Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
41
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT về việc hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT

 1. B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA LNCH - VI T NAM B THÔNG TIN VÀ TRUY N c l p - T do - H nh phúc THÔNG --------- ------- S : 85/2008/TTLT-BVHTTDL- Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2008 BTTTT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N V C P PHÉP, ĂNG KÝ, TH C HI N QU NG CÁO TRÊN BÁO CHÍ, M NG THÔNG TIN MÁY TÍNH, XU T B N PH M VÀ CÔNG TÁC THANH TRA, KI M TRA, X LÝ VI PH M Căn c Lu t Báo chí năm 1989, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí năm 1999; Căn c Lu t Xu t b n năm 2004; Căn c Lu t Công ngh thông tin năm 2006; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo năm 2001; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2008; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông, b o m và tăng cư ng hi u qu c a công tác qu n lý nhà nư c i v i ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n ph m; Liên B Văn hoá, Th thao và Du l ch và B Thông tin và Truy n thông th ng nh t hư ng d n vi c c p phép, ăng ký, th c hi n qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính, xu t b n ph m và công tác thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m như sau: M C I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c c p phép qu ng cáo trên báo chí; ăng ký th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính; qu ng cáo trên xu t b n phNm và công tác thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m. 2. Thông tư này áp d ng i v i: 2.1. Cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài tham gia ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm t i Vi t Nam (dư i ây g i là t ch c, cá nhân); 2.2. Cơ quan, ơn v có liên quan thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch
 2. 2.3. Cơ quan, ơn v có liên quan thu c B Thông tin và Truy n thông; 2.4. S Văn hoá, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2.5. S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Trách nhi m và quan h ph i h p 3.1. B Thông tin và Truy n thông: a) Th c hi n vi c c p phép i v i ho t ng qu ng cáo trên báo chí; t ch c ăng ký i v i ho t ng qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính và qu n lý ho t ng qu ng cáo trên xu t b n phNm; b) Ch trì và ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ch c thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo i v i ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm; c) X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m pháp lu t v qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. B Văn hóa, Th thao và Du l ch: a) Ch o, hư ng d n các S Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông qu n lý ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm; b) Ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông trong công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo i v i ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm. 3.3. S Thông tin và Truy n thông: a) Th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm trên a bàn t nh, thành ph ; b) Ch trì và ph i h p v i S Văn hoá, Th thao và Du l ch thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t i v i ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm trên a bàn t nh, thành ph ; c) X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m pháp lu t v qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm c a t ch c, cá nhân trên a bàn t nh, thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 3.4. S Văn hóa, Th thao và Du l ch: Ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông trong công tác qu n lý nhà nư c i v i ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm trên a bàn t nh, thành ph .
 3. M C II. C P PHÉP QU NG CÁO TRÊN BÁO CHÍ, ĂNG KÝ QU NG CÁO TRÊN M NG THÔNG TIN MÁY TÍNH VÀ TH C HI N QU NG CÁO TRÊN XU T B N PH M 1. C p gi y phép qu ng cáo trên báo chí 1.1 Th t c c p gi y phép: a) Cơ quan báo chí mu n ra ph trương, kênh, chương trình phát thanh, kênh, chương trình truy n hình chuyên qu ng cáo thì ph i xin phép. H sơ xin phép g i n C c Báo chí (B Thông tin và Truy n thông) i v i ph trương chuyên qu ng cáo i v i báo in, t p chí; C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t (B Thông tin và Truy n thông) i v i kênh, chương trình phát thanh, truy n hình chuyên qu ng cáo. H sơ g m: - ơn xin phép ra ph trương, kênh, chương trình chuyên qu ng cáo (ph l c 1); - Ý ki n c a cơ quan ch qu n (n u có cơ quan ch qu n); - B n sao Gi y phép ho t ng báo chí (có công ch ng ho c ch ng th c) b) Trong th i h n ba mươi (30) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , C c Báo chí, C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t xem xét c p gi y phép ra ph trương, kênh, chương trình chuyên qu ng cáo cho cơ quan báo chí (ph l c 2). Trư ng h p không c p gi y phép, ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 1.2. S a i, b sung gi y phép: a) Cơ quan báo chí mu n thay i n i dung gi y phép ra ph trương, kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ph i g i h sơ xin s a i, b sung gi y phép g i cơ quan có thNm quy n c p phép theo quy nh t i i m 1.1 kho n 1 m c II Thông tư này. H sơ g m: - ơn xin s a i, b sung gi y phép (Ph l c1); - B n sao Gi y phép ang có hi u l c (có công ch ng ho c ch ng th c) b) Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , C c Báo chí, C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t xem xét, c p Gi y phép s a i, b sung cho cơ quan báo chí (ph l c 3). Trư ng h p không c p gi y phép s a i, b sung ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 1.3. Trong th i h n b y (07) ngày làm vi c k t ngày c p gi y phép ra ph trương, kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ho c c p gi y phép s a i, b sung; C c Báo chí, C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t thu c B Thông tin và Truy n thông ph i g i b n sao gi y phép ã c p cho C c Văn hóa cơ s (B Văn hoá, Th thao và Du l ch), S Thông tin và Truy n thông, S Văn hoá, Th thao và Du l ch nơi cơ quan báo chí t tr s chính ph i h p trong công tác qu n lý. 2. ăng ký qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính
 4. 2.1. H sơ, th t c ăng ký a) Trư c khi th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính, t ch c, cá nhân ph i g i H sơ ăng ký qu ng cáo n C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t (B Thông tin và Truy n thông). H sơ g m: - ăng ký th c hi n qu ng cáo (ph l c 4) - ĩa ho c các v t d ng tương t có ch a s n phNm qu ng cáo (02 b n). b) Sau khi nh n h sơ h p l , C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t c p cho ngư i th c hi n qu ng cáo Gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo (Ph l c 5). Sau năm (05) ngày làm vi c k t ngày c p Gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo, n u C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t không có văn b n thông báo yêu c u s a i, b sung n i dung qu ng cáo thì t ch c, cá nhân ư c th c hi n qu ng cáo theo n i dung ăng ký. Trư ng h p có yêu c u s a i, b sung thì t ch c, cá nhân ch ư c th c hi n qu ng cáo sau khi ã hoàn t t vi c s a i, b sung n i dung qu ng cáo theo yêu c u c a C c. 2.2. T ch c, cá nhân mu n b sung, thay i n i dung qu ng cáo ã ăng ký, ph i th c hi n vi c ăng ký l i theo quy trình, th t c và yêu c u quy nh t i i m 2.1 kho n 2, m c II Thông tư này. 2.3. Trong th i h n ba (03) ngày làm vi c k t ngày t ch c, cá nhân ư c th c hi n qu ng cáo theo n i dung ăng ký; C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t có trách nhi m g i b n sao Gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính cho C c Văn hoá cơ s (B Văn hoá, Th thao và Du l ch); S Văn hoá, Th thao và Du l ch và S Thông tin và Truy n thông nơi t ch c, cá nhân ăng ký th c hi n qu ng cáo t tr s chính ph i h p trong công tác qu n lý. 3. Qu ng cáo trên xu t b n phNm và các s n phNm in không ph i là xu t b n phNm: 3.1. Vi c qu ng cáo trên xu t b n phNm th c hi n theo Lu t Xu t b n và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Xu t b n; 3.2. Qu ng cáo cho ho t ng kinh doanh hàng hoá, d ch v trên catalo, t r i, t g p và các s n phNm in khác không ph i là xu t b n phNm ph i ghi rõ tên, a ch ngư i qu ng cáo, s lư ng in, nơi in. 3.3. Qu ng cáo trong băng hình, ĩa hình; băng âm thanh, ĩa âm thanh (không ph i là xu t b n phNm c a nhà xu t b n) ph i ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép phát hành chương trình ó cho phép; th i lư ng qu ng cáo không ư c vư t quá 5% th i lư ng chương trình. M C III. THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M V QU NG CÁO TRÊN BÁO CHÍ, M NG THÔNG TIN MÁY TÍNH VÀ XU T B N PH M 1. Thanh tra, ki m tra
 5. 1.1. Thanh tra B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i Thanh tra B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Thanh tra S Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i Thanh tra S Văn hoá, Th thao và Du l ch l p chương trình, k ho ch thanh tra, ki m tra hàng năm i v i ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính, xu t b n phNm và ph i h p tri n khai th c hi n. 1.2. Trong trư ng h p thanh tra, ki m tra t xu t ngoài chương trình, k ho ch nêu t i i m 1.1 kho n 1 m c III Thông tư này, Thanh tra B Thông tin và Truy n thông, Thanh tra S Thông tin và Truy n thông có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho Thanh tra B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Thanh tra S Văn hoá, Th thao và Du l ch ph i h p th c hi n. 1.3. Vi c chuNn b và hoàn t t các th t c pháp lý cho m i t thanh tra, ki m tra do Thanh tra B Thông tin và Truy n thông; Thanh tra S Thông tin và Truy n thông ch trì th c hi n; 1.4. K t thúc t thanh tra, ki m tra, oàn thanh tra, ki m tra có trách nhi m báo cáo và trình k t lu n thanh tra, ki m tra lên lãnh o hai B . 2. X lý vi ph m 2.1. Vi c x lý vi ph m hành chính v qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm do Thanh tra B Thông tin và Truy n thông; Thanh tra S Thông tin và Truy n thông th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. Khi phát hi n hành vi vi ph m v ho t ng qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm, Thanh tra B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Thanh tra S Văn hoá, Th thao và Du l ch có trách nhi m thông báo v i Thanh tra B Thông tin và Truy n thông; Thanh tra S Thông tin và Truy n thông xem xét, x lý theo thNm quy n. 2.3. Thanh tra B Thông tin và Truy n thông, Thanh tra S Thông tin và Truy n thông g i quy t nh x lý vi ph m hành chính cho Thanh tra B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Thanh tra S Văn hoá, Th thao và Du l ch. M C IV. T CH C TH C HI N 1. B Văn hoá, Th thao và Du l ch và B Thông tin và Truy n thông ch o, hư ng d n, ki m tra các ơn v tr c thu c có liên quan th c hi n nghiêm túc hư ng d n t i Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n có phát sinh vư ng m c, các cơ quan, ơn v tr c thu c hai B , các S Thông tin và Truy n thông, các S Văn hoá, Th thao và Du l ch, t ch c, cá nhân c n k p th i báo cáo và ph n ánh liên B xem xét, gi i quy t. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 4. Bãi b các quy nh sau:
 6. - Kho n 2 M c III và ph l c 1 Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 c a B Văn hoá- Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N - CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; - Kho n 3, kho n 7 Thông tư s 79/2005/TT-BVHTT ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a B Văn hoá- Thông tin s a i, b sung m t s quy nh c a Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 c a B Văn hoá- Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N - CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU THÔNG LNCH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Quý Doãn Huỳnh Vĩnh Ái Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B Tư pháp; - Website c a Chính ph ; - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các cơ quan có liên quan thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; - Các cơ quan có liên quan thu c B Thông tin và Truy n thông; - S Văn hoá, Th thao và Du l ch; - S Thông tin và Truy n thông; - Công báo; - Lưu: VT, VHCS, PC,TT 200 PH L C 1 ƠN XIN C P (S A I, B SUNG) GI Y PHÉP RA PH TRƯƠNG; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QU NG CÁO TÊN CƠ QUAN CH QU N (N U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CÓ) NAM TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S :............... .............., ngày……. tháng…… năm……….
 7. ƠN XIN C P (S A I, B SUNG) GI Y PHÉP RA PH TRƯƠNG; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QU NG CÁO Kính g i: (tên cơ quan c p phép) 1. Tên cơ quan báo chí: - a ch : - i n tho i: - i di n: - S gi y phép ho t ng báo chí ã ư c c p.......ngày.......tháng.....năm...... - S gi y phép ra ph trương ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình) ã ư c c p .......ngày....... tháng..........năm........( i v i trư ng h p s a i, b sung) 2. Nay xin ư c c p (s a i, b sung) Gi y phép ra ph trương ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình) như sau: a) M c ích ra ph trương ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình). b) N i dung ch y u c a ph trương ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình). c) Th th c xu t b n ( i v i báo in); phát sóng ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình): - Ngôn ng th hi n: - Khuôn kh : - S trang ( i v i ph trương); th i lư ng ( i v i kênh, chương trình): 3. Th i gian th c hi n: T ngày........tháng........năm....... 4. Cơ quan báo chí cam k t th c hi n nghiêm túc theo các quy nh c a Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí, Pháp l nh Qu ng cáo và các văn b n pháp lu t có liên quan v qu ng cáo./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN (ghi rõ ch c danh)
 8. - Như kính g i; (ký tên và óng d u) -..........; H và tên c a ngư i ký - Lưu. PH L C 2 GI Y PHÉP RA PH TRƯƠNG; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QU NG CÁO B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM TÊN CƠ QUAN C P PHÉP c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S :............... .............., ngày……. tháng…… năm………. GI Y PHÉP RA PH TRƯƠNG; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QU NG CÁO C C TRƯ NG (TÊN CƠ QUAN C P PHÉP) Căn c ....... Theo ngh c a............... QUY T NNH: C p gi y phép xu t b n ph trương chuyên qu ng cáo ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình) cho: 1. Tên cơ quan báo chí: - S gi y phép ho t ng báo chí ã ư c c p ........ngày....... tháng..........năm....... - a ch : - i n tho i: 2. M c ích xu t b n ph trương chuyên qu ng cáo ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình): 3. N i dung ch y u c a ph trương chuyên qu ng cáo ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình)
 9. 4. Ph m vi phát hành ch y u: 5. Th th c xu t b n ( i v i báo in); phát sóng ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình): - Ngôn ng th hi n: - Khuôn kh : cùng khuôn kh v i s trang n i dung - S trang c a ph trương chuyên qu ng cáo: - Phát hành kèm theo s trang n i dung, không tính vào giá bán 6. Th i gian th c hi n: 7. Gi y phép xu t b n ( i v i báo in); phát sóng ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình) có hi u l c t ngày.......tháng.......năm và ương nhiên h t hi u l c khi gi y phép ho t ng báo chí; gi y phép ho t ng phát thanh, truy n hình h t hi u l c: 8. Cơ quan báo chí ph i th c hi n nghiêm túc theo các quy nh c a Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí, Pháp l nh Qu ng cáo các văn b n pháp lu t có liên quan./. Nơi nh n: C C TRƯ NG - Cơ quan ư c c p phép; - Cơ quan ch qu n; - B VHTTDL; - Cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí và qu ng cáo a phương; - Lưu C c BC. PH L C 3 GI Y PHÉP S A I , B SUNG GI Y PHÉP RA PH TRƯƠNG; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QU NG CÁO B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM TÊN CƠ QUAN C P PHÉP c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S :............... .............., ngày……. tháng…… năm………. GI Y PHÉP
 10. S A I, B SUNG GI Y PHÉP RA PH TRƯƠNG; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN QU NG CÁO C C TRƯ NG (TÊN CƠ QUAN C P PHÉP) - Căn c .... - Căn c Gi y phép s ......ngày ....v vi c ra ph trương chuyên qu ng cáo ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình); Xét ngh c a............... QUY T NNH: 1. S a i, b sung n i dung gi y phép s ......ngày ....v vi c ra ph trương chuyên qu ng cáo ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình) như sau: a) N i dung ch y u c a ph trương chuyên qu ng cáo ( i v i báo in); kênh, chương trình chuyên qu ng cáo ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình) b) Ph m vi phát hành ch y u: c) Th th c xu t b n ( i v i báo in); phát sóng ( i v i ài phát thanh, ài truy n hình): - Ngôn ng th hi n: - Khuôn kh : cùng khuôn kh v i s trang n i dung - S trang ( i v i ph trương); th i lư ng ( i v i kênh, chương trình): 2. M i i u kho n khác c a Gi y phép s ......v n gi nguyên giá tr pháp lý. 3. Gi y phép s a i, b sung này là b ph n không tách r i c a Gi y phép s .... Nơi nh n: C C TRƯ NG - Cơ quan ư c c p phép; - Cơ quan ch qu n; - B VHTTDL; - Cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí và qu ng cáo a phương; - Lưu C c BC. PH L C 4
 11. M U ĂNG KÝ TH C HI N QU NG CÁO TRÊN M NG THÔNG TIN MÁY TÍNH CƠ QUAN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T DOANH NGHI P NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S :............... ĂNG KÝ TH C HI N QU NG CÁO TRÊN M NG THÔNG TIN MÁY TÍNH Kính g i: C c phát thanh, truy n hình và thông tin i n t thu c B Thông tin và Truy n thông 1. Tên cơ quan t ch c, doanh nghi p……………………………………... a ch :…………………. i n tho i:…………….Fax:………………. 2. Ngư i ch u trách nhi m:………………Ch c v :……………………….. a) ăng ký kinh doanh s …………..do…………….c p…………………. ngày……….tháng……….năm……….( i v i t ch c, doanh nghi p). b) a ch tên mi n trên Internet h p l , a ch . 3. Xin th c hi n các s n phNm qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính như sau: Tên s n Lư ng th i gian phát qu ng cáo Th i gian phát STT phNm cho m t s n phNm qu ng cáo qu ng cáo (tính Ghi chú qu ng cáo (tính b ng giây) theo t, ngày) Cam oan ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo, v qu n lý m ng Internet Vi t Nam, các quy nh c a pháp lu t có liên quan và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung, hình th c cũng như các v n có liên quan. …….Ngày……tháng…….năm……. CƠ QUAN T CH C, DOANH NGHI P ĂNG KÝ TH C HI N QU NG CÁO (Ký, h tên, ch c v và óng d u)
 12. PH L C 5 GI Y TI P NH N H SƠ ĂNG KÝ QU NG CÁO TRÊN M NG THÔNG TIN MÁY TÍNH B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM TÊN CƠ QUAN ĂNG KÝ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S :............/GTNHSQC .............., ngày……. tháng…… năm………. GI Y TI P NH N H SƠ ĂNG KÝ QU NG CÁO Tên cơ quan ti p nh n: ti p nh n H sơ ăng ký qu ng cáo s ........(ghi s gi y ăng ký qu ng cáo c a ơn v ăng ký qu ng cáo) C a........................(ghi tên y c a ơn v ăng ký qu ng cáo) a ch ..................(ghi y a ch c a ơn v ăng ký qu ng cáo) i n tho i:............(ghi s i n tho i c a ơn v ăng ký qu ng cáo) ã nh n h sơ ăng ký qu ng cáo h p l ........ N i dung qu ng cáo trong h sơ kèm theo Gi y ti p nh n s .../hai s cu i c a năm ti p nh n h sơ/ký hi u c a ơn v ti p nh n qu ng cáo ư c th c hi n trên các phương ti n qu ng cáo theo quy nh c a pháp lu t ......, ngày….. tháng….. năm……. TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản