Thông tư liên tịch 94/TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
104
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 94/TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 94/TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17/8/94 của Chính phủ Quy định khung giá các loại đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 94/TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

  1.   Th«ng  t li   é  µichÝnh   ©y  ùng   ªnb T   ­X d ­Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch ­   Ban  Ët    Ýnh  ñ  è  V gi¸ch ph s 94/tt l ngµy  th¸ng11  / b 14    n¨m  1994 H íng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  Ng 17/8/1994   cña  Ýnh  ñ  Ch ph Quy  nh  ®Þ khung      ¹ ®Êt gi¸c¸clo i   C¨n  §iÒu  NghÞ   nh  è  cø  8  ®Þ s 87/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ;Liªnbé   c Ch ph     tµichÝnh    ©y  ùng      ­x d ­ Tæng   ôc  Þa  Ýnh    c§ ch ­ Ban  Ët gi¸Ch Ýnh  ñ  íng  v   ph h dÉn    nh sau: I.Ph ©n  ¹ng  t,lo¹ ®«  Þ,lo¹ ® êng  è,   h ®Ê   i th   i     ph vÞ  Ý®Êt      nh    t. tr   ®Ó x¸c®Þ gi¸®Ê 1.§Êt n«ng     nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp: H¹ng  t      nh    t    ông  ®Ê ®Ó x¸c®Þ gi¸®Ê ¸p d theo h¹ng  t  Ýnh  Õ  ö  ông    ®Ê t thu s d ®Êt  n«ng  nghiÖp    a   ¬ng  îc cÊp  ã  Èm  Òn  ë ®Þ ph ®  c th quy phª  Èn  chu theo    quy ®Þnh  ña  Ët thuÕ  ö  ông  t  c Lu   sd ®Ê n«ng  nghiÖp. 2. §Êt khu  ©n       d c n«ng  th«n:bao  å m   ®Êt    g c¶  chuyªn dïng    n»m   xen  Ïvíi k    khu  ©n    d c n«ng  th«n: §Êt khu  ©n      d c n«ng  th«n ® îcx¸c®Þnh      theo ®Þa  íhµnh  Ýnh.   gi   i ch H¹ng  t      nh    t  ®Ê ®Ó x¸c ®Þ gi¸®Ê khu  ©n      d c ë n«ng  th«n  îcx¸c ®Þnh    ®   c¨n cø  µo    Õu  è:kh¶  v c¸cy t  n¨ng  sinhlî    Þsö  ông,vÞ  Ývµ    t  ùc tÕ      igi¸tr   d ,   tr   gi¸®Ê th   ë ®Þa  ¬ng    ph nh sau: H¹ng    Êt  ã  Þ   Ý thuËn  î cho  1: § c v tr   l i s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, sinh  ¹tvµ    ho   dÞch  ô,cã  Þ  Ý ven  ôc® êng  v   v tr   tr   giao th«ng  ña    Ön    c x∙,huy hoÆc   Õp gi¸pvíi ti       khu  ©n    ë   d c c¸c  ïng:v en  «   Þ, ®Ç u   èi  v   ® th   m giao  th«ng  µ  ôc ® êng  v tr   giao  th«ng  Ýnh: khu  ¬ng  ¹i hoÆc   î,khu  lÞch,khu  ch   th m  ch   du    c«ng  nghiÖp, cã      gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   cao  Êt. nh H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  2:§   ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh,sinhho¹tvµ  xu          dÞch  ô  Ð m   ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vk h 1, c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc tÕ    th h gi¸®Ê th   trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 1. H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  3:§   ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh,sinhho¹tvµ  xu          dÞch  ô  Ð m   ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vk h 1, c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc tÕ    th h gi¸®Ê th   trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 2. H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  4:§   ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh,sinhho¹tvµ  xu          dÞch  ô  Ð m   ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vk h 3, c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc tÕ    th h gi¸®Ê th   trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 3. H¹ng    Êt ë  Òn  óit ng  i thuËn  îcho  5: §   mi n  ¬ ®è   l i s¶n  Êt,kinh doanh,sinh xu         ho¹t, ã  Þ  Ý xa  ôc® êng    v tr   tr   c giao th«ng,®Êt    ïng s©u, vïng  cña      ëv     xa  x∙trung  du  µ  ng  v ®å b»ng  ã    t  ùc tÕ  c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc tÕ    th h gi¸®Ê th   trung   b×nh  Êp  ¬n    t  ùc tÕ  th h gi¸®Ê th   trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 4. H¹ng    Êt  ïng  Òn  ói cao, vïng  6: § v mi n    biªn gií     ¶o    i h¶i ® , hoÆc   ïng  ©u, v s   vïng  cña    xa  x∙ trung   vµ  ng  du  ®å b»ng  kh«ng  Ën  î cho  thu l i   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh,sinh ho¹t, ©n    a  ítcã    t  ùc tÕ       d c th th   gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  Êt trong ,   th nh     c¸ch¹ng  t  µ  Êp  ¬n    t  ùc tÕ    ®Ê v th h gi¸®Ê th   trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 5. 3. §Êt    khu  ©n        ïng  d c ë c¸c v ven  «   Þ,®Ç u   èi  ® th   m giao  th«ng  µ  ôc® ­ v tr   êng  giao  th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu  ch   th m  du    c«ng  nghiÖp  kh«ng  n»m   trong®«  Þ  îcx¸c®Þnh      th ®     nh sau:
  2. a.Ph¹m    t:   vi®Ê ­ §Êt    khu  ©n        ïng  d c ë c¸c v ven  «   Þ  ® th bao  å m       Õp    íinéi g c¸c x∙ ti gi¸p v     thµnh  è  µ  Þ  Ên  éc  «   Þ  ¹  vµ    ph v th tr thu ® th lo i1  c¸c th«n  Êp) tiÕp    íinéi (  gi¸p v     thµnh  è,néithÞ    Þ  Ên cña    «  Þ  ph     x∙,th tr   c¸c® th cßn  ¹ . li ­ §Êt khu  ©n       d c ven  u   èi  ®Ç m giao th«ng  µ  ôc® êng    v tr   giao th«ng  Ýnh    ch bao  å m:  t  g ®Ê ven       ..  ôc® êng  ng∙ ba, ng∙ t .   tr giao  th«ng,b Õn  µ, b Õn    ph   c¶ng,   s©n  bay  Trung  ng  µ  do  ¬ v tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       qu¶n  ý. l UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  äichung  µ UBND   Êp  ¬ (g   l  c tØnh)quy  nh    Èn  ô  Ó  ïng ®Êt    ®Þ tiªuchu c th v   ven. ­ §Êt khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch lµtoµn  é  Ön  Ých     th m  du     b di t n»m   trong khu  ­   th ¬ng  ¹i,khu  lÞch  m  du  bao  å m   ®Êt  g c¶  khu  ©n    d c trong khu  ¬ng  ¹i,khu      th m  du lÞch theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬        c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy ­ §Êt khu     c«ng  nghiÖp  µ ®Êt  ã  µ  l  c nh m¸y  Ý  x nghiÖp  µ  v khu  ©n    ¾n   d cg víi  khu  c«ng  nghiÖp  theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬      c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy b.Lo¹i®Êt    Lo¹i1: C¸c    Õp    íinéithµnh  è  µ  Þ  Ên thuéc ®«   Þ  ¹       x∙ ti gi¸pv     ph v th tr     th lo i 1, ®Ç u   èi  m giao  th«ng  µ  ôc ® êng  v tr   giao th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i,khu    ch   th m  du lÞch,khu    c«ng  nghiÖp  Õp gi¸pvíi «  Þ  ¹ 1. ti       th lo i ®   Lo¹i2: C¸c     th«n  Êp) tiÕp    íinéithµnh  è, néithÞ    Þ  Ên cña  (  gi¸pv     ph     x∙,th tr   ®«  Þ  ¹ 2,3,4,®Ç u   èi  th lo i         m giao th«ng  µ  ôc® êng    v tr   giao th«ng  Ýnh,khu  ­   ch   th ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu  m  du    c«ng  nghiÖp  Õp gi¸pvíi «  Þ  ¹ 2,3,4. ti       th lo       ® i Lo¹i3:C¸c  ïng cßn  ¹ .    v  li c.X¸c  nh  ¹ng  t:   ®Þ h ®Ê H¹ng  t      nh    t  ®Ê ®Ó x¸c ®Þ gi¸®Ê khu  ©n      ïng  d cëv ven  «   Þ,®Ç u   èi  ® th   m giao  th«ng  µ  ôc ® êng  v tr   giao  th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu  ch   th m  du    c«ng  nghiÖp  îc x¸c ®Þnh  cø  µo    Õu  è kh¶  ®   c¨n  v c¸c y t  n¨ng  sinh lî    Þ sö    igi¸tr   , dông,vÞ  Ývµ    t  ùc tÕ  õng ®Þa  ¬ng      tr   gi¸®Ê th   t   ph nh sau: H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  1: §   ® ki thu l   i kinh doanh,sinh ho¹t, lÞch  µ         du  v dÞch  ô  ã    t  ùc tÕ  v c gi¸®Ê th   cao  Êt. nh H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  2:§   ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh,sinhho¹tdu  xu          lÞch  µ  Þch  ô  Ð m   Êt h¹ng    ã    t  ùc tÕ  vd vk nh   1, c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n      th h gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   trung b×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 1. H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  3:§   ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh,sinhho¹tdu  xu          lÞch  µ  Þch  ô  Ð m   t  ¹ng    ã    Þ thùc tÕ  vd vk ®Ê h 2, c gi¸tr     trung b×nh  thÊp  ¬n        h gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   trung b×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 2. H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  4:§   ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh,sinhho¹tdu  xu          lÞch  µ  Þch  ô  Ð m   t  ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vd vk ®Ê h 3, c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n      th h gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   trung b×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 3. H¹ng    Êt cã  iÒu  Ön  Ën  îcho  5:§   ® ki thu l   i s¶n  Êt,kinh doanh,sinhho¹tdu  xu          lÞch  µ  Þch  ô  Ð m   t  ¹ng    ã    t  ùc tÕ  vd vk ®Ê h 4, c gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n      th h gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   trung b×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 4. H¹ng    Êt  6: § cßn  ¹   ã    t  ùc tÕ  l ic gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    t  ùc ,   th h gi¸®Ê th   tÕ trungb×nh  ña  t  ¹ng    c ®Ê h 5. H¹ng  t  ña  õng  ïng  ®Ê c t v kh«ng  Êt thiÕtph¶ix¸c ®Þnh    h¹ng,m µ   nh        ®ñ 6    ph¶ic¨ncø      Èn      nh  ¹ng  t    y   µ  ×nh  ×nh  t    c¸c tiªuchu ®Ó x¸c ®Þ h ®Ê trªn®© v t t ®Ê ®ai    a   ¬ng, UBND   Êp  ë ®Þ ph   c tØnh  quy  nh    ¹ng  t  ô  Ó  ®Þ c¸c h ®Ê c th cho  õng  t vïng.
  3. 4. §Êt  «   Þ: Gi¸ ®Êt  îc x¸c ®Þnh    ® th     ®   cho  lo¹  «   Þ  5  i th theo  ® quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  µ   íc.Trong  çi  ¹  «  Þ  h c Nh n   m lo i th chia ra  ®Õ n   lo¹  êng  è  ®   3  4  i ® ph vµ chiara 4      hoÆc   vÞ  Ý®Êt  5  tr   kh¸cnhau.Cô   Ó        th nh sau: a. Ph ©n  ¹  «  Þ:§«  Þ  ©n  µnh  lo¹    lo i th   th ph ® th 5  i theo  quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cña  µ   íc.Nh÷ng  Þ  Ên hoÆc   Þ    a  ©n  ¹ ®«  Þ  × ® a  µo  «   Nh n   th tr   th x∙ch ph lo   th th   v ® i thÞ  ¹ 5      nh    t. lo i ®Ó x¸c®Þ   gi¸®Ê b. Ph ©n  ¹  êng  è    lo i® ph trong ®«  Þ:Lo¹i® êng  è    th     ph trong ®«  Þ        th ®Ó x¸c ®Þnh    t  îc x¸c ®Þnh   gi¸®Ê ®     c¨n  chñ  Õu  µo  Þ   Ý,kh¶  cø  y v v tr   n¨ng  sinh  ¹   lo i, møc    µn  Ön  ¬  ë  ¹ tÇng,thuËn  Ön trong sinh ho¹tvµ  ®é ho thi c s h     ti         tham  kh¶o   gi¸ ®Êt  ùc tÕ.Cô   Ó    th     th nh sau: ­  êng  è  ¹    µ   ¬i cã  iÒu  Ön  Æc   Öt thuËn  î ®èi  íiho¹t § ph lo iI:L n   ® ki ® bi   li  v    ®éng  s¶n  Êt  xu kinh  doanh, bu«n    b¸n, du  Þch, sinh  ¹t,cã  ¬  ë  ¹  Çng   l   ho   c s h t ®ång  é,cã    t  ùc tÕ  b   gi¸®Ê th   cao  Êt. nh ­ §êng  è  ¹  : µ  ¬icã  iÒu  Ön  Ën  î®èi víi   ¹t®éng      ph lo i   n   ® II L ki thu l       ho   i c¸c s¶n xuÊt kinh doanh,du  Þch,sinh ho¹t, ã  ¬  ë  ¹ tÇng ¬ng  i ®ång  é,cã         l       c s h  c t ®è   b   gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   trung b×nh  Êp  ¬n    ¸tthùc tÕ    th h gi¸®     trung b×nh  êng  è  ¹ I.   ® ph lo i   ­ §êng  è  ¹  ILµ  ¬icã  iÒu  Ön ¬ng  i thuËn  î®èi víic¸c ho¹t   ph lo i   n   ® II : ki t ®è   l          i ®éng  s¶n  Êt kinh doanh,du  Þch,sinh ho¹t, ã  ¬  ë  ¹ tÇng  ñ  Õu  ng  xu      l       c s h  c ch y ®å bé:cÊp  iÖn, cÊp  ícvµ    ®   n   tho¸t íc,cã    t  ùc tÕ      gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  ¬n    n   th h gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   trung b×nh  êng  è  ¹ II   ® ph lo i .  ­ §êng  è  ¹ IV:Lµ    êng  è    ph lo i   c¸c®   ph cßn  ¹   ã    t  ùc tÕ  l ic gi¸®Ê th   trung b×nh  ,   thÊp  Êt vµ  Êp  ¬n    t  ùc tÕ  nh   th h gi¸®Ê th   trung b×nh  Êp  Êt vµ  Êp  ¬n      th nh   th h gi¸ ®Êt  ùc tÕ  th   trung b×nh  ña  êng  è  ¹ II .   c® ph lo i I  M ét  êng  è  å m   Òu  o¹n  êng  ã  ® ph g nhi ® ® c kh¶  n¨ng  sinh lî    t  µ  ¬    igi¸®Ê v c , së  ¹  Çng  µ  ã      Èn  ht v c c¸c tiªuchu kh¸c nhau  ×  õng  o¹n  êng  îc xÕp  µo    th t ® ® ®  v lo¹ ® êng  è ¬ng    i ph t øng  UBND   Êp  do  c tØnh  quy  nh. ®Þ §èivíi ÷ng  «  Þ  ã    Óu vïng kh¸c nhau  Ò   iÒu  Ön     nh ® th c c¸c ti       v® ki sinh lîvµ     i gi¸®Êt  ×  çi  Óu  ïng  u   ã  Ö   èng    ¹  êng  è    th m ti v ®Ò c h th c¸c lo i ® ph theo  c¸ch ph©n    lo¹ nh    i trªn. c.V Þ   Ý®Êt   tr   ViÖc    nh  Þ  Ý ®Êt  x¸c ®Þ v tr   trong tõng  êng    vµo  iÒu  Ön    ® c¨n cø  ® ki sinh lî   i vµ    t  ùc tÕ  ña  õng vÞ  Ý®Êt  gi¸®Ê th   c t   tr   trongtõng ® êng  è  ô  Ó        ph c th nh sau: ­VÞ   Ý1:¸p dông  i víi t    Òn c¹nh ® êng  è    tr       ®è     ®Ê ë li     ph (mÆt  Òn):ti ­   Þ   Ý 2: ¸p dông  i víi®Êt      V tr       ®è     ë trong ngâ, hÎm  ña  êng  è  ã  iÒu      c® ph c ® kiÖn  sinhho¹tthuËn  î(xe «t« hoÆc   ba     l      i xe  b¸nh  µo  Ën  ¬i): vtn ­ VÞ   Ý 3: ¸p  ông  i  íi®Êt      tr     d ®è v   ë trong ngâ, trong hÎm  ña  êng  è  ã        c® ph c ®iÒu  Ön  ki sinh ho¹tkÐ m   ¬n  Þ  Ý2         h v tr   (xe «t« hoÆc   ba  xe  b¸nh  kh«ng  µo  îc v ®  ): ­  Þ   Ý 4: ¸p  ông  i  íi®Êt  V tr     d ®è v   trong  â, trong  Îm  ña    â, hÎm  ng   h c c¸c ng   thuéc vÞ  Ý 2, vÞ  Ý 3    tr     tr   nªu    µ    Þ  Ý cßn  ¹ kh¸c m µ   iÒu  Ön  trªnv c¸c v tr   l i  ® ki sinh   ho¹trÊtkÐ m.    Trong  çi lo¹ ® êng  è,kh«ng  Êt thiÕtph¶ixÕp    vÞ  Ý®Êt,m µ   m i   ph   nh       ®ñ 4  tr     ph¶ic¨n cø  ô  Ó  µo  õng  êng  è    Õp  ã  Ó  Õp  t  Þ  Ýh¬n,nh­     c th v t ® ph ®Ó x c th x Ý v tr     ng ph¶ixÕp  õvÞ  Ý1 ¬ng    t   tr   t øng  íi v  møc    gi¸cao  Êt trëxuèng. nh     C¨n  vµo    Èn  ¹ng  t, tiªu chuÈn  ¹  ïng  t, tiªu chuÈn  cø  tiªu chu h ®Ê     lo iv ®Ê     ph©n  ¹  êng  è  lo i ® ph trong ®«  Þ,tiªuchuÈn  Þ  Ý ®Êt    th     v tr   trong tõng  êng  è.   ® ph   UBND   Êp  c tØnh  chØ   o  íng  Én  Öc  ùc  Ön  ©n   ¹ng  t  ®¹ h d vi th hi ph h ®Ê quyÕt  ®Þnh  Þ  Ý®Êt,lo¹ ® êng  è    µm  ¬  ë    nh    t. v tr      i ph ®Ó l c s x¸c®Þ gi¸®Ê
  4. II  Þnh    t  µ  iÒu  .§ gi¸®Ê v ® chØnh    t gi¸®Ê 1.C¨n  x¸c®Þnh    t.   cø    gi¸®Ê Khix¸c®Þnh    t  ô  Ó     gi¸®Ê c th UBND   Êp  c tØnh  ph¶ic¨n cø  µo:   v ­ Khung      ¹  t    gi¸c¸c lo i ®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 17/8/1994 cña  Ýnh  ñ:   Ch ph ­ Gi¸®Êt  ùc tÕ    a  ¬ng,® îch×nh  µnh     th   ë ®Þ ph    th qua  chuyÓn  îngquyÒn  nh sö  ông  t: d ®Ê ­ H¹ng  t,lo¹  «   Þ,lo¹  êng  è,vÞ  Ý ®Êt  ∙  îc x¸c ®Þnh    ®Ê   i th   i ® ® ph tr   ®®    trong   tõng ® êng  è.   ph 2.Quy Õt  nh    t.   ®Þ gi¸®Ê UBND   Êp  c tØnh  Õt ®Þnh    t  ô  Ó  quy   gi¸®Ê c th cho  õng lo¹ ®Êt. t    i ­  èi víi®Êt  §   n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, gi¸®Êt  îc x¸c ®Þnh       ®   cho tõng  ¹ng  t  ña  t  ång c©y  µng  h ®Ê c ®Ê tr   h n¨m,  t  ã  Æt   íc nu«itrång thuû  ®Ê c m n      s¶n,tõng  ¹ng  t  ña  t  ång c©y  ©u    h ®Ê c ®Ê tr   l n¨m, ®Êt  ©m    l nghiÖp  µ  v theo  õng  t lo¹ x∙:®ång    i  b»ng,trung du,miÒn  ói.      n ­§èivíi t       ®Ê khu  ©n        ïng ven  «  Þ,ven  u   èi  d c ë c¸cv   ® th   ®Ç m giao th«ng  µ    v trôc® êng    giao th«ng  Ýnh, khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu    ch   th m  du    c«ng  nghiÖp    gi¸ ®Êt  îcx¸c®Þnh  ®   cho  õng h¹ng  t  µ  t  ®Ê v theo 3  ¹ .   lo i ­ §èivíi t  «  Þ    t  îcx¸c®Þnh       ®Ê ® th gi¸®Ê ®     cho  õng  Þ  Ý®Êt thuéc tõng t v tr         ® êng  è  ¾n  íi Þ  Ý®Êt  ph g v   tr   v trong®«  Þ.   th ­  èi víi®Êt  µm  èi,gi  t  îc ¸p  ông  §   l mu ¸®Ê ®   d b¶ng    t  gi¸®Ê n«ng  nghiÖp  trångc©y  µng    h n¨m  hoÆc   t  ã  ¹t nícnu«itrångthñy s¶n  Òn c¹nh. ®Ê c m           li   ­ §èi víi®Êt       n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m    l nghiÖp  xen  Ï trong ®«   Þ  ∙  îc k    th ® ®   quiho¹ch hoÆc       xen  trong c¸ckhu  ©n       d c n«ng  th«n,gi¸®Êt  îcx¸c®Þnh     ®   theo  b¶ng    t  ña  ôc  ch  ö  ông  Ön  ¹ lµgi¸®Êt  gi¸®Ê c m ®Ý sd hi t i       n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m     l nghiÖp, n Õu    thay ® æi  ôc  ch  ö  ông    ïng  ,vÞ  Ý ®ã   ¹  êi®iÓ m     m ®Ý sd ëv ®ã tr   t i   th thay ® æi.   UBND   Êp  c tØnh  kh«ng  îcuû  Òn  ®   quy cho    µnh  c¸cng hoÆc   UBND   Êp  ­ cd íi Õt ®Þnh    t.  quy   gi¸®Ê Gi¸c¸clo¹ ®Êt  ®Þa  ¬ng    i   do  ph quy  nh  ®Þ kh«ng  îcthÊp  ¬n    èi Óu  ®  h gi¸t   thi vµ  kh«ng  îccao  ¬n    èi a  ña  ®  h gi¸t   c khung    ChÝnh  ñ  ® gi¸do  ph quy  nh. §èivíi ®Þ      ®Êt  «  Þ,khung    ® th   gi¸bao  å m   h Ö   è  iÒu  g c¶  s ® chØnh  H Ö   è  iÒu  K.  s® chØnh  K    ông    ¸p d nh sau: ­ §èivíi «  Þ  µë        th l   trung t©m  ®   kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héicña  ét  ïng hoÆc              mv  m ét  a  ¬ng  ã nhiÒu  «  Þ),®«  Þ  ng  êilµtrung t©m  lÞch,th ®Þ ph (c   ® th   th ®å th       du   ­ ¬ng  ¹i th×  m  møc       ¹  t  îc x¸c ®Þnh  èi®a   gi¸c¸c lo i ®Ê ®     t   b»ng  lÇn  ña  1,2  c b¶ng  khung      ¹ ®Êt  ña  «  Þ  ïng lo¹ . gi¸c¸clo   i c ® th c   i ­§èivíi «  Þ        th kh«ng  éc 2  ¹ ®Êt    × møc      ¹ ®Êt  îcx¸c ® thu   lo i   trªnth   gi¸c¸clo   i ®   ®Þnh  trong khung    u    Òn  ö  ông    gi¸®Ê gi¸quy sd cho  õng  êng  îp cô  Ó  ng  t tr h   th nh kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc    t  Ön  µnh  ña  ïng lo¹ ®Êt,h¹ng  t,vÞ  Ý gi¸®Ê hi h cc i     ®Ê   tr   cña  êng  è  UBND   Êp  ® ph do  c tØnh  quy  nh. ®Þ ë  ÷ng  ¬i cã  ù  u    Ó   nh÷ng  ¬icã  ¬ng    nh n   s ®Ç tk c¶  n   ph ¸n quy  ¹ch  u    ho ®Ç t x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,khu  d c s h    c«ng  nghiÖp,khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,dÞch    th m  du    vô..  µm    t  .l gi¸®Ê t¨nglªnso  íigi¸®Êt      v    ë trong  ïng  ét  ïng  ×  c mv th UBND   Êp  c tØnh    vµo    t  ùc tÕ      nh  ¹ lo¹ ®Êt,h¹ng  t,® êng  è, c¨n cø  gi¸®Ê th   ®Ó x¸c®Þ l  i i    ®Ê   ph  
  5. vÞ  Ý..    ¬  ë    iÒu  tr   . trªnc s ®ã ® chØnh    t  gi¸®Ê cho  ïhîp nhng  Én  ph     v trong khung    gi¸cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh. ®Þ Trêng  îp ® îcc¬  h     quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  ph thay ® æi  ôc  ch  ö    m ®Ý s dông  ×    t  îc x¸c ®Þnh  th gi¸®Ê ®     theo  b¶ng    ã  ïng  ôc  ch  ö  ông  íi gi¸c c m ®Ý sd m  kÓ   õ ngµy  t  chuyÓn  ôc  ch  ö  ông,nhng  ã  Ýnh  n   iÒu  Ön  ô  Ó  m ®Ý sd   ct ®Õ ® ki c th cña  õng thöa ®Êt      nh    t    ®Ó x¸c®Þ gi¸cho  Ých  îp. th h II   ¹m      ông    t: IPh vi¸p d . gi¸®Ê Gi¸®Êt  UBND   Êp    do  c tØnh  quy  nh  îc¸p dông: ®Þ ®    1.  Ýnh  Õ   T thu chuyÓn   quyÒn   ö  t  s ®Ê theo  quy  nh   ña  Ët  Õ  ®Þ c Lu thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t  µ  ¹ thuÕ  quy s d ®Ê v lo i   kh¸cvÒ   t    ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  luËt. 2. Thu  Òn sö  ông  t      ti   d ®Ê khigiao ®Êt    cho    chøc,c¸ nh©n  c¸ctæ     trong níc    theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    ®Þ t i ®Þ s 89/CP  µy  ng 17/8/1994 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3.Thu  Òn cho    t:   ti   thuª®Ê a. Khi x¸c ®Þnh        gi¸cho  thuª®Êt  i víitæ    ®è     chøc,c¸ nh©n     trong nícph¶i      c¨n cø  µo:  v ­Gi¸®Êt  ®Þa  ¬ng     do  ph quy  nh; ®Þ ­Gi¸®Êt  ùc tÕ    Þ  êng;    th   ë th tr ­M ôc  ch  ö  ông  t,thêih¹n thuª®Êt.   ®Ý s d ®Ê         b.Gi¸cho    thuª ®Êt  i  íitæ    ®è v   chøc, c¸ nh©n  µ ngêi níc ngoµi hoÆc   Ý     l       x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  c v ®Ç tn     quy  nh  ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph 4. TÝnh    Þ tµis¶n    µ   ícgiao ®Êt    gi¸tr     khiNh n     cho    chøc    ©n  ö  c¸c tæ  c¸ nh s dông  theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 5. § Òn  ï thiÖth¹ivÒ   t    µ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ôc     b      ®Ê khiNh n       ®Ó s d vm ®Ých  èc  qu phßng, an    ninh,lîÝch  èc    îÝch    i qu gia,l   i c«ng  éng  c theo  quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh  è  ®Þ s 90/CP  µy  ng 17/8/1994  ña  Ýnh  ñ;®Òn  ï thiÖth¹icho  c Ch ph b     ngêi cã  t  Þ     ®Ê b thu  åi ®Ó   ö  ông  µo  ôc   ch  h  sd vm ®Ý kh¸c theo    quyÕt  nh   ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph 6.    t  dông  Gi¸ ®Ê ¸p  cho  ÷ng  êng  îp:tÝnh  Õ   nh tr h  thu chuyÓn  quyÒn  ö  s dông  t,thu tiÒn khigiao ®Êt,cho    t,tÝnh    Þtµis¶n    ®Ê            thuª®Ê   gi¸tr     khigiao ®Êt,     båi th ng thiÖt ¹i Ò  ®Êt khi Nhµ  níc thu håi ph¸t ê  h  v  sinh tõ sau ngµy  15/10/1993  ë®i  Õu  a  îcgi¶iquyÕt,th× nay  îc¸p dông  tr   n ch ®        ®    theo      ¹ gi¸c¸clo i  ®Êt  UBND   Êp  do  c tØnh  ban  µnh  h theo khung    t  ChÝnh  ñ    gi¸ ®Ê do  ph quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 17/8/1994  µ  v theo  íng  Én  ña  h d c th«ng  t nµy. IV.Tæ     chøc  ùc hiÖn th   C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 17/8/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph theo   híng  Én  ¹  d ti th«ng   µy:UBND   Êp  tn   c tØnh  chØ  o    µnh  µi chÝnh, VËt  ®¹ c¸c ng T    gi¸, ©y  ùng, §Þa  Ýnh  chøc  ùc hiÖn  Öc  ©n  ¹ng  t,lo¹  êng   X d   ch tæ  th   vi ph h ®Ê   i ® phè, vÞ  Ý ®Êt,x¸c ®Þnh    ¹  t  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn      ¹    tr      gi¸lo i®Ê v ki travi th   gi¸c¸c lo i ®Êt  ¹ ®Þa  ¬ng. t i ph Trong c¸c  êng  îp  Çn  Õt,UBND   Êp  tr hc thi   c tØnh  ã  Ó  µnh  Ëp  éi  c th th lH ®ång   Ên  å m     µnh  ã  ªnquan    óp UBND   ïng cÊp    nh    tv g c¸c ng c li   ®Ó gi   c  x¸c ®Þ gi¸ ®Êt  ¹ ®Þa  ¬ng. t i ph
  6. Bé   µi chÝnh, Bé   ©y  ùng, Tæng   ôc  Þa  Ýnh, Ban  Ët    Ýnh   T   X d   c§ ch   V gi¸Ch phñ trong  ¹m    Òn  ¹n  ña  ×nh,cã  ph vi quy hcm tr¸ch nhiÖ m   íng  Én,  Óm       h d ki tra thùc hiÖn    NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 17/8/1994  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng    t nµy. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ  µy  t c hi l     k t ng 17/8/1994  µ  v thay  Õ  th Th«ng     é  è  TT/LB  µy  tLiªnb s 32  ng 1/4/1993.Qu¸  ×nh thùc hiÖn  ã  ÷ng  ã    tr     c nh kh kh¨n  íng  ¾ c     Þ     v m ®Ò ngh c¸c tØnh, thµnh  è  µ      ph v c¸c ban  µnh ng b¸o c¸o  Ò   v Liªnbé      Õt kÞp  êi.   ®Ó gi¶i quy   th

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản