Thông tư liên tịch 912/2001/TTLT/UBDTMN/BTC/BKHĐT của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạc và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 912/2001/TTLT/UBDTMN/BTC/BKHĐT của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạc và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 912/2001/TTLT/UBDTMN/BTC/BKHĐT của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 912/2001/TTLT/UBDTMN/BTC/BKHĐT của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạc và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch U û  b a n  D T &  M N  ­ B é  T µi ch Ý n h  ­ B é  K Õ  h o ¹ ch  v µ  § Ç u  t S è  912/2001/TTLT/uB D T M N/ B T C/ B K H § T   g µ y  16  n th¸ng  11 n¨ m  2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n  c h Ý n h   hi s¸ch  H ç  trî é  d © n  t é c thi Ó u s è   Æ c  bi Ö t  h ã  k h¨n  h ® k ­ C¨n  §iÒu  Quy Õt  nh   è  cø  2,  ®Þ s 138/2000/Q§­ TTg  µy  ng 29/11/2000  cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi chuyÓn  ù  Hç   î é  ©n  éc ® Æc   Öt d ¸n  tr  d h t  bi   khã kh¨n (quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 133/1998/Q§­ TTg  µy  ng 23/7/1998  cña  ñ íng ChÝnh  ñ) thµnh  Ýnh  Th t   ph   ch s¸ch Hç   î é  ©n  éc ® Æc   Ötkhã    tr  dh t  bi   kh¨n. ­ Thùc  Ön    Õn  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ¹    hi ý ki c Th t Ch ph t i V¨n b¶n  è  s 764/CP­   NN ngµy 22/8/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  h Th«ng   Liªn tÞch  íng  t   h dÉn  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch Hç  î é  ©n  écthiÓu sè  Æc   Ötkhã    tr  d h t   ® bi   kh¨n. ­ Uû     ban  © n   éc vµ  Òn  ói,Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ­ D t   Mi n  T    K ho v§ th íng dÉn  ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch Hç   î é  ©n  éc thiÓu  è  Æc   Ötkhã    tr  dh t  s® bi   kh¨n  nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N ­ ChÝnh    s¸ch Hç   î é  ©n  éc thiÓu  è  Æc   Öt khã    tr  dh t  s® bi   kh¨n nh»m     æn ®Þnh  i  èng, ph¸ttr Ón s¶n  Êt,xo¸ ®ãi  ®ê s    i   xu     gi¶m  Ìo,n©ng  ngh   cao  ©n  Ý, d tr   gi÷g×n  µ      v ph¸thuy b¶n  ¾c      ña    ©n  écthiÓu sè. s v¨n ho¸ c c¸cd t    ­ ViÖc  ùa chän  é  ©n  éc thiÓu  è  Æc   Öt khã    l  hd t  s® bi   kh¨n ph¶i® îc tiÕn      hµnh  µng  h n¨m,  c«ng khaid©n  ñ  d©n  ×nh  Ðt    ch do  b x theo  thø  ù  tiªn® îc t u      x¸c®Þnh  ú thuéc vµo    tu     møc    ã  ®é kh kh¨n cña    é    nh.   c¸ch gia®× ­ Nguån    kinh phÝ  ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch Hç  î é  ©n  écthiÓu  è  Æc     tr  d h t  s® biÖt khã    kh¨n  ng©n  do  s¸ch  a   ¬ng  ¶m   ®Þ ph ® b¶o  ã  ç  îcña  ©n  c h tr  ng s¸ch  Trung  ng.N¨m  ¬  2001,n¨m    2002  ng©n  do  s¸ch ®Þa  ¬ng  ang    ph ® trong thêikú     æn   nh  ®Þ nªn  ©n  ng s¸ch Trung  ng  îcÊp  ã  ôc    ¬ tr  cm tiªucho  ©n  ng s¸ch  a   ®Þ ph¬ng    ùc hiÖn.Tõ  ®Ó th     n¨m  2003,kinh phÝ  ùc hiÖn  Ýnh      th   ch s¸ch ® îctÝnh     vµo  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph ­ ViÖc  Ëp  ù    l d to¸n,qu¶n  ýcÊp    µ  Õt      l  ph¸tv quy to¸nkho¶n  kinh phÝ   µy    n theo quy  nh  ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu Ng s¸ch  µ   íc vµ    Nh n   c¸c v¨n b¶n  íng  Én  Ön  h d hi hµnh. II. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g:  § 1. §èit ng  é     nh    ©n  éc thiÓu  è  îc hëng  Ýnh     î H gia ®× c¸c d t  s®  ch s¸ch quy    ®Þnh   ¹  t iTh«ng   nµy  µ nh÷ng  é  ã    tiªuchÝ   t l  h c ®ñ ba    quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  ®Þnh  è  s 166/2001/Q§­ UBDTMN   µy  ng 5/9/2001 cña  é  ëng,Chñ  Ö m   û     B tr   nhi U ban  © n   éc vµ  Òn  ói vÒ   Öc  D t   Mi n   vi ban  µnh  h quy  nh    Ý  é  ©n  éc ®Þ tiªuch h d t  thiÓu sè  Æc   Ötkhã   ® bi   kh¨n,cô  Ó:   th
  2. 2 TiªuchÝ    é   ©n  éc thiÓu  è  Æc   Ötkhã    1: H d t  s® bi   kh¨n lµ c¸c hé    nh        gia ®× d©n  éc thiÓu  è    ïng  ©n  éc,miÒn  ói,vïng  ©u,  ïng  cã  t  s ëv d t  n  s v xa  møc     thu nhËp  ×nh  ©n  u   êi tõ 80.000  ng/ngêi/ b qu ®Ç ng     ®å th¸ng trë xuèng  íichuÈn     (d   ®ãi ngÌo quy  nh  ¹      ®Þ tiV¨n b¶n  è  s 1143/2000/BL§TBXH   µy  ng 01/11/2000  ña  c Bé Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi).   X∙  Tiªu chÝ     é   ©n  éc thiÓu  è  Æc   Öt khã    2: H d t  s® bi   kh¨n  ã  Ëp  c t qu¸n   s¶n xuÊt cßn    mang  nÆng   Ýnh  ù nhiªnh¸il m, chñ  Õu    Éy  µm  ¬ng, ch¨n t t     î   y ph¸tr l n     nu«i theo  Ëp    t qu¸n  ò, l¹chËu,  c   c«ng  ô  c s¶n  Êt th«  ¬, thiÕu  èn,thiÕu  xu   s  th   ®Êt hoÆc   a  ã  t  ch c ®Ê s¶n  Êt (tÝnh  xu   theo  møc   ×nh  ©n  Ön  Ých  t  b qu di t ®Ê canh    t¸ccho  çi hé  ña  a  ¬ng). m   c ®Þ ph TiªuchÝ      3:Tæng    Þtµis¶n  ×nh  ©n  u   êidíi ét  iÖu®ång  gi¸tr     b qu ®Ç ng     m tr   (kh«ng  Ýnh    Þ sö  ông  ña  t,gi¸trÞ c¸c l¸ntr¹ trªnn¬ng  Éy).Hé   ã  t gi¸tr   d c ®Ê               i r  c hoµn  c¶nh neo  n,  Õu    ng  ®¬ thi lao ®é hoÆc   ã  êi è m   au  Ðo  µi,kh«ng  c ng   ® k d  cã    iÒu  Ön  Õp cËn    c¸c® ki ti   c¸cth«ng      ôc  ô  tin®Ó ph v s¶n  Êtvµ  i sèng. xu   ®ê   2.Ph¹m      ông   vi¸p d Ch Ýnh  s¸ch   ç  î é  ©n  éc thiÓu  è  Æc   Ötkhã    h tr  d h t  s® bi   kh¨n ® îc¸p dông       ®èi víi   é  ng  µo  ©n  écthiÓu sè    óë      éc ch¬ng  ×nh Ph¸t     h ®å b d c¸c t    c tr   c¸cx∙thu   tr     tr Ón kinh tÕ      éic¸c x∙® Æc   Ötkhã  i    ­ x∙h       bi   kh¨n,vïng ®ång  µo  ©n  éc miÒn      bd t  nói,biªn gií vµ  ïng  ©u,  ïng  (gäit¾t lµ Ch ¬ng  ×nh     iv   s v xa        tr 135) vµ      c¸c th«n,   b¶n, bu«n, lµng,phum,  ãc  îc c«ng  Ën  µ khu  ùc  I n»m         s ®  nh l  v II  , trong x∙ khu     vùc    . I, II III.N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :   1.Néi dung  µ     v møc  ç  î h tr ­ Chi  ç  î®êi  èng    h tr  s cho    é    nh  ©n  éc thiÓu  è  Æc   Öt c¸c h gia ®× d t  s® bi   khã kh¨n bao  å m: ¬ng  ùc ®Ó     Çn      g l th   ¨n,qu ¸o,ch¨n m µn,  ông  ô    d c sinh ho¹tgia      ®×nh. Møc  ç  î lÇn    h tr 1  cho  çi  é    nh  m h gia ®× kh«ng    qu¸ 500.000  ng. Trong  ®å   thêigian thùc hiÖn  Ýnh        ch s¸ch nµy    møc  ç  î¬ng  ùc cho  ét  é    nh  h tr  l th   m h gia ®× kh«ng    lÇn;quÇn    qu¸ 3    ¸o,ch¨n m µn     kh«ng      Çn;dông  ô    nh    qu¸ hail   c gia ®× 1 lÇn. ­ Chi hç  î   iÓns¶n  Êtbao  å m:      tr  ph¸ttr   xu   g mua c«ng  ô  ôc  ô  c ph v s¶n  Êt, xu   gièng c©y  con. Møc  hç  trî  cho m çi hé  gia ®×nh  kh«ng qu¸ 1.000.000  ®ång/n¨m. Møc    ô  Ó  ç  î i sèng  µ  ç  î   iÓn s¶n  Êt cho  õng  ¹  chic th h tr    ®ê v h tr  ph¸ttr   xu   t lo i hé   Uû   do  ban  ©n   ©n   nh d tØnh quyÕt  nh.  ®Þ Møc   ç  îkh«ng  h tr  chia b×nh    qu©n. Ngoµi c¸c néidung  ç  î     h tr  quy  nh  ô  Ó  ¹  ®Þ c th t i Th«ng   µy, hé  ©n  éc tn   d t  thiÓu  è  Æc   Ötkhã  s® bi   kh¨n cßn  îcthô hëng    Õ   ,  Ýnh    ®   c¸c ch ®é ch s¸ch hiÖn    hµnh kh¸c ®ang  ùc  Ön  ¹  a   ¬ng  : chÝnh    th hi t i ®Þ ph nh   s¸ch  u  , tÝn  ông, ®Ç t  d   chÝnh  s¸ch giao  t, giao  õng,khaihoang  Êy ®Êt  ®Ê   r     l  s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,  khuyÕn  n«ng, khuyÕn  ©m;  Ýnh    l ch s¸ch  o  ¹o,miÔn  ®µ t   gi¶m  äc  Ý,  Ön  h ph vi phÝ... 2.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th  
  3. 3 ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh chØ  o  Öc  íng dÉn  éidung  ®¹ vi h   n  Th«ng ,thùc t    hiÖn  ×nh  Ðt  é    nh  ©n  éc thiÓu  è  Æc   Öt khã  b x h gia ®× d t  s® bi   kh¨n,kiÓm       tra viÖc  ùc  Ön  Ýnh  th hi ch s¸ch  µ  ö  ông  ån  vsd ngu kinh  Ý   ç   îhé  ©n   éc ph H tr  d t  thiÓu sè  Æc   Ötkhã   ® bi   kh¨n ®óng  ôc  ch, ®óng  i t ng vµ  ã  Öu    m ®Ý   ®è  î   c hi qu¶. ­ Hµng    n¨m, Uû     ban  ©n  ©n      vµo  i t ng quy  nh  îcthô nh d x∙c¨n cø  ®è  î   ®Þ ®   hëng  Ýnh  ch s¸ch,phæ   Õn  n   õng th«n,b¶n,phum,  ãc    ©n  ©n  ù   bi ®Õ t       s ®Ó nh d t  b×nh  Ðt,sau    Ëp  îp danh  x  ®ã t h   s¸ch c¸c hé  öiUû       g   ban  ©n  ©n  Ön    nh d huy ®Ó tæng  îp göiUû   h     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  xem  Ðt quyÕt ®Þnh. x    ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  phª  Öt  duy danh s¸ch    é  îc hç  îtrong c¸c h ®   tr    n¨m  µ  öicho  û   vg  U ban  ©n  ©n  Ön, x∙®Ó   ùc hiÖn.Uû   nh d huy     th     ban  ©n  ©n   nh d x∙cÊp    ùctiÕp ®Õ n     é    nh  µ    ph¸ttr     c¸c h gia ®× v thanh  Õt    quy to¸nkinh phÝ    theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh chØ  o  ùc hiÖn  ång ghÐp    ¬ng  ×nh, ®¹ th   l  c¸cch tr   dù  trªn ®Þa   µn    ¸n    b ®Ó gi¶m  è  é  ©n  éc thiÓu  è  Æc   Öt khã  shd t  s® bi   kh¨n;   §Þnh  ú  µng  ý;n¨m  kh qu   tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ýnh  h  h th   ch s¸ch hç  î ©n    tr  d téc thiÓu  è  Æc   Öt khã    s® bi   kh¨n  öi Uû   g   ban  © n   éc vµ  Òn  Ýu,  é   µi D t   Mi n BT  chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu .   K ho   § t ­ Ban  © n   éc hoÆc   chøc  ô    D t  tæ  ph tr¸chc«ng    ©n  éc miÒn  óicña    t¸cd t  n  tØnh  ñ  ×phèihîp víiSë   µi chÝnh    Ët    ë   Õ   ¹ch  µ  Çu    óp ch tr        T  ­ V gi¸, K ho S v§ t gi   Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Óm    ¸nh    ùc hiÖn  Ýnh  ki tra,® gi¸th   ch s¸ch. ­ Uû     ban  © n   écvµ  Òn  óichñ  ×phèihîp víi é  µichÝnh,Bé  Õ   D t   Mi n  tr        T B  K ho¹ch  µ  Çu   µ    é, ngµnh  ªnquan  chøc  íng dÉn, kiÓm     v§ tv c¸c B   li   tæ  h    tra,gi¸m  s¸tviÖc  ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch Hç   î é  ©n  éc thiÓu  è  Æc   Ötkhã    tr  dh t  s® bi   kh¨n  ë    a  ¬ng. c¸c®Þ ph IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. C¸c  t n c hi l   15  k t  k  v¨n b¶n  íc tr   ®©y     íihíng dÉn  ña  tr¸ v   i   c Th«ng   µy  u     á. Trong    ×nh thùc hiÖn  tn ®Ò b∙ib   qu¸ tr     n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ     é    ¸nh  Liªnb ®Ó xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản