Thông tư liên tịch 9-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 9-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 9-TT/LB về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114-HĐBT ngày 7-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người do Bộ Thương mại và Du lịch và Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 9-TT/LB

  1. B THƯƠNG M I VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM L CH-B Y T Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 9-TT/LB Hà N i , ngày 17 tháng 07 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN T CH S 9-TT/LB NGÀY 17-7-1992 C A B THƯƠNG M I VÀ DU LNCH VÀ B Y T V VI C HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 114-H BT NGÀY 7-4- 1992 C A H I NG B TRƯ NG V QU N LÝ I V I XU T KH U, NH P KH U THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C CH A B NH CHO NGƯ I Căn c i u 38 (chương VI) Lu t B o v s c kho nhân dân ư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 30-6-1989; Căn c Quy t nh 113-CT ngày 9-5-1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c qu n lý th ng nh t xu t nh p kh u thu c; Căn c Ngh nh s 144-H BT ngày 7-4-1992 c a H i ng B trư ng v qu n lý Nhà nư c i v i xu t kh u, nh p kh u; Liên B Y t - Thương m i và Du l ch hư ng dãn c th th c hi n như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. M i lo i thu c và nguyên li u làm thu c ch a b nh cho ngư i k c các lo i ông dư c: cao, ơn, hoàn, tán (dư i ây g i t t là thu c) khi xu t khNu, nh p khNu u ph i ch u s qu n lý th ng nh t c a B Y t m b o ch t lư ng thu c, an toàn cho ngư i s d ng và th c hi n ư ng l i qu c gia v thu c (b o v và phát tri n s n xu t trong nư c, chính sách dùng thu c h p lý, t i ưu). 2. M i vi c xu t nh p khNu thu c theo qui nh t i i u 1 Ngh nh s 144-H BT ngày 7-4-1992 c a H i ng B trư ng u ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Thương m i và Du l ch và B Y t . 3. Các h i ch , tri n lãm và qu ng cáo thương m i v thu c t ch c t i Vi t Nam và các h i ch , tri n lãm, qu ng cáo thương m i v thu c c a Vi t Nam tham gia t i nư c ngoài u ph i ư c s ch p thu n c a B Y t và ph i có gi y phép c a B Thương m i và Du l ch. 4. Các doanh nghi p ư c c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c ch ư c ký h p ng xu t nh p khNu thu c v i các t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài ã ư c B Y t cho phép ho t ng kinh doanh xu t nh p khNu thu c v i Vi t Nam. 5. Nhà nư c khuy n khích các doanh nghi p s n xu t - kinh doanh thu c h p tác, liên doanh v i nư c ngoài s n xu t thu c, c bi t là các lo i thu c ư c s n xu t t nguyên li u trong nư c và các lo i thu c có yêu c u k thu t cao, nh m áp ng yêu c u s d ng trong nư c và xu t khNu.
  2. 6. Ch có các doanh nghi p chuyên s n xu t, kinh doanh v thu c có các i u ki n quy nh dư i ây m i ư c c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c. II. I U KI N Ư C C P GI Y PHÉP VÀ TRÌNH T XÉT C P GI Y PHÉP kinh doanh xu t nh p khNu thu c: 1. i u ki n ư c c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c: a) Các doanh nghi p ư c xét c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c, ngoài các i u ki n qui nh t i i u 6 chương III Ngh nh s 144-H BT ngày 7-4-1992 c a H i ng B trư ng v qu n lý Nhà nư c i v i xu t khNu, nh p khNu và i u 3 Qui nh s 296/TMDL-XNK ngày 9- 4- 1992 c a B Thương m i và Du l ch v c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu, còn ph i có các i u ki n sau: b) Doanh nghi p ư c thành l p nh m m c ích s n xu t - kinh doanh thu c. c) Doanh nghi p ph i có các i u ki n chuyên môn c n thi t th c hi n các ho t ng xu t nh p khNu thu c như: có i ngũ cán b dư c sĩ trình chuyên môn, có kinh nghi m, n m v ng lu t pháp và thông l qu c t v xu t nh p khNu thu c, có phương ti n ti p nh n, ki m tra ch t lư ng và t n tr thu c theo qui nh c a B Y t . 2. Trình t xét c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c. a) Các doanh nghi p có y các i u ki n nêu trên, ư c c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c, ph i g i b h sơ y theo quy nh t i i m 1 i u 5 Qui nh s 296/TMDL-XNK ngày 9-4-1992 c a B Thương m i và Du l ch n B Yt xác nh n i u ki n nêu t i m c b và c c a ph n II. i v i các doanh nghi p có tr s chính óng t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong h sơ g i n B Y t c n có thêm ý ki n b ng văn b n c a S y t t nh, thành ph ó B Y t có cơ s xét và ngh c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c. b) Ch m nh t 10 ngày k t ngày nh n b h sơ h p l , B Y t có ý ki n và chuy n h sơ n B Thương m i và Du l ch. c) Ch m nh t 20 ngày k t ngày B Y t chuy n h sơ n B Thương m i và Du l ch, B Thương m i và Du l ch có trách nhi m xem xét c p gi y phép ho c tr l i b ng văn b n lý do không c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c cho doanh nghi p, ng th i thông báo cho B Y t theo dõi vi c th c hi n. III. M T S QUY NNH KHÁC 1. Các doanh nghi p ư c c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c ư c ch ng trong vi c àm phán, ký k t và th c hi n h p ng xu t nh p khNu thu c theo các quy nh c a lu t pháp hi n hành.
  3. 2. M t hàng thu c ghi trong h p ng xu t khNu, nh p khNu ph i là các m t hàng ã ư c B Y t c p s ăng ký và ph i phù h p v i nh ng hư ng d n c a B Y t v qu n lý xu t nh p khNu thu c trong t ng th i kỳ. 3. Các doanh nghi p khi làm th t c xu t khNu ho c nh p khNu cho t ng chuy n hàng theo t ng h p ng c n xu t trình thêm ơn hàng ã ư c B Y t duy t v i Phòng gi y phép xu t nh p khNu c a B Thương m i và Du l ch t i khu v c doanh nghi p óng tr s chính. 4. i v i m t s lo i thu c nh p khNu theo h p ng ã ký v i nư c ngoài c n ư c b o qu n trong i u ki n c bi t, B Y t th ng nh t v i T ng c c H i quan làm th t c cho ti p nh n hàng ngày t phương ti n v n t i ưa v kho b o quan theo ch áp t i, niêm phong c a h i quan và s hoàn thành th t c h i quan t i kho thu c ó. 5. Trong trư ng h p do nhu c u phòng, ch a b nh khNn c p t xu t (d ch b nh, c p c u) B Y t có thông báo khNn c p n B Thương m i và Du l ch và ch nh doanh nghi p xu t nh p khNu thu c th c hi n. Nh n ư c thông báo nói trên c a B Y t , B Thương m i và Du l ch s c p gi y phép ngay nh ng chuy n hàng ó ư c nh p khNu k p th i, an toàn ph c v ngư i b nh. IV. CH KI M TRA VÀ BÁO CÁO NNH KỲ 1. B Y t có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n các qui ch , ch chuyên môn v dư c, qu n lý ch t lư ng thu c và th c hi n các ch trương c a ngành y t i v i các doanh nghi p s n xu t kinh doanh xu t nh p khNu thu c. 2. B Thương m i và Du l ch ch trì ph i h p v i B Y t nh kỳ ki m tra, rà soát l i các doanh nghi p kinh doanh xu t nh p khNu thu c k p th i ch n ch nh các sai ph m và ki n ngh các bi n pháp x lý phù h p v i các qui nh c a lu t pháp hi n hành. 3. Các doanh nghi p ư c c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c ph i ch p hành ch báo cáo theo qui nh hi n hành (theo bi u m u do T ng c c Th ng kê ban hành). Báo cáo ó ph i ư c g i v B Thương m i và Du l ch và B Y t . Trong nh ng trư ng h p c n thi t, B Y t có quy n yêu c u các doanh nghi p ư c c p gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu thu c báo cáo riêng theo hư ng d n c a B Y t . V. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Thông tư s 13/TTLB- YT-TN ngày 17-12-1990 c a Liên B Y t - Thương nghi p. Lê Văn Truy n T C ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản