  sè  l¬ng   cò   2,98)   cña   ng¹ch   ph¬ng   ph¸p   viªn   chÝnh   cò   ®îc  chuyÓn   xÕp   sang     l¬ng     míi   kÓ  tõ   ngµy  01   th¸ng   10  n¨m  2004 vµo ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn míi (m∙ sè  17.174) thuéc  viªn chøc lo¹i A1 theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  1 2 3 4 5 6 7 8 9 HÖ   sè   l¬ng  2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98 míi HÖ sè l¬ng cò 1,78 2,02 2,26 2,50 2,74 2,98 c)   Ng¹ch   ph¬ng   ph¸p   viªn   cò   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh sè 25/CP. C¨n cø vµo hÖ sè l¬ng cò cña ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cò  ®∙  ®îc xÕp theo NghÞ   ®Þnh sè  25/CP  ë  m∙ sè  ng¹ch 17.174,  th×  ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cò   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng   míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo viªn chøc  lo¹i B theo b¶ng sau: BËc l¬ng míi BËc 1 BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  BËc  2 3 4 5 6 7 8 9 HÖ   sè   l¬ng 1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 míi HÖ   sè   l¬ng 1,46 1,58 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 cò BËc l¬ng míi BËc  BËc  BËc 12 VK VK VK VK
 18. 18 10 11 HÖ   sè   l¬ng 3,66 3,86 4,06 VK5% VK7% VK9% VK11% míi HÖ   sè   l¬ng 2,55 2,68 2,81 2,94 3,07 3,20 3,33 cò Tõ  b¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng  míi  vµo viªn  chøc lo¹i  B  ®èi víi ng¹ch  ph¬ng  ph¸p  viªn cò  nªu trªn;  c¨n cø vµo  ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng sè  3 ban hµnh kÌm  theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP vµ c¨n cø vµo ph©n lo¹i,   chøc danh vµ m∙ sè cña c¸c ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn ban hµnh  t¹i QuyÕt   ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV  ®Ó  chuyÓn xÕp l ¬ng  ®èi  víi ph¬ng ph¸p viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc hoÆc tr×nh ®é cao  ®¼ng nh sau: Ph¬ng   ph¸p   viªn   cã   tr×nh   ®é   ®¹i   häc   phï   hîp   víi  chuyªn m«n  ®ang lµm (viªn chøc lo¹i A1 thuéc  ®èi tîng ¸p  dông   b¶ng   l¬ng   sè   3   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  204/2004/N§­CP), th×  kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  ®îc  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng cò   ®ang hëng chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng míi  ë  ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cò  theo b¶ng chuyÓn xÕp   t¹i  ®iÓm c, kho¶n   3 nµy, sau  ®ã  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng  míi vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) ë ng¹ch ph¬ng  ph¸p viªn cò  (viªn chøc lo¹i B)  ®Ó  chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng   míi   ë   ng¹ch   ph¬ng   ph¸p   viªn   (m∙   sè   17.174)   thuéc  viªn chøc lo¹i A1. C¸ch chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi cña  ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn (viªn chøc lo¹i A1) tõ  hÖ  sè  l¬ng  míi cña ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cò  (viªn chøc lo¹i B) thùc  hiÖn theo híng dÉn  t¹i ®iÓm b kho¶n 2 môc I Th«ng t nµy. Ph¬ng   ph¸p   viªn   cã   tr×nh   ®é   cao   ®¼ng   phï   hîp   víi   chuyªn   m«n   ®ang   lµm   ®∙   xÕp   l¬ng   cò   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  25/CP  ë  m∙ sè  ng¹ch 17.174, th×  kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10  n¨m 2004  ®Õn tríc ngµy QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang  l¬ng  míi theo b¶ng chuyÓn xÕp t¹i  ®iÓm c, kho¶n 3 nµy. KÓ  tõ  ngµy QuyÕt    ®Þnh sè  61/2005/Q§­BNV cã  hiÖu lùc thi hµnh  ®îc c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng míi vµ  phô  cÊp th©m niªn vît  khung (nÕu cã) ®∙ ®îc chuyÓn xÕp ë ng¹ch  ph¬ng ph¸p viªn  cò  (viªn chøc lo¹i B) ®Ó chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng míi ë  ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cao ®¼ng (m∙ sè 17a.213) thuéc viªn  chøc   lo¹i   A0.   C¸ch   chuyÓn   xÕp   vµo   hÖ   sè   l¬ng   míi   cña  ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cao  ®¼ng (viªn chøc lo¹i A0) tõ  hÖ  sè  l¬ng míi cña ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cò  (viªn chøc lo¹i  B) thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 80/2005/TT.  d)   Ph¬ng   ph¸p   viªn   cha   ®¹t   chuÈn   (cha   ®¹t   tr×nh   ®é  cao  ®¼ng) theo quy  ®Þnh cña ng¹ch, th×   ®îc chuyÓn xÕp l­ ¬ng cò  sang   l¬ng   míi kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  vµo viªn chøc  lo¹i  B theo   ®óng  b¶ng chuyÓn  xÕp l¬ng cò  sang  l¬ng  míi t¹i ®iÓm 3, kho¶n 3 nµy. KÓ tõ ngµy QuyÕt 
 19. 19 ®Þnh sè 61/2005/Q§­BNV cã hiÖu lùc thi hµnh th× ghi m∙ sè   ng¹ch ph¬ng ph¸p viªn cha ®¹t chuÈn lµ 17c.216. 4­   C¸c   ng¹ch   viªn   chøc   chuyªn   ngµnh   ©m   thanh   vµ   th môc. C¸ch ng¹ch  ©m thanh viªn cao cÊp (m∙ sè  17a.191),  ©m  thanh   viªn   chÝnh   (m∙   sè   17a.192)   ©m   thanh   viªn   (m∙   sè  17a.193), th môc viªn cao cÊp (m∙ sè 17a.194) th  môc viªn  chÝnh (m∙ sè  17a.195) vµ  th  môc viªn (m∙ sè  17a.196) lµ  c¸c ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin míi  ®îc ban hµnh m∙ sè  ng¹ch t¹i QuyÕt    ®Þnh sè  77/2004/Q§­ BNV,   cha   cã   hÖ   sè   l¬ng   cò   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  25/CP.   V×  vËy,   thùc   hiÖn   nguyªn   t¾c   bæ   nhiÖm   vµo   ng¹ch   viªn chøc nµo th× xÕp l¬ng theo ng¹ch viªn chøc ®ã, trong  ®ã: a)   Ng¹ch   ©m   thanh   viªn   cao   cÊp   (m∙   sè   17a.191)   vµ  ng¹ch  th  môc viªn  cao  cÊp  (m∙  sè  17a.194)   ®îc xÕp l¬ng  míi vµo viªn chøc lo¹i A3, nhãm 2 (A3.2). b) Ng¹ch ©m thanh viªn chÝnh (m∙ sè 17a.192) vµ ng¹ch   th  môc viªn chÝnh  (m∙  sè  17a.195)   ®îc xÕp l¬ng  míi  vµo  viªn chøc lo¹i A2, nhãm 2 (A2.2). c)   Ng¹ch   ©m   thanh   viªn   (m∙   sè   17a.193)   vµ   ng¹ch   th môc viªn (m∙ sè  17a.196)  ®îc xÕp l¬ng míi vµo viªn chøc  lo¹i A1. IV­ ®èi víi  ngµnh y tÕ C¸c   ng¹ch   viªn   chøc   ngµnh   y   tÕ   (y   tÕ   céng   ®ång   vµ  ®iÒu dìng)  ®∙ cã  thay  ®æi, bæ sung vÒ  chøc danh, m∙ sè  ng¹ch vµ ph©n lo¹i viªn chøc theo QuyÕt  ®Þnh sè 28/2005/ Q§­BNV   vµ   QuyÕt     ®Þnh   sè   41/2005/Q§­BNV,   nay   híng   dÉn  chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: 1­ C¸c ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh y tÕ c«ng céng. C¸c ng¹ch y tÕ  c«ng céng chÝnh (m∙ sè  16a.197) vµ  y  tÕ   c«ng   céng   (m∙   sè   16a.198)   lµ   c¸c   ng¹ch   viªn   chøc  chuyªn ngµnh y tÕ  míi  ®îc ban hµnh m∙ sè  vµ  tiªu chuÈn  nghiÖp   vô   cña   ng¹ch   t¹i   QuyÕt     ®Þnh   sè   28/2005/Q§­BNV,  cha cã  hÖ  sè  l¬ng cò  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  25/CP. V×   vËy,   thùc  hiÖn   nguyªn  t¾c  bæ   nhiÖm   vµo   ng¹ch   viªn  chøc   nµo th× xÕp l¬ng theo ng¹ch viªn chøc ®ã, trong ®ã: a) Ng¹ch y tÕ c«ng céng chÝnh (m∙ sè 16a.197) ® îc xÕp  l¬ng míi vµo viªn chøc lo¹i A2, nhãm 1 (A2.1). b) Ng¹ch y tÕ  c«ng céng (m∙ sè  16a.198)  ® îc xÕp l¬ng  míi vµo viªn chøc lo¹i A1.
 20. 20 2­ C¸c ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh ®iÒu dìng: C¸c ng¹ch  ®iÒu dìng chÝnh (m∙ sè  16a.199)  ®iÒu dìng  (m∙ sè 16b.120), ®iÒu dìng cao ®¼ng (m∙ sè 16a.200), ®iÒu  dìng trung cÊp (m∙ sè 16b.121) vµ ®iÒu dìng s¬ cÊp (m∙ sè  16b.122) lµ c¸c ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh y tÕ míi ® îc  ban   hµnh   m∙   sè   vµ   tiªu   chuÈn   nghiÖp   vô   cña   ng¹ch   t¹i  QuyÕt  ®Þnh sè 41/2005/Q§­BNV ®Ó thay thÕ  c¸c ng¹ch y t¸  cao cÊp, ng¹ch y t¸ chÝnh vµ  ng¹ch y t¸ cò  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt   ®Þnh sè  415/TCCP­VC ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 1993  cña Bé  trëng ­ Trëng ban tæ chøc ­ C¸n bé  ChÝnh phñ  (nay   lµ Bé trëng Bé Néi vô) vÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn nghiÖp  vô  ng¹ch c«ng chøc ngµnh y tÕ. V×  vËy, thùc hiÖn nguyªn  t¾c bæ nhiÖm vµ xÕp l¬ng míi vµo c¸c ng¹ch nµy nh sau: a) Ng¹ch ®iÒu dìng chÝnh (m∙ sè 16a.199). Ng¹ch ®iÒu dìng chÝnh (m∙ sè 16a.199) lµ ng¹ch míi ®­ îc ban hµnh m∙ sè  vµ  tiªu chuÈn nghiÖp vô  cña ng¹ch, cha  cã  hÖ  sè  l¬ng cò  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  25/CP, v×  vËy   khi   bæ   nhiÖm   vµo   ng¹ch   ®îc   xÕp   l¬ng   míi   vµo   viªn   chøc  lo¹i A2, nhãm 1 (A2.1). b) Ng¹ch ®iÒu dìng (m∙ sè 16b.120) Trêng hîp  ®ang xÕp l¬ng  ë  ng¹ch y t¸ cao cÊp cò  (ban  hµnh kÌm theo  NghÞ   ®Þnh sè  25/CP)  th×  kÓ  tõ  ngµy QuyÕt  ®Þnh   sè   41/2005/Q§­BNV     cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh,   ®æi   tªn  “ng¹ch y t¸ cao cÊp” cò  (m∙ sè  16.120) trong b¶ng chuyÓn  xÕp   sè   5   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  01/2005/TTLT thµnh “ng¹ch ®iÒu dìng” (m∙ sè 16b.120). Trêng hîp cha xÕp l¬ng  ë  ng¹ch y t¸ cao cÊp cò  th×  thùc hiÖn bæ nhiÖm vµo ng¹ch ®iÒu dìng (m∙ sè 16b.120) vµ  xÕp l¬ng míi vµo viªn chøc lo¹i A1. c) Ng¹ch ®iÒu dìng cao ®¼ng (m∙ sè 16a.200). Trêng   hîp   cã   tr×nh   ®é   ®iÒu   dìng   cao   ®¼ng   ®∙   ®îc  chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi vµo ng¹ch y t¸ cao cÊp  cò   (m∙   sè   16.120)   hoÆc   ng¹ch   y   t¸   chÝnh   cò   (m∙   sè   16.121), th× kÓ tõ ngµy QuyÕt  ®Þnh sè 41/2005/Q§­BNV  cã   hiÖu lùc thi hµnh  ®îc c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng míi vµ  phô  cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã)  ®ang hëng  ë  ng¹ch y t¸  cao cÊp cò  hoÆc  ë  ng¹ch y t¸ chÝnh cò   ®Ó  chuyÓn xÕp vµo  hÖ sè l¬ng míi ë ng¹ch ®iÒu dìng cao ®¼ng (m∙ sè 16a.200)  thuéc viªn chøc lo¹i A0. C¸ch chuyÓn xÕp vµo hÖ  sè  l¬ng  míi cña ng¹ch  ®iÒu dìng cao  ®¼ng (viªn chøc lo¹i A0) tõ  hÖ  sè  l¬ng míi cña ng¹ch y t¸ cao cÊp cò  (viªn chøc lo¹i   A1) hoÆc tõ  hÖ  sè  l¬ng míi cña ng¹ch y t¸ chÝnh cò  (viªn   chøc   lo¹i   B)   thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  80/2005/TT.  d) Ng¹ch ®iÒu dìng trung cÊp (m∙ sè 16b.121)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản