Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE về việc hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình, trẻ em ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGĐTE

  1. B TÀI CHÍNH-U BAN DÂN S C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T GIA ÌNH VÀ TR EM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95/2002/TTLT/BTC- Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2002 UBDSG TE THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - U BAN DÂN S - GIA ÌNH VÀ TR EM NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2002 S 95 /2002/TTLT/BTC-UBDSG TE V HƯ NG D N N I DUNG VÀ M C CHI CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA DÂN S VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH Căn c Quy t nh s 147 Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph V vi c phê duy t chi n lư c Dân s Vi t Nam giai o n 2001-2010; Căn c Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 04/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v các chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001-2005; Căn c Quy t nh s 18 /2002/Q -TTg ngày 21 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hoá gia ình n năm 2005 ; Căn c Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý và i u hành các Chương trình m c tiêu qu c gia; Liên B Tài chính - U ban Dân s Gia ình và Tr em hư ng d n n i dung và m c chi c a các d án thu c Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s - KHHG (sau ây g i t t là Chương trình DS-KHHG ) như sau: A/ NH NG QUY NNH CHUNG: 1/ i tư ng th c hi n thông tư này là các ơn v s d ng kinh phí c a Chương trình DS-KHHG . 2/Chương trình DS -KHHGĐ g m 07 D án đư c qui đ nh t i Quy t đ nh s 18 /2002/QĐ- TTg ngày 21 tháng 01 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hoá gia đình đ n năm 2005, c th như sau: - D án Truy n thông, giáo d c thay i hành vi. - D án Tăng cư ng d ch v chăm sóc s c kho sinh s n/ k ho ch hoá gia ình cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. - Ti u d án Hoàn thi n h thông tin qu n lý chuyên ngành dân s thu c d án Nâng cao ch t lư ng thông tin và d li u v dân s . - D án Nghiên c u các v n liên quan n ch t lư ng dân s .
  2. - D án L ng ghép y u t dân s v i phát tri n gia ình b n v ng, thông qua ho t ng tín d ng, ti t ki m và phát tri n kinh t gia ình. - D án Nâng cao năng l c qu n lý cho i ngũ cán b làm công tác dân s nh m góp ph n th c hi n có hi u qu Chương trình. - D án Chăm sóc s c kho sinh s n/k ho ch hoá gia ình. 3/ Kinh phí c a Chương trình DS- KHHG ư c hình thành t các ngu n: V n ngân sách Nhà nư c (k c v n vay b ng ngu n h tr phát tri n chính th c ODA và vi n tr nư c ngoài), v n huy ng t các t ch c, cá nhân và các ngu n thu theo quy nh c a Nhà nư c. Các ngu n kinh phí trên ư c qu n lý và s d ng theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n thi hành lu t NSNN và theo quy nh t i thông tư này. 4/ Ngoài các n i dung và m c chi ư c qui nh trong thông tư này; tuỳ theo kh năng và tình hình c th , các B , ngành, a phương ch ng huy ng thêm các ngu n l c th c hi n các ch , chính sách c a B , ngành, a phương nh m Ny m nh th c hi n các m c tiêu c a Chương trình Dân s KHHG . B/ NH NG QUY NNH C TH V N I DUNG VÀ M C CHI C A CHƯƠNG TRÌNH: I/ N I DUNG VÀ M C CHI CHUNG C A CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHG : 1/ Chi vi t, biên so n và d ch tài li u chuyên môn nghi p v c a t ng D án, m c chi c th như sau: - Chi vi t, biên so n tài li u chuyên môn nghi p v : M c chi t i a không quá 50.000 ng/trang tiêu chuNn 300 t . - D ch và hi u ính tài li u t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài: M c chi t i a không quá 40.000 ng/trang tiêu chuNn 300 t . - D ch và hi u ính tài li u t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: M c chi t i a không quá 35.000 ng/trang tiêu chuNn 300 t . 2/ Chi cho các l p ào t o, t p hu n chuyên môn nghi p v c a t ng D án. M c chi theo quy nh c a ch chi tiêu h i ngh , t p hu n hi n hành. 3/ Chi ào t o, h p tác, trao i kinh nghi m ngoài nư c do Ch nhi m Chương trình quy t nh. M c chi theo quy nh c a ch công tác phí ng n h n nư c ngoài hi n hành. 4/ Mua phương ti n v n chuy n ph c v ho t ng chuyên môn c a t ng d án sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5/ Chi kh o sát, ánh giá và giám sát nh kỳ vi c th c hi n các m c tiêu chuyên môn c a t ng d án.
  3. 6/ Chi cho các cu c i u tra theo n i dung chuyên môn c a t ng d án ã ư c Ch nhi m chương trình phê duy t. N i dung và m c chi c th ư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 114/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý kinh phí chi các cu c i u tra thu c ngu n v n s nghi p t ngân sách Nhà nư c. 7/ Chi v n i ng trong nư c (n u có) c a các d án v n vay ODA, vi n tr nư c ngoài ã ư c quy nh trong hi p nh gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph các nư c ho c các t ch c qu c t . 8/ Các kho n chi khác (n u có). II/ N I DUNG CHI C THÙ C A T NG D ÁN: Ngoài nh ng n i dung chi chung nêu trên, t ng d án ư c chi nh ng n i dung c thù như sau: 1/ D án Truy n thông, giáo d c thay i hành vi. 1.1/ Chi ho t ng truy n thông - giáo d c chuy n i hành vi c a các B , Ban, ngành Trung ương và các c p a phương (t nh, huy n, xã): chi in n phNm, tài li u và các bi u m u ph c v cho ho t ng truy n thông, chi ho t ng giáo d c, tuyên truy n. M c chi cho công tác tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng (trên ài phát thanh, ài truy n hình, báo chí) theo m c giá quy nh c a Nhà nư c. 1.2/ Chi xây d ng m i, duy trì và m r ng các mô hình can thi p truy n thông có hi u qu các xã i m theo quy t nh phê duy t c a B trư ng - Ch nhi m U ban Dân s Gia ình và Tr em. 1.3/ Chi xây d ng và s n xu t, nhân b n và phát hành các lo i s n phNm truy n thông (bao g m c Báo Gia ình và Xã h i c p mi n phí cho các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn). 1.4/ Chi khen thư ng cho các cu c thi vi t bài v Dân s - KHHG do B trư ng - Ch nhi m U ban Dân s Gia ình và Tr em quy t nh: Thư ng bài vi t hay: lo i A: 300.000 ng/bài; lo i B: 200.000 ng/bài; lo i C: 100.000 ng/bài. Thư ng nh p: lo i A: 100.000 ng/ nh; lo i B: 80.000 ng/ nh; lo i C: 50.000 ng/ nh. 1.5/ Chi chi n d ch truy n thông xã: - Chi i u tra nh n th c v dân s - KHHG : B i dư ng cho i tư ng i u tra, in n phi u i u tra, t ng h p s li u, vi t báo cáo i u tra. M c chi: 300.000 ng/chi n d ch/xã. - Chi b i dư ng cán b tham gia chi n d ch: 5.000 ng/ngư i/ngày.
  4. - Chi phí trang trí và thuê phương ti n v n chuy n: Theo giá th trư ng t i a phương. 1.6/ Chi cho các ho t ng truy n thông t i xã: - Chi h tr tài li u, nư c u ng nhóm tư v n nh : 20.000 ng/nhóm. - Truy n thanh xã (biên t p, phát thanh): 10.000 ng/bài (100 t ). - S a ch a Pa nô, khNu hi u: Theo giá th trư ng t i a phương. - Nói chuy n chuyên : 30.000 ng/ngư i/bu i (4 gi ). 1.7/ Chi mua trang thi t b ph c v ho t ng truy n thông sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2/ D án Tăng cư ng d ch v chăm sóc s c kho sinh s n/ k ho ch hoá gia ình cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 2.1/ Chi mua trang thi t b , d ng c k ho ch hoá gia ình theo danh m c th ng nh t gi a U ban Dân s Gia ình và Tr em và B Y t . 2.2/ Chi chi n d ch tuyên truy n, tư v n và cung c p d ch v SKSS/KHHG : - Chi b i dư ng cho cán b tham gia chi n d ch và tư v n: 5.000 ng/ngư i/ngày. - Chi trang trí và thuê phương ti n v n chuy n : theo giá tr trư ng t i a phương. - Chi h tr th o lu n nhóm: 20.000 ng/nhóm. 2.3/ Chi mua thu c thi t y u cho các d ch v KHHG và i u tr ph khoa theo nh m c thu c thi t y u và các v t li u tiêu hao phòng ch ng nhi m khuNn trong các th thu t KHHG do B Y t ban hành sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính. Ngoài ra, tri t s n nam ư c c p mi n phí m t l n 20 chi c bao cao su và ư c chNn oán thai s m mi n phí cho ngư i v ; Tri t s n n ư c chNn oán thai s m mi n phí. 2.4/ Chi phí qu n lý và k thu t (s khách hàng, phi u theo dõi, bi u m u th ng kê; xà phòng, i n, d u,...) cho: Tri t s n n : 4.000 ng/ca; tri t s n nam: 3.000 ng/ca; t vòng: 2.000 ng/ca, n o thai: 3.000 ng/ca, hút thai dư i 6 tu n: 1.500 ng/ca (cho các trư ng h p áp d ng các bi n pháp tránh thai lâm sàng b v k ho ch). 2.5/ Chi ph c p cho cán b y t làm th thu t, ph u thu t KHHG theo quy nh t i Thông tư s 150/TT-LB ngày 16/4/1996 c a Liên B Ban T ch c Cán b Chính ph - B Tài chính - B Y t hư ng d n th c hi n Quy t nh s 794/TTg ngày 05/12/1995 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p cán b y t ã hư ng ph c p ph u thu t t ngu n kinh phí Chương trình DS- KHHG thì không ư c hư ng t ngu n kinh phí thư ng xuyên c a các cơ s y t , ngư c l i n u hư ng ph c p t ngu n kinh phí thư ng xuyên c a các cơ s y t thì không ư c hư ng ph c p t ngu n kinh phí Chương trình DS- KHHG .
  5. 2.6/ Chi thù lao cho cán b y t th c hi n khám thai: 1.000 ng/ngư i/ca. 2.7/ Chi thù lao cho cán b y t th c hi n tiêm u n ván cho ph n mang thai: 1.000 ng/li u. 2.8/ Chi làm phi n âm o: 10.000 ng/phi n . 2.9/ Chi xét nghi m soi tươi: 3.000 ng/tiêu b n. 2.10/ Chi mua viên s t c p mi n phí cho ph n mang thai: 1.000 ng/ngư i. 2.11/ Chi mua gói s ch: 5.000 ng/gói. 3/ Ti u d án Hoàn thi n h thông tin qu n lý chuyên ngành dân s thu c d án Nâng cao ch t lư ng thông tin và d li u v dân s : 3.1/ Chi thu th p, c p nh t thông tin u vào c a h thông tin qu n lý chuyên ngành dân s : 500 ng/phi u. Chi thu th p, c p nh t thông tin bi n ng hàng tháng: 200 ng/phi u. 3.2/ Chi in n phi u, bi u m u báo cáo. 3.3/ Chi cho các ho t ng t o l p thông tin i n t : N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 111/1998/TT-BTC ngày 3/8/1998 c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p tin i n t thu c công ngh thông tin. 3.4/ Chi ho t ng truy n tin theo khung giá quy nh c a T ng công ty Bưu chính vi n thông. 3.5/ Chi mua s m, s a ch a thư ng xuyên và b o trì h th ng máy tính. 4/ D án Nghiên c u các v n liên quan n ch t lư ng dân s : 4.1/ Chi ho t ng nghiên c u: Chi nghiên c u khoa h c g n v i n i dung c a D án theo cương nghiên c u ã ư c B trư ng - Ch nhi m U ban Dân s Gia ình và tr em duy t. M c chi áp d ng theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 c a Liên B Tài chính - Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n m t s ch chi tiêu i v i các nhi m v khoa h c và công ngh . 4.2/ Chi mua trang thi t b , d ng c , v t tư, hoá ch t ph c v cho các ho t ng c a tài. 4.3/ Chi cho th c nghi m và xây d ng mô hình nâng cao ch t lư ng dân s . 5/ D án L ng ghép y u t dân s v i phát tri n gia ình b n v ng, thông qua ho t ng tín d ng, ti t ki m và phát tri n kinh t gia ình:
  6. 5.1/ Chi xây d ng mô hình l ng ghép dân s , chăm sóc SKSS/KHHG v i phát tri n gia ình b n v ng xã sau khi ư c B trư ng - Ch nhi m U ban Dân s Gia ình và Tr em phê duy t án. 5.2/ Chi b i dư ng, t p hu n xã cho cán b tuyên truy n, giáo d c nh m thay i hành vi xây d ng gia ình chuNn m c: 5.000 ng/ngư i/ngày. 5.3/ Chi h tr sinh ho t nhóm theo chuyên t i xã: 20.000 ng/nhóm/l n. 5.4 Chi s n xu t, nhân b n tài li u truy n thông c thù b ng các th ti ng dân t c ít ngư i. 6/ D án Nâng cao năng l c qu n lý cho i ngũ cán b làm công tác dân s nh m góp ph n th c hi n có hi u qu Chương trình: 6.1/ Chi qu n lý chương trình DS-KHHG xã, phư ng, th tr n.: - Chi thù lao c ng tác viên dân s : 25.000 ng/ngư i/tháng. - Chi thù lao cán b chuyên trách dân s xã: + Các xã thu c mi n núi cao, h i o: 210.000 ng/ngư i/tháng. + Các xã thu c vùng sâu, núi th p, trung du, duyên h i: 190.000 ng/ngư i/tháng. + Các xã thu c ng b ng, th xã, thành ph : 170.000 ng/ngư i/tháng. - Chi qu n lý: chi sơ k t, t ng k t, giao ban, h i h p, văn phòng phNm: 360.000 ng/xã/tháng. 6.2/ Chi thi ua, khen thư ng và khuy n khích t p th , cá nhân hàng năm theo quy t nh c a B trư ng - Ch nhi m U ban Dân s Gia ình và Tr em. M c chi áp d ng theo Thông tư s 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 c a B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý tài chính th c hi n ch khen thư ng thành tích xu t s c th c hi n nhi m v kinh t xã h i và b o v t qu c. Ngoài ra, khuy n khích các xã có thành tích xu t s c trong công tác DS-KHHG , kinh phí Chương trình DS-KHHG h tr cho các công trình phúc l i c a xã l ng ghép các ho t ng văn hoá - giáo d c - th thao v i DS KHHG ; m c h tr là: 2.000.000 ng/xã/năm. M i năm, s xã ư c khen thư ng t i a b ng s huy n c a m i t nh nhưng không nh t thi t m i huy n có m t xã ư c khen thư ng n u không có thành tích n i b t hơn so v i các xã khác các huy n khác. 6.3/ Chi ào t o, b i dư ng cán b : N i dung và m c chi áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 c a B Tài chính hư ng d n s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c Nhà nư c. 7/ D án Chăm sóc s c kho sinh s n/k ho ch hoá gia ình: 7.1/ Chi mua phương ti n tránh thai c p mi n phí và th c hi n ti p th xã h i.
  7. 7.2/ Chi phí qu n lý, k thu t và ph c p ph u thu t cho d ch v KHHG , i u tr ph khoa và các trư ng h p n o thai, hút i u hoà kinh nguy t do s d ng bi n pháp tránh thai th t b i: M c chi c th áp d ng như i m: 2.3; 2.4 và 2.5 c a D án tăng cư ng d ch v chăm sóc s c kho sinh s n/ k ho ch hoá gia ình cho vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 7.3/ Chi cho các ho t ng ti p th xã h i theo các án ã ư c B trư ng- Ch nhi m U ban Dân s Gia ình và Tr em phê duy t. Cơ ch qu n lý tài chính i v i các ho t ng ti p th xã h i th c hi n theo quy nh hi n hành. 7.4/ Chi b i dư ng cán b dân s theo dõi và tư v n cho ngư i s d ng bi n pháp tránh thai phi lâm sàng: 1.000 ng/ngư i ch p nh n. 7.5/ Chi b i dư ng cán b y t theo dõi và tư v n cho ngư i s d ng bi n pháp tránh thai lâm sàng: 1.000 ng/ngư i ch p nh n. 7.6/ Chi ti n công cho cán b y t th c hi n tiêm thu c tránh thai: 1.000 ng/mũi. 7.7/ Chi th c hi n chính sách ình s n: - Chi h tr tr c ti p cho ngư i t nguy n ình s n: 136.000 ng/ngư i (trong ó có b o hi m ình s n). - Chi t ch c th c hi n: Bao g m t p h p và ưa i tư ng n a i m làm d ch v , v n chuy n i d ch v xu ng xã, chăm sóc ngư i ình s n t i nơi ph u thu t và t i nhà. M c chi c th : + Các t nh mi n núi, Tây nguyên: 40.000 ng/ca. + Các t nh B c trung b duyên h i mi n Trung: 30.000 ng/ca. + Các t nh ng b ng, thành ph tr c thu c Trung ương: 25.000 ng/ca. 7.8/ Chi qu n lý, h u c n các trang thi t b d ng c KHHG , phương ti n tránh thai. III/ CÔNG TÁC L P D TOÁN, C P PHÁT, QUY T TOÁN VÀ CH BÁO CÁO: Kinh phí c a Chương trình DS - KHHG ư c qu n lý, d toán, c p phát và quy t toán theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý và i u hành các Chương trình m c tiêu qu c gia và các văn b n hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c. Các ơn v s d ng kinh phí c a Chương trình DS-KHHG ph i m s sách k toán ghi chép, h ch toán và quy t toán các ngu n kinh phí c a Chương trình c p cho ơn v theo úng quy nh c a ch k toán hành chính s nghi p. i v i các kho n mua s m th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c i v i các cơ quan Nhà nư c, l c lư ng vũ trang, oàn th và doanh nghi p nhà nư c s d ng ngu n ngân sách nhà nư c.
  8. Ngoài ra, liên B hư ng d n c th thêm m t s n i dung sau ây: 1/ Ch báo cáo: - Hàng năm, căn c vào d toán c a Chương trình DS - KHHG ã ư c U ban nhân dân a phương giao, U ban Dân s gia ình và tr em các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m báo cáo tình hình phân b chi ti t kinh phí c a Chương trình DS - KHHG và c a t ng D án thu c Chương trình v U ban Dân s gia ình và tr em (theo ph l c ính kèm), ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư. - Th trư ng các B , ngành, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m báo cáo tình hình tài chính và k t qu th c hi n các D án theo quy nh hi n hành. 2/ Trong trư ng h p c bi t, t xu t, Ch nhi m Chương trình Qu c gia Dân s KHHG có th quy t nh chuy n kinh phí cho các B , ngành, a phương th c hi n h p ng trách nhi m v công vi c chuyên môn. U ban Qu c gia Dân s gia ình và tr em duy t d toán chi theo úng các tiêu chuNn, nh m c chi hi n hành c a Nhà nư c. Các B , ngành, a phương có tránh nhi m tri n khai vi c chi tiêu theo úng tiêu chuNn, nh m c chi và l p báo cáo quy t toán s kinh phí ư c c p g i U ban Dân s gia ình và tr em (Kèm theo b n sao các ch ng t chi tiêu) U ban Dân s gia ình và tr em duy t và t ng h p chung vào quy t toán c a Chương trình. 3/ i v i kinh phí c p b ng hi n v t: - U ban Dân s gia ình và tr em khi c p phát hi n v t (thu c ngu n ngân sách Trung ương) cho các ơn v ph i thông báo n U ban Dân s gia ình và tr em các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( i v i a phương) và cơ quan ch qu n ( i v i các B , ngành) bi t s lư ng, ơn giá t ng lo i hi n v t m i l n c p U ban Dân s Gia ình và Tr em t nh, thành ph tr c thu c trung ương và cơ quan ch qu n bi t, theo dõi và qu n lý. Riêng i v i tài s n c nh ph i có biên b n bàn giao gi a U ban Dân s gia ình và tr em, U ban Dân s gia ình và tr em t nh, thành ph tr c thu c trung ương (ho c cơ quan ch qu n) và S Tài chính V t giá. Trong trư ng h p D án k t thúc, vi c bàn giao tài s n c a U ban Dân s gia ình và tr em cho các B , ngành, a phương ph i th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. U ban Dân s Gia ình và tr em t nh, thành ph tr c thu c trung ương và cơ quan ch qu n có trách nhi m hư ng d n các ơn v theo dõi, qu n lý và s d ng úng m c ích, có hi u qu s hi n v t ư c c p. - U ban Dân s gia ình và tr em ph i t ng h p giá tr hi n v t ã c p cho các B , ngành, a phương quy t toán v i ngân sách trung ương và g i kèm theo báo cáo quy t toán năm b ng t ng h p hi n v t ã c p trong năm. Các B , ngành, a phương nh n kinh phí c p b ng hi n v t t U ban Dân s gia ình và tr em không ph i quy t toán v i ngân sách B , ngành và a phương mình nhưng ph i m s sách theo dõi, ki m tra, giám sát ch t ch vi c xu t, s d ng, t n kho. Riêng trư ng h p bàn giao tài s n c nh ph i làm th t c chuy n giao tài s n. IV/ I U KHO N THI HÀNH
  9. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư liên t ch s 67/1998/TT-LT/BTC-UBQGDS ngày 18 tháng 5 năm 1998 c a B Tài chính và U ban Qu c gia Dân s K ho ch hoá gia ình. Kinh phí th c hi n Thông tư này ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a Chương trình m c tiêu Qu c gia Dân s KHHG ư c Nhà nư c giao. Riêng năm 2002, s p x p, b trí trong d toán ã ư c giao. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v liên B Tài chính - U ban Dân s Gia ình và Tr em s a i cho phù h p. Lê Th Thu Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký) BÁO CÁO PHÂN B D TOÁN C A CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA DÂN S KHHG Năm: ...... (Theo Quy t nh giao d toán c a U ban Nhân dân t nh, thành ph ) ơn v : ng Tên d án Th c hi n năm trư c D toán năm nay Ghi chú T ng V n V n T ng V n V n s Trung huy s Trung huy ương ng ương ng 1/ D án truy n thông, giáo d c thay i hành vi 2/ D án tăng cư ng d ch v CSSKSS/KHHG cho vùng nghèo,vùng khó khăn,vùng sâu, vùng xa 3/ Ti u d án hoàn thi n h thông tin qu n lý chuyên ngành dân s thu c D án Nâng cao ch t lư ng thông tin và d li u v dân s 4/ D án nghiên c u các v n liên quan n ch t lư ng dân s 5/ D án l ng ghép y u t dân
  10. s v i phát tri n gia ình b n v ng, thông qua ho t ng tín d ng, ti t ki m và phát tri n kinh t gia ình 6/ D án nâng cao năng l c qu n lý cho i ngũ cán b làm công tác dân s nh m góp ph n th c hi n có hi u qu Chương trình 7/ D án chăm sóc SKSS/KHHG T ng c ng Ngày .. .. tháng ... năm ... Ch nhi m U ban Dân s Gia ình và Tr em t nh... (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản